2 Corintios 1

1'A̱n Pablo, ra ko̱'sín 'a̱n tsikíxáya‑na Cristo koni 'sín kjomejèn‑la̱ Nainá, i̱nchinìkasén‑laji̱n jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, ko̱ jè 'ndsé Timoteo. I̱nchinìhixo'tá‑laji̱n jiòn ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo 'mì‑no ra titsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Corinto. Ko̱ nga'tsì ra 'ndsé ma ra a̱'ta 'tse̱ Cristo ra ya̱ títsa̱jna nga tíjngo ya̱ nangi Acaya. 2Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná katatsjá‑no kjo̱nda ko̱ kjo̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑no. 3Nda kata'yaxkón Nainá ra Na̱'ìn‑la̱ ma Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. Nga̱ jè Nainá ra Na̱'ín‑ná ma, tseé kjo̱hi̱ma̱takòn tjín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jién ko̱ jé‑ní Nainá ra ma‑la̱ síjetakòn ki'ta‑ná. 4Jé síjetakòn inìma̱‑ná ni̱'sín ta mé kjo̱hi'in ra kajieén, mé‑ni nga ti̱'koa̱ si̱jetakén jñà ra ti̱'koa̱ kjo̱hi'in tjín‑la̱; ko̱'sín si̱jetakén inìma̱‑la̱ koni 'sín nga jè Nainá síjetakón‑ná ra jién. 5Koni 'sín nga tse kjo̱hi'in kajieén ra ti̱jñà‑ni kjo̱hi'in ra iskajin jè Cristo, 'koa̱á ti̱'sín a̱'ta 'tse̱ Cristo tseé kjoa̱jetakòn si̱jin ya̱ inìma̱‑ná. 6'Kia̱ nga ko̱'sín i̱nchinikjiín‑ji̱n kjo̱hi'in, kií‑ní nga jiòn ma sa̱kò‑la̱ kjoa̱jetakòn inìma̱‑no ko̱ kítjo̱kajin‑no kjo̱hi'in. Ko̱ tsa jè Nainá i̱nchisíje takòn‑naji̱n, kií‑ní nga ma sa̱kò‑te‑najiòn kjoa̱jetakòn, ko̱ ngi ko̱ó inìma̱‑no chíkjoa̱ko̱‑te‑no koni jñà kjo̱hi'in ra i̱nchinikjiín‑ji̱n. 7Tjín kixi̱í takòn‑ji̱n kjoa̱ ra chiñá‑ji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn. 'Ya‑náji̱n, nga̱ tsa ko̱'sín i̱nchinikjiín‑te jiòn kjo̱hi'in koni ra ji̱n, 'koa̱á ti̱'sín i̱nchisakó‑te‑no kjoa̱jetakòn ra tjín‑naji̱n. 8Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, jé ra mejèn‑naji̱n nga nda katasijin‑no jñà kjo̱hi'in ra iskajin‑ji̱n ya̱ ján nangi Asia. Nga̱ 'ñó tse kjo̱hi'in inikjiín‑ji̱n ra 'ñó i'in tjín ra mì kì bijchótji̱ngi‑la̱ nga'ñó‑ná, skanda tsixó‑náji̱n, mí‑la kì ti̱ ki̱tsa̱kon-isa‑né. 9'Koa̱á 'sín kjomà‑naji̱n nga ijyeé‑la ko̱'sín tjínè‑la̱ nga ki̱yá‑ji̱n. Jñà kjoa̱ ra ko̱'sín kjomà'tin‑ji̱n, jé tsakón‑ya‑naji̱n nga mì kì machjeén nga ta ji̱n kjó'tatakòn‑ji̱n ijo‑na̱ji̱n, jé machjeén nga jè kjó'tatakòn‑ji̱n jè Nainá ra ma‑la̱ síkjaáya‑la̱ mi'ken. 10Jé Nainá isikatojin‑naji̱n kjo̱hi'in ra kjo̱biya kji'ta‑la̱, ko̱ 'koa̱á 'sín si̱ikatojin-isa‑naji̱n. 'Koa̱á 'sín jè kji'ta takòn‑ji̱n nga jè si̱ikatojin-isa‑naji̱n ta mé kjo̱hi'in‑nì, 11tsa ki̱si̱ko̱'tá‑náji̱n nga ki̱nákjoa̱'ta‑la jiòn Nainá ra a̱'ta tsa̱ji̱n. Tsa kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra ki̱chja̱'ta‑la̱ Nainá, kjín ko̱ma xi̱ta̱ ra ki̱tso̱: “Tse kjo̱nda kata'se‑li Na̱'ìn”, 'kia̱ nga ske̱ jè kjo̱nda ra Nainá títsjá‑naji̱n. 12Tjín jngo kjoa̱ ra ma nda níkítsa̱jna‑naji̱n ijo‑na̱ji̱n, jé‑ní nga be‑la̱ takòn‑ji̱n nga tsje ko̱ kixi̱í i̱nchiníjchá‑ji̱n ijo‑na̱ji̱n ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde, ko̱ nga 'ñó nda fìko̱‑no ra jiòn. Kjoa̱ kìi̱, a̱'ta 'tse̱é Nainá nchrabá‑ni, ko̱ mì tsa ta kjoa̱chji̱ne̱ 'tse̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde ra i̱nchinìchjeén‑ji̱n; ngi jé kjoa̱chji̱ne̱ ra tsjá kjo̱nda‑la̱ Nainá. 13Xa̱jo̱n ra tsikìnda‑laji̱n, mì tsa kj'ií tsò 'én ra tsiki'ta‑laji̱n; kií tsiki'ta‑ji̱n 'én ra ma chitá'yá jiòn ko̱ ra ma nda ko̱chi̱ya‑no ra a̱'ta tsa̱ji̱n; 'koa̱á 'sín tíkoñáa̱ ra 'a̱n nga nda kjón‑ní katamachi̱ya‑najiòn. 14Koni 'sín ijye kjòchi̱ya chiba‑najiòn ra a̱'ta tsa̱ji̱n, 'koa̱á ti̱'sín tsja 'se̱‑najiòn ra a̱'ta tsa̱ji̱n 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni jè Jesús ra tíjna ítjòn‑ná, koni 'sín nga tsja 'se̱‑naji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn. 15Nga̱ 'koa̱á 'sín tsaka'tá takòo̱n kjoa̱ kìi̱, 'koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín ísikítsjee̱n, nga ya̱á íkatsíjen ítjòn‑najiòn mé‑ni nga ma jò 'ka̱ sa̱kò‑najiòn kjo̱nda, nga jò 'ka̱ kjoáa̱to‑no. 16'Koa̱á 'sín ísikítsjee̱n nga mején‑na ya̱ kjoáa̱to‑najiòn 'kia̱ nga kijiàa̱ ya̱ nangi Macedonia. Ko̱ india kjoáa̱to‑najiòn tsiki 'kia̱ nga koa̱áfa‑na, nga ma ki̱si̱ko̱'tá‑nájiòn 'kia̱ nga kjiáa̱n ya̱ nangi Judea tsiki. 17'Kia̱ nga ko̱'sín isíkítsjen, ¿a taxki̱ isíkítsjen‑ná? ¿A tsó‑ni kjoa̱ nga 'koa̱á 'sín kí'siaa̱n koni 'sín 'sín jñà ra xi̱ta̱ i̱sà'nde? Nga tsò: “Ko̱ma‑ní”, ko̱ a̱skan, tsò india‑ni: “Mì kì ko̱ma.” 18Ndaá tíbe Nainá nga jè 'én ra 'bena̱jmíya‑laji̱n mì tsa jò tjín‑la̱, nga̱ mì tsa bixó‑ji̱n: “Ko̱ma‑ní”, 'kia̱ nga mì kì tsa ko̱ma‑ni. 19Ra 'a̱n ko̱ Timoteo ko̱ Silvano, 'kia̱ nga i̱nchi'bèna̱jmíya‑laji̱n a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra I'ndí‑la̱ Nainá, jé 'bena̱jmíya‑ji̱n 'én‑la̱ Nainá ra bitjasòn ra mì tsa jò tjín‑la̱, nga̱ Cristo, ni̱kjiá nga jò 'ka̱ chja̱ nga tsò: “Ko̱ma‑ní”, ko̱ mì kì ko̱ma. Nga̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo‑ní nga bitjasòn jè 'én‑la̱ Nainá. 20Ta mé 'én ra ijye kitsjà Nainá nga ko̱'sín ko̱ma, a̱'ta 'tse̱ Cristo‑ní nga bitjasòn ijye. 'Koa̱á ma‑ni 'kia̱ nga jè Nainá jeya níkíjneé bixó‑né: “Ko̱'sín katama ra a̱'ta 'tse̱ Cristo.” 21Jé Nainá ra ko̱'sín kixi̱ i̱nchisíkítsa̱jna‑ná nga ya̱ titsa̱jnake̱é jè Cristo [ra xá jahíjin‑ni], ko̱ jé Nainá ra ko̱'sín tsjahíjin‑ná nga kitsjà xá‑ná. 22Ti̱'koa̱á ijyeé tsikí'ta chi̱ba̱‑ná nga̱ ijyeé 'tse̱ tsó‑ná, ko̱ ijyeé tsikíjnajin ya̱ inìma̱‑ná, jè Inìma̱ Tsje‑la̱ ra tje̱n kitsjà ítjòn‑ná mé‑ni nga ijye tjín kixi̱‑ni nga tjábé ijye‑ná mé ra ijye tjínda‑la̱ nga tsjá‑ná. 23Jé sabá Nainá síkíjna masen koni jngo xi̱ta̱ ra be, nga̱ jè nda tíkotsíjen kó'sín tíjna inìma̱‑na̱. Tsa mì kì ikatsíjen‑najiòn koni 'sín nga kíxian, ta kií‑ní nga majìn‑na nga ajò ko̱ma‑la̱ inìma̱‑najiòn jñà 'én ra 'a̱n tjín‑ni nga kokó‑no. 24Majìn‑naji̱n nga ji̱n ko̱tèxoma‑laji̱n koni 'sín nga makjiín‑najiòn a̱'ta 'tse̱ Nainá. Jé ra mejèn‑naji̱n nga ki̱si̱ko̱'ta-isa‑laji̱n nga isa̱ 'ñó katasakó‑najiòn kjo̱tsja, nga̱ ijyeé 'ñó kixi̱ titsa̱jnako̱ jiòn kjoa̱ ra makjiín‑no ra a̱'ta 'tse̱ Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\