2 Corintios 11

1¡Mején‑na tsa katachíkjoa̱ jngohíjta‑najiòn nga ki̱ná'ya‑ná, nga̱ 'koa̱á 'sín kichjàa̱ koni tsa mì nda tjín kjo̱bítsjen‑na̱! ¡'Tia̱àn kjo̱nda katachíkjoa̱ jngohíjta‑no! 2Nga̱ 'koa̱á 'sín makájno‑na ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn koni 'sín makájno‑la̱ jè Nainá mé‑ni nga mì kj'ií kohíko̱‑no. Nga̱ jngoó 'xi̱n ijye isíkíjna'ñó‑no ra jè Cristo ko̱ 'koa̱á 'sín mejèn‑na singátsja‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo koni tsa jngo chjo̱ón xa̱ngó ra tsje tíjna. 3Tanga jé ra títsakjoo̱n, koni 'sín ki'sìn jè ye̱ nga ko̱ó kjoa̱ maña̱‑la̱ nga iskonda̱cha̱‑la̱ jè chjo̱ón ra tsi'kìn Eva, tsa ko̱'sín ko̱ka̱ma'tin‑te jiòn, tsa ko̱'sín ki̱'nde‑te jiòn nga si̱ìkitsón kjo̱bítsjen‑no nga ngakjá kongió koni 'sín nga ijye kixi̱ kji'tatákon jiòn jè Cristo. 4Nga̱ bi'nde‑no 'kia̱ nga bijchójkon‑no jñà xi̱ta̱ ra isa̱ kj'ií 'sín 'béna̱jmíya‑no ra a̱'ta 'tse̱ Jesús koni 'sín ijye tsi'kèna̱jmíya‑laji̱n. Ko̱ makjiín‑te‑najiòn 'kia̱ nga isa̱ kj'ií 'sín tsò kjo̱bítsjen ra 'béna̱jmíya‑no a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra ijye ichjíbé jiòn ya̱ a̱jin inìma̱‑no. Ti̱'koa̱á makjiín‑te‑najiòn 'kia̱ nga isa̱ kj'ií tsò 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ra 'béna̱jmíya‑no koni 'sín tsò jè ra kjokjiín ítjòn‑no. Ta isa̱á sasén‑no nga na'yá‑la jñà xi̱ta̱ kìi̱. 5'Koa̱á 'sín síkítsjen ra 'a̱n, nga mì tsa mé ra isa̱ nangi tíjna̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'yaxkon jiòn nga jñà títsa̱jna ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Cristo. 6Ni̱'sín mì tsa tsijen ískotá'yáa̱ koni 'sín nga chjàa̱, tanga mì tsa mé kjo̱bítsjen ra chija'ta‑na ra a̱'ta 'tse̱ 'én‑la̱ Nainá. Ko̱ 'koa̱á 'sín ijye nda tsakon kjòn‑laji̱n a̱'ta 'tse̱ nga'tsì kjoa̱ ra ijye ki'nià‑ji̱n. 7¿A 'choó tjín koni 'sín kí'siaa̱n 'kia̱ nga ta ítsakon‑yá kjo̱tjò‑najiòn jè 'én xi̱tse̱‑la̱ Nainá ra nda tsò, nga mì tsa mé ra ísíjé‑no? Nda kísihi̱ma̱á‑na ijo‑na̱ mé‑ni nga jiòn nda tsikitsa̱jna‑najiòn. 8Skanda jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra xìn i̱'nde tjítsa̱jna ítsachrjéjno‑la̱ nga kítsja'ndé‑la̱ nga tsikíchjí‑na, mé‑ni nga kjomà ísíxáko̱o‑no ra jiòn. 9'Kia̱ nga mé ra kjochjeén‑na 'kia̱ nga ya̱ tsakáti̱jnako̱‑no, ni̱yá ra ísijtí‑la̱. Ta mé tsajmì ra kjochjeén‑na, jñá 'ndsé ra 'ji‑ni ya̱ nangi Macedonia kitsjà‑na. 'Koa̱á 'sín kí'siaa̱n nga majìn‑naa̱ nga jiòn i'in‑ya kjomà‑no, ko̱ takó 'koa̱á 'sín 'sin‑isaa̱. 10Ngi ko̱ó 'én kixi̱‑la̱ Cristo ra ijye ko̱'sín tíjnajin‑na nga ko̱'sín chjàa̱, nga̱ mì kì yá ra ma ko̱techjà‑na ya̱ nga tíjngo nangi Acaya nga nda ma síkíjna ijo‑na̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra kí'siaa̱n, nga̱ ta kjo̱tjò ítsakon‑yá‑no. 11¿Mé‑ni ko̱'sín xian‑na? ¿A kií‑ní nga mì kì tsjake̱‑najiòn? Jè Nainá ndaá be nga 'ñó tsjake̱‑najiòn. 12Koni 'sín tí'siaa̱n, takó 'koa̱á 'sín 'si̱in‑isa, mé‑ni nga mì kì tjó'nde‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ nga ta ijo‑la̱ jeya si̱ìkítsa̱jna a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra 'sín, nga mejèn‑la̱ ko̱'sín kítsa̱jna koni ra ji̱n. 13Nga̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì tsa yá ra tsijen tsikíxáya‑la̱. Ta kií xá 'sín nga xi̱ta̱ bíndo̱cha̱‑la̱, nga ko̱'sín síngoya ijo‑la̱ koni tsa ngi jè saba Jesucristo tsikíxáya‑la̱. 14Ko̱ mí‑la tsa ko̱xkón‑ná kjoa̱ kìi̱, nga̱ skanda jè xi̱ta̱‑ni̱í maá‑la̱ ko̱'sín si̱ìngoya ijo‑la̱ nga ko̱'sín ko̱tsíjen koni jngo ìkja̱li̱ ra 'ñó fate ni'í‑la̱, koni tsa ìkja̱li̱ 'tse̱ Nainá. 15'Koa̱á ma‑ni nga jñà xi̱ta̱ ra ya̱ síxá'ta‑la̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í, mì tsa jngo kjoa̱ ra ko̱xkón‑ná tsa ko̱'sín síngoya ijo‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ma koni tsa xi̱ta̱ ra 'béna̱jmíya kjoa̱ kixi̱‑la̱ Nainá. Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín tjábé‑la̱ chjí‑la̱ a̱skan‑nioo̱, koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra i̱nchi'sín. 16'Koa̱á 'sín tíxin india‑no, kì ti̱ tsja yá ra ko̱'sín tsò‑ni nga mì nda tíjna kjo̱bítsjen‑na̱; ni̱'sín tsa ko̱'sín níkítsjen jiòn, ti̱'nde‑ná nga ko̱'sín kokó‑no koni tsa mì nda tíjna kjo̱bítsjen‑na̱, mé‑ni nga ti̱'koa̱á 'a̱n, ko̱ma‑te nda síkíjna‑na ijo‑na̱. 17Jñà 'én ra tíchjàa̱ nga 'a̱n nda sìkíjnaa̱ ijo‑na̱, 'koa̱á 'sín tíchjàa̱ koni tsa mì nda tíjna kjo̱bítsjen‑na̱ nga jngoó 'én ra mì kì sasén‑la̱ Na̱'ín‑ná. 18Koni 'sín kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra 'ñó nda síkítsa̱jna ijo‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra 'sín ya̱ i̱sà'nde, 'koa̱á ti̱'sín mejèn‑na ra 'a̱n nga nda sìkíjnaa̱ ijo‑na̱. 19'Koa̱á bixó jiòn nga 'ñó tjín‑no kjo̱bítsjen, tanga bi'nde‑nájiòn nga kótsò‑no xi̱ta̱ ra mì kì nda tjíhijyo kjo̱bítsjen‑la̱. 20Nga̱ skanda bi'ndeé‑la jñà xi̱ta̱ nga chi̱'nda'ñó‑la̱ 'sín‑no, ko̱ nga bachrjejno‑no tsajmì ra tjín‑no, ko̱ nga beton‑no, ko̱ jñà ra ti̱'koa̱á bachrjengi‑no, ko̱ skanda síjtsin'á ya̱ i̱sén‑no. 21¿Kó bixó jiòn? ¿A masabá‑na nga mì ko̱'sín inakjoá‑laji̱n? Nga̱ 'koa̱á bixó jiòn nga batoó indakjoa̱ ki'nià‑ji̱n. Tanga tsa jñà xi̱ta̱ ra i'ka 'ñó 'nga ma ikon nga 'ñó chja̱, ra 'a̱n, 'koa̱á ti̱'sín 'ñó kichjà‑te nga 'ñó 'ke‑te‑la̱ takoàn, ni̱'sín 'koa̱ 'sín tíchjàa̱ koni tsa mì nda tíjna kjo̱bítsjen‑na̱. 22Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ¿a 'ngaá ma‑la̱ nga 'én hebreo chja̱? Ra 'a̱n ti̱'koa̱á chjà‑te 'én hebreo. ¿A 'ngaá ma‑la̱ nga xi̱ta̱ Israel ra jñà? Ti̱'koa̱á Israel‑te tsa̱'a̱n. Ko̱, ¿a 'ngaá ma‑la̱ nga jé Abraham ra kjomà xi̱ta̱ jchínga‑la̱? Ti̱'koa̱á 'a̱n, jé‑te kjomà xi̱ta̱ jchínga‑na̱. 23¿A chi̱'nda‑la̱ Cristo‑ní jñà xi̱ta̱ kìi̱? Ra 'a̱n, isa̱á 'ñó nda tísíxá‑la̱ jè Cristo. ('Kia̱ nga ko̱'sín tíchjà, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni tsa mì kì nda tíjna kjo̱bítsjen‑na̱). Isa̱á 'ñó tse xá tjín‑na ra 'a̱n, isa̱á 'ñó kjo kjín 'ka̱ kaya nda̱yá, ko̱ isa̱á ta 'ñó kjo kjín 'ka̱ nda síki'on‑na jñà xi̱ta̱, ko̱ taxki̱ kjo kjín 'ka̱ batojiaa̱n ñánda̱ nga kja̱me sí'ken‑na jñà xi̱ta̱. 24Ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ judío, kjo 'òn 'ka̱ ko̱'sín bajá‑na nga tsjá‑na kjo̱hi'in ra kàchrjó'òn ijòn 'ka̱ tsajá‑na na'ñó xo̱xín nga jngó jngó 'ka̱. 25Jàn 'ka̱ tjín‑ni nga ki'tsì‑na kjo̱hi'in nga ki'se‑na xka̱ i̱jnchra̱, ko̱ jngo 'ká kja̱meé isì'ken‑na xi̱ta̱ nga tsikínè‑na na̱jo̱. Jàn 'ka̱ iskajin‑ndá jè chitso ñánda̱ ya̱ chi̱ba̱‑la̱ tíjna̱ya̱; ko̱ jngo ni̱chjin ko̱ jngo ni̱tje̱n ya̱ tsakáti̱jnajiaa̱n ya̱ nga masen‑la̱ ndáchikon. 26Ta ñánda̱ nga bajme, ta kjo̱skon tjín ki'ta‑la̱; tjín kjo̱skon ya̱ xa̱ngá ñánda̱ bato, ko̱ tjín kjo̱skon a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ chijé. Tjín kjo̱skon a̱'ta 'tse̱ ra xi̱ta̱ judío ko̱ a̱'ta 'tse̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. Ískajiín‑te kjo̱skon ya̱ a̱jin‑la̱ na̱xi̱ndá, ko̱ ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga tsìn xi̱ta̱. Tjín kjo̱skon ya̱ a̱jin‑la̱ ndáchikon, ko̱ ya̱ a̱jin‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín tsò nga 'ndsé ma. 27Kjín xá tíbatojiàa̱n ra 'ñó síki'on‑na. Kjo kjín 'ka̱ mì kì fájna̱fèe̱ nga 'kia̱ nga ni̱tje̱n. Tíbatojin‑náa̱ kjo̱hi'in ra 'tse̱ kjinchrá a̱'ta 'tse̱ tsajmì ra chineé ko̱ nandá ra 'yé, sa'koa̱á skanda mí kì bákje̱n. Tísikjín‑la̱ 'nchán nga skanda tsín‑na nikje ra fána̱ya. 28Kjín kjoa̱ tjín‑ni ra tíbatojin‑isa; mì tsa tà jñà‑nì kjoa̱ kìi̱. Ko̱ tímahiyí‑te‑na nga ni̱chjin nchijòn tísíkájno a̱'ta 'tse̱ nga'tsì na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra tjín. 29Tsa 'kia̱ yá ra mahinda ikon a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra makjiín‑la̱, ¿a mí tsa ti̱'koa̱ ka'ta‑te‑la̱ inìma̱‑na̱ 'kia̱ nga ko̱'sín ma? Ko̱ 'kia̱ nga yá ra kaníjin‑no jé, ¿a mí tsa 'ñó majti‑na ra 'a̱n? 30Tsa machjeén nga nda sìkíjnaa̱ ijo‑na̱, maá‑la nda sikíjna‑na ijo‑na̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra mahinda‑ni jè takoàa̱n. 31Nainá ra Na̱'ìn‑la̱ ma Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, jé ra bakèn‑la̱ nga nda kata'yaxkón skanda ta mé ni̱chjin‑ni, jé nda tíbe nga mì tsa 'én ndiso‑jìn ra tíchjàa̱. 32Ya̱ Damasco jè xi̱ta̱ ra ya̱ tíbatéxoma ra jè kitsjà‑la̱ xá jè xi̱ta̱xá ítjòn ra 'mì Aretas, isìkasén xi̱ta̱‑la̱ nga isikìnda̱ ya̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ na̱xi̱ndá, nga mejèn‑la̱ nga jtsa̱ba̱'ñó‑na. 33Tanga jñà xi̱ta̱, na'ñó tsikí'ta jngo ndi̱si̱yá ra isíkíjnaya‑na, mé‑ni nga tsaje̱n‑ngi‑na ya̱ ñánda̱ ti̱'xákji jè chrjó ra tjíchjàndi‑la̱ na̱xi̱ndá. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga ma jáhachinga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\