2 Corintios 2

1'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín isíkítsjen nga mì kì ti̱ kiìjkon‑najiòn, nga̱ majìn‑na nga ta kjo̱ba kijchòko̱‑no. 2Nga̱ tsa 'a̱n kijchòko̱‑najiòn kjo̱ba, ¿yá ra ma tsjá india‑na kjo̱tsja? Nga̱ ijyeé ta baá 'se̱‑najiòn. 3'Koa̱á ma‑ni nga ta xa̱jo̱n ítsikindá‑no, tà nga̱tjì‑la̱ majìn‑na nga jiòn, ba 'ké‑ná 'kia̱ nga kijchòjkon‑no, jé ra mejèn‑na nga tsja 'se̱‑naa̱ ko̱ ra jiòn. Ko̱ 'koa̱á 'sín tjíjngo takoàa̱n nga tsa̱jión 'kín ijye‑la̱ kjo̱tsja‑na̱. 4'Kia̱ nga ítsikinda‑najiòn jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, taxki̱ tímakájnoó‑na ko̱ taxki̱ 'oón tíma‑la̱ inìma̱‑na̱ ko̱ taxki̱ 'ñó tíkjindaya̱. Tanga mì tsa ki xá ítsikindá‑na mé‑ni nga kataba‑najiòn, kií‑ní mé‑ni nga jcha̱a‑najiòn kó'ki 'ñó tsjake̱‑no. 5Jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín tsakátsji‑jé mì tsa ta 'a̱n jiàa̱n ra tíbátsji‑na kjo̱ba, skanda ko̱ó‑te jiòn 'cho síkítsa̱jna chiba‑no. Ta chibaá ko̱tíxiaa̱n mé‑ni nga mì kì ko̱to chi̱ba̱‑la̱ koni 'sín nga tíchjàa̱. 6Ijyeé nda tjín jè kjo̱hi'in ra ko̱'sín ijye tsikinè‑la jiòn nga'tsì‑no jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 7'Ndi̱ 'ndi̱ jè ra machjeén nga ti̱jchaà'ta‑la jiòn ko̱ ti̱jetakòn, mé‑ni nga mì tsa ta kjo̱ba ki̱yájin‑ni. 8'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín tíbitsá'ba‑no nga jchi̱baya‑no nga india tsjacha 'tia̱n‑no jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 9Kií xá ítsikinda‑najiòn jè xa̱jo̱n, mé‑ni nga nda kata'ya‑la̱ a kixi̱í kjoa̱, ¿a maá‑no nda nihitjasòn ijye? 10Jè xi̱ta̱ ra jiòn si̱jcha'ta‑la, ti̱'koa̱á sijchá'tá‑te‑la̱ ra 'a̱n. Tsa tjín mé ra ma si̱jcha'tà‑la, kjo̱nda tsa̱jión‑nájiòn nga ko̱'sín si̱jcha'tà‑la ya̱ ngixko̱n Cristo. 11Mé‑ni nga mì jè xi̱ta̱‑ni̱í ma sa̱kò‑la̱ kó'sín nga si̱ìkijne‑ná, nga̱ ijyeé 'yeé kó'sín tjín kjoa̱ maña̱‑la̱. 12'Kia̱ nga ijchòo̱ ya̱ na̱xi̱ndá Troas, nga tsi'kènájmíya 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo, ni̱'sín itjá'xa̱'nde‑na nga ísíxáa̱ ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná, 13tanga jè inìma̱‑na̱ mì kì nda ki'se‑la̱, nga̱ mì kì iskajiàa̱n jè ndí 'ndsé Tito. 'Koa̱á ma‑ni nga kítsjiaa̱n jñà xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱, ko̱ ya̱á kijiàa̱ ya̱ nangi Macedonia. 14Tse kjo̱nda kata'se‑la̱ Nainá, nga̱ ni̱chjin nchijón‑ní tíbakón kó'sín nga a̱'ta 'tse̱ Cristo i̱nchinìkijne‑ji̱n. Ko̱ a̱'ta tsa̱ji̱n‑náji̱n nga tímabísòn nga tíjngoo̱ jè kjoa̱chji̱ne̱ ra tjín‑la̱ koni jngo jta̱‑la̱ tsajmì ra nda jne̱. 15Ji̱n‑ji̱n, 'koa̱á 'sín kjòn‑ji̱n ra a̱'ta 'tse̱ Nainá koni jta̱‑la̱ tsajmì ra 'ñó nda jne̱ ra jè Cristo tsjá‑la̱ Nainá; jta̱ ra ya̱ i̱nchibijchókajin‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱nchibitjokajin kjo̱hi'in ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱. Ti̱'koa̱á ya̱á i̱nchibijchókajin‑la̱ jñà ra ta ya̱ i̱nchichijajin jé‑la̱. 16A̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra ta ya̱ i̱nchichija, jè 'én ra 'bena̱jmíya‑ji̱n 'koa̱á 'sín 'cho jne̱‑la̱ koni jngo jta̱ ra sí'ken‑ná; tanga jñà xi̱ta̱ ra i̱nchibitjokajin kjo̱hi'in 'tse̱ jé‑la̱, 'koa̱á 'sín nda jne̱‑la̱ koni jngo jta̱ ra síkíjnakon‑ná. Ra ta kjo̱bítsjen 'tse̱, ni̱jngoó xi̱ta̱ ra chíkjoa̱‑la̱ nga 'ke̱èna̱jmíya 'én kìi̱. 17Nga̱ mì tsa ko̱'sín 'nià‑ji̱n koni 'sín kjín ma‑ni xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sín i'ka nga to̱n 'béna̱jmíya‑ni jè 'én‑la̱ Nainá. Ngi 'koa̱á 'sín tjín takòn‑ji̱n koni 'sín nakjoá‑ji̱n ya̱ ngixko̱n Nainá ra a̱'ta 'tse̱ Cristo, koni 'sín nga jè Nainá isìkasén‑naji̱n, nga xi̱ta̱ 'tse̱é tsò‑naji̱n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\