2 Corintios 3

1'Kia̱ nga ko̱'sín bixó‑ji̱n, ¿a ta jé ijo‑na̱ji̱n nda i̱nchiníkítsa̱jna india‑naji̱n? Ko̱, ¿a 'koa̱á 'sín mejèn‑najiòn tsa jngo xa̱jo̱n ko̱kón‑laji̱n ya̱ ñánda̱ nga nda tíchja̱ ra a̱'ta tsa̱ji̱n, o̱ ra jión 'ki̱ jngo‑náji̱n xa̱jo̱n ya̱ ñánda̱ nga nda kixó jiòn ra a̱'ta tsa̱ji̱n koni 'sín 'sín i'ka xi̱ta̱ ra kj'ií? 2Jiòn sabá‑nájiòn xa̱jo̱n‑na̱ji̱n ra nda tíchja̱ ra machjeén‑naji̱n, jngo xa̱jo̱n ra ya̱ tjínda'tá ya̱ a̱jin inìma̱‑na̱ji̱n, jè xa̱jo̱n ra nda bexkon nga'tsì xi̱ta̱ ko̱ ti̱'koa̱ ma kotá'yá. 3'Koa̱á 'sín nda 'ya‑la̱ nga jión‑nájiòn xa̱jo̱n ra jè Cristo tsikínda, ra ji̱n tsako̱‑naji̱n nga inika'bí‑ji̱n. Jngo xa̱jo̱n ra mì tsa tinda̱‑la̱ làpi̱ isinda‑ni, nga̱ ngi ko̱ó Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra tíjnakon isinda‑ni ra tjí'ta. Mì tsa na̱jo̱ isinda'tá, ya̱á isinda'tá ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱ xi̱ta̱. 4Nga̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo‑ní nga ko̱'sín tjíjngo takòn‑ji̱n nga 'koa̱á 'sín tjín kjoa̱ kìi̱ ya̱ ngixko̱n Nainá. 5Mì tsa tsò‑ni kjoa̱ nga tsa̱ji̱n‑náji̱n nga'ñó ra nichjeén‑ji̱n 'kia̱ nga ko̱'sín 'nià‑ji̱n kjoa̱ kìi̱. Nga̱ nga'tsì kjoa̱ ra ma‑naji̱n 'nià‑ji̱n, a̱'ta 'tse̱é Nainá nchrabá‑ni nga'ñó. 6Jè sabá Nainá isìchji̱ne̱‑naji̱n mé‑ni nga si̱xá'ta‑la̱ji̱n nga ki̱nákjoa̱ya‑ji̱n kó'sín tjín kjoa̱ ra tsikíndajín xi̱tse̱ india‑ni ra kjo̱nda 'tse̱ xi̱ta̱. Kjo̱nda ra tsikíndajín xi̱tse̱ Nainá, mì tsa ya̱ nchrabá‑ni jè kjo̱téxoma ra isinda, ya̱á nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Kjo̱téxoma ra ko̱'sín isinda, kjo̱biyaá bíné‑ná, tanga jè ra a̱'ta 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nchrabá‑ni, síkíjnakoón inìma̱‑ná. 7Jè kjo̱téxoma ra ki'tsì‑la̱ Moisés ra na̱jo̱ kisinda'tá, kjo̱biyaá bíné‑ná. Tanga 'ñó ki'se‑la̱ kjoa̱jeya jè i̱sén‑la̱ Moisés 'kia̱ nga ki'tsì‑la̱ jè kjo̱téxoma kìi̱, nga̱ 'ñó fate ni'í tsatsíjen nga skanda jñà xi̱ta̱ Israel mì kì ti̱ ma iskotsíjen'á‑ni ya̱ i̱sén‑la̱ Moisés. Tsa ko̱'sín ki'se‑la̱ kjoa̱jeya jè kjoa̱ ra ko̱'sín tjínè‑la̱ nga ta ya̱ fehe'ta, 8¿a mí tsa tjínè‑la̱ nga isa̱ 'ñó kata'se‑la̱ kjoa̱jeya jè kjoa̱ xi̱tse̱ nga jè Nainá tsjá‑ná jè Inìma̱ Tsje‑la̱? 9Tsa 'koa̱á 'sín 'ñó jeya kjomà 'kia̱ nga jè Moisés ki'tsì‑la̱ jè kjo̱téxoma ra kjo̱hi'in bíné‑ná, ¿a mí tsa isa̱ tjínè‑la̱ nga 'ñó kata'se‑la̱ kjoa̱jeya a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra 'bena̱jmíya‑ji̱n nga ko̱'sín jè Nainá, xi̱ta̱ kixi̱í bachrjengi‑ná? 10Ni̱'sín 'ñó ki'se‑la̱ kjoa̱jeya kjo̱téxoma ra ijye tsato, tanga mì kì ti̱ mangásòn‑ko̱‑ni koni jè kjoa̱jeya ra tjín‑la̱ jè kjoa̱ xi̱tse̱‑la̱ Nainá, nga̱ síkatoné‑la̱. 11Tsa jè kjoa̱ ra ta ya̱ fehe'ta, tseé kjoa̱jeya ki'se‑la̱, isa̱á machjeén nga isa̱ 'ñó kata'se‑la̱ kjoa̱jeya jè kjo̱nda xi̱tse̱ ra mì fehe'ta skanda ta mé ni̱chjin‑ni. 12Nga̱ 'koa̱á 'sín tjíjngo takòn‑ji̱n nga i̱nchichiñá‑la̱ji̱n kjoa̱ kìi̱, 'koa̱á ma‑ni nga mì tsa masabà‑naji̱n koni 'sín nga nakjoá‑ji̱n. 13Mì tsa ko̱'sín 'nià‑ji̱n koni 'sín ki'sìn jè Moisés nga nikje xo̱'ba̱ tsakájtsa ya̱ i̱sén‑la̱ mé‑ni nga mì kì ske̱‑ni jñà xi̱ta̱ Israel jè kjoa̱jeya ra ko̱'sín tjínè‑la̱ nga ta ya̱ fehe'ta. 14Tanga jñà xi̱ta̱ Israel kjótájajín inìma̱‑la̱ skanda ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱. 'Kia̱ nga kotá'yá jè xa̱jo̱n ra tjí'ta kjoa̱ jchínga ra tsikíndajín ítjòn Nainá ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱, takó 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni tsa jngo nikje xo̱'ba̱ kjijtsa kjo̱bítsjen‑la̱ ra mì kì tsjá'nde‑la̱ nga machi̱ya‑la̱. Nga̱ takó kjè kì tjahíxìn‑la̱ jè ra kjijtsa kjo̱bítsjen‑la̱. Nga̱ ta̱ jngoó a̱'ta 'tse̱ Cristo ma tjáhixìn‑la̱. 15Skanda ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱‑ni̱, jñà xi̱ta̱ Israel 'kia̱ nga kotá'yá jè xa̱jo̱n ra jè Moisés tsikínda, takó koni jngoó nikje xo̱'ba̱ bíchjàjin kjo̱bítsjen‑la̱ nga mì kì machi̱ya‑la̱. 16Tanga 'kia̱ nga jngo xi̱ta̱ máfa'ta‑la̱ Na̱'ín‑ná ra tíjna ítjòn‑ná nga makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱, tjahíxín‑la̱ jè ra bíchjàjin kjo̱bítsjen‑la̱. 17Nga̱ jè Na̱'ín‑ná ti̱jé‑ni ra Inìma̱ Tsje. Ko̱ jè xi̱ta̱ ra ya̱ tíjnajin ya̱ inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, ijyeé tíjnandi̱í‑ní. 18Nga'tsí‑né, 'kia̱ nga mì ti̱ mé kjijtsa‑ni kjo̱bítsjen‑ná, 'koa̱á 'sín kjén koni jngo chi̱tsín ra ma chitsíjen‑yé, ra fate síkatsíjen jè kjoa̱jeya‑la̱ Na̱'ín‑ná; ko̱ ni̱chjin nchijón‑ní nga tífaatjìya‑ná koni 'sín nga i̱nchi'yeé kjoa̱jeya‑la̱; 'koa̱á 'sín kjòn tímeé koni 'sín 'ki ra jè, nga̱ jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Na̱'ín‑ná ra ko̱'sín tísíko̱‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\