2 Corintios 4

1'Koa̱á ma‑ni nga mì kì mahinda inìma̱‑na̱ji̱n, nga̱ jé Nainá ra ko̱'sín kjòhi̱ma̱ke‑naji̱n nga kitsjá‑naji̱n jè xá ra̱kìi̱. 2Nachrjengi‑náji̱n jñà kjoa̱ ra ta kjo̱'ma 'nié, kjoa̱ ra tsjá‑ná kjo̱sabà. Mì tsa ta kjoa̱ maña̱ ra 'nià‑ji̱n, ko̱ mì tsa kj'ií kjoa̱ níkójin‑ji̱n jè 'én‑la̱ Nainá. Jè ra mejèn‑naji̱n nga nda 'kéna̱jmíya‑ji̱n kó'sín tjín kjoa̱kixi̱ mé‑ni nga jñà xi̱ta̱ nda katachi̱ya‑la̱ inìma̱‑la̱ kjoa̱ ra 'nià‑ji̱n ya̱ ngixko̱n Nainá. 3Tsa takó ko̱'sín ma i'ka‑la̱ jñà xi̱ta̱ nga koni tsa kjijna'ma jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ra 'bena̱jmíya‑ji̱n, ta jñá‑la ra ko̱'sín ma‑la̱ jñà ra i̱nchichija ya̱ a̱jin jé‑la̱. 4Jè xi̱ta̱‑ni̱í ra tíbatéxoma‑la̱ ni̱chjin ra titsa̱jneé 'ndi̱ 'ndi̱, ra ko̱'sín tíjna koni tsa nainá, jé tsikíchjàjin ya̱ a̱jin kjo̱bítsjen‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra mì kì makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo, mé‑ni nga mì kì ko̱ma ske̱‑ni jè kjoa̱hisen‑la̱ jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ra jeya tíjna. Nga̱ jé Cristo ra bakón kó'ki kjòn‑ni ra ngi jè Nainá. 5Mì tsa a̱'ta tsa̱ji̱n ra nda nakjoá‑ji̱n 'kia̱ nga 'bena̱jmíya‑ji̱n; jé 'bena̱jmíya‑ji̱n ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo nga bixó‑ji̱n: jé tíjna ítjòn‑ná. Ta chi̱'ndaá ma‑ji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn, ta nga̱tjì‑la̱ kjo̱tsjacha ra tjín‑naji̱n a̱'ta 'tse̱ Jesús. 6Jè Nainá ra ko̱'sín kitsjà kjo̱hixi̱ nga katamahisen ya̱ ñánda̱ nga jñò chon; jé‑ní ra ko̱'sín isìhisen ya̱ a̱jin inìma̱‑na̱ji̱n, mé‑ni nga ko̱ma si̱hisen‑te‑la̱ji̱n jñà xi̱ta̱ ra kj'ií, nga katabexkon jè kjoa̱jeya‑la̱ Nainá ra 'ñó fate mahisen ya̱ a̱'ta 'tse̱ Jesucristo. 7Jè kjoa̱hisen‑la̱ Nainá koni jngo tsajmì ra 'ñó chjí‑la̱, ya̱á tíjnajin ijo‑na̱ji̱n ra ko̱'sín jngoya‑la̱ koni jngo ti̱jí ni'nde, mé‑ni nga nda kata'ya‑la̱ nga jè nga'ñó ra bato 'ñó nda tjín, mì tsa tsa̱ji̱n‑ji̱n, 'tse̱é Nainá‑ní. 8'Koa̱á ma‑ni, ni̱'sín jndíi̱ ra ján kàjin‑ji̱n kjoa̱, tanga mì tsa jñà kjoa̱ síkijne‑naji̱n. Ni̱'sín tjín kjoa̱ ra 'ñó makájno‑naji̱n, tanga mì tsa nìkjahajen‑la̱ji̱n takòn‑ji̱n. 9Ni̱'sín mahatji̱ngi‑naji̱n xi̱ta̱, tanga mì tsa tsjin-tákon‑naji̱n Nainá; ni̱'sín mejèn‑la̱ jñà xi̱ta̱ nga ki̱nchanè‑naji̱n, tanga mì kì chíkjoa̱‑la̱ nga síkjehesòn‑naji̱n. 10Ta ñánda̱ nga mangí‑ji̱n, kji'tá ni̱chjin mejèn‑la̱ jñà xi̱ta̱ ko̱'sín si̱ì'ken‑naji̱n koni 'sín inìko̱ jè Jesús, mé‑ni nga a̱'ta tsa̱ji̱n kata'ya‑la̱ nga jé Jesús ra tísíkíjnakon‑naji̱n. 11'Kia̱ nga titsa̱jnakon‑ji̱n, kji'tá ni̱chjin kjo̱biya tísinè‑naji̱n ra ta nga̱tjì‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús, mé‑ni nga ti̱'koa̱ a̱'ta 'tse̱ ijo‑na̱ji̱n kata'ya‑la̱ kjo̱binachon ra tsjá Jesús. 12'Koa̱á 'sín tjín ra ji̱n, ta kjo̱biyaá i̱nchichiñá ki'ta‑la̱ji̱n, tanga ra jiòn, jé kjo̱binachon ra mì fehe'ta tísakó‑no. 13Jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín tíchja̱ nga tsò: “Kjokjiín‑naa̱, 'koa̱á ma‑ni nga kíchjàa̱.” 'Koa̱á ti̱'sín tjín‑te inìma̱‑na̱ji̱n a̱'ta 'tse̱ 'én ra makjiín‑naji̱n; ndaá makjiín‑naji̱n, 'koa̱á ma‑ni nga nakjoá‑ji̱n. 14'Ya‑náji̱n nga jè Nainá ra isikjaáya‑la̱ jè Jesús ra tíjna ítjòn‑ná, 'koa̱á ti̱'sín si̱ìkjaáya‑naji̱n koni 'sín nga jaáya‑la̱ Jesús; ko̱ a̱kjòn nga'tsí‑né, ya̱á ta̱ña i̱ko̱‑ná ya̱ ñánda̱ nga tíjna ra jè sabà. 15Kjo̱nda tsa̱jión‑nájiòn nga'tsì kjoa̱ kìi̱, mé‑ni nga isa̱ kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra katatjábé‑la̱ kjo̱nda‑la̱ Nainá, ko̱ jeya katijna Nainá 'kia̱ nga isa̱ kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra ki̱tso̱‑la̱: “Tse kjo̱nda kata'se‑li Na̱'ìn.” 16'Koa̱á ma‑ni nga mì kì mahinda inìma̱‑na̱ji̱n. Nga̱ ni̱'sín tímajchínga ra ijo‑na̱ji̱n, tanga jè inìma̱‑na̱ji̱n ni̱chjin nchijón‑ní nga tíma-xi̱tse̱ya-isa. 17Jè kjo̱hi'in ra nìkjiín‑ji̱n i̱ i̱sà'nde, ta chibaá kjo̱hi'in tjín‑ni; nga̱ ta tíbato‑ní; ko̱ jngoó kjo̱nda tji̱ko̱ ra a̱'ta tsa̱ji̱n nga ya̱á sakó jngo‑naji̱n kjoa̱jeya ra 'ñó tse ko̱ ra ni̱kjiá kje̱he'tà. 18Nga̱ mì tsa jñà chitsíjen‑la̱ji̱n jñà kjoa̱ ra ma i̱ i̱sà'nde ra tsijen‑ni; jñá chitsíjen‑la̱ji̱n jñà ra mì kì tsijen‑ni ra a̱'ta 'tse̱ Nainá nchrabá‑ni. Nga̱ jñà kjoa̱ ra ma i̱ i̱sà'nde, ta tíbato‑ní, tanga jñà ra mì kì tsijen‑ni ra 'tse̱ Nainá, mì kì kje̱he'tà skanda ta kjiá‑nioo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\