2 Corintios 5

1Jè ijo‑ná, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni tsa jngo ni'ya ra sinda i̱ a̱'ta nangi ra ta chiba ni̱chjin ma‑la̱ nga sasa fitsón‑ña. Tanga tsa kji̱tsón‑ña jè ni'ya ra̱kìi̱, tíjnaá jngo‑ná ya̱ ján ngajmi ni'ya ra tíjna skanda ta kjiá‑nioo̱ ra mì tsa xi̱ta̱ tsikínda, jé sabà Nainá tsikínda. 2'Koa̱á ma‑ni nga i̱ma̱á fahátse‑la̱ inìma̱‑ná 'kia̱ nga ya̱ titsa̱jnaya iseé jè ni'ya ra̱kìi̱, nga̱ jé ra mejèn‑ná tsa ijye ya̱ titsa̱jnayeé jè ni'ya‑ná ra tíjna ya̱ ján ngajmi. 3Ni̱'sín si̱jna ijo‑ná ra tja'ché 'ndi̱‑ni̱, ìjngo‑isa ijo xi̱tse̱ tsjá‑ná jè Nainá. Jè inìma̱‑ná mì tsa ta ya̱ si̱jnajin i̱sén, ijo xi̱tse̱é 'se̱‑la̱. 4'Kia̱ nga takó tíjnakon‑isa ijo‑ná ra 'koa̱ jngoya‑la̱ koni jngo ni'ya ra ta chiba ni̱chjin ma‑la̱, 'ñó 'on tífahátse‑la̱ inìma̱‑ná, nga̱ majìn‑ná tsa katatjahíxín‑ná jè ijo‑ná ra tjínè‑la̱ nga ki̱yá; jé ra mejèn‑ná nga kataxi̱tse̱ya, mé‑ni nga jè ijo‑ná ra tjínè‑la̱ nga ki̱yá, jè kjo̱binachon xi̱tse̱ katasíjchijangi. 5Jé Nainá ra ko̱'sín ijye tsikínda nga tísíkíjnanda‑ná mé‑ni nga ko̱'sín katameé. Ko̱ jé kitsjá‑ná jè Inìma̱ Tsje‑la̱, mé‑ni nga ijye tjín kixi̱‑ni kjoa̱ nga tjábé‑ná kjo̱nda ra ijye tjínda‑la̱ nga tsjá‑ná. 6'Koa̱á ma‑ni tjíjngoó takén nga ni̱chjin nchijón‑ní nga jè Nainá kji'tatakén, 'kia̱ nga takó tíjnakon‑isa ijo‑ná, takó kjiín titsa̱jna-isa‑lá ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga tíjna jè Na̱'ín‑ná ra tíjna ítjòn‑ná. 7'Koa̱á 'sín i̱nchiníjché ijo‑ná koni 'sín tjín kjoa̱ ra makjiín‑ná; mì tsa ko̱'sín i̱nchi'nié koni 'sín tjín kjoa̱ ra ta xkén tsijen‑la̱. 8Tanga ijyeé ko̱'sín tjíjngo takén, nga̱ jé ra isa̱ 'ñó mején‑ná tsa ijye ki̱jmié ijo‑ná ra tja'ché mé‑ni ma ya̱ ki̱tsa̱jna‑né ya̱ ñánda̱ nga tíjna Na̱'ín‑ná ra tíjna ítjòn. 9'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín binè‑lá ijo‑ná nga 'koa̱á 'sín 'nié koni 'sín tjín kjoa̱ ra sasén‑la̱ ra jè, ni̱'sín ta ñánda̱ titsa̱jneé, a ya̱á titsa̱jneé ya̱ a̱'ta nangi o̱ ra ya̱á titsa̱jneé ya̱ ján ngajmi. 10Nga̱ 'koa̱á 'sín tjíné‑ná nga'tsì‑ná nga ya̱ kijcho kincheé ya̱ ngixko̱n ñánda̱ nga tíbatéxoma Cristo, mé‑ni nga ko̱'sín katama'tieén koni 'sín tjín kjoa̱ ra ki'nié ya̱ i̱sà'nde 'kia̱ nga tsikitsa̱jneé ya̱ a̱'ta nangi; tsa nda ki'nié, kjo̱ndaá tjábé‑ná, ko̱ tsa 'cho ki'nié kjoa̱'choó tjábé‑ná. 11'Kia̱ nga ijye 'ya‑ji̱n nga machjeén‑ní nga ki̱skón‑cha‑ji̱n Nainá, nga 'koa̱á 'sín jcha̱xkón‑ji̱n koni 'sín nga bakèn‑la̱ ra jè, 'koa̱á ma‑ni nga 'bena̱jmíya‑la̱ji̱n jñà xi̱ta̱ mé‑ni nga katakjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. Jè Nainá 'ñó nda tsijen‑la̱ koni 'sín tjín kjoa̱ ra 'nià‑ji̱n; 'koa̱á 'sín mejèn‑na ra 'a̱n, tsa ko̱'sín nda katachi̱ya‑te‑la̱ inìma̱‑najiòn kó'sín tjín kjòn‑ni kjoa̱ ra 'nià‑ji̱n. 12Mì tsa ta ki‑ni nga ji̱n mejèn‑naji̱n nga nda si̱kítsa̱jna india‑naji̱n ijo‑na̱ji̱n; jé ra mejèn‑naji̱n nga ti̱'koa̱á katatsja‑te‑la̱ takòn jiòn ra a̱'ta tsa̱ji̱n, mé‑ni nga sa̱kò‑no 'én kó'sín 'kín‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ta ijo‑la̱ nda síkítsa̱jna ko̱ mì tsa jè inìma̱‑la̱ nda síkinda̱ ítjòn. 13Nga̱ tsa ská‑naji̱n, a̱'ta 'tse̱ Nainá‑ní nga ská‑naji̱n; ko̱ tsa ngi ndaá tjín kjo̱bítsjen‑na̱ji̱n, kjo̱nda tsa̱jión‑nájiòn nga ko̱'sín tjín. 14Jé kjoa̱tsjacha‑la̱ Cristo ra itsabá'ñó‑naji̱n ra ko̱'sín fìko̱‑naji̱n koni 'sín nga mejèn‑la̱. Ko̱ ki̱í 'sín ijye nda isìchi̱ya‑naji̱n: Jngoó‑ní ra 'ken‑tjì‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱, 'koa̱á ma‑ni nga ijyeé 'ken‑te nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra tjín. 15Ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱, jé Cristo 'ken ngajo‑la̱, mé‑ni nga jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jnakon mì kì ti̱ ta jñà katatéxoma‑la̱ ijo‑la̱, jé Cristo katatéxoma‑la̱, jè ra 'ken‑tjì‑la̱ ko̱ jaáya‑ila̱ ra ta kjo̱nda 'tse̱. 16'Koa̱á ma‑ni 'ndi̱ 'ndi̱, mì kì tsa ti̱ ko̱'sín níkítsjen‑naji̱n ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱, koni 'sín isíkítsjen ijo jé‑na̱ji̱n. Ni̱'sín tsa ko̱'sín iníkítsjen‑ji̱n ra a̱'ta 'tse̱ Cristo nga ti̱'sa̱ ítjòn; tanga 'ndi̱ 'ndi̱, mì tsa ti̱ ko̱'sín níkítsjen‑naji̱n ra a̱'ta 'tse̱. 17'Koa̱á ma‑ni, tsa jngo xi̱ta̱ ijye ya̱ tíjnako̱ Cristo, ijyeé xi̱ta̱ xi̱tse̱é kàma‑ni ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. Jè kjoa̱ jchínga‑la̱ ijyeé kabato, saba kjoa̱ xi̱tse̱é kàma‑ni 'ndi̱‑ni̱. 18Nga'tsì kjoa̱ kìi̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá nchrabá‑ni nga ko̱'sín a̱'ta 'tse̱ Cristo ma chibanda‑né ko̱ Nainá. Ko̱ jé kitsjáxá‑naji̱n nga 'kéna̱jmíya‑ji̱n kó'sín ma chibanda‑ná ko̱ Nainá. 19Tsó‑ni kjoa̱, nga jé Cristo kisìchjeén Nainá nga ma tsajo̱ónda‑ni ko̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde, ko̱ mì tsa ti̱ kinda̱ ki'sìn‑ni kjoa̱ 'tse̱ jé ra tjín‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱. Ko̱ ji̱ín isìnga̱tsja‑naji̱n jè xá ra̱kìi̱, mé‑ni nga si̱kabíya‑ji̱n 'én kó'sín nga ma chibanda‑né ko̱ Nainá. 20'Koa̱á ma‑ni, ngaji̱ín síkasén‑naji̱n Cristo nga nakjoá ngajo‑la̱ji̱n. 'Koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa jè‑ni Nainá ra tíbítsa'ba‑najiòn 'kia̱ nga ko̱'sín 'mì‑laji̱n. A̱'ta 'tse̱ Cristo‑ní nga ko̱'sín i̱nchibitsa'ba‑laji̱n: “Jchi̱bànda‑no ko̱ jè Nainá.” 21Jè Cristo, ni̱jngo jé tsakátsji ra jè; tanga ta nga̱tjì tsa̱jién‑ná nga ko̱'sín jè Nainá tsakánè jé‑la̱, mé‑ni nga ko̱'sín xi̱ta̱ kixi̱ ka̱ma‑né ya̱ ngixko̱n Nainá 'kia̱ nga ijye ya̱ titsa̱hijyoke̱é jè Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\