2 Corintios 6

1Ngaji̱n, ra ya̱ i̱nchiníxá'ta‑te‑la̱ji̱n Nainá, 'koa̱á 'sín bitsa'ba‑laji̱n: Nda ti̱chjeén jiòn kjo̱nda ra ta kjo̱tjò títsjá‑no Nainá. 2Nga̱ 'koa̱á 'sín kitsò Nainá: Jé kjón ni̱chjin 'kia̱ nga chi̱ba̱‑la̱ kjochjeén‑li kjo̱nda‑na̱, kí'nchrè‑la. Ko̱ jè ni̱chjin 'kia̱ nga tjichiñá‑la̱ nga kítjo̱jin kjo̱hi'in, isíkíjnandi̱í‑ila. Nda kjón ti̱ná'ya jiòn, 'ndi̱í 'ndi̱‑ni̱ nda chi̱ba̱‑la̱ nga tímachjeén‑no jè kjo̱nda‑la̱ Nainá, ko̱ 'ndi̱í‑ni̱ nga ma kítjo̱jion jiòn kjo̱hi'in. 3Mì tsa mé kjoa̱'cho ra i̱nchi'nià‑ji̱n ra ma 'cho ka̱ma‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií, mé‑ni nga mì yá ra 'cho ki̱tso̱‑la̱ jè xá ra i̱nchi'nià‑ji̱n. 4Ta isa̱á, 'koa̱á 'sín ngi nda i̱nchibakòn ki'ta‑ji̱n ijo‑na̱ji̱n nga chi̱'nda‑la̱ Nainá 'mì‑naji̱n. Nga 'ñó tjín‑naji̱n kjoa̱tsetakòn, nga 'ñó tse kjo̱hi'in titsa̱jin‑ji̱n, nga tíchija'ta‑naji̱n tsajmì ra machjeén‑naji̱n, nga chjá tíma‑naji̱n kjoa̱ ra tíbatojin‑ji̱n; 5nga tíniki'on‑naji̱n, nga nìkjaha'sen‑naji̱n nda̱yá, nga tsò‑naji̱n xi̱ta̱ nga ji̱ín‑ró fatsji‑la̱ji̱n kjo̱si xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, nga iyí xá ra 'nià‑ji̱n, nga mì ti̱ tsa tsjafè‑naji̱n, nga i̱nchinikjiín‑ji̱n ra kjinchrá. 6Tanga ngi tsjeé i̱nchiníjchá‑ji̱n ijo‑na̱ji̱n; ko̱ ndaá machi̱ya‑naji̱n kó'sín tjín kjo̱hixi̱; ko̱ chíkjoa̱ko̱ó‑naji̱n 'kia̱ nga kó síko̱‑naji̱n xi̱ta̱; ko̱ tjín‑la̱ kjo̱nda inìma̱‑na̱ji̱n ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱; jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá tísíxájin inìma̱‑na̱ji̱n; ko̱ ngi ko̱ó inìma̱‑na̱ji̱n nga tjín‑naji̱n kjo̱tsjacha. 7Ngi 'én kixi̱í ra nakjoá‑ji̱n. Nga'ñó‑la̱ Nainá‑ní ra timako̱‑ji̱n. Ko̱ jñà kjoa̱kixi̱ ra 'nià‑ji̱n, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni jñà ki̱cha̱ ra ko̱ ngaskoán ko̱ nga kixi̱ nichjeén‑ji̱n nga basìko̱‑naji̱n. 8Sa'koa̱á nda 'yaxkón‑naji̱n ko̱ sa'koa̱á mì kì 'yaxkón‑naji̱n. Sa'koa̱á nda bítjo̱ngi‑ji̱n ko̱ sa'koa̱á mì kì nda bítjo̱ngi‑ji̱n. Sa'koa̱á xi̱ta̱ ndiso 'mì‑naji̱n, tanga ngi 'én kixi̱í ra nakjoá‑ji̱n. 9'Koa̱á 'sín nìko̱‑naji̱n koni tsa mí kì 'yaxkon‑naji̱n, tanga 'ñó nda 'yaxkon‑naji̱n. 'Koa̱á kjòn‑ji̱n koni tsa ijye i̱nchibiya‑ji̱n, tanga 'ñó nda titsa̱jnakon-isa‑ji̱n. Tsjá‑naji̱n kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱, tanga mì tsa sí'ken kjòn‑naji̱n. 10'Koa̱á 'sín kjòn‑ji̱n koni tsa ba tjín‑naji̱n, tanga 'ñó tsja tjín‑la̱ inìma̱‑na̱ji̱n. 'Koa̱á 'sín kjòn‑ji̱n koni tsa xi̱ta̱ i̱ma̱‑náji̱n ra ni̱mé kjo̱nda tísakó‑la̱, tanga 'ñó kjìn xi̱ta̱ tísakó‑la̱ kjo̱nda 'tse̱ Nainá ra a̱'ta tsa̱ji̱n. 'Koa̱á kjòn‑ji̱n koni tsa ni̱mé ra tjín‑naji̱n, tanga ya̱ ngixko̱n Nainá ni̱mé ra chija'ta‑naji̱n. 11Jiòn 'ndsé ra ya̱ Corinto tsa̱jiòn, 'koa̱á 'sín i̱nchinakjoá kixi̱í‑laji̱n, nga̱ ngi ko̱ó inìma̱‑na̱ji̱n nga tsjacha‑laji̱n. 12Mì tsa xkon tjín inìma̱‑na̱ji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn, tanga jión‑nájiòn ra xkon tjín inìma̱‑no ra a̱'ta tsa̱ji̱n. 13Mé‑ni nga ko̱ngásòn‑ni kjoa̱ ra si̱ke̱é xàngie̱é, 'koa̱á 'sín tíbitsá'ba‑najiòn koni tsa i̱xti‑na̱ xin‑no, kì xkon níkíjna inìma̱‑no. 14Kì jñà níngásòn‑ko̱o kjo̱bítsjen‑no ko̱ xi̱ta̱ ra mì tsa a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑la̱. Nga̱, ¿kó'sín ka̱ma‑ni nga ko̱ngásòn‑kjo jngo ra xi̱ta̱ kixi̱ ya̱ ngixko̱n Nainá ko̱ jngo xi̱ta̱ ra tsìn‑la̱ kjoa̱kixi̱‑la̱ Nainá? ¿A ka̱maá jñò ko̱chon ya̱ ñánda̱ nga tjín ni'í ra síhisen? 15¿A maá nga nda ko̱hijta jè Cristo ko̱ jè xi̱ta̱‑ni̱í? Ko̱, ¿a ka̱maá‑te nga ya̱ nda ko̱hijtako̱ jngo xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo ko̱ jngo ra mì kì makjiín‑la̱? 16Majìn, nga̱ jè ni'ya i̱ngo̱‑la̱ Nainá, mì kì ma nga ya̱ si̱jnaya jngo xkósòn ra nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱. Nga̱ jién jnchreé ra meé ni'ya i̱ngo̱‑la̱ Nainá ra tíjnakon. Koni 'sín ijye kitsò Nainá a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱, nga kitsò: Ya̱á kóti̱jnako̱ ko̱ ya̱á kojmejín‑la̱ na̱xi̱ndá‑na̱. 'A̱án ko̱ma Nainá‑la̱ ko̱ jñá ko̱ma xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑na̱. 17'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín kitsò‑te a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱‑la̱: Títjo̱kajion ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱, ko̱ ti̱ncha'tàxìn‑la. Kì jñà chaájion kjoa̱ ra tjé tjín ya̱ ngixkoàa̱n, 'koa̱á 'sín ka̱ma‑ni nga 'a̱n skábétjò‑no. 18'A̱n‑ná ra ska̱ábétjò‑no nga Na̱'ìn‑no ka̱ma, ko̱ jión ka̱ma jiòn i̱xti 'xi̱n‑na̱ ko̱ i̱xti íchjín‑na̱, 'koa̱á xian‑no 'a̱n ra Nainá 'mì‑na ra tíjna̱ títjòn‑no, 'a̱n ra ta 'a̱n ta̱jngo‑naa̱ ra 'ñó tse nga'ñó tjín‑na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\