2 Corintios 7

1Jiòn 'ndsé ra tsjake̱‑no, tsa ko̱'sín tjín kjoa̱ ra tjínda‑la̱ Nainá ra a̱'ta tsa̱jién, machjeén‑ní nga ki̱ncha'taxín‑lá nga'tsì kjoa̱ ra tjé tjín ra síkitsón‑ná nga sítjé ijo‑ná ko̱ jè inìma̱ tsje‑ná. Kji'tá ni̱chjin kjótsjieé nga isa̱ tsje ki̱tsa̱hijyeé a̱'ta 'tse̱ Nainá nga ko̱'sín ki̱skón‑cheé ra jè. 2Chjíbétjò‑náji̱n ya̱ a̱jin inìma̱‑no. Ji̱n, kjè tsa yá ra ji̱n 'cho niko̱‑ji̱n, ko̱ kjè tsa yá ra kjo̱bítsjen‑la̱ nìkitsón‑ji̱n, ko̱ kjè tsa yá ra ji̱n chìndo̱cha̱‑la̱ji̱n. 3'Kia̱ nga ko̱'sín tíxin‑no, mì tsa mé ra tíbanè jé‑no; ijyeé ko̱'sín kíxin‑no 'kia̱ nga 'sa̱ ítjòn, jiòn‑jiòn, kji'tá ni̱chjin tsjacha‑laji̱n ko̱ ya̱á titsa̱jnakjeé ko̱ ya̱á ki̱yákjeé. 4Ngi 'én kixi̱ kjón‑ní koni 'sín nga tíchjà‑no; 'ñó 'be‑la̱ takoàa̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn, 'ñó ma'ñó takoàn ko̱ 'ñó sakó‑na kjo̱tsja ni̱'sín ta mé kjo̱hi'in ra 'se‑naji̱n. 5Skanda 'kia̱ nga 'jíi̱‑ji̱n i̱ nangi Macedonia, kjè tsa mé ra níkjáya‑ji̱n. Kjín sko̱ya kjoa̱ i̱nchibatojin‑ji̱n: jndíi̱ ra ján tjín‑naji̱n kjo̱si; ngi ta kjo̱skoón titsa̱jin ki'ta‑ji̱n. 6Tanga jè Nainá ra ma‑la̱ síje ikon jñà ra inda tjín ikon; jé isìje ikon‑naji̱n 'kia̱ nga 'ji jè Tito. 7Ko̱ mì tsa tà ki‑ni nga 'jiìjkón‑naji̱n nga kjoje takòn‑ji̱n, kií‑te nga 'ñó tsja tjín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn kó'sín nga inije takòn jiòn ra jè. Tsi'kéna̱jmí‑naji̱n nga 'ñó mejèn‑najiòn nga ska̱jieén. 'Koa̱á ti̱ kitsò‑naji̱n nga 'ñó tjín‑najiòn ra kjo̱ba ko̱ nga 'ñó tímakájno‑najiòn ra a̱'ta tsa̱'a̱n. 'Kia̱ nga kí'nchree̱ 'én kìi̱ isa̱á ta 'ñó tsja ki'se-isa‑na. 8Ni̱'sín ta kjo̱ba ítsakatsjí‑najiòn 'kia̱ nga ko̱'sín ísikásén‑no xa̱jo̱n, kixi̱í kjoa̱ kjókájnoó‑na nga ti̱'sa̱ ítjòn ra a̱'ta tsa̱jiòn nga baá ki'se chiba ni̱chjin‑najiòn. Tanga 'ndi̱, mì kì ti̱ tsa tísíkájno‑naa̱. 9Ta isa̱á jnchro, 'ñó tímatsja‑isa‑na, tanga mì tsa ki‑ni matsja‑na nga kjo̱ba tsakatsjí‑najiòn; kií‑ní nga jè kjo̱ba ra tsikitsa̱jnajin jiòn, jé tsasìko̱‑najiòn nga ma iníkájno jè jé‑no ko̱ nga ma tsáfa'ta‑la jiòn Nainá. Tsa ko̱'sín kjo̱ba‑najiòn koni 'sín mejèn‑la̱ Nainá, tsó‑ni kjoa̱ nga mì tsa mé kjoa̱'cho ra tsakjatsji‑la̱ji̱n. 10'Kia̱ nga ko̱'sín maba‑la̱ inìma̱‑ná koni 'sín nga jè Nainá mejèn‑la̱, jé basìko̱‑ná nga ma níkájneé jé‑ná ko̱ mì tsa ti̱ jé fatsji‑ná, mé‑ni nga ma kítjo̱kajieén kjo̱hi'in 'tse̱ jé‑ná, ko̱ mì tsa mé ra a̱skan níkájno‑ná. Tanga tsa 'kia̱ ya̱ nchrabá‑ni kjoa̱ ra síba‑la̱ inìma̱‑ná a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra tjín ya̱ i̱sà'nde, ta kjo̱biyaá sakó‑ná. 11'Kia̱ nga ko̱'sín kjoba‑la̱ inìma̱‑najiòn koni 'sín nga jè Nainá mejèn‑la̱, jión i̱nchi'ya‑no 'ndi̱‑ni̱ nga 'ñó tse tjín‑ni kjo̱nda ra isakò‑no. Nga̱ 'ñó i̱nchibinè‑la̱ ijo‑no kjoa̱ ra nda tjín, ko̱ 'ñó i̱nchibixkàn‑tjiò ijo‑no nga mì mé kjoa̱ tjín‑no; 'ñó i̱nchinìjticha a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra 'cho tjín, ko̱ 'ñó tjín‑no kjoa̱ skon, 'ñó mejèn‑no nga ska̱jieén, ti̱'koa̱ 'ñó makájno‑no jè ra a̱'ta tsa̱'a̱n, ko̱ ki'tsí‑la̱ kjo̱hi'in jè xi̱ta̱ ra 'cho ki'sìn. Ta nga'tsì‑ni kjoa̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín tsakon jiòn ijo‑no nga mì tsa mé jé tjín‑no ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱. 12'Kia̱ nga ko̱'sín ítsikinda‑najiòn xa̱jo̱n, mì tsa jè ísikítsjee̱n a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra 'cho ki'sìn, ko̱ a̱'ta 'tse̱ jè ra 'cho kjomà'tin. Jé‑ní ra mejèn‑na nga ti̱jiòn kjòn nda katachi̱ya‑no kó'sín nga tsjacha‑náji̱n. 13Jñá nga'tsì kjoa̱ kìi̱ ra 'ñó isìje takòn‑naji̱n. Ni̱'sín isakò‑naji̱n kjoa̱jetakòn ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, tanga isa̱á ta 'ñó kjotsja-isa‑naji̱n 'kia̱ nga kijcha‑ji̱n jè Tito nga 'ñó tsja tjín‑la̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó tse kjo̱nda ra isakò‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn. 14Ijyeé a̱sa ko̱kíxian‑la̱ jè Tito nga 'ñó 'be‑la̱ takoàa̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn ko̱ mì tsa 'cho i̱nchiníkíjna‑nájiòn. Koni 'sín nga ngi 'én kixi̱‑ní nga'tsì jè 'én ra ijye inakjoáko̱‑laji̱n, 'koa̱á ti̱'sín 'én kixi̱ kjomà‑ni jñà 'én ra ko̱tsi'kìn‑la̱ji̱n jè Tito ra a̱'ta tsa̱jiòn. 15Jè Tito, isa̱á ta 'ñó matsjake-isa‑najiòn 'kia̱ nga bítsjen‑la̱ kó'sín nga nda inìhitjasòn‑la. Ko̱ nga 'ñó nda ichjíbétjò jiòn 'kia̱ nga ijchòjkon‑no ko̱ ti̱'koa̱á 'ñó nda kijchaxkón‑te. 16'Ñó matsja‑na nga ko̱'sín nda ma ba'tá takòn‑najiòn ra a̱'ta 'tse̱ ta mé kjoa̱‑ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\