2 Corintios 8

1Jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, mején‑te‑naji̱n 'kéna̱jmí‑laji̱n kjo̱nda ra jè Nainá títsjá‑la̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra títsa̱jna ya̱ nangi Macedonia. 2Ni̱'sín takó 'ñó i'in tjín kjoa̱ ra i̱nchibatojin, 'ñó tjín‑la̱ kjo̱tsja inìma̱‑la̱. Ko̱ ni̱'sín 'ñó ndí xi̱ta̱ i̱ma̱, isa̱á ta 'ñó tse i̱nchitsjá kjo̱tjò ra jè Nainá i̱nchisínga̱tsja, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa xi̱ta̱ nchi̱ná. 3'A̱n kjón kíjtsee̱ nga ngi ko̱ó kjo̱tsja‑la̱ kitsjà koni 'ki kjomà ra ki'sìn, ko̱ skanda isa̱á tse kitsjà‑isa koni 'ki nga ijchòtji̱ngi nga'ñó‑la̱. 4'Ñó tsikítsa'ba‑naji̱n nga kitsò‑naji̱n: “Ti̱'nde‑náji̱n nga ko̱ma 'ki̱ chiba‑te‑ji̱n kjo̱tjò ra ki̱ji̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ tsje‑la̱ Nainá ra tíchija'ta‑la̱.” 5Isa̱á kjìn kjoa̱ ki'sìn‑isa koni 'sín nga i̱nchichiñá‑la̱ji̱n. Ítjòn nangi isíkítsa̱jna inìma̱‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, ko̱ a̱kjòn, 'kia̱á ko̱'sín ki'sìn‑te ra a̱'ta tsa̱ji̱n koni 'sín nga mejèn‑la̱ Nainá. 6'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín tsikitsa'ba‑la̱ji̱n jè Tito, nga takó jè katabíxkójin jñà kjo̱tjò ra nchrabájin inìma̱‑no koni jngo kjo̱nda ra si̱nga̱tsja jiòn Nainá. Ko̱'sín katasíkjehe'ta xá ra ki'tsì‑la̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn. 7Koni 'sín nga 'ñó nda 'nià jiòn nga'tsì kjo̱nda: nga nda makjiín‑najiòn a̱'ta 'tse̱ Cristo, nga tjín‑no 'én kó'sín nakjoá, ko̱ nga tjín‑no kjoa̱chji̱ne̱, ko̱ nga titsa̱jnanda‑no nga ma si̱itjasòn kjoa̱ ra nda tjín, ti̱'koa̱ nga tjín‑no kjo̱tsjacha ra a̱'ta tsa̱ji̱n; 'koa̱á ti̱'sín machjeén nga ti̱'koa̱ katama‑no 'tio̱o jè kjo̱nda ra̱kìi̱. 8Mì tsa jngo kjo̱téxoma tíbiné‑no 'kia̱ nga ko̱'sín tíxin‑no. Jé ra mejèn‑na nga jcha̱‑la̱ a kixi̱ kitií kjoa̱ nga tjín‑no kjo̱tsjacha, koni 'sín nga 'ñó tjín‑la̱ kjo̱tsjacha jñà xi̱ta̱ ra i'ka nga síxátíya‑la̱ ijo‑la̱ nga tsjá kjo̱tjò‑la̱. 9Ijyeé 'ya‑nájiòn jè kjo̱nda‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná nga ta nga̱tjì‑la̱ nga 'ñó kjotsjake‑najiòn, xi̱ta̱ i̱ma̱á ki'sìn ijo‑la̱, ni̱'sín xi̱ta̱ nchi̱ná kjòn‑ni ra jè, mé‑ni nga koni 'sín nga xi̱ta̱ i̱ma̱ kjomà ra jè, tsa̱jión 'kín‑la kjoa̱nchi̱ná ra tjín‑la̱. 10Tsjaá‑no kjo̱bítsjen‑na̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, nga̱ kjeèn‑no ndi̱yá; jiòn ra tsikì'tsia̱à nga ko̱'sín ki'nià a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, mì tsa ta mejèn‑no nga tsikì'tsia̱à, skanda 'ñó kjomejèn‑no tsi'kiò, skanda ti̱'kia̱‑ni ni̱chjin jngo inó. 11Ti̱kjehe'tin‑la ijo‑no nga 'kio̱ò 'ndi̱‑ni̱, koni 'sín nga 'ñó tsja tjín‑no nga mejèn‑no tsi'kiò, 'koa̱á ti̱'sín ti̱hitjasòn nga 'tio̱o kjo̱tjò‑no koni 'ki nchrabájin inìma̱‑no. 12Tsa jngo xi̱ta̱ tíjnanda nga inìma̱‑la̱ nchrabájin‑ni nga mejèn‑la̱ tsjá, Nainá sasén‑la̱ koni 'ki ra ma ra 'sín, mì tsa tsato tíníjé‑la̱. 13Mì tsa jè ra mejèn‑la̱ Nainá nga katasíjchija'ta‑najiòn 'kia̱ nga ki̱si̱ko̱ jiòn jñà xi̱ta̱ ra i'kaa̱, jé‑ní nga ngásòn ngáya kata'se‑ná nga'tsì‑ná ta mé ra machjeén‑ná. 14Kó'ki tjín‑najiòn 'ndi̱ 'ndi̱, 'ti̱‑la jiòn koni 'ki chija'ta‑la̱, mé‑ni 'kia̱ nga jiòn ra si̱ìjchija'ta‑najiòn, ti̱'koa̱á jñá tsjá‑no kó'ki 'se̱‑la̱, mé‑ni nga ngásòn ngáya 'se̱‑no mé ra ko̱chjeén‑no. 15Koni 'sín nga tíchja̱ Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè ra kjìn tsikíxkó, mì tsa mé ra tsijnengi‑la̱; ko̱ jè ra chiba tsikíxkó, mì tsa mé ra ichija'ta‑la̱.” 16Tse kjo̱nda kata'se‑la̱ Nainá, nga 'koa̱á ti̱'sín isíkíjna inìma̱‑la̱ Tito nga ko̱'sín isíkájno‑te ra a̱'ta tsa̱jiòn koni 'sín nga kjókájno‑na ra 'a̱n. 17Kixi̱í kjoa̱ jè Tito kjokjiín‑la̱ koni 'sín nga tsiki'tiáa̱n; tanga jè, 'ñó kjomejèn ko̱ 'sa̱‑la̱ nga ikatsíjen‑najiòn ko̱ ngi ta kjo̱nda 'tse̱‑ní nga ko̱'sín tífìkatsíjen‑najiòn ra jè. 18Ya̱á ta̱ña i̱nchinìkasén‑ko̱‑ji̱n jè Tito, jngo 'ndsé ra ijye nda na'yá‑la̱ ya̱ a̱jin‑la̱ nga'tsì na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo nga kó'sín tísíxáko̱ jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo. 19Ko̱ mì tsa ki‑nì nga ijye nda 'yaxkon‑la̱, jñà sabá xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra ko̱'sín tsjahíjin mé‑ni nga ta̱ña i̱ko̱‑naji̱n, 'kia̱ nga kongíko̱‑ji̱n kjo̱tjò ra ji̱n i̱nchibíxkó‑ji̱n, mé‑ni nga jè Na̱'ín‑ná isa̱ jeya katijna‑nì, ko̱ nda kata'ya‑la̱ nga ya̱á nchrabájin‑ni ya̱ inìma̱‑na̱ji̱n nga ko̱'sín 'nià‑ji̱n. 20'Koa̱á 'sín ko̱ma‑ni nga mì yá xi̱ta̱ 'cho ki̱tso̱‑naji̱n a̱'ta 'tse̱ kjo̱tjò ra nda 'ki tjín‑ni ra ji̱n i̱nchibíxkó‑ji̱n. 21Jè ra mejèn‑naji̱n nga mì tsa ta ya̱ ngixko̱n Na̱'ín‑ná kixi̱ katana'yá‑naji̱n, ti̱'koa̱á kixi̱í katana'yá‑te‑naji̱n ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱. 22Ìjngo‑isa 'ndsé ya̱ ta̱ña i̱nchinìkasén‑ko̱‑ji̱n jè Tito, ra kjokjìn kjoa̱ 'ya‑ji̱n nga bínè‑la̱ ijo‑la̱, ko̱ isa̱á 'ñó bínè‑la̱ ijo‑la̱ 'ndi̱ 'ndi̱ 'kia̱ nga ko̱'sín ijye nda bá'ta ikon‑no ra jiòn. 23Ra jè Tito, ya̱á ta̱ña báhijtako̱‑na ra jè, ko̱ ta̱ñaá níxá‑ji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn; a̱'ta 'tse̱ 'ndsé ra i'ka ra jò ma‑ni, jñá xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo isìkasén ra jñà, nga̱ ra a̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, jé Cristo jeya bijna. 24Mé‑ni nga nda katabe‑ni nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo, nda ti̱ko̱o jiòn jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga ta̱kón‑la kó'ki kjo̱tsjacha tjín‑no ra a̱'ta 'tse̱, mé‑ni nga ske̱‑ni ra jñà nga 'én kixi̱‑ní koni 'sín nga nda nakjoá‑ji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\