2 Corintios 9

1A̱'ta 'tse̱ kjo̱tjò ra tímaxkó nga tíbisiko̱'ta jñà xi̱ta̱‑la̱ Nainá ra i̱nchichija'ta‑la̱, mì kì machjeén tsa mé 'én ra 'a̱n kindá‑najiòn. 2Nga̱ ijyeé be‑náa̱ nga titsa̱jnanda‑nájiòn nga 'kio̱ò kjo̱tjò‑no, 'koa̱á ma‑ni nga 'ñó matsja‑na ra a̱'ta tsa̱jiòn, 'kia̱ nga ítsi'kena̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ nangi Macedonia títsa̱jna, nga ti̱ ni̱chjin jngo inó tjín‑ni nga mejèn‑najiòn 'kio̱ò kjo̱tjò‑no, jiòn ra ya̱ titsa̱jna ya̱ nangi Acaya. 'Kia̱ nga ko̱'sín ítsi'kena̱jmí‑la̱ nga ijyeé nda tihijyondá jiòn, isa̱á ta 'ñó kjotsja‑la̱ nga ti̱'koa̱á mejèn‑la̱ nga tsjá‑te jñà kjo̱tjò‑la̱. 3Kií xá ísikásén‑najiòn jñà 'ndsé kìi̱, mé‑ni nga mì tsa ta 'én ndiso ka̱ma‑ni koni 'sín nga ijye 'ñó nda kíchjà ra a̱'ta tsa̱jiòn. Jé‑la ra nda tjín tsa ko̱'sín ijye titsa̱jnanda jiòn koni 'sín ijye kíxian. 4Tsa tjín i'ka‑ni xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱ ya̱ nangi Macedonia ra mejèn‑la̱ nga i̱ko̱‑na 'kia̱ nga kjiáa̱n, tsa takó kjè kì titsa̱jnanda‑najiòn 'kia̱ nga kijcho‑ji̱n, koni 'sín nga chiñá‑ji̱n, ta ko̱sabáa‑naji̱n, ko̱ jiòn, isa̱á ta tse kjo̱sabà ki̱tsa̱jiòn. 5'Koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín ísikítsjee̱n nga tsikitsá'ba‑la̱ jñà 'ndsé nga tje̱n katafikatsíjen ítjòn‑najiòn, mé‑ni nga tje̱n kátíxkó jè kjo̱tjò ra ijye ko̱'sín tsikinè‑la ijo‑no nga 'kio̱ò, mé‑ni nga ijye tíjnanda‑ni koni jngo kjo̱tjò ra inìma̱‑no inchrabàjin‑ni ko̱ mì tsa jngo kjo̱tjò ra kjo̱'ñó i̱nchima‑no. 6Ti̱kítsjen jè 'én ra tsò: Jè xi̱ta̱ ra chiba tsajmì bítje̱, chibaá tsajmì majchá‑la̱; ko̱ jè ra kjìn tsajmì bítje̱, kjín tsajmì majchá‑la̱. 7Ko̱'ki 'tio̱o nga jngó jngó‑no koni 'ki nga nchrabájin inìma̱‑no; kì tà ko̱ kjo̱ba‑no nga 'biò ko̱ kì tà jò tjín‑no nga 'biò. Nainá, jé tsjake xi̱ta̱ ra ngi ko̱ kjo̱tsja‑la̱ tsjá. 8Jè Nainá maá‑la̱ nga ko̱'sín 'si̱in nga 'se̱ ijye‑najiòn ta mé kjo̱nda‑ni, mé‑ni nga sa̱kò ki'ta‑najiòn kó'ki tsajmì machjeén‑no; nga skanda ki̱jnengií‑no ra sa̱kò‑no, mé‑ni ko̱'sín ma ki̱si̱ko̱'ta‑no ta ñáa̱ kjoa̱ ra nda tjín. 9'Koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: Nda kjón isìka'bí nga kitsjà‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ i̱ma̱. Ko̱ jè kjoa̱kixi̱ ra 'sín, tíjna ki'ta‑ní skanda ta kjiá‑nioo̱. 10Jé Nainá ra tsjá tje̱‑la̱ tsajmì nga síxáko̱ nangi jñà xi̱ta̱, ko̱ ti̱'koa̱ tsjá‑la̱ ni̱ño̱ ra bakjèn; jé tsjá‑no mé tsajmì ra kítje̱e ko̱ 'koa̱á 'sín 'si̱in nga isa̱ ko̱kjìn‑ya tsajmì‑no, ko̱ kjín kjo̱nda sa̱kò‑najiòn koni 'sín tjín kjo̱nda ra 'sia̱an. 11'Se̱é‑no ta mé kjoa̱nchi̱ná‑ni, mé‑ni nga ngi ko̱ó inìma̱‑no nga 'kio̱ò ta mé kjo̱tjò‑ni; mé‑ni nga kjìn xi̱ta̱ ki̱tso̱‑la̱ Nainá: “Tse kjo̱nda kata'se‑li Na̱'ìn a̱'ta 'tse̱ jè kjo̱tjò ra kitsjà xi̱ta̱ kìi̱.” 12'Kia̱ nga ko̱'sín i̱nchimahíko̱o‑la̱ji̱n jè nga'ñó ra̱kìi̱ jñà 'ndsé, mì tsa ta jè‑ni nga ma tíbisiko̱ mé ra chija'ta‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo. Ti̱'koa̱á ya̱á nchrabá‑ni nga 'ñó kjìn xi̱ta̱ i̱nchitsò‑la̱ Nainá: “Tse kjo̱nda kata'se‑li.” 13Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga ko̱nga̱tsja kjo̱tjò kìi̱, jeyaá si̱ìkíjna Nainá ta nga̱tjì‑la̱ nga ma‑najiòn ko̱'sín nihitjasòn jiòn koni 'sín nga makjiín‑no ra a̱'ta 'tse̱ 'én xi̱tse̱‑la̱ Cristo ra nda tsò, ko̱ nga maá‑najiòn 'biò kjo̱tjò‑no ra tíbisiko̱'ta ra jñà, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kj'ií‑isa. 14Ti̱'koa̱á 'ñó tsja 'se̱‑la̱ nga ki̱chja̱'ta‑la̱ Nainá ra a̱'ta tsa̱jiòn; ya̱á jcha̱‑la̱ nga 'ñó tsjake‑najiòn ta nga̱tjì‑la̱ nga tseé kjo̱nda tísakó‑najiòn ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. 15¡Tse kjo̱nda kata'se‑la̱ Nainá, nga ijye tsikíjnanda jngo‑ná kjo̱tjò ra 'ñó chjí‑la̱, skanda mí kì sakó‑ná 'én kó'sín nga 'ki̱‑lá kjo̱nda!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\