2 Juan 1

1Ji̱ ndí chjo̱ón ra xá jahíjin‑li Nainá, ko̱ jñà i̱xti‑li, tíbindá‑la xa̱jo̱n ra̱kìi̱ 'a̱n ra xi̱ta̱ jchínga 'mì‑na ya̱ i̱ngo̱. Ra ngi ko̱ó inìma̱‑na̱ tsjake̱‑no, mì tsa ta 'a̱n jiàa̱n ra tsjake̱‑no, ti̱'koa̱á tsjakeé‑no nga'tsì jñà ra ijye be kó'sín tjín kjo̱hixi̱. 2Kií ko̱'sín tsjake̱‑najiòn, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ ijyeé nda tjíjin ya̱ inìma̱‑ná jè ra ngi kjoa̱kixi̱, ko̱ ya̱á kíjnajin ki'ta skanda ta mé ni̱chjin‑ni. 3Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná ra I'ndí‑la̱ Nainá ma, katatsjá‑no kjo̱nda, katahi̱ma̱ke‑no, 'nchán katasíkíjna ya̱ a̱jin inìma̱‑no, ra ngi ko̱ kjo̱hixi̱‑la̱ ko̱ kjo̱tsjacha‑la̱. 4Taxki̱ tsja ki'se‑na 'kia̱ nga kíjtsexkon i'ka jñà i̱xti‑li, nga̱ 'koa̱á 'sín i̱nchisíjchá ijo‑la̱ koni 'sín nga tjín kjoa̱kixi̱ 'tse̱ Nainá, koni 'sín nga ijye tsatéxoma‑ná jè Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá. 5'Koa̱á 'sín tíbitsá'ba‑no 'ndi̱ 'ndi̱ jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó matsjake̱‑no, nga machjeén‑ní nga 'ñó tsjacha 'sie̱én xàngie̱é nga jngó jngó‑ná. Nga̱ mì tsa kjo̱téxoma xi̱tse̱‑jìn ra tíbindá‑najiòn, ti̱jé‑ni jè kjo̱téxoma ra itjábé‑ná skanda ti̱'sa̱ tjà'tsin‑la̱ kjoa̱. 6Ki̱í 'sín tjín ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱tsjacha, jé‑ní nga 'koa̱á 'sín si̱hitjasén koni 'sín tjín kjòn kjo̱téxoma‑la̱ Nainá, ijyeé ina'yé nga ti̱'sa̱ 'ñó kjotseé kó'sín tíchja̱ kjo̱téxoma. Nga 'ñó machjeén nga tsjacha 'sie̱én xàngie̱é nga jngó jngó‑ná. 7Nga̱ kjín ma‑ni xi̱ta̱ ra tjímasòn nga tíjngo i̱sà'nde ra i̱nchikònda̱cha̱‑la̱ xi̱ta̱, nga tsò: “Mì tsa 'én kixi̱‑jìn nga ko̱'sín kitsin Jesucristo nga xi̱ta̱ kjomà koni ra jién.” Jè xi̱ta̱ ra ko̱'sín tsò, ta tíkonda̱cha̱‑ní, ko̱ jé‑ní jè ra tíjna ítjòn nga kondra̱ fì‑la̱ Cristo. 8Nda ti̱kinda̱a ijo‑no, mé‑ni nga mì kì si̱jchija‑no jè kjo̱tjò ra tjábé‑no a̱'ta 'tse̱ xá ra i̱nchi'nià. Nga̱ machjeén‑ní nga katatjábé ijye‑no jè chjí‑la̱ xá ra i̱nchi'nià. 9Nga'tsì xi̱ta̱ ra batonè‑la̱ koni 'sín tjín 'én ra tsakón‑ya jè Cristo nga xìn ndi̱yá kjábé, mì tsa Nainá tíjnako̱; tanga jè ra kixi̱ tíjna nga ko̱'sín tí'sín koni 'sín tsakón‑ya Cristo, ya̱á tíjnako̱ Nainá ra Na̱'ìn 'mì‑lá ko̱ jè ra I'ndí‑la̱ ma. 10Tsa 'kia̱ jngo xi̱ta̱ ki̱jchòjkon‑no ra mejèn‑la̱ nga 'én‑la̱ Nainá 'ke̱èna̱jmí‑no, tanga tsa mì ko̱'sín bakón‑ya koni 'sín tsò 'én ra 'tse̱ Cristo, kì ni'ya‑no nìkjaha'sen ko̱ kì 'mì‑la: “Ti̱jni.” 11Nga̱ jè ra tsjá'nde‑la̱ nga si̱ìkjaha'sen ya̱ ni'ya‑la̱, ti̱'koa̱á ya̱á tísíngásòn‑ko̱ kjo̱bítsjen‑la̱ ko̱ jñà xi̱ta̱ ra ta kjoa̱ndiso tíbakón‑ya. 12Tjín jchán‑isa mé 'én ra mejèn‑na nga ko̱xín‑najiòn, tanga majìn‑na nga tà xa̱jo̱n ki'tá‑no. Jè ra mejèn‑na nga íjkon xátí‑no. 'Kia̱á isa̱ nda jchi̱bé mé‑ni nga ngásòn ngáya kata'se‑la̱ kjo̱tsja inìma̱‑ná nga'tsí‑ná. 13Jñà i̱xti‑la̱ chjo̱ón tichji ra ti̱'koa̱ xá jahíjin‑ni Nainá i̱nchisíkasén‑li 'én nga síkjáya‑li. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\