2 Pedro 2

1Tanga ki'seé‑te ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá Israel xi̱ta̱ ra ta iskonda̱cha̱, ra mì tsa kixi̱ kjoa̱ nga jè Nainá kiìchja̱ya ngajo‑la̱; 'koa̱á ti̱'sín 'se̱‑te ya̱ a̱jin tsa̱jiòn, xi̱ta̱ ra ta sko̱ónda̱cha̱‑te ra ki̱tso̱ nga maá‑la̱ bakón‑ya ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, nda mí jcha̱‑la̱ kó'sín nga si̱ìkjaha'sen‑jin‑najiòn kjo̱bítsjen ra si̱ìkitsón‑no ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. Ko̱ skanda ko̱chrjengií jñà xi̱ta̱ kìi̱ Na̱'ín‑ná ra tsikíchjítjì‑ná; tanga 'kia̱ nga ko̱'sín 'si̱in, ti̱jñá koa̱àtsji‑ni kjo̱hi'in ra ta ndi̱to̱ón si̱ìjchijajin ijo‑la̱. 2Kjín xi̱ta̱ ya̱ ki̱ji̱tji̱ngi‑la̱ nga ko̱'sín 'si̱in koni 'sín tjín kjoa̱ nañá ra 'sín; ko̱ ta jñá nga̱tjì‑la̱ jñà xi̱ta̱ ndiso kìi̱ nga̱ jè ra ndi̱yá kixi̱ 'choó ki̱nákjoa̱jno‑la̱. 3Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ta jé mejèn‑la̱ nga isa̱ tse tsajmì 'se̱‑la̱; 'koa̱á ma‑ni nga ta tsò ta maá 'én ra bínda nga ma ko̱chrjekàjno‑no to̱n. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ti̱'sa̱ kjotseé tíjnanda‑ni kjo̱hi'in ra ko̱ko̱‑la̱, ko̱ mì kì ma ko̱tojin kjo̱hi'in kìi̱. 4Jè Nainá nda mí isìhijcha'ta‑la̱ jñà ìkja̱li̱ ra tsakátsji‑jé; ta isa̱á ya̱á isìkatsajo ya̱ i̱'nde ñánda̱ tjín kjo̱hi'in, ko̱ ya̱á isíkítsa̱jna'ñó ya̱ ñánda̱ jñò chon mé‑ni nga ya̱ katakoñá‑ni skanda 'kia̱ nga jè Nainá ki̱ìndajín‑la̱. 5Jè Nainá, ti̱'koa̱á skanda mí isìhijcha'ta‑la̱ xi̱ta̱ i̱sà'nde ra ki'se kjotseé, ta isa̱á jngo jtsí xkón isìkasén‑nè nga'tsì xi̱ta̱ 'cho ra tjín 'kia̱. Ta jé xi̱ta̱ ra tsi'kìn Noé isikatojin, jè ra kiìchja̱ya‑la̱ xi̱ta̱ kó'sín nga kixi̱ si̱ìjchá ijo‑la̱, ko̱ ngi ito xi̱ta̱ tsato‑isa ra a̱'ta 'tse̱ jtsí xkón. 6Nainá ti̱'koa̱á skanda isikjehesòn ijyeé‑te nga'tsì xi̱ta̱‑la̱ na̱xi̱ndá Sodoma ko̱ na̱xi̱ndá Gomorra. Ngi ta chijoó ki'sìn‑isa, 'koa̱á 'sín tsikíjna koni jngo xkósòn, mé‑ni nga kata'ya‑la̱ kó'sín ko̱ma'tin jñà xi̱ta̱ ra kondra̱ títsa̱hijyo‑la̱ Nainá. 7Tanga jè xi̱ta̱ ra tsi'kìn Lot ra xi̱ta̱ kixi̱ ya̱ ngixko̱n Nainá, isikatojiín kjo̱hi'in. Jè Lot 'ñó 'cho kjomà‑la̱ koni 'sín ta 'cho isíjchá ijo‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱. 8Nga̱ ya̱á tsikijnajin‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra 'ñó 'cho ki'sìn, tseé kjo̱hi'in isìkjiín ndí inìma̱‑la̱ nga ni̱chjin nchijòn, ta nga̱tjì‑la̱ jñà kjoa̱ ra 'ñó 'cho tjín ra kijtse ko̱ ra kií'nchré nga ki'ta ni̱chjin. 9I̱í i̱jndíi̱ síchi̱ya‑ná nga jè Na̱'ín‑ná maá‑la̱ síkatojin kjoa̱ jñà xi̱ta̱ ra nda kji'ta ikon Nainá; ko̱ síkítsa̱jnandaá jñà xi̱ta̱ ra 'ñó 'cho 'sín, mé‑ni nga tsjá‑la̱ kjo̱hi'in 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga si̱ndajín‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱. 10Ko̱ jñá kjón tsjá ítjòn‑la̱ kjo̱hi'in, jñà xi̱ta̱ ra 'ñó tsjake kjoa̱ ra faajin‑la̱ ijo‑la̱ ra 'ñó tjé tjín ya̱ ngixko̱n Nainá ko̱ nga bachrjengi kjo̱téxoma ra tjín‑la̱ Nainá. Jñà xi̱ta̱ ndiso kìi̱, batoó xi̱ta̱ táhijín ko̱ ni̱ ta mé ra sasén‑la̱; mì kì tsa tsakjón nga chja̱jno‑la̱ jñà ra títsa̱jna ítjòn ra tse nga'ñó tjín‑la̱, jñà ra mì kì tsijen‑ni. 11Skanda jñà ìkja̱li̱ 'tse̱ Nainá ra isa̱ tse nga'ñó tjín‑la̱ ko̱ isa̱ tse kjo̱téxoma tjín‑la̱, mì tsa ko̱'sín chja̱jno‑la̱ ya̱ ngixko̱n Nainá jñà ra títsa̱jna ítjòn nga tse nga'ñó tjín‑la̱. 12Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, skanda chja̱jnoó‑la̱ jñà kjoa̱ ra mì kì fìya‑la̱. Mì kì síkítsjen kjoa̱ ra 'sín. 'Koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni tsa cho̱ ra xá ko̱'sín kitsin‑ni nga ma ki̱nda̱ba̱ nga si̱'ken. Ko̱ 'koa̱á 'sín ko̱ma'tin koni jñà cho̱ nga ta ya̱á jchi̱jajin i̱sén. 13'Koa̱á ti̱'sín tjín kjo̱hi'in ra 'ki̱‑la̱ koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra kisìko̱ xi̱ta̱ ra kj'ií. Nga̱ ni̱'sín 'kia̱ ni̱chjin 'ñó matsja‑la̱ nga ko̱tjín kjoa̱'cho ra 'sín ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱. 'Ñó tse kjo̱sabà‑ni jñà kjoa̱tjé ra 'sín 'kia̱ nga ya̱ síngásòn‑ko̱‑najiòn nga bíjna 'sí, nga̱ ya̱á sítsjako̱ ijo‑la̱ ko̱ kjoa̱'cho ra bíndisoko̱‑no. 14Tsa 'kia̱ jngo chjo̱ón be, ndi̱to̱ón faajin‑la̱; mì kì majngo ikon tsa mì koa̱àtsji‑jé; sasaá bíndisoko̱ ndí xi̱ta̱ ra mì 'ñó tjín ikon; ngi ta jé mejèn tsje‑la̱ ta mé‑ni; xi̱ta̱ ra ko̱'sín 'sío̱n, xá 'koa̱á 'sín 'ya‑ni nga kjo̱hi'in ska̱jin. 15Ijyeé kitsjin-tákon ra ndi̱yá kixi̱. Mì kì ti̱ be‑ni ñánda̱ tjíma, ya̱á i̱nchifìtji̱ngi koni 'sín ki'sìn jè xi̱ta̱ ra kiìchja̱ya ngajo‑la̱ Nainá ra tsi'kìn Balaam, ti‑la̱ xi̱ta̱ ra tsi'kìn Beor. Jè Balaam, jè ra 'ñó kjotsjake to̱n ra mì tsa ko̱ kjo̱hixi̱‑la̱ isikijne. 16Ta nga̱tjì‑la̱ jè kjoa̱'cho ra ki'sìn Balaam jaká‑la̱. Jngo burra ra mì ma‑la̱ chja̱, kiìchja̱‑la̱ koni 'sín chja̱ jngo xi̱ta̱; ko̱ 'koa̱á 'sín kisatechjá‑la̱ kjoa̱ská ra tí'sín jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 17Jñà xi̱ta̱ ndiso kìi̱, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jngo nga̱jo̱ nandá ra tsìn‑la̱ nandá, koni ifi jñò ra 'ñó fiikó tjo̱. Ijyeé ko̱'sín tjínè‑la̱ nga ya̱ si̱ìkjiín kjo̱hi'in skanda ta mé ni̱chjin‑ni ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga 'ñó jñò chon. 18Ngi ta 'én 'nga ikoón chja̱ ra ni̱mé chjí‑la̱. Ko̱ jñà síchjeén kjoa̱'cho ra sasén‑la̱ ijo‑la̱ nga bíndo̱cha̱‑la̱ jñà ndí xi̱ta̱ ra 'sa̱á bí'tsia̱ nga i̱nchibitjokajin‑la̱ xi̱ta̱ ra 'cho i̱nchisíjchá ijo‑la̱. 19'Koa̱á 'sín tsò‑la̱ jñà ndí xi̱ta̱ ra bíndo̱cha̱‑la̱, nga si̱ìkítsa̱jnandi̱í‑ni a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra 'cho tjín, tanga ra jñà, skanda mì kì ma bitjojin kjoa̱'cho ra títsa̱jin. 'Kia̱ nga jngo kjoa̱ síkijne‑la̱ xi̱ta̱, ya̱á tjí'tá'ñó‑la̱. 20Tsa ijyeé itjojin jnchro kjoa̱ 'tse̱ jé ra tjín ya̱ i̱sà'nde, 'kia̱ nga kijtsexkon Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná ra ma‑la̱ bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in; tanga tsa ya̱ ska̱jin india‑ni kjoa̱'cho ra tjín ya̱ i̱sà'nde, isa̱á ta 'cho ko̱ma'tin india‑ni, nda mí 'koa̱‑ni koni nga 'sa̱ ítjòn. 21Isa̱á‑la nda‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ tsa mì kijtsexkon ndi̱yá kixi̱ 'tse̱ Nainá, nga̱ í'tsi̱ín kijì‑la̱ kjo̱téxoma tsje‑la̱ Nainá ra ki'tsì‑la̱ 'kia̱ nga ijye kijtsexkon. 22Tanga 'koa̱á 'sín i̱nchima'tin jñà xi̱ta̱ kìi̱, koni 'sín tsò 'én kixi̱ ra tsò: “Jè nañá, ti̱jé kjine india‑ni jè ndábisò‑la̱”, ko̱ jè ra tsò: “'Kia̱ nga ijye nikindòya jngo chi̱nga̱, indiaá ya̱ fikjajnajin india‑ni ya̱ ñánda̱ nga i̱jncha ndási.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\