2 Pedro 3

1Ndí 'ndsè ra 'ñó matsjake̱‑no, jé xa̱jo̱n ra̱kìi̱ ra ma‑ni jò ra tíbindá‑no; ta ngajò xa̱jo̱n kìi̱, 'koa̱á 'sín síkítsjen‑yá‑no nga jñà tiya skò kjo̱bítsjen ra kixi̱ tjín, 2mé‑ni nga ko̱'sín si̱kítsjen‑yá‑najiòn jñà 'én ra tsakón‑ya nga 'sa̱ kjotseé jñà xi̱ta̱ tsje‑la̱ Nainá ra isìchjeén nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, ko̱ jñà kjo̱téxoma 'tse̱ Na̱'ín‑ná ra tíjna ítjòn‑ná ko̱ ra tsachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in koni 'sín nga kitsò‑no jñà xi̱ta̱‑la̱ ra jè tsikíxáya‑la̱. 3Jé ra 'ñó machjeén nga nda katasijin‑najiòn, 'kia̱ nga ko̱chraña nga kje̱he'tà ni̱chjin, 'se̱é xi̱ta̱ ra si̱itsja'tin‑najiòn, ra ya̱ kítsa̱jin kjoa̱'cho ra síjé ijo‑la̱; 4nga ki̱tso̱: “¿Ñánda̱ tíjna‑ni jñà 'én ra kitsò nga kj'i̱í india‑ni Cristo? Ijyeé 'ken tsje‑ni xi̱ta̱ jchínga, ko̱ takó 'koa̱á chon 'ndi̱‑ni̱ koni 'sín chon skanda 'kia̱ nga ti̱'sa̱ isinda i̱sà'nde.” 5Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, ta xá 'koa̱á 'sín síjchaàjin‑ni nga jè ngajmi tíjna‑ni skanda ti̱'sa̱ kjotseé, ko̱ jè nangi a̱'ta 'tse̱é nandá inchrabà'ta‑ni ko̱ ya̱á tsatsíjen ya̱ a̱jin nandá koni 'sín tsò 'én ra kiìchja̱ Nainá. 6Ko̱ ti̱jé‑ni 'én ra kiìchja̱ Nainá ra ko̱'sín ki'sìn nga nandá kisìkjehesòn jñà xi̱ta̱ ra tjín jè i̱sà'nde ra tíjna ni̱chjin 'kia̱. 7Jè 'én ra kitsjà Nainá, 'koa̱á 'sín tsò‑te nga jè ngajmi ko̱ nangi ra tjín 'ndi̱ 'ndi̱, 'koa̱á 'sín ijye tjítsa̱jnanda mé‑ni nga ki̱ti̱‑ni 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga si̱ndajín‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde ko̱ ti̱'koa̱ kje̱hesòn ijye nga'tsì xi̱ta̱ ra mì kì bexkón Nainá. 8Jiòn ndí 'ndsé ra tsjake̱‑no, kì niìjchaàjin jiòn kjoa̱ kìi̱: Nga̱ jè Na̱'ín‑ná, ra jngo ni̱chjin, 'koa̱á 'sín tsò‑la̱ koni tsa jngo jmi nó tjín‑ni; ko̱ jè ra jngo jmi nó, 'koa̱á 'sín tsò‑la̱ koni tsa jngo ni̱chjin tjín‑ni. 9Mì tsa tsò‑ni kjoa̱ nga jè Na̱'ín‑ná ijyeé tífichjin‑la̱ nga mì kì tísíhitjasòn jè 'én‑la̱ ra ijye kitsjà koni 'sín tsò i'ka xi̱ta̱; jé‑ní nga batoó tse inìma̱‑la̱ Na̱'ín‑ná nga tíkoñákjoa̱‑ní ra a̱'ta tsa̱jiòn; majìn‑la̱ nga ni̱jngo xi̱ta̱ jchi̱ja, jé mejèn‑la̱ nga nga'tsì xi̱ta̱ katasíkájno‑ni jé‑la̱ nga kátáfa'ta‑la̱ Nainá. 10Tanga jè ni̱chjin‑la̱ Na̱'ín‑ná, 'koa̱á 'sín kj'i̱í koni 'sín 'fiì jngo jè ra xi̱ta̱ chijé. 'Kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin, jè ngajmi ta indaá jchi̱ja ko̱ taxki̱ 'choó ki̱ná'ya‑la̱ koni 'sín nga ko̱ma. Jñà nitse, jè tsá'bí, ko̱ jè sá ngi ta ni'í ko̱nandá‑ni. Ko̱ jè nangi ko̱ ta mé‑isa‑nioo̱ ra tjín a̱'ta nangi, jngo 'ká jti̱. 11Nga̱ xá 'koa̱á 'sín tjínè‑la̱ nga kje̱hesòn nga'tsì tsajmì ra tjín. ¿A mí tsa tjínè‑la̱ nga isa̱ tsje si̱jchá jiòn ijo‑no?, ko̱ ti̱'koa̱ isa̱ nda jcha̱xkón jiòn Nainá nga ni̱chjin nchijòn, 12nga jchíña‑la nga kj'i̱í jè ni̱chjin 'tse̱ Nainá; ko̱ ko̱'sín kínè‑la ijo‑no nga isa̱ ndi̱to̱n kj'i̱í jè ni̱chjin ra kìi̱, 'kia̱ nga jè ngajmi, jngo kjá ta ya̱á jchi̱ja nga ki̱ti̱; ko̱ nga'tsì tsajmì ra tjín i̱sà'nde, jngo kjá ta ya̱á ko̱nandá nga ki̱ti̱. 13Tanga ra jién, ijyeé ko̱'sín chiñá‑lá jè 'én ra ijye kitsjá‑ná Nainá; nga jngoó ngajmi xi̱tse̱ ko̱ jngo nangi xi̱tse̱ tíjnanda‑ná ra jién, ya̱ ñánda̱ nga ngi ta kjo̱kixi̱í ra 'se̱. 14'Koa̱á ma‑ni jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó tsjake̱‑no, tsa ijyeé ko̱'sín i̱nchichiñá‑la jñà kjo̱nda kìi̱, 'ti̱ nga'ñó‑la ijo‑no nga 'nchán ti̱tsa̱jna ko̱ tsje ti̱tsa̱jna mé‑ni nga ni̱mé jé titsa̱jin‑no 'kia̱ nga kj'i̱í india‑ni Jesucristo. 15'Koa̱á 'sín nda katasijin‑no, nga koni 'sín tíkoñákjoa̱ jè Na̱'ín‑ná, kií‑ní nga mejèn‑la̱ nga nga'tsì xi̱ta̱ katitjokàjin kjo̱hi'in. 'Koa̱á 'sín ijye tsikínda‑te‑no xa̱jo̱n jè 'ndsé Pablo ra 'ñó matsjacheé, koni 'sín jè Nainá kitsjà‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱. 16Kja̱meé ta nga'tsì xa̱jo̱n ra tsikínda jè 'ndsé Pablo ko̱'sín tíchja̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱. Ko̱ tjín i'ka ya̱ ñánda̱ nga 'ñó i'in tíchja̱, ko̱ jñà xi̱ta̱ ra kjè mé be kjin, ko̱ jñà ra mì tsa jngo tjín kjo̱bítsjen‑la̱ síkaatjìyaá‑la̱ koni 'sín nga fìya‑la̱. Ko̱ 'koa̱á ti̱'sín síko̱ ta ñáa̱‑isa xa̱jo̱n‑la̱ Nainá. 'Kia̱ nga ko̱'sín 'sín, ti̱jñá i̱nchisíjchija‑ni ijo‑la̱. 17'Koa̱á ma‑ni jiòn ndí 'ndsé ra 'ñó tsjake̱‑no, 'kia̱ nga ijye tjíjin‑no ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, nda ti̱kinda̱a ijo‑no, mé‑ni nga mì ya̱ ki̱ì'ndo̱‑no nga ya̱ i̱ko̱‑no ndi̱yá ndiso‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'ñó 'cho tjín kjoa̱ ra 'sín. Ko̱ tsa ya̱ ska̱jiòn kjoa̱ ndiso‑la̱, si̱jchija‑no koni 'sín nga kixi̱ tincha a̱'ta 'tse̱ Nainá. 18Ya̱á isa̱ nda katajchájin jiòn a̱'ta 'tse̱ kjo̱bítsjen ko̱ kjo̱nda ra tsjá‑no jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná ko̱ ra bachrjekàjin‑ná kjo̱hi'in. Ko̱'sín jeya katijna ra jè, 'ndi̱ 'ndi̱ ko̱ skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\