2 Tesalonicenses 3

1Ra fehe'ta‑ni, jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, titsa'batjì‑náji̱n mé‑ni nga jè 'én‑la̱ Nainá ndi̱to̱n katamabísòn‑ni, ti̱'koa̱á nda kata'yaxkón koni 'sín kjomà ya̱ a̱'ta tsa̱jiòn. 2Ti̱'koa̱á titsa'batjì‑náji̱n mé‑ni nga jè Na̱'ín‑ná katabasìko̱‑naji̱n nga mì jñà xi̱ta̱ 'cho ra mì kì nda tjín kjo̱bítsjen‑la̱ ske̱ton‑naji̱n; nga̱ mì tsa ta nga'tsì xi̱ta̱ makjiín‑la̱. 3Tanga jè Na̱'ín‑ná síhitjasòn ki'tá‑ní koni 'sín nga tsò ra jè, ko̱ jé tsjá nga'ñó‑najiòn nga kixi̱ ki̱ncha ko̱ nga si̱ìkinda̱‑no ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱‑ni̱í. 4'Koa̱á 'sín 'ñó tjín takòn‑ji̱n ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná, nga 'koa̱á 'sín ijye i̱nchi'nià jiòn ko̱ 'koa̱á 'sín 'sia̱an‑isa jiòn koni 'sín i̱nchibi'tin‑laji̱n. 5Jè Na̱'ín‑ná katasiko̱‑no nga ko̱'sín kata'se‑no kjo̱tsjacha koni 'sín tjín‑la̱ kjo̱tsjacha Nainá; ko̱ nga ko̱'sín katachíkjoa̱ko̱‑no kjo̱hi'in koni 'sín ichìkjoa̱ko̱‑la̱ Cristo. 6Jiòn ndí 'ndsé ko̱ ndí tichjeé, 'koa̱á 'sín bi'tin‑laji̱n a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, nga kì ya̱ níngásòn‑ko̱o jñà xi̱ta̱ 'ndsé ko̱ tichjeé ra majìn‑la̱ síxá; jñà ra mì tsa ko̱'sín i̱nchi'sín koni 'sín tjín kjoa̱kixi̱ ra ji̱n tsakon‑ya‑laji̱n. 7Jiòn, ijyeé nda tjíjin‑no kó'sín nga machjeén nga chjíngí‑náji̱n, nga̱ mì tsa ta jyò tsikitsa̱jna‑ji̱n 'kia̱ nga ya̱ tsikitsa̱jnako̱‑laji̱n. 8Mì tsa ta tsichi kjo̱tjò‑ji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn. 'Ñó iníxá‑ji̱n nga ko̱ ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n inìkijtà‑ji̱n ijo‑na̱ji̱n, mé‑ni nga mì jiòn kjòhi'in‑no. 9Mì tsa tsò‑ni kjoa̱ nga mì kì tjí'nde‑naji̱n nga si̱jé‑laji̱n tsajmì ra machjeén‑naji̱n; kií ko̱'sín ki'nià‑naji̱n nga jngo xkósòn tsikijna‑laji̱n, mé‑ni nga ko̱'sín 'sia̱an‑te ra jiòn. 10'Kia̱ nga ya̱ tsikitsa̱jnako̱‑laji̱n, skanda 'koa̱á 'sín tsiki'tin‑laji̱n nga jè ra majìn‑la̱ síxá, ti̱'koa̱á mì kì tjí'nde‑la̱ nga ko̱kje̱n. 11Nga̱ 'koa̱á 'sín na'yá‑ji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn, nga tjítsa̱jnajiín i'ka‑najiòn ra mì tsa kixi̱ tjíma; jè ra mì mé xá 'sín, nga ta ya̱á fajin fa'a ya̱ ñánda̱ nga mì tsa ya̱ bako̱‑la̱. 12Jñà xi̱ta̱ ra ko̱'sín i̱nchi'sín, 'koa̱á 'sín bi'tin‑ji̱n ko̱ 'bì‑la̱ji̱n 'én ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, nga 'ñó katasíxá nga katabínè‑la̱ xá ijo‑la̱ mé‑ni nga ko̱'sín koa̱àtsji'a‑ni ijo‑la̱. 13Ko̱ ra jiòn‑jiòn 'ndsé ko̱ tichjeé, kì mì'on‑no nga nihitjasòn kjoa̱ ra nda tjióo̱n. 14Tsa tjín i'ka ra mì kì 'nchréhijon koni 'sín tsò xa̱jo̱n ra i̱nchinìkasén‑laji̱n, ti'ta xkòn yá‑ní, ko̱ kì tà chjàn ya̱ níngásòn‑ko̱o mé‑ni nga katasabà‑la̱. 15Tanga kì tà chjàn kondra̱ mangí‑la, ta isa̱á jnchro tiyachi̱ya‑la koni 'sín nga 'ndsé 'mì‑la. 16Ko̱ jè sabá Na̱'ín‑ná ra tsjá kjo̱'nchán, jè katatsjá ki'ta‑no kjo̱'nchán ra ta mé kjoa̱‑isa‑ni. Jè Na̱'ín‑ná nda katijnako̱‑no nga'tsì‑no. 17'A̱n ra 'mì‑na Pablo, ngi jè sabá ndsa̱ tíbindá‑na ñánda̱ nga fehe'ta‑ni xa̱jo̱n ra̱kìi̱ nga tísixó'tà‑no. 'Koa̱á 'sín 'ya‑la̱ xa̱jo̱n ra 'a̱n sikásée̱n, 'koa̱á 'sín kjòn letra ra 'a̱n bindáa̱. 18Ko̱'sín katatsjá‑no kjo̱nda‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\