2 Timoteo 3

1Ngaji̱ Timoteo, katasijin‑li jè ni̱chjin 'kia̱ nga ijye tímachraña nga kj'i̱í india‑ni Jesucristo, kjín sko̱ya kjoa̱ 'se̱ ra mì kì nda tjín. 2Jñà xi̱ta̱ ra 'se̱, tà jñá ijo‑la̱ 'ñó si̱ìsin‑la̱, jé to̱n 'ñó ko̱tsjake, jñá ijo‑la̱ isa̱ nda si̱ìkítsa̱jna, xi̱ta̱ 'nga ikoón ko̱ma, 'ñó ki̱chja̱jno‑la̱ Nainá ko̱ xi̱ta̱, mì kì kji̱'nchréhijon‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱, mì kì ko̱ma‑la̱ tsjá ngajo‑ni kjo̱nda, mì kì ske̱xkón Nainá. 3Mì kì ko̱tsjake xákjín, jngó kjá mì kì si̱ije‑la̱ ikon, 'én ndisoó koa̱ànè‑la̱ xákjín, mì kì si̱ìkinda̱ ijo‑la̱ mé kjoa̱ ra 'si̱in, xi̱ta̱ cho̱ó ko̱ma, kondra̱á ki̱ji̱‑la̱ kjoa̱ ra nda tjín, 4kondra̱á ki̱ji̱‑la̱ xi̱ta̱ ra nda báko̱, mì tsa ítjòn si̱íkítsjen mé kjoa̱ ra 'si̱in, 'ñó 'nga ikon ko̱ma, jé ko̱tsjake kjoa̱ ra sasén‑la̱ ijo‑la̱, mì kì ko̱tsjake Nainá. 5'Koa̱á 'sín 'si̱in koni tsa bexkón Nainá, tanga mì kì tsjá'nde nga jè nga'ñó‑la̱ Nainá si̱íxájin inìma̱‑la̱. Kì jñà nisin‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱. 6Jñà xi̱ta̱ kìi̱, bátsji'nde‑la̱ nga 'faha'sen ya̱ ni'ya‑la̱ íchjín ra mì kì bexkón ijo‑la̱ ko̱ ra tse jé tjín‑la̱ nga ma konda̱cha̱‑la̱. Íchjín kìi̱, ya̱á fìtji̱ngi‑la̱ kjoa̱ ra isa̱ 'cho tjín koni 'sín síjé ijo‑la̱. 7Kji'tá ni̱chjin i̱nchikotá'yá 'én xi̱tse̱, tanga ni̱jngo ni̱chjin bijchótji̱ngi‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱ nga machi̱ya‑la̱ ra kjo̱hixi̱. 8Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'koa̱á ti̱'sín mincha ikon‑la̱ ra kjo̱hixi̱ koni 'sín ki'sìn xi̱ta̱ ra tsi'kìn Janes ko̱ Jambres nga tsincha ikon‑la̱ Moisés. Xi̱ta̱ kìi̱, jngó kjá 'cho tjín kjo̱bítsjen‑la̱. Bitjongi‑ní ya̱ ngixko̱n Nainá nga mì kì makjiín‑la̱ ra kjo̱hixi̱. 9Tanga mì kì si̱ìkijne. Ki̱jchó ni̱chjin nga ske̱ ijye xi̱ta̱ kjoa̱ chi̱koán‑la̱. 'Koa̱á 'sín jcha̱'tín‑la̱ koni jè Janes ko̱ Jambres. 10Tanga ra ji̱ Timoteo, 'koa̱á 'sín tji'mìtji̱ngi‑la̱ koni 'sín tsakon‑yá‑la, koni 'sín tísíjchá ijo‑na̱, koni 'sín tjín kjo̱bítsjen‑na̱ mé kjoa̱ ra tífìtji̱ngi‑la̱. 'Koa̱á ti̱'sín makjiín‑li koni 'sín makjiín‑na a̱'ta 'tse̱ Cristo. 'Koa̱á 'sín tse tíjna inìma̱‑li ko̱ tjín‑li kjo̱tsjacha koni ra 'a̱n. 'Koa̱á ti̱'sín chíkjoa̱ ijye‑li ni̱ta mé kjoa̱‑nioo̱ koni 'a̱n. 11Tjíjin‑li kó'sín ísikjiáa̱n kjo̱hi'in a̱'ta 'tse̱ Cristo ko̱ kó'sín mahatji̱ngi‑na xi̱ta̱ kondra̱, koni 'sín kjomà'tiaa̱n ya̱ ján na̱xi̱ndá Antioquía, Iconio ko̱ Listra. ¡Taxki̱ ndaá tsahatji̱ngi‑na xi̱ta̱, tanga jè Na̱'ín‑ná tsachrjejin ijyeé‑na nga'tsì kjoa̱ kìi̱! 12Kixi̱í kjoa̱, nga'tsì xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ ske̱xkón Cristo Jesús, 'koa̱á ti̱'sín 'se̱‑la̱ kondra̱ nga koa̱àtji̱ngi‑la̱. 13Tanga jñà xi̱ta̱ ra 'cho 'sín, ra konda̱cha̱, kji'tá ni̱chjin, nga sa 'ñó sa 'ñó 'cho 'si̱in nga sko̱ónda̱cha̱, ti̱'koa̱ jchónda̱cha̱á‑te‑la̱ ra jñà. 14Tanga ra ji̱, ndaá kixi̱ tiki̱i jñà kjoa̱ ra ichitá'yí ra ijye ko̱'sín nda kjokjiín‑li. Ijyeé tjíjin‑li yá ra tsakón‑ya‑li. 15Skanda ti̱'kia̱á‑ní nga ndí ti i̱tsé 'ki, nga 'yaxkin Xa̱jo̱n Tsje ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá, jè ra ma‑la̱ si̱ìchji̱ne̱‑li kó'sín kítjo̱kajin kjo̱hi'in nga makjiín‑li a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús. 16Nga'tsì 'én ra tjí'ta Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá, kjo̱bítsjen 'tse̱ Nainá‑ní. 'Koa̱á 'sín machjeén nga bakón‑ya‑ná, nga síkatsíjen‑ná kjoa̱'cho ra 'nié, nga síkixi̱yanda‑ná, nga bakón‑ya‑ná kó'sín kixi̱ si̱jché ijo‑ná, 17mé‑ni jién ra xi̱ta̱‑la̱ Nainá 'mì‑ná jngo kjá nda ki̱tsa̱jnandeé nga si̱hitjasén ijyeé nga'tsì kjoa̱ ra nda tjín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\