2 Timoteo 4

1'Ñó tíbiné‑la ya̱ ngixko̱n Nainá ko̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná jè ra jeya kj'i̱í india‑ni koni xi̱ta̱xá ítjòn nga ki̱ìndajín‑la̱ xi̱ta̱ ra títsa̱jnakon ko̱ ra ijye 'ken. 2Ti̱nákjoa̱yi 'én nda‑la̱ Cristo. Ti̱jnandi nga ki'ta ni̱chjin ni̱ta kó chon. Ko̱'tìn‑la̱ xi̱ta̱ 'kia̱ nga 'cho 'si̱in; nda ti̱kixi̱yi; tì'tin nga 'ñó ka'té‑la̱ ikon. 'Kia̱ nga ko̱'sín 'si̱in, 'ñó 'tè‑la̱ inìma̱‑li ti̱'koa̱ ko̱ó kjo̱nda‑li ta̱kón‑ya‑la̱. 3Ki̱jchó ni̱chjin nga jñà xi̱ta̱ mì ti̱ kì ko̱kjiín‑la̱ nga kji̱'nchré 'én nda ra kixi̱ tjín ra jién bakon‑yeé a̱'ta 'tse̱ Cristo. Tà isa̱á kjín maestro koa̱àtsji ra ko̱'sín ko̱kòn‑ya‑la̱ koni 'sín jñà mejèn‑la̱ nga kji̱'nchré. 4Ki̱ncha'taxìn‑la̱ ra kjo̱hixi̱, ko̱ jñá ki̱ji̱'ta‑la̱ ra taxki̱ kuendo̱ 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga ra mì tsa kixi̱ kjoa̱. 5Tanga ji̱ Timoteo, inda 'tè‑la takìn ni̱ta mé kjoa̱‑nioo̱, ti̱kjiín kjoa̱ 'tse̱ kjo̱hi'in, kií xá 'ti̱ìn nga ti̱ka'bísìn 'én nda‑la̱ Cristo, nda ti̱hitjasìn xá ra ji̱ kjonga̱tsji. 6'A̱n, ijyeé títsja‑ná ijo‑na̱ koni jngo kjo̱tjò 'tse̱ Nainá. Ijyeé ijchó ni̱chjin‑la̱ nga ki̱yáa̱. 7Ijyeé nda kískajàn‑tjìa̱ xá‑la̱ Cristo; ijyeé nda ísihitjásòo̱n xá ra 'a̱n kjonga̱tsja; ndaá tsakáti̱jnako̱ jè 'én ra 'a̱n makjiín‑na a̱'ta 'tse̱ Cristo. 8'Ndi̱ 'ndi̱, jè Cristo ra xi̱ta̱xá kixi̱ tíjna, tíjnatjò jngo‑la̱ koròna̱ ján ngajmi ra 'a̱n tsjá‑na tà nga̱tjì‑la̱ nga kixi̱ tsakáti̱jnako̱. 'Kia̱ nga kj'i̱í india‑ni ra jè, mì tsa tà 'a̱n ra tjábé‑na, ti̱'koa̱á tjábé‑te‑la̱ nga'tsì ra tjíjngo ikon nga i̱nchikoñá‑la̱ Na̱'ín‑ná. 9Ti̱xátíyi nga ndi̱to̱n nchrabájchon‑ná. 10Nga̱ jè Demas, ijyeé kitsjin‑tákon‑na. Jè 'ñó matsjake kjoa̱ ra tjín i̱ i̱sà'nde. Ya̱á kijì ya̱ na̱xi̱ndá Tesalónica. Crescente, ya̱á kijì nangi Galacia, ko̱ jè Tito ya̱á kiì nangi Dalmacia. 11Tà jé Lucas tíjnako̱‑na. 'Kia̱ nga kji̱nchrabì, tjáha̱jchatí Marcos, nchrabáki̱i. I̱í ko̱chjeén‑na a̱'ta 'tse̱ xá ra tí'siaa̱n. 12Jè Tíquico, ya̱á ísikásée̱n Éfeso. 13'Kia̱ nga kji̱nchrabì, 'jcha̱‑ná katò‑na̱ ra tsakajná ya̱ na̱xi̱ndá Troas ya̱ ni'ya‑la̱ Carpo. 'Jcha̱‑ná jñà xa̱jo̱n‑na̱, tanga jñà ra isa̱ 'ñó 'ñó machjeén nga 'jcha̱‑ná, jñá ra chrja̱ba̱ kjòo̱n. 14Alejandro, jè ra chji̱ne̱ ki̱cha̱, 'ñó 'cho tjín kjoa̱ ra tísíko̱‑na. Nainá katatsjá‑la̱ kjo̱hi'in tà nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ ra tí'sín. 15Ngaji̱ Timoteo, ti̱kondi̱i ijo‑li a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 'Ñó kondra̱ fì‑la̱ 'én ra bakon‑yeé. 16'Kia̱ nga isindajín ítjòn‑na ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá, ni̱yá ra tsasìko̱‑na. Nga'tsì xi̱ta̱ kitsjin-takón‑na. Kì kinda̱ 'sín Nainá kjoa̱ kìi̱. 17Tanga jè Na̱'ín‑ná tsasìko̱ó‑na. Kitsjá‑na nga'ñó mé‑ni nga kjomà kíchjàjin‑la̱ jñà xi̱ta̱ jè 'én nda‑la̱ Cristo. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga kií'nchré ijye ra mì tsa xi̱ta̱ judío. Nainá tsasìko̱‑na nga mì tsa ti̱'kia̱ ki'tsì‑na kjo̱hi'in nga ngi ini'ken‑na. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga tsato, nga mì ya̱ isìkàtje̱n‑jin‑na jñà xi̱ta̱ ya̱ ñánda̱ nga kitse xa. 18Na̱'ín‑ná ko̱si̱ko̱‑na a̱'ta 'tse̱ nga'tsì kjoa̱ ra 'cho tjióo̱n. Ko̱ i̱ko̱ó‑na ñánda̱ nga tíbatéxoma ján ngajmi. Nainá, kata'se‑la̱ kjoa̱jeya ni̱ta mé nó ko̱ ni̱ta mé ni̱chjin‑nioo̱. Ko̱'sín katama. 19Ti̱hixo'tì jè Prisca ko̱ Aquila ko̱ xi̱ta̱ ra tjíhijyo ni'ya‑la̱ Onesíforo. 20Erasto, ya̱á tsikijna ya̱ na̱xi̱ndá Corinto. Jè Trófimo, ján isíkíjna na̱xi̱ndá Mileto. Kiya‑ní, mì tsa nda tíjna. 21Ti̱xátíyi nga ndi̱to̱n nchrabájchon‑ná 'kia̱ nga ti̱kje 'fiì ni̱chjin‑la̱ cho̱ 'nchán. Tísíhixo'tà‑li jè Eubulo, Pudente, Lino ko̱ Claudia, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra 'ndsé chibé. 22Jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná katijnako̱‑li. Nga'tsì‑no kata'se‑no kjo̱nda‑la̱. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\