3 Juan 1

1Ji̱ ndí 'ndsé ra 'mì‑li Gayo ra 'ñó nda chibé ko̱ ra ngi ko̱ inìma̱‑na̱ nga tsjake̱‑la, tíbindá‑la jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱ 'a̱n ra xi̱ta̱ jchínga 'mì‑na ya̱ i̱ngo̱. 2Ji̱ ndí 'ndsé, 'koa̱á 'sín tísíjé‑la̱ 'a̱n Nainá, nga nda katabitjo ijye ta mé ra 'si̱in ji̱, koni 'sín nda tímahachikon'tin inìma̱‑li ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, 'koa̱á ti̱'sín nda katijna jè ijo‑li nga ni̱mé 'chin kata'se‑la̱. 3Taxki̱ 'ñó kjotsja‑na 'kia̱ nga 'ji i'ka 'ndsé ra tsi'kéna̱jmí‑na nga 'koa̱á 'sín tjiníjchí ijo‑li koni 'sín tjín kjoa̱kixi̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. 4Tsìn jngo‑isa kjoa̱ ra ko̱'sín 'ñó tsja 'bé‑la̱ inìma̱‑na̱, ta jé‑ní 'kia̱ nga 'nchree̱ nga jñà ra i̱xti‑na̱ xin‑la̱ nga 'koa̱á 'sín i̱nchisíjchá ijo‑la̱ koni 'sín tjín ra kjo̱hixi̱. 5Ngaji̱ ndí 'ndsé ra 'ñó tsjake̱‑la, 'ñó kixi̱ tjiníjchí ijo‑li, 'kia̱ nga ko̱'sín nda tjinisin‑la̱ ya̱ ni'ya‑li jñà xi̱ta̱ xàngie̱é ra bijchójkon‑li ra ti̱'koa̱ 'én‑la̱ Nainá makjiín‑la̱; ko̱ isa̱á ta nda tjín‑isa 'kia̱ nga ti̱'koa̱ nda tjinisin‑la̱ jñà xi̱ta̱ xàngie̱é ra xìn i̱'nde 'fiì‑ni. 6Jñà xi̱ta̱ xàngie̱é, 'koa̱á 'sín tsi'kéna̱jmí kixi̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo, nga ngaji̱ 'ñó tsjachi nga'tsì xi̱ta̱ xàngie̱é kìi̱. Ko̱'sín nda ti̱si̱ko̱ isi 'kia̱ nga kijchòjkon‑li; 'ti̱‑la̱ ta mé ra machjeén‑la̱ 'kia̱ nga tjímaya ya̱ ndi̱yáa̱. Ko̱'sín ti̱ki̱i koni 'sín nga sasén‑la̱ Nainá. 7Nga̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo‑ní nga ko̱'sín ijye tsikínè‑la̱ ijo‑la̱ jñà xi̱ta̱ xàngie̱é kìi̱, nga ko̱'sín i̱nchisíxá‑la̱ Jesucristo, ko̱ majìn‑la̱ nga jñà ska̱ábé tsajmì ra tsjá‑la̱ xi̱ta̱ ra mì tsa a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑la̱. 8Kií machjeén‑ni nga jién bako̱‑ná nga ki̱si̱ke̱é jñà xi̱ta̱ xàngie̱é kìi̱. Tsa ko̱'sín ki̱si̱ke̱é, tsó‑ni kjoa̱ nga ngásón i̱nchinika'bísén jè 'én kixi̱ ra nda tsò. 9'A̱n ijyeé ítsikindá jngo‑la̱ xa̱jo̱n nga ísikásén‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo, tanga jè Diótrefes mì kì sasén‑la̱ koni 'sín nga tsi'kìn‑la̱ji̱n, nga̱ jè ra mejèn‑la̱ ra jè, nga ta jè ko̱tèxoma. 10'Kia̱ nga kijchòo̱, 'kia̱á ko̱xín kixi̱‑la̱ a̱'ta 'tse̱ nga'tsì kjoa̱'cho ra tí'sín nga 'ñó 'cho tsò 'én ndiso ra tíbánè‑naji̱n. Ko̱ mì tsa ta ya̱ majngo ikon, ti̱'koa̱á mì ma‑te‑la̱ nga sísin‑la̱ jñà xi̱ta̱ xàngie̱é ra bijchójkon ya̱ ni'ya‑la̱. Ko̱ jñà 'ndsé ko̱ tichjeé ra mejèn‑la̱ nga si̱ìsin‑la̱ xi̱ta̱ xàngie̱é, jé batéchjà‑la̱, ko̱ ti̱'koa̱á bachrjekàjin‑ni ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo jñà 'ndsé ko̱ tichjeé ra ko̱'sín síhitjasòn kjo̱nda kìi̱. 11Ji̱ ndí 'ndsé ra 'ñó tsjake̱‑la, kì ya̱ chjingí‑la̱ jñà kjoa̱ ra 'cho tjín; jñà chjíngi‑la̱ ji̱ jñà kjoa̱ ra nda tjín. Nga̱ jè xi̱ta̱ ra nda 'sín, xi̱ta̱ 'tse̱ Nainá‑ní; tanga jè xi̱ta̱ ra 'cho 'sín, kjè kì be yá‑ni ra Nainá. 12Ra a̱'ta 'tse̱ Demetrio nga'tsì‑ni xi̱ta̱ nga ko̱'sín tsò nga 'ñó nda tjín koni 'sín tí'sín ra jè, nga̱ skanda jè ra kjoa̱kixi̱ 'koa̱á 'sín bakón nga jè Demetrio ndaá tjín koni 'sín nga tí'sín ra jè; 'koa̱á ti̱'sín bixó‑ji̱n nga ndaá tjín koni 'sín nga tí'sín, ko̱ ndaá 'ya‑ti ra ji̱ nga 'én kixi̱‑ní koni 'sín nga bixó‑ji̱n. 13Tjín‑isa mé 'én ra mejèn‑na nga ko̱xín‑la, tanga majìn‑na nga tà xa̱jo̱n sikásén‑la, 14jé ra mejèn‑na nga íjkon xátí‑la, 'kia̱á isa̱ nda jchi̱bana̱jmié 'kia̱ nga kijchòjkon‑la. 15Ko̱'sín 'nchán katijna ki'ta inìma̱‑li. Jñà xi̱ta̱ ra nda báko̱‑ná ra i̱ i̱'nde‑la̱ tísíhixo'tà‑li. Ko̱'tín‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra nda báko̱‑ná ra ya̱ títsa̱jnako̱‑li, ko̱'sín Nainá katasíchikon'tin nga jngó jngó‑ni ra jñà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\