Hechos 1

1Ji̱ Nàmi̱ Teófilo, jè xa̱jo̱n ra 'a̱n tsikindá ítjòn‑la, 'koa̱á 'sín tsi'kènájmí‑la nga'tsì kjoa̱ ra ki'sìn ko̱ ra tsakón‑ya Jesús skanda 'kia̱ ti̱'sa̱ tsikí'tsia̱ nga kisíxá, 2skanda jè ni̱chjin 'kia̱ nga Nainá iko̱ india‑ni ya̱ ján ngajmi. 'Kia̱ nga ti̱kje fì‑ni ján ngajmi Jesús, jé nga'ñó‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá isìchjeén nga kitsjà xá‑la̱ jñà chi̱'nda‑la̱ ra xá tsjahíjin‑ni. 3'Kia̱ nga ijye tsatojin kjo̱biya, tsakón‑la̱ ijo‑la̱ ko̱ kjín sko̱ya kjoa̱ ki'sìn nga tsakón nga ngi kixi̱í kjoa̱ nga tíjnakon. Nga ichán ni̱chjin, kjín 'ka̱ tsakón‑la̱ ijo‑la̱ ko̱ ti̱'koa̱á tsi'kéna̱jmí‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kó'sín batéxoma Nainá. 4'Kia̱ nga tíjnako̱‑isa jñà xi̱ta̱‑la̱, 'koa̱á 'sín kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ nga kitsò‑la̱: ―Kì tà chjàn bítjo̱jiòn ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén. Jchíña kjoa̱‑la skanda 'kia̱ nga ki̱tjojen kjo̱nda ra tsjá Na̱'ìn‑na̱ koni 'sín ijye kitsjà tsa'ba. Ijyeé ko̱'sín kíxin‑no 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn. 5Kixi̱í kjoa̱, jè Juan, ta nandá tsatíndá‑ni xi̱ta̱. Tanga mì tsa ti̱ kjìn ni̱chjin chija‑ni nga ngi ko̱ó Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá sa̱tíndá‑no ra jiòn ―kitsò Jesús. 6Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jnako̱ Jesús iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―Na̱'ìn, ra tijna ítjòn‑náji̱n, jñà ni̱chjin kìi̱, ¿a si̱kíjnandi̱í india‑ni na̱xi̱ndá Israel mé‑ni nga ti̱jè ko̱tèxoma‑la̱ ijo‑la̱? 7Jesús kitsó‑la̱: ―Mì tsa jiòn bako̱‑najiòn nga jcha̱a jè ni̱chjin; ta̱ jngó‑la jè Na̱'ín‑ná be mé ni̱chjin‑ni ko̱ mé hora‑ní koni 'sín nga ijye iskosòn‑la̱ ra jè. 8Tanga 'kia̱ nga ki̱tjojen‑nè‑no jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, 'kia̱á tjábé‑no nga'ñó. Jiòn 'kéna̱jmí‑la xi̱ta̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n i̱ Jerusalén, ko̱ kóho'ki nga tíjngo nangi Judea ko̱ Samaria, skanda ñánda̱ fehe'ta jè i̱sà'nde. 9'Kia̱ nga ijye ko̱'sín kitsò Jesús, jñà xi̱ta̱‑la̱ i̱nchikotsíjeén‑la̱, a̱kjòn itjamíjìn i'ngaá, nga̱ jè Nainá iko̱ india‑ni ján ngajmi ján. Ya̱á tsikíjtsa'ma jngo ifi ko̱ mì kì ti̱ tsatsíjen‑ila̱ jñà xi̱ta̱‑la̱. 10Jñà xi̱ta̱‑la̱, 'kia̱ nga i̱nchikotsíjen ján i'ngaá nga tífìmijìn Jesús, tà ndi̱to̱ón ijchò kincha'ta chraña jò‑la̱ xi̱ta̱ ra kjiya nikje ra chraba kjòn. 11Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑la̱: ―Jiòn ra xi̱ta̱ Galilea 'mì‑no, ¿mé‑ni ko̱'sín ya̱ chitsíjen‑no ján ngajmi? Jè Jesús, koni 'sín ka'ya jiòn nga kàfìmijìn india‑ni ya̱ ján ngajmi, ki̱jchó ni̱chjin nga ti̱ ko̱'sín kj'i̱í india‑nì. 12Jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús, 'koa̱á 'sín inchrabà‑ni ya̱ nindo Yá Olivo nga kijì india‑ni ján Jerusalén. 'Koa̱á 'ki chraña tíjna‑la̱ Jerusalén koni 'ki tsjá'nde kjo̱téxoma nga ma fì xi̱ta̱ 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya. 13'Kia̱ nga ijchò‑ni ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, ya̱á kiìmijìn ya̱ ni'ya ra kjijnasòn'nga i'ngaá ya̱ ñánda̱ nga síkjáya‑ni jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra 'mì Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo ti‑la̱ Alfeo, Simón Celote, Judas, ra ti‑la̱ Jacobo. 14Nga'tsì xi̱ta̱ kìi̱, kji'tá ni̱chjin nga maxkóya nga jngo jta̱ 'sín kjo̱bítsjen‑la̱ nga chja̱'ta‑la̱ Nainá, ko̱ ti̱'koa̱ tjítsa̱jna i'ka íchjín, ko̱ María ra na̱‑la̱ Jesús ko̱ jñà 'ndse̱. 15Jñà ni̱chjin kìi̱, tsasèn kixi̱í Pedro nga kiìchja̱jin‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo; maá‑la tsa jngo sindo̱ ko̱ kan jñà xi̱ta̱. Jè Pedro kitsó‑la̱: 16―'Ndsé, xá 'koa̱á 'sín tjínè‑la̱ nga itjasòn koni 'sín ijye kiìchja̱ kjotseé jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá 'kia̱ nga jè David tsi'kéna̱jmíya ya̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá mé ra ka̱ma'tin jè Judas, jè ra kiskèn‑la̱ ndi̱yá jñà xi̱ta̱ ra kitsabá'ñó jè Jesús. 17Jè Judas, ti̱'koa̱á ko̱ó‑te ra tejò ma‑naji̱n. Ko̱ ti̱'koa̱á ti̱jé xá 'ya‑te‑ni koni ngaji̱n tsiki. 18Jè to̱n ra isikijne a̱'ta 'tse̱ kjoa̱'cho ra ki'sìn, nangií tsatse jngo 'ndé‑ni; a̱kjòn kijì, sko̱ó iskàtje̱n'ta‑ni nangi, ngi itjoó náa̱'ye‑la̱ nga ichrjajndá i̱ndsi̱'ba̱. 19'Kia̱ nga ijye kií'nchré ijye xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Jerusalén nga ijyeé 'ken jè Judas, jè i̱'nde ra̱kìi̱, Acéldama tsikí'ta 'í‑la̱. 'Í ra̱kìi̱, I̱'nde Jní, tsò‑ni a̱'ta 'tse̱ 'én‑la̱. 20Jè xa̱jo̱n 'tse̱ Salmo, 'koa̱á 'sín tíchja̱ nga tsò: Jè ni'ya‑la̱ katjajna tiya, ko̱ kì ni̱yá ra bìtsa̱ya. Ko̱ tjín jngo‑isa Salmo ñánda̱ nga tíchja̱ ra tsò: Kj'ií xi̱ta̱ katjaha'sen ngajo‑la̱ xá‑la̱. 21’Machjeén‑ní nga ti̱jñà katjahíjin jngo‑ni ra ngajo‑la̱ Judas, jñà xi̱ta̱ ra tjítsa̱jna‑jin‑ná i̱jndíi̱ ra tjímako̱‑ná skanda kjotseé 'kia̱ nga tsajmekó‑ná Jesús, 22ma'tsia̱‑ni 'kia̱ nga tsatíndá xi̱ta̱ Juan, skanda 'kia̱ nga kijìmijìn india‑ni Jesús ján ngajmi, mé‑ni nga jè xi̱ta̱ ra tjáhijin kíjna ko̱‑ná, ti̱'koa̱á tsjá 'én nga jè Jesús ijyeé jaáya‑la̱ ―kitsò Pedro. 23'Kia̱á tsjahíjin jò xi̱ta̱: jngo ra 'mì José, ti̱'koa̱á tjí'tasòn 'í‑la̱ nga Barsabás 'mì ko̱ nga Justo 'mì‑te; jè xi̱ta̱ ra ìjngo, Matías 'mì. 24A̱kjòn kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá, kitsò: ―Ngaji̱ Na̱'ìn, nga 'yaxkin inìma̱‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱, ko̱'tín‑náji̱n ñáa̱‑ni ngajò xi̱ta̱ kìi̱ nga ijye kàchjaájin, 25mé‑ni nga jè ska̱ábé‑ni jè xá ra isixáya‑la̱ jè Judas, jè ra isíkíjna 'kia̱ nga tsakátsji‑jé, nga kijì i̱'nde ya̱ ñánda̱ bako̱‑la̱. 26Tsajo̱ónda̱cha̱‑ní nga isíská‑kjo. Ko̱ jé Matías isikijne. Jé kjamà‑ni tejò xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús jñà ra tejngo ma‑ni nga ti̱'sa̱ ítjòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\