Hechos 10

1Ya̱ na̱xi̱ndá Cesarea tíjnaá jngo xi̱ta̱ ra 'mì Cornelio, jè ra xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ 'tse̱ chíchàn ra jngo sindo̱ ma‑ni, jè ra ya̱ chja̱‑ni ra 'mì Italiano. 2Jè Cornelio, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjíhijyo ya̱ ni'ya‑la̱, ndaá bexkón ti̱'koa̱á tsakjón‑keé Nainá. 'Ñó nda basìko̱'ta jñà ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ ra mì mé tjín‑la̱. Ko̱ kji'tá ni̱chjin bítsa'ba‑la̱ Nainá. 3Jngo ni̱chjin, ijchó‑la tsa las tres nga ngixòn; ngi ndaá kijtse jngo kjoa̱ koni tsa nijñá tí'bì jngo‑la̱ nga 'jaha'sen jngo ìkja̱li̱‑la̱ Nainá ya̱ ni'ya‑la̱ ñánda̱ tíjna; nga kitsò‑la̱: ―¡Cornelio! 4Jè Cornelio, 'kia̱ nga isko'án ìkja̱li̱, tà itsakjón‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni na̱'ìn? Jè ìkja̱li̱ kitsó‑la̱: ―Ijyeé ijchò ka'tá‑la̱ Nainá jè kjoa̱ bitsa'ba‑li ko̱ nga kó'sín nga bisìki̱i jñà xi̱ta̱ i̱ma̱ ra mì mé tjín‑la̱. Nda isasèn‑la̱ Nainá. 5Ti̱kasín xi̱ta̱‑li ján na̱xi̱ndá Jope; nga katafí'ká jè xi̱ta̱ ra 'mì Simón ra ti̱'koa̱ Pedro 'mì‑te. 6Ya̱á tíjna ya̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ ra ti̱'koa̱á Simón 'mì, jè ra chrja̱ba̱ cho̱ síxáko̱. Ya̱á kjijna ni'ya‑la̱ ya̱ a̱ndi ndáchikon. 7'Kia̱ nga ijye kijì‑ni ìkja̱li̱‑la̱ Nainá ra tíbáko̱ Cornelio, kiìchja̱ jò‑la̱ chi̱'nda‑la̱ ko̱ jngo chíchàn ra nda bexkón Nainá ra ya̱ síxá'ta‑la̱. 8'Kia̱ nga ijye tsi'kéna̱jmí ijye‑la̱ nga'tsì 'én ra ki'sena̱jmí‑la̱, ya̱á isìkasén ya̱ na̱xi̱ndá Jope. 9'Kia̱ ma nchijòn, ijchó‑la tsa nchisen, jñà xi̱ta̱ kìi̱ ijye i̱nchibijchó chraña ya̱ na̱xi̱ndá Jope. Ti̱jé‑ni hora, jè Pedro, itsjìmíjín ya̱ a̱sòn'nga ni'ya nga kiì kítsa'ba‑la̱ Nainá. 10Jè Pedro, ijyeé 'ñó kjòhojò‑la̱; ijyeé mejèn‑la̱ nga ko̱kje̱n; tanga 'kia̱ nga tísinda‑la̱ tsajmì ra ko̱kje̱n; tsatsíjeén jngo‑la̱ kjoa̱ koni tsa tí'bì jngo‑la̱ nijñá. 11Kijtse‑ní nga ti̱'xájin ngajmi; ko̱ inchrabàjen‑jin jngo nikje ra 'ñó te 'ki ra tjí'ñó nga ijòn nga chrja̱ngi̱‑la̱; ya̱á inchrabàjen skanda ya̱ a̱'ta nangi. 12Jè nikje ra̱kìi̱, ya̱á títsa̱jnaya ijye cho̱ ra tjín i̱ a̱'ta nangi ra ijòn ma ndsa̱ko̱, ko̱ cho̱ ra bífejno ijo‑la̱ ya̱ a̱'ta nangi, ko̱ nga'tsì cho̱ ra tjín‑la̱ na̱jngá ra bima ya̱ a̱jin i̱sén. 13Jè Pedro kií'nchré jngo 'én ra kitsò‑la̱: ―Ji̱ Pedro, ti̱sítji̱in, chjíbí cho̱ kìi̱, ti̱'kin ko̱ chji̱ni̱i. 14'Kia̱á kiìchja̱ jè Pedro kitsò: ―Majìn‑jìn Na̱'ìn; nga̱ ni̱kje sa india taxki̱ kjíne̱ tsajmì ra tjé ko̱ ra xkón tjín a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma. 15Pedro, india kií'nchré‑ni 'én ra kitsò‑la̱: ―Jè ra Nainá ijye kisìtsje nga ma chine, kì tà chjàn tsajmì tjé 'mì‑la̱. 16Jàn 'ka̱ ko̱'sín kjomà. Ko̱ jè nikjee̱, a̱kjòn tsihijin india‑ni ján ngajmi. 17Jè Pedro, tísíkítsjen‑ní kótsò‑ni jè kjoa̱ ra ko̱'sín kijtse. Ti̱'kia̱á‑ni nga tímakájno‑la̱, nga ijchò kinchajto ya̱ xo̱tjo̱ba̱ ni'ya jñà xi̱ta̱ ra isìkasén jè Cornelio, nga̱ ijyeé iskonangi ñánda̱‑ni ni'ya‑la̱ jè Simón. 18Iskonangi‑ní, a ya̱á tíjna jngo xi̱ta̱ ra 'mì Simón, ra tjí'tasòn 'í‑la̱ nga Pedro 'mì. 19'Kia̱ nga takó tísíkítsjen‑isa jè Pedro jñà kjoa̱ ra kijtse, jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá kitsó‑la̱: ―Jàn ma‑ni xi̱ta̱ 'xi̱n tíbátsji‑li. 20Ti̱sítji̱in ko̱ títjo̱ji̱in, kì tà chjàn jò 'bé‑la̱ takìn nga tjahijtaki̱i xi̱ta̱ kìi̱ nga 'a̱án kasikáséen. 21Jè Pedro inchrabàjen‑ní ñánda̱ nga títsa̱jna jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra isìkasén Cornelio, kitsó‑la̱: ―'A̱án jnchro jè xi̱ta̱ ra i̱nchifatsji jiòn. ¿Mé xá ra kà'fìi̱‑no? 22Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑ní: ―Jé isìkasén‑naji̱n jè xi̱ta̱ ra 'mì Cornelio ra xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, jngo xi̱ta̱ kixi̱ ra nda bexkón Nainá, jè xi̱ta̱ ra nda 'yaxkón ya̱ nga tíjngo na̱xi̱ndá Israel. Jngo‑ró ìkja̱li̱‑la̱ Nainá ko̱'sín kitsò‑la̱ nga ngaji̱n‑ró ko̱híko̱‑laji̱n ya̱ ni'ya‑la̱ mé‑ni nga kji̱'nchré‑ni jñà 'én‑li. 23Jè Pedro isìkjaha'sen ya̱ ni'ya‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱; ya̱á isíkjáyako̱ jngo ni̱tje̱n. Ra kjomà nchijòn kiìko̱‑ní; ti̱'koa̱á tsakáhijtako̱ i'ka xi̱ta̱ xákjién ra a̱'ta 'tse̱ Cristo makjiín‑te‑la̱ ra títsa̱jna ya̱ Jope. 24Ra ma nchijòn, ijchó ya̱ na̱xi̱ndá Cesarea; ijyeé tíkoñá jè Cornelio; tsikíxkóya i'ka xi̱ta̱ xákjién ko̱ jñà xi̱ta̱ ra nda báko̱. 25'Kia̱ nga ijye ijchò jè Pedro, itjoó ni'ya jè Cornelio nga isíkjáya‑la̱; tsasèn-xkó'nchi'ta‑la̱ nga kijtsexkón. 26Tanga jè Pedro isìkasítje̱én‑ni, kitsò‑la̱: ―Ti̱sítji̱in, 'a̱n, ti̱'koa̱á ta xi̱ta̱á‑te koni ngaji̱. 27'Kia̱ nga tíbáko̱ Cornelio jè Pedro 'jaha'sen ya̱ ni'ya, ko̱ kijtse‑ní nga 'ñó kjín ma‑ni xi̱ta̱ ra ya̱ kjóxkóya. 28Pedro kitsó‑la̱: ―Jiòn, 'ya‑nó nga jñà xi̱ta̱ judío mì kì tjí'nde‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ ra xìn i̱'nde‑la̱ si̱íngásòn‑ko̱, ko̱ mì kì ma ya̱ kjoa̱ha'sen ya̱ ni'ya‑la̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. Tanga Nainá ijyeé ko̱'sín tsi'kéna̱jmíya‑na nga ni̱jngo xi̱ta̱ ma ko̱xín‑la̱ nga mì mé chjí‑la̱ ko̱ nga tjé kjòn ya̱ ngixko̱n Nainá. 29'Koa̱á ma‑ni 'kia̱ nga ijchò nakjoá‑na, mì tsa isítája jiàa̱n; ta ndi̱to̱ón inchrabà. Ko̱ jè ra kjonangiaa̱ 'ndi̱ 'ndi̱, ¿mé xá ra inakjoá‑ná? 30Jè Cornelio kitsó‑ní: ―Ijyeé fì ijòn ni̱chjin, ko̱ ti̱jéa‑ni koni jè hora ra̱kìi̱ nga ijchò‑la tsa las tres nga ngixòn, 'kia̱ nga tíchjà'ta‑la̱ Nainá i̱ ni'ya‑na̱, tà ndi̱to̱ón tsatsíjen jngo xi̱ta̱ ra tsasijna ya̱ ngixkoàa̱n ra 'ñó fate 'ki nikje‑la̱. 31Kitsò‑na: “Cornelio, jè kjoa̱ bitsa'ba‑li ijyeé ina'yá‑la̱ ko̱ ijyeé ki'ya‑la̱ ya̱ ngixko̱n Nainá koni 'sín nga bisìki̱i jñà ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ ra mì mé tjín‑la̱. 32Kií ko̱'sín tíxin‑la nga ti̱kasín xi̱ta̱‑li ján na̱xi̱ndá Jope nga katafí'ká jè xi̱ta̱ ra 'mì Simón ra ti̱'koa̱ Pedro 'mì‑te. Ya̱á tíjna‑ni ya̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ ra tíjna ya̱ a̱ndi ndáchikon ra ti̱'koa̱á Simón 'mì, jè ra síxáko̱ chrja̱ba̱ cho̱.” 33'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga ndi̱to̱ón ísikásén jñà xi̱ta̱‑na̱ nga í'ká‑li. Ko̱ 'ñó nda kà'nià‑ni nga kanchrabí. Nga'tsì‑naji̱n i̱í titsa̱jna‑ji̱n ya̱ ngixko̱n Nainá mé‑ni nga ki̱ná'ya ijye‑ji̱n mé kjo̱hixi̱ ra kitsjà‑li Nainá nga 'kéna̱jmí‑náji̱n. 34Pedro tsikí'tsia̱ nga kiìchja̱, kitsò: ―Kixi̱í kjoa̱, 'ndi̱ 'ndi̱ tíbe‑ná nga jè Nainá, ta ngásòn ngáya tsjake nga'tsì xi̱ta̱. 35Kjábétjó‑ní nga'tsì xi̱ta̱ ra bexkón Nainá ko̱ ra ngi kjo̱hixi̱ 'sín, ni̱'sín ta̱ ñánda̱ i̱'nde‑la̱. 36Nainá kisìkasén 'én xi̱tse̱‑la̱ ya̱ na̱xi̱ndá Israel nga ki'sena̱jmí‑la̱ 'én nda‑la̱, nga a̱'ta 'tse̱ Cristo 'nchán ki̱tsa̱jneé ko̱ Nainá. Nga̱ jé Jesucristo ra batéxoma‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín i̱ i̱sà'nde. 37Jiòn, nda tjíjin‑no koni 'sín kjomà kóho'ki nangi‑la̱ xi̱ta̱ judío, kjo'tsia̱‑ni ya̱ i̱'nde Galilea 'kia̱ nga ijye tsi'kéna̱jmíya jè Juan a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra satíndé. 38Nga jè Jesús ra ya̱ Nazaret i̱'nde‑la̱, 'kia̱ nga jè Nainá jahájin nga kitsjà xá‑la̱ ngi nda kisijin ya̱ inìma̱‑la̱ jè nga'ñó‑la̱ Nainá ko̱ Inìma̱ Tsje‑la̱. 'Kia̱ nga tsajme Jesús ndaá tjín kjo̱nda ra ki'sìn; isindaá‑ni nga'tsì xi̱ta̱ ra kjo̱hi'in i̱nchisíkjiín a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱‑ni̱í. Kií ko̱'sín ki'sìn‑ni nga̱ jè Nainá ya̱á tíjnako̱. 39Ji̱n, nda kjón kijcha‑ji̱n nga'tsì kjoa̱ ra ki'sìn Jesús ya̱ nangi‑la̱ xi̱ta̱ judío ko̱ ya̱ Jerusalén, ra kjomà a̱skan a̱kjòn isì'ken xi̱ta̱ nga tsikítja̱'bá'ta ya̱ krò 40tanga Nainá isikjaáya‑ila̱ nga ijchò jàn ni̱chjin, ko̱ 'koa̱á 'sín ki'sìn nga ma kijcha india‑ila̱. 41Mì tsa nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kijtse; ta ji̱n‑náji̱n ra xá ko̱'sín ti̱ngi itjahájin‑naji̱n nga ma 'kéna̱jmí‑ji̱n ra a̱'ta 'tse̱, ji̱n ra tsichiko̱‑ji̱n ti̱'koa̱ ki'yòko̱‑ji̱n 'kia̱ nga ijye jaáya‑ila̱. 42Ko̱ 'koa̱á 'sín tsikí'tin‑naji̱n nga 'kéna̱jmí kixi̱‑la̱ji̱n xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ko̱ nga ko̱'kín‑la̱ji̱n nga jé Jesús isíkíjna Nainá koni xi̱ta̱xá ítjòn ra ki̱ìndajín kjoa̱‑la̱ xi̱ta̱ ra títsa̱jnakon ko̱ ra ijye 'ken. 43Nga'tsì xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjotseé, 'koa̱á 'sín kitsjà 'én‑la̱ 'kia̱ nga kiìchja̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús nga kitsò: “Nga'tsì xi̱ta̱ ra ko̱kjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱, si̱hijcha'tá‑la̱ jé‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ koni 'sín nga ko̱ma'tin ra jè.” 44Takó ti̱'kia̱á‑ni nga tíchja̱‑isa Pedro jñà 'én kìi̱, nga'tsì xi̱ta̱ ra i̱nchi'nchré, ta ndi̱to̱ón itjojen‑nè jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 45Jñà xi̱ta̱ judío ra tje̱n‑ko̱ Pedro [ra ti̱'koa̱ ijye makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo], tà 'koa̱á kjomà‑la̱ 'kia̱ nga kijtse nga jñà ra taxki̱ xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío, ti̱'koa̱á 'ñó nda itjojen‑nè‑te jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 46Nga̱ kií'nchré‑la̱ nga kiìchja̱ ra kj'ií 'én, ti̱'koa̱ kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá nga 'ñó jeya kisíkíjna. 47'Kia̱á kitsò Pedro: ―Mí‑la kì ma yá ra ki̱tso̱: “Mì kì ma sa̱tíndá xi̱ta̱ kìi̱.” Nga̱ ijyeé itjábé‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá koni 'sín ijye itjábé‑ná ra jién. 48Jè Pedro kitsjá kjo̱hixi̱ nga isatíndá a̱'ta 'tse̱ Jesús ra tíjna ítjòn‑ná. A̱kjòn jñà xi̱ta̱ kìi̱, tsikítsa'ba‑la̱ jè Pedro nga katijnako̱ chiba ni̱chjin‑isa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\