Hechos 11

1Jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús ko̱ ra ijye 'ndse̱ jo̱ó ra a̱'ta 'tse̱ Cristo ra títsa̱jna nangi Judea kií'nchré‑ní nga jñà xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío ti̱'koa̱á ijyeé kjokjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. 2Jñà xi̱ta̱ judío ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo tsakátiko̱ó Pedro, 'kia̱ nga ijchò‑ni ján Jerusalén. 3Kitsò‑la̱: ―¿Mé‑ni ya̱ 'kiìn‑ni ya̱ ni'ya‑la̱ ra taxki̱ xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío, ko̱ mé‑ni ya̱ tsichiko̱‑ni? 4Jè Pedro 'kia̱á tsikí'tsia̱ nga nda kjón tsi'kéna̱jmí ijye‑la̱ koni 'sín kjomà'tin; kitsò‑la̱: 5―'Kia̱ nga tíjna̱ ján na̱xi̱ndá Jope, nga tíchjà'ta‑la̱ Nainá, tsatsíjeén jngo‑na kjoa̱ koni tsa nijñá ki'tsì‑na, kíjtseé jngo ra koni 'ki nikje ra 'ñó te 'ki ra tjí'ñó nga ijòn chrja̱ngi̱‑la̱ ra inchrabàjen‑ni ján ngajmi, 'ji skanda ñánda̱ tíjna̱. 6'Kia̱ nga nda ískotsíjen‑la̱ kíjtse‑náa̱ nga títsa̱jnaya jñà cho̱ ra tjín i̱ a̱'ta nangi ra ijòn ma ndsa̱ko̱ ko̱ cho̱ 'tse̱n ra tjín ya̱ a̱jin ijñá, ko̱ cho̱ ra bífejno ijo‑la̱ ya̱ nangi ko̱ nga'tsì cho̱ ra tjín‑la̱ na̱jngá ra bima ya̱ a̱jin i̱sén. 7Kí'nchré jngo 'én ra kitsò‑na: “Pedro, ti̱sítji̱in, chjíbí cho̱ kìi̱, ti̱'kin, ko̱ chji̱ni̱i.” 8Ko̱ 'a̱n kíxin‑la̱: “Majìn‑jìn Na̱'ìn; nga̱ ni̱kje sa india taxki̱ kjíne̱ tsajmì ra tjé ko̱ ra xkón tjín a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma.” 9Ra ma‑ni jò 'ka̱, ìjngo 'ká kiìchja̱‑na ján ngajmi kitsò‑na: “Tsajmì ra ijye Nainá isìtsje nga ma chji̱ne̱, kì tà chjàn tsajmì tjé 'mì‑la̱.” 10Jè kjoa̱ kìi̱, jàn 'ka̱ ko̱'sín kjomà. A̱kjòn tsihijin india‑ni ján ngajmi nga'tsì tsajmì kìi̱. 11Ti̱jé‑ni hora, jàn xi̱ta̱ ijchò kátsji‑na ya̱ ni'ya ñánda̱ tíjna̱ ra ján Cesarea inchrabà‑ni ra xá isatéxá‑la̱. 12Jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá kitsó‑na: “Tiki̱i jñà xi̱ta̱ kìi̱; kì tà chjàn jò 'bé‑la̱ takìn nga tjahijtaki̱i”; ko̱ ti̱'koa̱á tsakáhijtako̱ó‑na jñà 'ndsé kìi̱ ra jon ma‑ni; 'kia̱ nga ijchò‑ji̱n tsitjàha̱'se̱n‑náji̱n ya̱ ni'ya‑la̱ jngo xi̱ta̱, 13ra tsi'kéna̱jmí‑naji̱n nga jngo‑ró ìkja̱li̱ kijtse ya̱ ni'ya‑la̱ ra kitsò‑la̱: “Ti̱kasín xi̱ta̱ ján na̱xi̱ndá Jope, katafí'ká xi̱ta̱ jè ra 'mì Simón ra ti̱'koa̱ Pedro 'mì. 14Jè tsjá‑li 'én nga kó'sín kítjo̱kajion kjo̱hi'in kjoa̱ 'tse̱ jé‑no, ngaji̱ ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna ni'ya‑li.” 15'Kia̱ nga ítsiki'tsiáa̱ nga tsi'kènájmí‑la̱, jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, ndi̱to̱ón 'jiìkájin‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ koni 'sín kjoma'tieén ra jién nga ti̱'sa̱ ítjòn. 16'Kia̱á ítsjen‑na koni 'sín kitsò Na̱'ín‑ná nga kitsò: “Jè Juan, ta nandá tsatíndá‑ni, tanga jiòn, ko̱ó Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá sa̱tíndá‑no.” 17Tsa jè Nainá ko̱'sín sasén‑la̱ nga ti̱'koa̱á tsjá kjo̱tjò‑te‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ koni 'sín nga kitsjà kjo̱tjò‑te‑ná ra jién 'kia̱ nga kjokjiín‑ná a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, ¿yá‑na ra 'a̱n nga 'a̱n kotechjà‑la̱ Nainá? 18'Kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱, jyò tsikitsa̱jna. Jeyaá isíkíjna Nainá, kitsò: ―¡Kixi̱í‑la kjoa̱, jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío ti̱'koa̱á tsjá‑la̱ jñà kjo̱nda kìi̱ Nainá mé‑ni nga si̱íkájno‑ni jé‑la̱ ko̱ mì ti̱ kì jé koa̱àtsji‑ni mé‑ni nga ma 'se̱‑la̱ kjo̱binachon ni̱ta kjiá‑nioo̱! 19'Kia̱ nga ijye 'ken Esteban, nga'tsì xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús jndíi̱ ra ján kijì ta nga̱tjì‑la̱ nga tsahatji̱ngi‑la̱ xi̱ta̱. Tjín ra kijì ján nangi Fenicia ko̱ Chipre ko̱ na̱xi̱ndá Antioquía. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga ijchò jñà i̱'nde kìi̱ tsi'kéna̱jmíya 'én nda‑la̱ Cristo; tanga ta jñá ra xi̱ta̱ judío ra ya̱ títsa̱jna tsi'kéna̱jmíya‑la̱. 20Jñà xi̱ta̱ ra jndíi̱ ra ján kijì, tjín i'ka ra ya̱ i̱'nde‑la̱ nangi Chipre ko̱ ya̱ na̱xi̱ndá Cirene. 'Kia̱ nga ijchò ya̱ na̱xi̱ndá Antioquía, ti̱'koa̱á tsi'kéna̱jmíya‑la̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Jesús ra tíjna ítjòn‑ná. 21Nainá kitsjá‑la̱ nga'ñó; ko̱ kjín xi̱ta̱ kìi̱ kjokjiín‑la̱, ko̱ tsáfa'tá‑ila̱ Na̱'ín‑ná Jesús. 22Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra títsa̱jna ya̱ Jerusalén kií'nchré‑ní koni 'sín tíma ján Antioquía. 'Kia̱á isìkasén jè Bernabé. 23Bernabé, 'kia̱ nga ijchò ya̱ Antioquía, kijtse‑ní nga jè Nainá ndaá tísíchikon'tin jñà xi̱ta̱ kìi̱. 'Ñó tsja ki'se‑la̱. 'Kia̱á isa̱ nda tsikí'tin nga'tsì jñà xi̱ta̱ nga isa̱ kixi̱ katasíkítsa̱jna inìma̱‑la̱ nga katafì'ta‑la̱ Na̱'ín‑ná Jesús. 24Jè Bernabé, 'ñó nda xi̱ta̱; ko̱ nda tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá; ti̱'koa̱á ndaá makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga 'ñó kjìn xi̱ta̱ kjokjiín‑la̱ nga 'jaha'sen'ta‑la̱ Na̱'ín‑ná Jesús. 25Ra ijye kjomà a̱skan‑nioo̱, ya̱á kijì ján Tarso nga íkátsji jè Saulo, 26'Kia̱ nga ijye isakò‑la̱, ya̱á kiìko̱ ján Antioquía. Jngó nó tsikitsa̱jnako̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo; kií xá ki'sìn nga 'ñó kjìn xi̱ta̱ tsakón‑ya‑la̱. Ya̱á Antioquía nga ko̱'sín isi'ta 'í ítjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo ki'mì. 27Jñà ni̱chjin kìi̱, ijchó i'ka xi̱ta̱ ra chja̱ ngajo‑la̱ Nainá ján Antioquía ra ya̱ inchrabà‑ni Jerusalén. 28Jngo xi̱ta̱ ra 'mì Agabo, tsasijna kixi̱ nga kiìchja̱; ko̱ jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá isìchi̱ya‑la̱, kitsò: ―Nga tjíjtsa i̱sà'nde, jngo kjinchrá kj'i̱í ra 'ñó i'in ko̱ma. Jè 'én ra̱kìi̱, 'koa̱á 'sín itjasòn 'kia̱ nga tíbatéxoma xi̱ta̱xá ítjòn ra 'mì Claudio ya̱ ján Roma. 29Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo ra títsa̱jna ya̱ Antioquía, 'koa̱á 'sín iskosòn‑la̱ nga ko̱si̱ko̱ xi̱ta̱ xákjién ra títsa̱jna ya̱ nangi Judea koni 'ki ma ra 'sín nga jngó jngóo̱. 30Koni 'sín nga ijye iskosòn‑la̱, 'koa̱á 'sín isìhitjasòn. Jè Bernabé ko̱ Saulo kiìko̱ jè kjo̱tjò ra̱kìi̱ ya̱ ján nangi Judea nga kisìnga̱tsja jñà xi̱ta̱ jchínga ra tjín‑la̱ xá a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\