Hechos 12

1Ti̱jñá‑ni jñà ni̱chjin kìi̱, jè Herodes ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna, kitsjà kjo̱hixi̱ nga indabá'ñó i'ka xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo mé‑ni nga ko̱ma ske̱ton‑ni. 2Ko̱ kitsjá‑te kjo̱hixi̱ nga ki̱cha̱ ndajò ini'ken‑ni jè Jacobo, ra 'ndse̱ ma Juan. 3Jè Herodes, 'kia̱ nga kijtse nga ndaá ki'se‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío nga 'ken Jacobo, ti̱'koa̱á itsabá'ñó‑te jè Pedro jè ni̱chjin 'kia̱ nga bitjo 'sí nga bakjèn jñà xi̱ta̱ ni̱ño̱ nchra̱jín ra tsìn‑la̱ na̱'yo̱ san. 4Nda̱yá isìkjaha'sen. Chrjo'òn jngo ma‑ni chíchàn ra isikìnda̱ ko̱ ijòn‑ijòn isikìnda̱‑ni nga india‑india ya̱ a̱ya nda̱yá. Jè kjo̱bítsjen‑la̱ Herodes, jè‑ní, nga 'kia̱á ko̱chrje‑ni nda̱yá 'kia̱ nga ijye kje̱he'tà 'sí paxko̱ mé‑ni nga jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá si̱ìnga̱tsja nga katatsjá 'én nga si̱ì'ken. 5Jè Pedro, 'ñó nda tímakinda̱ ya̱ a̱ya nda̱yá, tanga jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo mì kì jyò títsa̱jna; 'ñó nda i̱nchisíjé'ta‑la̱ Nainá ra a̱'ta 'tse̱ Pedro. 6Jè ni̱chjin 'kia̱ nga mejèn‑la̱ Herodes si̱ìnga̱tsja xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Pedro, jè ni̱tje̱n ra̱kiòo̱, Pedro kjijnafé‑ní, ya̱á kjijna'nchò masen‑la̱ jò chíchàn, ko̱ jò na'ñó ki̱cha̱ cadena tjíté'ñó‑ni; jñà chíchàn ra i'ka ya̱á i̱nchisíkinda̱ ya̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ nda̱yá. 7Ta ndi̱to̱ón 'ji kásen jngo ìkja̱li̱‑la̱ Nainá; ko̱ ya̱ a̱ya nda̱yá 'ñó kjohisen ijye kóho'kioo̱; jè ìkja̱li̱ isìjtiyaá‑la̱ Pedro nga isí'ká‑la̱; kitsò‑la̱: ―¡Ndi̱to̱n ti̱sítji̱in! Ko̱ jñà na'ñó ki̱cha̱ cadena ra tjíté'ñó‑ni ya̱ tsja Pedro sasa iskatsajo'tá ya̱ nangi. 8Jè ìkja̱li̱ kitsó‑la̱: ―Tsjàna̱yì jè nikje‑li, ko̱ tjayi jñà xa̱jté‑li. Jè Pedro, 'koa̱á 'sín ki'sìn. A̱kjòn kitsò jè ìkja̱li̱: ―Tsjàna̱yì jè katò‑li, ko̱ nchrabátji̱ngi‑ná. 9Pedro itjotji̱ngií‑la̱ jè ìkja̱li̱; ko̱ mì kì machi̱ya‑la̱ a kixi̱í kjoa̱ ra tí'sín jè ìkja̱li̱; jè Pedro, 'koa̱á kjomà‑la̱ koni tsa ta nijñá tí'bì‑la̱. 10'Jaha'tá‑la̱ jè chíchàn ra síjna ítjòn, ti̱'koa̱á 'jaha'tá‑la̱ jè ra ijchò jò‑ni; 'kia̱ nga ijchò ya̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ nda̱yá ra ngi ki̱cha̱ ra ijye ma bítjo̱‑ná ya̱ ndi̱tsiaán, tà itjá'xa̱ ta̱jngo‑ní; itjoó jè Pedro; tsato'nchò jngo calle, ko̱ tà ndi̱to̱ón ichijà jè ìkja̱li̱; ta jé isasíjna ta̱jngo. 11Jè Pedro, 'kia̱á nda kjòchi̱ya‑la̱, kitsò: ―Ngi kixi̱ kitií kjoa̱, makjiín‑na nga jè Nainá kàsíkasén jè ìkja̱li̱‑la̱ nga kásíkíjnandi̱í‑na ra a̱'ta 'tse̱ Herodes ko̱ a̱'ta 'tse̱ nga'tsì kjoa̱'cho ra i̱nchikoñá‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío nga si̱ìko̱‑na jè Herodes. 12Jè Pedro, 'kia̱ nga ijye nda kjòchi̱ya‑ila̱ kjoa̱ kìi̱, ya̱á kijì ya̱ ni'ya‑la̱ María, ra na̱‑la̱ ma Juan ra ti̱'koa̱ Marcos 'mì, ya̱ ñánda̱ nga kjìn xi̱ta̱ títsa̱hijyo nga i̱nchibítsa'ba‑la̱ Nainá. 13'Kia̱ nga kiìchja̱ jè Pedro ya̱ xo̱tjo̱ba̱ ni'ya, itjo katsíjen jngo tsati ra 'mì Rode nga mejèn‑la̱ ske̱ yá‑ní ra tíchja̱. 14'Kia̱ nga kií'nchré‑la̱ nga jè Pedro ra tíchja̱, nda mí kì iskí'xa̱‑la̱ jè xo̱tjo̱ba̱ ni'ya nga batoó tsja ki'se‑la̱; ta isa̱á ya̱ tsahachikon'sen india‑ni ya̱ a̱ya ni'ya, nga isíkjí'nchré jñà xi̱ta̱ xákjién nga jè Pedro ya̱á síjnajto ya̱ xo̱tjo̱ba̱ ni'ya. 15Jñà xi̱ta̱ xákjién kitsó‑la̱: ―¡Ta 'koa̱à‑la sii̱! Tanga jè tsati kiìchja̱ kixi̱‑ní nga ngi kixi̱í kjoa̱ nga jè Pedro ra tíchja̱. Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑la̱: ―¡Ta jé‑la se̱n‑la̱! 16Jè Pedro 'ñó tíchja̱‑isa nga tísíkjane jè xo̱tjo̱ba̱‑la̱ ni'ya. 'Kia̱ nga iskí'xa̱‑la̱, kijtse‑ní nga jé Pedro; jñà xi̱ta̱ xákjién, tà kjóxkón‑la̱. 17Jè Pedro iskimítje̱én tsja nga kitsò‑la̱: ―Jyò ti̱tsa̱jna. A̱kjòn tsi'kéna̱jmí‑la̱ kó'sín kjomà'tin nga tsachrje‑ni nda̱yá Nainá. Kitsò‑la̱: ―Ko̱'sín 'tèna̱jmí‑la jè Jacobo ra ìjngo ko̱ jñà 'ndsé ra i'ka. A̱kjòn itjo ni'ya; xìn i̱'nde kijì. 18'Kia̱ nga ki'se i̱sén nga'tsì chíchàn ra i̱nchisíkinda̱ nda̱yá taxki̱ kjo̱sií ra ki'se‑la̱ nga mì kì machi̱ya‑la̱ kó'sín kjomà nga itjo‑ni nda̱yá jè Pedro. 19Jè Herodes kitsjá kjo̱hixi̱ nga isitsji jè Pedro, tanga mì kì isakò‑la̱. 'Kia̱ nga ijye iskonangi‑la̱ jñà chíchàn ra isikìnda̱, jñá chíchàn iskanè-jé‑la̱ ko̱ a̱kjòn kitsjá kjo̱hixi̱ nga ini'ken. Jè Herodes a̱kjòn itjokàjin ya̱ Judea ko̱ ya̱á kijì kijna ya̱ na̱xi̱ndá Cesarea. 20Jè Herodes jtií tjín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Tiro ko̱ na̱xi̱ndá Sidón. Kií ko̱'sín tsajo̱óya‑ni jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga inchrabàjkon jè Herodes. Ndaá tsakáko̱na̱jmí jè xi̱ta̱ ra 'mì Blasto ra xá ítjòn tjín‑la̱ ya̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn ra 'mì Herodes, ko̱ jé Blasto kiìchja̱tjì xi̱ta̱ kìi̱ nga ma ki'se‑la̱ kjo̱'nchán ko̱ Herodes. Kií ko̱'sín ki'sìn‑ni jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga ya̱á nangi‑la̱ Herodes batse tsajmì ra kjine. 21Herodes, jngo ni̱chjin tsikíjna‑la̱ nga ma tsakáko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱. Jè ni̱chjin 'kia̱ nga tsakáko̱, jè Herodes, jé tsakjaya nikje‑la̱ ra 'tse̱ xi̱ta̱xá ítjòn; tsikijnasòn íxile̱‑la̱, a̱kjòn kiìchja̱jin‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 22Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, 'kia̱ nga kií'nchré‑la̱, tsikí'tsia̱‑ni nga 'ñó kiìchja̱, kitsò: ―¡Jè xi̱ta̱ ra tíchja̱, jngoó nainá, mì tsa taxki̱ xi̱ta̱‑jìn! 23Ti̱'kia̱á‑ni 'ji jngo ìkja̱li̱‑la̱ Nainá ra kitsjà‑la̱ 'chin, nga kjokiya; chi̱ndoó iskinejno ijo‑la̱; ko̱ a̱kjòn 'ken, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ mì kì tsa jè Nainá jeya isíkíjna. 24Ko̱ jè 'én‑la̱ Nainá isa̱á nda tsabísòn‑isa ko̱ isa̱á nda kjokjìn‑isa xi̱ta̱ ra kjokjiín‑la̱. 25Jè Bernabé ko̱ Saulo, 'kia̱ nga ijye itjasòn xá‑la̱ ya̱ Jerusalén, kijì india‑ni ya̱ ján Antioquía. Tje̱n‑ko̱ Juan ra ti̱'koa̱ Marcos 'mì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\