Hechos 13

1Ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra tíjna ya̱ na̱xi̱ndá Antioquía tjín xi̱ta̱ ra chja̱ ngajo‑la̱ Nainá, ko̱ ra ti̱'koa̱á bakón‑ya kjoa̱ 'tse̱ Nainá: Jè Bernabé, Simón (ra ti̱'koa̱ Niger 'mì), ko̱ Lucio (ra ya̱ Cirene i̱'nde‑la̱), ko̱ jè Manaén, (jè ra ta̱ña kjójchákjoko̱ Herodes, jè ra tsatéxoma Galilea), ko̱ Saulo. 2Jngo ni̱chjin 'kia̱ nga i̱nchibexkón Nainá ko̱ ti̱'koa̱ nga tjítsa̱jnachjan ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá kitsó‑la̱: ―Ti̱kítsa̱jnanda‑ná jè Bernabé ko̱ jè Saulo a̱'ta 'tse̱ xá ra xá kíchjà‑la̱. 3'Kia̱ nga ijye tsikítsa'ba‑la̱ Nainá ko̱ nga ijye tsikìtsa̱jnachjan, jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo tsakásòn‑la̱ tsja Bernabé ko̱ Saulo, a̱kjòn isìkasén [ra a̱'ta 'tse̱ xá‑la̱ Nainá]. 4Jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá isìkasén Bernabé ko̱ Saulo nga kijì ya̱ Seleucia; ya̱á 'jaha'sen chitso nga kijì nangi ra kjijnajin‑ndá ra 'mì Chipre. 5'Kia̱ nga ijchò ya̱ na̱xi̱ndá Salamina, tsikí'tsia̱‑ní nga tsi'kéna̱jmí‑ya 'én‑la̱ Nainá ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. Tje̱n‑ko̱ jè Juan Marcos ra ya̱ basìko̱'ta. 6'Kia̱ nga ijye tsatojin jè nangi Chipre ra kjijnajin‑ndá, ya̱á ijchò skanda jè na̱xi̱ndá ra 'mì Pafos. Ya̱á iskajin jngo xi̱ta̱ judío ra 'mì Barjesús, jngo xi̱ta̱ chji̱ne̱ ra ma‑la̱ bínda, ra ti̱'koa̱á xi̱ta̱ ndiso, nga 'koa̱á 'sín tsò nga jè Nainá chja̱ ngajo‑la̱. 7Jè xi̱ta̱ chji̱ne̱ ra̱kìi̱, ya̱á nda báko̱ jè Sergio Paulo ra xá ítjòn tjín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ nangi Chipre, jngo xi̱ta̱ ra 'ñó nda fìya‑la̱. Kiìchja̱á‑la̱ jè Bernabé ko̱ Saulo nga̱ mejèn‑la̱ kji̱'nchré 'én‑la̱ Nainá. 8Tanga jè xi̱ta̱ chji̱ne̱ ra 'mì Barjesús ra Elimas tsò‑ni 'í‑la̱ 'kia̱ nga 'én griego, kondra̱á kijì‑la̱ Bernabé ko̱ Saulo. Mején tsatéchjà‑la̱ jè xi̱ta̱xá ítjòn ra̱kìi̱ nga ko̱'sín ko̱kjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. 9Tanga jè Saulo, ti̱jè‑ni ra 'mì Pablo, nda kjón tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱, jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá; 'ñó isko'án, 10kitsò‑la̱: ―¡Xi̱ta̱ ndiso ra 'cho tíjna kjo̱bítsjen‑li, ra i'ndí‑la̱ xi̱ta̱‑ni̱í 'mì‑li! Ngaji̱, kondra̱á 'mì ijye‑la̱ ra kjoa̱kixi̱. ¡Kì ko̱'sín nikitsín jè ndi̱yá kixi̱‑la̱ Nainá! 11'Ndi̱ 'ndi̱ jé Nainá tsjá‑li kjo̱hi'in; ko̱xka̱‑ní. Kjín ni̱chjin mì kì ti̱ jcha̱a‑ni jè ndabá‑la̱ tsá'bí. Ti̱jé‑ni hora mì ti̱ kì ma tsatsíjen‑ila̱. Kj'ií xi̱ta̱á tsakátsji ra itsabà'ta. 12Jè xi̱ta̱xá ítjòn, 'kia̱ nga kijtse kjoa̱ kìi̱, kjokjiín‑la̱. Ko̱ ta kjóxkón‑la̱ koni 'sín tsakón‑ya‑la̱ Pablo ko̱ Bernabé a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná. 13Pablo ko̱ xi̱ta̱ xákjién ra ta̱ña kjihijtako̱ 'jaha'sen jngo chitso ya̱ Pafos, kijì ján Perge i̱'nde ra chja̱‑ni Panfilia. Tanga 'kia̱ nga ijchò ya̱ Perge, jè Juan Marcos tsasèn'taxín‑ní, tsáfaá‑ni ya̱ Jerusalén. 14Jè Bernabé ko̱ Pablo 'jahato Perge, kijì ján Antioquía, na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Pisidia. Jè ni̱chjin níkjáya, 'jaha'sen ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío; ya̱á tsikitsa̱jna. 15'Kia̱ nga ijye iskotá'yá jñà xi̱ta̱ kjo̱téxoma‑la̱ Moisés ko̱ xa̱jo̱n ra tsikínda xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ ni'ya sinagoga kiìchja̱á‑la̱ Pablo ko̱ Bernabé, nga kitsò‑la̱: ―'Ndsé, tsa tjín‑no mé 'én ra 'kéna̱jmí‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá mé‑ni nga kata'se‑la̱ nga'ñó inìma̱‑la̱, maá ti̱nákjoa̱a. 16'Kia̱á tsasítje̱n Pablo; iskiítje̱n tsja nga isíjé‑la̱ nga jyò katitsa̱jna; kitsò‑la̱: ―Jiòn ra xi̱ta̱ Israel 'mì‑no, ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ Israel tanga tjín‑te‑no kjo̱skon ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, nda ti̱ná'ya. 17Jè Nainá ra 'tse̱ na̱xi̱ndá Israel 'jahajin xi̱ta̱ jchínga‑ná; ko̱ 'koa̱á 'sín ki'sìn Nainá nga jngo na̱xi̱ndá ra 'ñó je 'kioo̱ kjomà 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ya̱ títsa̱jna‑isa ya̱ Egipto, nga̱ mì tsa ya̱ i̱'nde‑la̱. Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, Nainá, ngi ko̱ó nga'ñó‑la̱ nga tsachrjekàjin ya̱ Egipto. 18Ki'seé‑la̱ kjoa̱jetakòn Nainá nga ichán nó kisìkònda̱ jñà xi̱ta̱ Israel ya̱ i̱'nde'taxìn ñánda̱ nga i̱'nde kixì. 19Nainá, itoó na̱xi̱ndá isikjehesòn ya̱ nangi Canaán. A̱kjòn kitsjá kjo̱tjó‑la̱ jñà xi̱ta̱ Israel jñà nangi kìi̱. 20Nga'tsì kjoa̱ kìi̱, kja̱meé‑la ijòn sindo̱ masen nó nga ko̱'sín kjomà. ’Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, Nainá kitsjá‑la̱ xi̱ta̱ ra tsikíndajín‑la̱ jñà xi̱ta̱ Israel skanda 'kia̱ nga 'ji jè Samuel, xi̱ta̱ ra kiìchja̱ya ngajo‑la̱ Nainá. 21Xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel, isíjé‑la̱ Nainá jngo xi̱ta̱xá ítjòn ra mejèn‑la̱ ko̱tèxoma‑la̱. Ko̱ jè Nainá kitsjá‑la̱ jè Saúl, i'ndí‑la̱ xi̱ta̱ ra 'mì Cis ra tje̱‑la̱ Benjamín ma. Ichán nó tsatéxoma Saúl. 22Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, Nainá tsjahíxìn jè Saúl; jè David kitsjá‑la̱ xá nga tsikijna xi̱ta̱xá ítjòn. Nainá kitsò a̱'ta 'tse̱ David: “Ijyeé ndaá bexkoo̱n jè David jè i'ndí‑la̱ xi̱ta̱ ra 'mì Isaí; xi̱ta̱ ra̱kìi̱, sasén‑la̱ inìma̱‑na̱; nga̱ ra jè, síhitjasòn ijye‑ní ra 'a̱n mejèn‑na.” 23Nainá isìkasén‑la̱ xi̱ta̱ Israel jngo xi̱ta̱ ra tje̱‑la̱ David ra 'mì Jesús nga jè ko̱chrjekàjin kjo̱hi'in koni 'sín nga ijye kitsjà 'én‑la̱ nga ti̱'sa̱‑ni. 24'Kia̱ nga ti̱kje 'fiì Jesús, Juan kiìchja̱yajin‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel nga katasíkájno‑ni jé‑la̱ nga kì ti̱ tsja jé bátsji‑ni ko̱ katasatíndá. 25'Kia̱ nga ijye tífehe'ta ni̱chjin‑la̱ Juan a̱'ta 'tse̱ jè xá ra 'ji‑ni, kitsó‑ní: “¿Jiòn, kó'sín níkítsjen ra a̱'ta tsa̱'a̱n? ¿A bixó‑nó: Jé‑la Cristo (ra xá Nainá isìkasén‑ni)? Majìn‑jìn. Tanga 'sa̱á nchrabá tje̱n‑ngi jngo‑na jè ra isa̱ 'ñó xkón tíjna; ra 'a̱n, skanda mí bakèn‑na nga 'a̱n skíjnda̱'ñóo̱ jè xo̱xía̱n xa̱jté‑la̱ koni jngo chi̱'nda”, kitsò Juan. 26’Nga'tsì‑no jiòn 'ndsé ra tje̱‑la̱ Abraham nchrabá'ta‑no, ko̱ jiòn ra mì tsa ya̱ nchrabá'ta‑no tanga 'yaxkón‑no Nainá: jién 'ji‑ná 'én ra̱kìi̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo (ra xá Nainá isìkasén‑ni) nga jè ko̱chrjekàjin‑ná kjo̱hi'in. 27Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Jerusalén ko̱ xi̱ta̱ ra tjíhijyo ítjòn‑la̱, mì kì kijtsexkon tsa jè Jesús ra Cristo, ti̱'koa̱á mì kì kjòchi̱ya‑la̱ jñà 'én ra chitá'yá 'kia̱ nga xki̱ ni̱chjin níkjáya ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío koni 'sín tjí'ta xa̱jo̱n 'tse̱ xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsjá kjo̱hixi̱ nga ini'ken Jesús; 'koa̱á 'sín itjasòn koni 'sín tsò 'én kìi̱. 28Ni̱'sín mì kì mé jé isakò ra a̱'ta 'tse̱ Jesús nga bakèn‑la̱ nga ki̱yá, jñà xi̱ta̱ kìi̱, ta isa̱á ko̱'sín isíjé‑la̱ Pilato nga katasí'ken. 29'Kia̱ nga ijye itjasòn ijye koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá a̱'ta 'tse̱ Jesús, itjajén'ta‑ni krò, a̱kjòn kisihijin. 30Tanga Nainá isikjaáya‑ila̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya. 31Jesús, 'kia̱ nga ijye jaáya‑ila̱, kjín 'ka̱ tsakón‑la̱ ijo‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ta̱ña tsikimako̱ 'kia̱ nga inchrabà‑ni Galilea skanda Jerusalén; ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱, jñá xi̱ta̱ kìi̱ ra 'béna̱jmí kixi̱‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. 32’Ti̱'koa̱á ngaji̱n, kií xá tima‑naji̱n nga i̱nchi'bèna̱jmí‑laji̱n 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo koni 'sín Nainá kitsjà‑la̱ tsa'ba jñà xi̱ta̱ jchínga‑na̱ji̱n. 33Ko̱ 'ndi̱‑ni̱, nga isikjaáya‑ila̱ Jesús, 'koa̱á 'sín ijye isìhitjasòn ra a̱'ta tsa̱ji̱n, ji̱n ra i̱xti‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑na̱ji̱n ma‑ji̱n. 'Koa̱á 'sín tjí'ta xa̱jo̱n 'tse̱ Salmo ra ma‑ni jò nga tsò: “'Ndi̱ 'ndi̱, ji̱‑ní ra I'ndí‑na̱; ko̱ 'a̱án‑ná ra Na̱'ìn‑li ma.” 34Koni 'sín ki'sìn Nainá nga kisikjaáya‑ila̱ Jesús a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya nga mì ti̱ kì ki̱yá‑ni, 'koa̱á 'sín itjasòn 'én ra tjí'ta xa̱jo̱n‑la̱ Nainá nga tsò: “'A̱án sichíkon'tin‑najiòn koni 'sín tsò 'én tsje‑na̱ ko̱ 'én kixi̱‑na̱ ra kítsja‑la̱ David.” 35'Koa̱á ti̱'sín tjí'ta xa̱jo̱n 'tse̱ Salmo ñánda̱ nga xìn‑isa nga tsò: “Mì kì ki̱'ndi nga kji̱'ndo ijo‑la̱ Xi̱ta̱ tsje‑li.” 36Tanga jè David, 'kia̱ nga tsikijna i̱ i̱sà'nde, 'kia̱ nga ijye itjasòn ijye‑la̱ koni 'sín mejèn‑la̱ Nainá, a̱kjòn 'ken; 'koa̱á ti̱'sín kisihijin koni 'sín kjomà jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱; ko̱ jè ijo‑la̱ i'ndo‑ní. 37Tanga jè Xi̱ta̱ Tsje ra Nainá isikjaáya‑la̱ mì kì tsa i'ndo ijo‑la̱. 38'Koa̱á 'sín ma‑ni, jiòn 'ndsé, ko̱'sín nda katasijin‑no, jñà 'én ra nakjoáya‑ji̱n: jé‑ní nga a̱'ta 'tse̱é Jesús nga sa̱kò kjoa̱nìhijcha'ta a̱'ta 'tse̱ jé ra tjín‑no. 39Nga'tsì jé, ra mì ma jahíxìn‑no kjo̱téxoma‑la̱ Moisés nga xi̱ta̱ kixi̱ ki'sìn‑no, a̱'ta 'tse̱é Jesús tjáhixìn‑no nga xi̱ta̱ kixi̱ ko̱ma 'kia̱ nga ko̱kjiín‑no a̱'ta 'tse̱. 40Ti̱kinda̱a ijo‑no mé‑ni mì ko̱'sín ko̱ma'tin‑no koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá nga tsò: 41Chítsijen, jiòn ra nachrjengio ra kjo̱hixi̱, kataxkón‑no, ko̱ ti̱jchija ijo‑no; jngo xá 'siaa̱n jè ni̱chjin tsa̱jiòn, 'kia̱ nga ti̱'sa̱ titsa̱jnakon‑isa. Skanda mì kì ko̱kjiín‑no tsa yá ra 'ke̱èna̱jmí‑no. 42Jè Pablo ko̱ Bernabé 'kia̱ nga ijye itjo‑ni ya̱ ni'ya sinagoga, jñà xi̱ta̱, 'koa̱á 'sín isíjé‑la̱ nga takó ká'téna̱jmíya‑la̱ a̱'ta 'tse̱ jñà kjoa̱ kìi̱ jè ni̱chjin níkjáya ra 'sa̱ nchrabá ra ma‑ni jin ni̱chjin. 43'Kia̱ nga ijye kijì‑ni jñà xi̱ta̱ ra ya̱ kjóxkóya, kjín ma‑ni xi̱ta̱ ra kijì tje̱n‑ngi‑la̱ Pablo ko̱ Bernabé. Tjín ra ngi xi̱ta̱ judío ko̱ tjín ra ta jahatjìya‑la̱ nga xi̱ta̱ judío kjomà ko̱ ti̱'koa̱á bexkón Nainá. A̱kjòn kiìchja̱‑la̱ nga 'ñó tsikínè‑la̱ nga nda kátíjin ikon ya̱ inìma̱‑la̱ jñà 'én ra ijye kií'nchré ra kjo̱nda 'tse̱ Nainá. 44Jè ni̱chjin níkjáya ra ìjngo ra ma‑ni jin ni̱chjin, kja̱meé kjóxkó ijye xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ra ijchó 'nchré 'én‑la̱ Nainá. 45Tanga jñà xi̱ta̱ judío kjòchi̱ni̱keé Pablo 'kia̱ nga kijtse nga 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱. A̱kjòn tsikí'tsia̱ nga kondra̱ kijì‑la̱ koni 'sín kiìchja̱, ti̱'koa̱á kiìchja̱jno‑la̱. 46Pablo ko̱ Bernabé, 'ñó tsi'ké‑la̱ ikon; kitsò‑la̱: ―'Koa̱á 'sín tjínè‑naji̱n nga jiòn tsi'kèna̱jmí ítjòn‑laji̱n jè 'én‑la̱ Nainá jiòn ra xi̱ta̱ judío 'mì‑no; tanga inachrjengi‑nájiòn; ko̱ ti̱jión ko̱'sín i̱nchibinè‑la ijo‑no nga mì kì bakèn‑no nga kítsa̱jnakon inìma̱‑no skanda ta mé ni̱chjin‑nioo̱. 'Koa̱á ma‑ni nga ya̱á jnchro kongí 'kéna̱jmíya‑la̱ji̱n jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 47Nga̱ 'koa̱á 'sín kitsjà‑naji̱n kjo̱hixi̱ Nainá nga kitsò: Ji̱í tsja xá‑la nga si̱hisen‑la̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío, kóho'ki nga tjíjtsa i̱sà'nde mé‑ni ma ki̱tjokajin‑ni kjo̱hi'in ra a̱'ta 'tse̱ jé‑la̱. 48'Kia̱ nga kií'nchré nga'tsì ra mì tsa xi̱ta̱ judío, kjotsjaá‑la̱; a̱kjòn tsikí'tsia̱ nga kitsò: Ndaá tjín 'én‑la̱ Nainá. Ko̱ kjokjiín‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra xá ijye ko̱'sín itjahájin‑ni nga 'se̱‑la̱ kjo̱binachon ni̱ ta̱ mé ni̱chjin‑nioo̱. 49'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga tsangasòn 'én‑la̱ Nainá kóho'ki ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱. 50Tanga jñà xi̱ta̱ judío tsikí'tsia̱‑ní nga tsinchá'a jñà íchjín ra i̱jncha ítjòn ra bexkón Nainá ko̱ xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱xi̱ndá. Ko̱ jñá tsikí'tsia̱ nga kisìkjàn‑la̱ kjoa̱ nga kondra̱ kijì‑la̱ jè Pablo ko̱ Bernabé nga tsahatji̱ngi‑la̱. Ko̱ tsachrjekàjin ya̱ i̱'nde‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱. 51Jè Pablo ko̱ Bernabé tsikítsajneé chijo ndsa̱ko̱ ra kondra̱ 'tse̱ xi̱ta̱ kìi̱ [jè ra bakón nga kjo̱hi'in 'se̱‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá]; a̱kjòn kijì ján na̱xi̱ndá Iconio. 52Tanga jñà xi̱ta̱ ra ya̱ kotá'yá'ta‑la̱ Cristo, 'ñó nda tjíjin inìma̱‑la̱ kjo̱tsjacha ko̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\