Hechos 14

1Ya̱ na̱xi̱ndá Iconio, jè Pablo ko̱ Bernabé, 'koa̱á ti̱'sín 'jaha'sen ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío; 'ñó nda kiìchja̱ya, skanda batoó kjìn xi̱ta̱ judío kjokjiín‑la̱ ko̱ ra kj'ií xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 2Tanga jñà xi̱ta̱ judío ra mì kì makjiín‑la̱, tsinchá'a jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío mé‑ni nga 'cho tsò kjo̱bítsjen katasíchjeén ra kondra̱ 'tse̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo. 3Pablo ko̱ Bernabé, tseé tsikitsa̱jna ya̱ Iconio. Kiìchja̱ táhijín 'én‑la̱ Nainá, nga̱ jé ma'ñó'ta takòn. Ko̱ jè Nainá isìkixi̱ya‑ní nga ngi kixi̱í kjoa̱ jñà 'én ra tsi'kéna̱jmí a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda‑la̱, nga kitsjà‑la̱ nga'ñó nga ma ki'sìn kjo̱xkón ra bakón kjoa̱jeya‑la̱ Nainá. 4Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Iconio, jòya kjomà; masen kijì'ta‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío ko̱ masen kijì'ta‑la̱ jñà Pablo ko̱ Bernabé, xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús. 5Jñà xi̱ta̱ judío ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío tsajo̱óya‑ni ko̱ xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ nga mejèn‑la̱ ska̱jàn‑ko̱, ko̱ ki̱ìnè na̱jo̱. 6Pablo ko̱ Bernabé, 'kia̱ nga ijye kií'nchré, tsanga‑ní; ya̱á kijì ya̱ ján Listra ko̱ Derbe, na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Licaonia, ko̱ kóhotjín i̱'nde ra chja̱‑ni ya̱ jngo tjandi‑la̱. 7Ya̱ i̱'nde kìi̱, ti̱'koa̱á tsi'kéna̱jmíya 'én xi̱tse̱‑la̱ Cristo ra nda tsò. 8Ya̱ Listra tíjna jngo xi̱ta̱ 'xi̱n ra mì kì ma fì skanda ti̱'sa̱‑ni nga kitsin; ni̱ kjè sa jngo ni̱chjin ndsa̱ko̱ bajme‑ni. Ya̱á tíjna xi̱ta̱ ra̱kìi̱ 9nga tí'nchré‑la̱ Pablo nga tí'béna̱jmíya. Jè Pablo, 'kia̱ nga isko'án kijtse‑ní nga makjiín‑la̱ nga ma ko̱nda‑ni. 10Pablo, 'ñó kiìchja̱ kitsò‑la̱: ―¡Ti̱sítji̱in, ti̱si̱jna kixi̱‑ni ndsa̱kì! Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ta jngo iskì'nga nga tsasèn kixi̱‑ni; tsikí'tsia̱ nga ma tsajme‑ni. 11Jñà xi̱ta̱, 'kia̱ nga kijtse kjo̱xkón nda ra ki'sìn Pablo, 'ñó kiìchja̱, kitsò nga 'én Licaonia: ―¡Jñà nainá, xi̱ta̱á ká'sín ijo‑la̱ nga ka'fií'tsé‑ná! 12Bernabé, Zeus kitsò‑la̱; ko̱ jè Pablo, Hermes kitsò‑la̱, nga̱ jè‑ní ra isa̱ 'ñó chja̱. 13Jè i̱ngo̱‑la̱ nainá xkósòn Zeus, ya̱á kjijna a̱ndi na̱xi̱ndá. Jè na̱'mì‑la̱ 'jiìkó nchra̱ja̱ ko̱ 'jiìkó koròna̱; jè na̱'mì ra̱kìi̱ ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá mején‑la̱ si̱ì'ken‑la̱ jñà nchra̱ja̱ ko̱ tsjá‑la̱ kjo̱tjò mé‑ni nga ske̱xkón‑ni. 14Jè Pablo ko̱ Bernabé ra jè Jesús tsikíxáya‑la̱, 'choó kjomà‑la̱ 'kia̱ nga kijtse kjoa̱ ra i̱nchi'sín xi̱ta̱; iskíchrja̱yajno ijo‑la̱ jè nikje‑la̱, a̱kjòn 'jaha'sen‑jin‑la̱ xi̱ta̱. 'Ñó kiìchja̱, kitsò: 15―Nda ti̱ná'ya, ¿mé‑ni ko̱'sín i̱nchi'nià‑no? Ngaji̱n, ti̱'koa̱á taxki̱ xi̱ta̱‑náji̱n koni jiòn. Kií xá kà'fìi̱ jnchro‑naji̱n nga 'kéna̱jmí‑laji̱n 'én xi̱tse̱‑la̱ Cristo ra nda tsò, mé‑ni mì kì ti̱ ko̱'sín 'sia̱n‑no kjoa̱ kìi̱ ra ni̱mé chjí‑la̱; jè tangí'ta‑la Nainá ra tíjnakoo̱n, jè ra tsikínda ngajmi ko̱ nangi; ti̱'koa̱ tsikínda ndáchikon, ko̱ nga'tsì tsajmì ra tjín. 16Jñà ni̱chjin ra ijye tsato, Nainá kitsjá'nde‑la̱ nga'tsì na̱xi̱ndá ra tjín i̱ i̱sà'nde nga tsinchimaya ndi̱yá ra isasèn‑la̱. 17Tanga Nainá, kji'tá ni̱chjin nda tí'ya tsijen‑la̱ yá‑ní ra jè, nga tí'ya‑la̱ nga'tsì kjo̱nda ra tí'sín; jè‑ní ra tísíkasén‑no jtsí ra ngajmi nchrabá‑ni; ko̱ títsjá‑no tsajmì ra tímajchá‑no ko̱ títsjá‑no nga'tsì tsajmì ra machjeén‑no ra ma chine mé‑ni nga 'se̱ ki'ta‑no kjo̱tsja ya̱ a̱jin inìma̱‑no. 18Pablo ko̱ Bernabé, ni̱'sín ko̱'sín kitsò‑la̱ nga'tsì kjoa̱ kìi̱, 'ñó chjá kjomà‑la̱ nga tsatékjáya‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá nga kì tà chjà cho̱ sí'ken‑la̱ koni jngo kjo̱tjò ra tsjá‑la̱. 19Ti̱'kia̱á‑ni, 'jií i'ka xi̱ta̱ judío ra inchrabà‑ni Antioquía ko̱ Iconio nga tsinchá'a jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá nga tsikínè na̱jo̱ jè Pablo. 'Kia̱ nga ijye ko̱'sín isìko̱, 'koa̱á kjomà‑la̱ koni tsa ijyeé 'ken; a̱kjòn tsikí'ndo̱fe'ta ya̱ nangi, kiì síkàtje̱n ya̱ a̱ndi na̱xi̱ndá ján. 20'Kia̱ nga jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo kjóxkó'ta‑la̱ Pablo ñánda̱ nga kjijna, Tsasítje̱én india‑ni; 'jaha'sen‑jin india‑ni ya̱ na̱xi̱ndá; ko̱ ra kjomà nchijòn kijì ko̱ Bernabé ján Derbe. 21'Kia̱ nga ijye tsi'kéna̱jmíya 'én xi̱tse̱‑la̱ Cristo ra nda tsò ya̱ na̱xi̱ndá Derbe, ñánda̱ nga 'ñó kjìn xi̱ta̱ kjokjiín‑la̱ nga kijì'ta‑la̱ Jesús, kijì india‑ni ya̱ Listra, Iconio ko̱ ya̱ Antioquía. 22Pablo ko̱ Bernabé kitsjá‑la̱ 'én nga 'ñó kata'bé‑la̱ ikon jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo ra títsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá kìi̱; tsi'kéna̱jmí‑la̱ nga kixi̱ katitsa̱jnako̱ 'én ra makjiín‑la̱; kitsò‑la̱: ―'Koa̱á 'sín tjínè‑la̱ nga tse kjo̱hi'in ko̱tojieén 'kia̱ nga ti̱'sa̱ i̱nchimangié i̱'nde ñánda̱ nga ki̱tjáha̱'se̱n‑jieén ñánda̱ nga tíbatéxoma Nainá. 23Nga jngó jngó i̱'nde ñánda̱ nga tjín na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo, Pablo ko̱ Bernabé tsjahíjin xi̱ta̱ jchínga ra tsikí'ta xá nga si̱ìkinda̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo; 'kia̱ nga ijye kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá, ko̱ ijye tsikìtsa̱jnachjan, ya̱á isìnga̱tsja xi̱ta̱ kìi̱ ya̱ a̱ya tsja Nainá ra ijye ya̱ a̱'ta 'tse̱ kjokjiín‑la̱. 24'Koa̱á 'sín 'jahato ya̱ i̱'nde Pisidia, nga ijchò‑ni nangi Panfilia. 25Tsi'kéna̱jmí 'én‑la̱ Cristo ya̱ na̱xi̱ndá Perge, a̱kjòn kijì ya̱ Atalia. 26Ya̱á 'jaha'sen chitso nga kijì india‑ni ya̱ Antioquía, ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga isatéxá‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda‑la̱ Nainá jè xá ra ijye itjasòn‑la̱. 27'Kia̱ nga ijye ijchò‑ni ya̱ Antioquía, tsikíxkóya xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo; tsi'kéna̱jmí‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra isìko̱ Nainá, kó'sín kjomà'tin nga jè Nainá kitsjá'nde‑ní nga ti̱'koa̱ kjokjiín‑la̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 28Pablo ko̱ Bernabé, tseé tsikitsa̱jnako̱ xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo ya̱ Antioquía.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\