Hechos 15

1Jñà ni̱chjin kìi̱, 'jií i'ka xi̱ta̱ ra inchrabà‑ni Judea nga ijchò ya̱ Antioquía nga tsi'kéna̱jmíya‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo, kitsò‑la̱: “Mì kì ma kítjo̱kajion kjo̱hi'in 'tse̱ jé‑no tsa mì kì si̱'tà chi̱ba̱ ijo‑no kjoa̱ 'tse̱ circuncisión koni 'sín tíchja̱ kjo̱téxoma‑la̱ Moisés.” 2Pablo ko̱ Bernabé 'ñó tsajo̱ókjo ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga tsakátiya‑ni jñà kjoa̱ kìi̱; a̱kjòn, 'koa̱á 'sín iskosòn‑la̱ nga jè Pablo ko̱ Bernabé ki̱ji̱ ján Jerusalén. Ko̱ ti̱'koa̱á tsakáhijtako̱ó‑te i'ka xi̱ta̱ ra ti̱'koa̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo nga kijì, mé‑ni nga si̱ndajín‑ni kjoa̱ ko̱ jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús ko̱ xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra títsa̱jna ya̱. 3Jè na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra tíjna ya̱ Antioquía tsasìko̱'tá jñà xi̱ta̱ kìi̱ mé‑ni nga ko̱ma ki̱ji̱‑ni. 'Koa̱á 'sín 'jahato ya̱ nangi Fenicia ko̱ Samaria. Tsi'kéna̱jmí nga jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío ti̱'koa̱á ijyeé i̱nchifahatjìya‑la̱ nga ya̱á i̱nchifì'ta‑la̱ Cristo. Nga'tsì xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo, 'ñó kjotsja‑la̱. 4'Kia̱ nga ijchò ján Jerusalén Pablo ko̱ Bernabé, nda kinisin‑la̱ a̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo, ko̱ xi̱ta̱ jchínga ra ya̱ batéxoma, ko̱ xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Cristo; a̱kjòn tsi'kéna̱jmí ijye‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra ki'sìn Nainá ra a̱'ta 'tse̱. 5Ya̱á títsa̱jnajin i'ka xi̱ta̱ fariseo ra ijye kjokjiín‑te‑la̱ 'én nda‑la̱ Cristo; tsincha kixi̱‑ní nga kitsò: ―Jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío ra ijye makjiín‑la̱, machjeén‑ní nga si̱'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión; ti̱'koa̱ si̱nè‑la̱ nga katasíhitjasòn kjo̱téxoma ra kitsjà Moisés. 6Kjóxkóya‑ní jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús ko̱ xi̱ta̱ jchínga ra 'tse̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo nga tsajo̱óya‑ni jñà kjoa̱ kìi̱. 7'Ñó tse tsajo̱óya‑ni kjoa̱ kìi̱; chaán tsasijna kixi̱ Pedro, kiìchja̱, kitsò: ―Jiòn 'ndsé, ijyeé tjíjin‑no nga 'a̱n ijyeé kjotseé jahájin‑na Nainá nga 'a̱n 'kenájmí‑la̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío mé‑ni nga ti̱'koa̱ ko̱kjiín‑la̱. 8Jè Nainá ra be jè inìma̱‑ná, 'koa̱á 'sín tsakón kixi̱ nga ti̱'koa̱á tsjakeé‑te jñà xi̱ta̱ kìi̱, nga̱ 'koa̱á ti̱'sín kitsjà‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ koni 'sín kitsjá‑ná ra jién. 9Nainá kisìtsjeé inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱ 'kia̱ nga kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱, nga ta ngásòn ngáya tsjake‑ná nga'tsí‑ná, jién ra xi̱ta̱ judío 'mì‑ná, ko̱ ra taxki̱ xi̱ta̱. 10'Ndi̱ 'ndi̱, ¿mé‑ni nga kondra̱ mangí‑la jiòn jè kjo̱bítsjen‑la̱ Nainá? ¿Mé‑ni ko̱'sín binè‑la jiòn jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo nga katasíhitjasòn kjo̱téxoma, kjoa̱ ra 'ñó i'in tjín? Ra skanda ni̱jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná ko̱ ni̱jién, mì kì chíkjoa̱‑ná nga nihitjasén. 11Tanga 'koa̱á 'sín makjiín‑ná jién ra xi̱ta̱ judío 'mì‑ná ko̱ ra taxki̱ xi̱ta̱, nga ngásòn ta kjo̱nda 'tse̱ Jesús ra tíjna ítjòn‑ná nga kítjo̱kajieén kjo̱hi'in ra a̱'ta 'tse̱ jé‑ná. 12Jyó tsikitsa̱jna nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna. Kií'nchré‑la̱ Bernabé ko̱ Pablo nga tsi'kéna̱jmí‑la̱ kó'sín kjomà nga 'ñó tse kjoa̱xkón ra ki'sìn Nainá ra a̱'ta 'tse̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 13'Kia̱ nga ijye kiìchja̱ Bernabé ko̱ Pablo, 'kia̱á kiìchja̱ Jacobo, kitsò: ―'Ndsé ra i̱ titsa̱jna, ti̱ná'yá‑ná. 14Jè Simón Pedro, ijyeé tsi'kéna̱jmí‑ná kó'sín kjomà 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ijchò‑tjòn‑la̱ jè kjo̱nda‑la̱ Nainá jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío nga tsjahíjin nga xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ kjomà. 15'Koa̱á 'sín mangásòn 'én kìi̱ koni 'sín tsikínda xa̱jo̱n jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ nga kitsò: 16'Kia̱ nga ko̱ma a̱skan‑nioo̱, kjí'i̱i india‑na nga kindáyá xi̱tse̱ india‑na koni 'sín nga tsatéxoma jè David. Nda kjón síkíjnanda india‑na nga ìjngo xi̱ta̱ sìkasítje̱n ra ya̱ kji̱nchrabà‑ni tje̱‑la̱ David nga jè síkíjnaya ngajo‑na i̱'nde‑la̱, 17mé‑ni jñà xi̱ta̱ ra i'ka koa̱àtsji‑ni Nainá, nga'tsì ra mì tsa xi̱ta̱ judío, jñà ra a̱'ta tsa̱'a̱n chja̱‑ni. 18'Koa̱á 'sín tsò Nainá ra ijye kjotseé tsi'kéna̱jmí kjo̱bítsjen ra tjín‑la̱. 19’'A̱n, 'koa̱á 'sín xiaa̱n nga mì kì ma si̱nè‑la̱ kjoa̱ ra i'in tjín jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío, jñà ra i̱nchifahatjìya‑la̱ nga i̱nchifì'ta‑la̱ Nainá. 20Ta jé‑la ra machjeén nga ma si̱kasén‑lá xa̱jo̱n nga mì kì ma ski̱ne̱ nga'tsì tsajmì ra ya̱ sinchá ya̱ ngixko̱n xkósòn ra nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱; ti̱'koa̱á mì kì ma kjoa̱chijngi 'si̱in, ko̱ mì kì ti̱ ko̱ma ski̱ne̱‑ni jní‑la̱ nga'tsì cho̱ ko̱ mì kì ko̱ma ski̱ne̱ ijo‑la̱ cho̱ ra mì kì xaájten jní‑la̱. 21Skanda ti̱'sa̱‑ni kjotseé, nga jngó jngó na̱xi̱ndá tjín xi̱ta̱ ra 'béna̱jmíya jè kjo̱téxoma‑la̱ Moisés; nga xki̱ ni̱chjin níkjáya kotá'yájin xi̱ta̱, ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. 22Jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ko̱ xi̱ta̱ jchínga ra ya̱ batéxoma, tsajo̱óya‑ni nga tsjahíjin i'ka xi̱ta̱ xákjién ra isìkasén ya̱ Antioquía nga tsakáhijtako̱ Pablo ko̱ Bernabé. Jñà itjahájin Judas ra ti̱'koa̱ Barsabás 'mì ko̱ Silas. Xi̱ta̱ kìi̱, jñá‑ní ra isa̱ 'ñó xkón títsa̱jna ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ xákjién. 23Isi'ka jngo xa̱jo̱n ra tsò: “Ngaji̱n, xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑naji̱n Jesús ko̱ xi̱ta̱ jchínga ra 'ndsé chibé a̱'ta 'tse̱ Cristo, nikasén‑laji̱n 'én nga ko̱'sín nìhixo'ta‑laji̱n jiòn 'ndsé ra mì tsa xi̱ta̱ judío 'mì‑no ra titsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Antioquía, ko̱ i̱'nde Siria ko̱ Cilicia. 24Ijyeé iska'tá‑naji̱n 'én nga ti̱ i̱í itjokàjin i'ka‑ni xi̱ta̱ ra ijchòjkon‑najiòn ra mì tsa ji̱n ki'tsì'nde‑la̱ji̱n; nga sií síko̱‑no nga báko̱‑no 'én ra síkitsón‑jin kjo̱bítsjen‑no. 25Nga'tsì‑naji̱n, 'koa̱á 'sín kichibaya‑naji̱n nga i̱nchinìkasén i'ka‑ji̱n xi̱ta̱ tsa̱ji̱n ra ki̱katsíjen‑no. Kjihijtako̱ jñà 'ndsé Pablo ko̱ Bernabé, xi̱ta̱ ra 'ñó tsjacha‑ji̱n, 26jñà ra ijye ko̱'sín tsikínè‑la̱ ijo‑la̱ ni̱'sín ta mé kjo̱hi'in ra tsatojin a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 27I̱nchinìkasén‑laji̱n Judas ko̱ Silas, jñà ra 'koa̱ ti̱'sín koa̱àko̱na̱jmí‑no jñà 'én kìi̱. 28Ngaji̱n ko̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín nda isasèn‑naji̱n nga mì tsa kjo̱'ñó si̱nè‑no nga si̱itjasòn kjoa̱ 'tse̱ kjo̱téxoma ra i'in tjín. Tà kií‑ní ra machjeén nga nda si̱hitjasòn jiòn jñà kjoa̱ kìi̱: 29nga mì kì ma chji̱ne̱e ijo‑la̱ cho̱ ra sí'ken xi̱ta̱ a̱'ta 'tse̱ xkósòn ra nainá tsò‑la̱, ko̱ mì kì ma chji̱ne̱e jní‑la̱ nga'tsì cho̱ ko̱ ijo‑la̱ cho̱ ra mì kì xaájten jní‑la̱; ti̱'koa̱á mì kì ma nga kjoa̱chijngi 'sia̱an; tsa chjáaxìn‑la ijo‑no nga'tsì kjoa̱ kìi̱, ndaá tjín kjoa̱ ra 'sia̱an. Ko̱'sín nda ti̱tsa̱hijyo nga'tsì‑no.” 30Jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra ko̱'sín inikasén, 'kia̱ nga ijye kisíkjáya‑la̱ xákjién, 'kia̱á kijì skanda ján Antioquía; 'kia̱ nga ijchò tsikíxkóya nga'tsì xi̱ta̱ xákjién ra ti̱'koa̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo; isìnga̱tsja jè xa̱jo̱n ra inikasén ra jñà 'ya. 31Jñà 'ndsé kìi̱, 'kia̱ nga ijye tsikíxki̱yajin jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, tsjaá ki'se‑la̱ nga ko̱tsò 'én ra ijchò síje ikon. 32Jè Judas ko̱ Silas ti̱'koa̱á Nainá chja̱ ngajo‑la̱; kjìn 'én tsakáko̱na̱jmí jñà 'ndsé kìi̱ ra nda kitsjà nga'ñó‑la̱ ko̱ nga isìje ikon. 33Kjín ni̱chjin tsikitsa̱jna ya̱ Antioquía. Ra kjomà a̱skan‑nioo̱ isíkjáya‑la̱ xákjién, nga kijì‑ni ya̱ Jerusalén; nga kiìjkon india‑ni jñà xi̱ta̱ ra isìkasén. 34[Tanga jè Silas, 'koa̱á 'sín isasèn‑la̱ nga ya̱á tsikíjna ya̱ Antioquía.] 35Pablo ko̱ Bernabé, ya̱á tsikitsa̱jna‑te ya̱ Antioquía. Tsakón‑ya ko̱ tsi'kéna̱jmíya‑isa 'én xi̱tse̱‑la̱ Cristo ra nda tsò. Ko̱ kjín ma‑isa xi̱ta̱ ra ta̱ña isíxákjoko̱ nga isìka'bí 'én‑la̱ Na̱'ín‑ná. 36'Kia̱ nga kjomà a̱skan‑ni, jè Pablo kitsò‑la̱ Bernabé: ―Tjian india‑ná kóho'ki na̱xi̱ndá ñánda̱ tsi'kéna̱jmié 'én‑la̱ Nainá mé‑ni nga jcha̱‑ná kó'sín títsa̱jna jñà xi̱ta̱ xàngie̱é. 37Jè Bernabé, jé mejèn‑la̱ i̱ko̱ Juan ra ti̱'koa̱ Marcos 'mì nga ko̱hijtako̱‑te; 38tanga jè Pablo mì kì isasèn‑la̱, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ kitsjin-tákon ján Panfilia nga mì ti̱ kì tsakáhijtako̱‑ni nga isíxá jè xá ra tjíma‑ni. 39'Kia̱ nga mì ti̱ kjóngásòn‑ni 'én‑la̱, ya̱á inchrabà‑ni nga isakò‑la̱ kjoa̱; tsincha'taxìn‑la̱ xákjién; jè Bernabé jè kiìko̱ Marcos, 'jaha'sen jngo chitso nga kijì skanda Chipre. 40Pablo, jè tsjahíjin Silas nga tsakáhijtako̱. Jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo ya̱á isìnga̱tsja ya̱ a̱ya tsja Nainá, a̱kjòn kijì. 41Kijì ya̱ nangi Siria ko̱ Cilicia; ya̱á tsinchima nga isí'ñó ikon nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo nga kixi̱ katincha ra a̱'ta 'tse̱ Nainá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\