Hechos 16

1Pablo, 'kia̱ nga ijchò ya̱ na̱xi̱ndá Derbe ko̱ Listra, ya̱á iskajin jngo xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo ra 'mì Timoteo; jè na̱‑la̱ xi̱ta̱ judío‑ní, ti̱'koa̱á makjiín‑te‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. Tanga jè na̱'ìn‑la̱ xi̱ta̱ griego‑ní. 2Jñà xi̱ta̱ xàngie̱é ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo ra títsa̱jna Listra ko̱ Iconio 'ñó nda kiìchja̱ ra a̱'ta 'tse̱ Timoteo. 3Pablo, mején‑la̱ nga jè ko̱hijtako̱; kií ko̱'sín kisi'ta chi̱ba̱‑ni jè kjoa̱ 'tse̱ circuncisión mé‑ni nga nda kíjna‑ni Timoteo a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ Judío, ta nga̱tjì‑la̱ kóhotjín xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna, nda tjíjin‑la̱ nga jè na̱'ìn‑la̱ xi̱ta̱ griego‑ní. 4Nga'tsì na̱xi̱ndá ra 'jahato, 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ nga katasíhitjasòn kjo̱hixi̱ ra tsajo̱óya‑ni jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús ko̱ xi̱ta̱ jchínga ra títsa̱jna ján Jerusalén ra ya̱ síkinda̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo. 5'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo, isa̱á 'ñó nda kjokjiín‑isa‑la̱; ko̱ ni̱chjin nchijón kjokjìn‑ya‑isa xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱. 6Jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá mì kì kitsjá'nde‑la̱ Pablo ko̱ xi̱ta̱ xákjién ra kjihijtako̱ nga ya̱ i̱'kéna̱jmíya 'én‑la̱ Cristo ya̱ nangi Asia; 'koa̱á ma‑ni nga ya̱ tsatojin ya̱ nangi ñánda̱ 'mì Frigia ko̱ Galacia. 7'Kia̱ nga ijchò ya̱ nangi Misia, kjomejèn‑la̱ nga ki̱ji̱ nangi Bitinia, tanga jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Jesús mì kì kitsjá'nde‑la̱. 8'Kia̱ nga 'jahato Misia, ya̱á ijchò skanda na̱xi̱ndá Troas. 9'Kia̱ nga ijye títsa̱jna Troas, 'kia̱ nga ni̱tje̱n, jè Pablo tsatsíjen tsijeén jngo‑la̱ xi̱ta̱, koni tsa nijñá tí'bì‑la̱ ra ya̱ nangi Macedonia i̱'nde‑la̱ ra tsasijna kixi̱ ya̱ ngixko̱n Pablo. Tsikítsa'ba‑la̱, kitsò‑la̱: “Nchrabí i̱ nangi Macedonia. Ti̱si̱ko̱‑náji̱n.” 10'Kia̱ nga ijye kijtse kjoa̱ kìi̱ jè Pablo, ndi̱to̱ón tsikitsa̱jnanda‑ji̱n nga tsangì‑ji̱n ya̱ ján nangi Macedonia, 'koa̱á 'sín tjíjngo takòn‑ji̱n nga jè Nainá tíchja̱‑naji̱n mé‑ni nga si̱ka'bí‑ji̱n 'én xi̱tse̱‑la̱ Cristo ra nda tsò ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱. 11'Kia̱ nga ítjo̱‑naji̱n ya̱ na̱xi̱ndá Troas, ichjíbé jngo‑ji̱n chitso, tsangì kixi̱‑ji̱n ya̱ nangi ra kjijna a̱jin nandá ra 'mì Samotracia; ra kjomà nchijòn ya̱á tsangì‑ji̱n na̱xi̱ndá ra 'mì Neápolis. 12'Kia̱ nga ítjo̱‑naji̱n Neápolis, a̱kjòn tsangì‑ji̱n Filipos, jngo na̱xi̱ndá ítjòn 'tse̱ nangi Macedonia ra nda tjábé‑la̱ nga'ñó a̱'ta 'tse̱ Roma. Kjín ni̱chjin tsikitsa̱jna‑ji̱n ya̱ i̱'nde ra̱kiòo̱. 13Jngo ni̱chjin níkjáya tsangì‑ji̱n jngo i̱'nde ya̱ a̱ndi na̱xi̱ndá ñánda̱ tí'fa jngo xa̱ngá nandá, nga̱ 'koa̱á 'sín iníkítsjen‑ji̱n nga tjín jngo i̱'nde ñánda̱ chja̱'ta‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱ judío. Tsikitsa̱jna‑náji̱n nga kinakjoáko̱‑ji̱n a̱'ta 'tse̱ 'én nda‑la̱ Cristo jñà íchjín ra maxkóya ya̱ i̱'nde ra̱kiòo̱. 14Ya̱á tíjnajin jngo chjo̱ón ra 'mì Lidia ra batína nikje chjí ra chji̱'ndi̱ nájtsé kjòn i̱sén‑la̱; ya̱á i̱'nde‑la̱ ñánda̱ 'mì Tiatira; jè chjo̱ón ra̱kìi̱ ndaá bexkón Nainá; ko̱ jè Nainá isìchi̱ya‑la̱ nga nda kií'nchré koni 'sín tíchja̱ Pablo. 15Jè Lidia isatíndá‑ní; ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra títsa̱jna ya̱ ni'ya‑la̱. Ra kjomà a̱skan‑ni tsikítsa'ba‑naji̱n nga kitsò‑naji̱n: ―Tsa kixi̱ kjoa̱ nga makjiín‑no nga 'a̱n, ndaá makjiín‑na a̱'ta 'tse̱ Nainá, tjiaán ya̱ ni'ya‑na̱, ya̱ si̱kjáya‑no. Kjo̱'ñó ki'sìn‑naji̱n nga tsikìtsa̱hijyo‑ji̱n. 16Jngo ni̱chjin 'kia̱ nga i̱nchimangí‑ji̱n ya̱ i̱'nde ñánda̱ nakjoá'ta‑la̱ji̱n Nainá, kiskàjiín jngo‑ji̱n tsati ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱; maá‑la̱ bínda nga kjó'tasòn jñà xi̱ta̱. Jñà ni‑la̱ tsati chi̱'nda ra̱kìi̱ 'ñó nda síkijne to̱n 'kia̱ nga ko̱tjín xá ra 'sín. 17Tsati ra̱kìi̱, tje̱n‑ngi‑la̱ Pablo ko̱ nga'tsì‑naji̱n; 'ñó chja̱ nga tsò: ―Jñà xi̱ta̱ kìi̱, jñà chi̱'nda‑la̱ Nainá ra 'ñó 'nga tíjna; ko̱ jè 'béna̱jmí‑najiòn ndi̱yá ra ma kítjo̱kajin‑no kjo̱hi'in 'tse̱ jé‑no. 18Kjín ni̱chjin ko̱'sín kitsò‑naji̱n jè tsati ra̱kìi̱. Jè Pablo, ta̱ chaán kjojti‑la̱; isíkáfa'tá‑la̱; kitsò‑la̱ jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ tsati: ―'Koa̱á 'sín xin‑la ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo, nga títjo̱jin ya̱ inìma̱‑la̱ jè tsati ra̱kìi̱. Ti̱'kia̱á‑ni, jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, ndi̱to̱ón itjo. 19Jñà ni‑la̱ tsati, 'kia̱ nga kijtse nga itjahíxìn‑la̱ jè kjoa̱ ra ma‑la̱, nga mì ti̱ kì kisikijne‑ni to̱n, itsabá'ñó jè Pablo ko̱ Silas, nga kiìko̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá. 20Tsinchá masen ñánda̱ nga títsa̱jna jñà xi̱ta̱xá, kitsò: ―Jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra xi̱ta̱ judío, kjo̱sií i̱nchibátsji i̱ na̱xi̱ndá‑ná. 21Kií bakón‑ya kjo̱téxoma ra mì kì tjí'nde‑ná nga si̱hitjasén ko̱ nga ko̱'sín 'sie̱én, ta nga̱tjì‑la̱ nga xi̱ta̱ romano‑ná ra jién. 22Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá saba kondra̱á kijì‑la̱ jè Pablo ko̱ Silas; jñà xi̱ta̱xá, 'koa̱á 'sín kitsjà kjo̱hixi̱ nga katachrjayájno nikje‑la̱, a̱kjòn kata'se‑la̱ yá. 23'Kia̱ nga ijye 'ñó tsajá‑la̱, nda̱yá isìkjaha'sen; a̱kjòn kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ jè ra síkinda̱ nda̱yá nga nda katasíkinda̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱. 24Jè xi̱ta̱ ra síkinda̱ nda̱yá 'kia̱ nga ki'tsì‑la̱ kjo̱hixi̱, ya̱á isíkítsa̱jna ñánda̱ isa̱ 'ñó na̱nga̱. Tsakánè'ñó ndsa̱ko̱ yá ra 'ñó iyí ra xá isinda‑ni nga ko̱'sín machjeén. 25'Kia̱ nga ijye ijchò masen ni̱tje̱n, jè Pablo ko̱ Silas, i̱nchichja̱'ta‑la̱ Nainá, ti̱'koa̱á i̱nchise‑la̱ Nainá, so ra jè Nainá jeya síkíjna; ko̱ jñà xi̱ta̱ ra i'ka ra ti̱'koa̱ kjo̱hi'in títsa̱jna, i̱nchi'nchré‑la̱. 26Ta ndi̱to̱ón 'ji jngo chón ra 'ñó jchán 'tsa; jñà chrjó tjà'tsin nda̱yá, ngi kjojtiyaá‑la̱. Jñà xo̱tjo̱ba̱‑la̱ nda̱yá ngi itjá'xa̱‑ní, ti̱'koa̱á jñà na'ñó ki̱cha̱ kadena̱ ra tjí'tá'ñó‑ni xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna nda̱yá, ngi jngo kjá tsájnda̱kjo. 27Jè xi̱ta̱ ra síkinda̱ nda̱yá, 'kia̱ nga itja'fá‑la̱, kijtse‑ní nga ti̱'xá ijye jñà xo̱tjo̱ba̱‑la̱ nda̱yá. 'Koa̱á 'sín isíkítsjen tsa ijyeé tsanga ijye xi̱ta̱ ra títsa̱'ya nda̱yá. Iskábé jngo ki̱cha̱ ndajò nga mejèn‑la̱ si̱ì'ken ijo‑la̱. 28Jè Pablo, 'kia̱ nga kijtse, 'ñó kiìchja̱ nga kitsò‑la̱: ―Kì tà chjàn ko̱'sín nìki̱ì ijo‑li; titsa̱jna ijyeé‑náji̱n i̱jndíi̱. 29Jè xi̱ta̱ ra síkinda̱ nda̱yá, 'kia̱á isíjé jngo ni'í; ndi̱to̱ón 'jaha'sen, ngi tífatsé‑ní nga itsakjòn, isìkàtje̱n ijo‑la̱ ya̱ a̱ngi ndsa̱ko̱ Pablo ko̱ Silas. 30A̱kjòn tsachrje‑ni nda̱yá Pablo ko̱ Silas; iskonangi‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―Jiòn nàmi̱, ¿mé ra 'siaa̱n nga ma kítjo̱kàjiaa̱n kjo̱hi'in? 31Pablo ko̱ Silas kitsó‑la̱: ―Katakjiín‑li a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná mé‑ni nga ma kítjo̱kajin‑ni kjo̱hi'in ngaji̱ ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra títsa̱jna ya̱ ni'ya‑li. 32Tsi'kéna̱jmí‑la̱ 'én‑la̱ Na̱'ín‑ná ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra títsa̱jna ya̱ ni'ya‑la̱. 33Ti̱jé‑ni ni̱tje̱n, jè xi̱ta̱ ra síkinda̱ nda̱yá, tsiníjno ñánda̱ nga kiti‑la̱ Pablo ko̱ Silas; ra ijye kjomà isatíndá‑ní ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra títsa̱jna ya̱ ni'ya‑la̱. 34'Kia̱á kiìko̱ ya̱ ni'ya‑la̱ nga ta̱ña tsakjèn‑kjo; ko̱ kóhotjín xi̱ta̱ ni'ya‑la̱, 'ñó tsja ki'se‑la̱ nga ijye kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá. 35'Kia̱ nga ijye ki'se i̱sén, jñà xi̱ta̱xá isìkasén polsìya̱‑la̱ nga kitsjà kjo̱hixi̱ nga katitjo‑ni nda̱yá Pablo ko̱ Silas. 36Jè xi̱ta̱ ra síkinda̱ nda̱yá isíkjí'nchré Pablo kitsò‑la̱: ―Ijyeé kàsíkasén‑na kjo̱hixi̱ jè xi̱ta̱xá nga ijyeé ma ki̱tsa̱hijyondi̱í‑no. Tangí‑la nda‑no. 37Tanga jè Pablo kitsó‑ní: ―Ngaji̱n, xi̱ta̱ Roma‑náji̱n. [Mì kì tjí'nde nga taxki̱ si̱ìko̱‑naji̱n.] Ki'seé‑naji̱n yá ya̱ ngixko̱n na̱xi̱ndá, 'kia̱ nga nda kjeé 'ya‑la̱ tsa mé jé ra tjín‑naji̱n, ko̱ ra kjomà, tsangì‑ji̱n nda̱yá; ko̱ 'ndi̱ 'ndi̱ mején‑la̱ nga tà kjo̱'ma si̱ìkítsa̱jnandi̱í‑naji̱n; isa̱á nda‑ni nga jñà kjòn katanchrabá kachrje‑naji̱n. 38Jñà polsìya̱, 'koa̱á 'sín tsi'kéna̱jmí‑la̱ jñà xi̱ta̱xá. Ko̱ 'kia̱ nga kií'nchré jñà xi̱ta̱xá nga jè Pablo ko̱ Silas nga xi̱ta̱ Roma‑ní, 'ñó itsakjòn. 39Ndi̱to̱ón kijì nga tsachrje‑ni nda̱yá Pablo ko̱ Silas; a̱kjòn isíjé‑la̱ kjoa̱nìhijcha'ta jè kjoa̱ ra isìko̱, ko̱ tsikítsa'ba‑la̱ nga katabitjojin ya̱ na̱xi̱ndá. 40Pablo ko̱ Silas, 'kia̱ nga ijye itjo‑ni nda̱yá, ya̱á kijì ya̱ ni'ya‑la̱ chjo̱ón ra 'mì Lidia. Ko̱ 'kia̱ nga kijtse india‑ni xákjién, tsakáko̱na̱jmí‑ní nga 'ñó kata'bé‑la̱ ikon jñà xi̱ta̱ kìi̱, a̱kjòn kijì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\