Hechos 17

1'Koa̱á 'sín 'jahato Anfípolis ko̱ Apolonia, ijchó Tesalónica ya̱ na̱xi̱ndá ñánda̱ nga tjín jngo ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. 2Jè Pablo, koni 'sín nga ijye nga‑la̱ 'jaha'sen ya̱ ni'ya sinagoga; jàn ni̱chjin níkjáya tsajo̱óya‑ni nga iskotá'yájin Xa̱jo̱n Tsje‑la̱ Nainá. 3'Koa̱á 'sín tsi'kéna̱jmí‑la̱ nga jè Cristo [ra xá inikasén‑ni] nga tjínè‑la̱ nga ki̱yá; ko̱ 'kia̱ nga ijye ki̱yá tjíné‑la̱ nga kjoa̱áya‑ila̱; ko̱ kitsó‑la̱: ―Jè Jesús ra ko̱'sín tí'bènájmí‑no, jè‑ní Cristo [ra xá inikasén‑ni]. 4Tjín i'ka xi̱ta̱ judío ra kjokjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá; ko̱ ya̱á tsakáhijtako̱ Pablo ko̱ Silas. Ti̱'koa̱á kjín xi̱ta̱ griego ra bexkón Nainá kjokjiín‑la̱ ko̱ kjín íchjín ra i̱jncha ítjòn kjokjiín‑te‑la̱. 5Tanga jñà xi̱ta̱ judío ra mì kì makjiín‑la̱, kjòchi̱ni̱keé jè Pablo ko̱ Silas. Tsikíxkóya xi̱ta̱ ra ta ya̱ tjíma'tsè ra xi̱ta̱ 'cho; tsikí'tsia̱ nga tsi'ké kjo̱si ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá; kiskajàn'ta ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ ra 'mì Jasón, tsakátsji Pablo ko̱ Silas nga mejèn‑la̱ ko̱chrje nga si̱ìnga̱tsja xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 6Tanga mì kì kjomà isakò‑la̱; kjo̱jchán inachrje‑ni Jasón ko̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo ra ya̱ títsa̱jna i'ka nga kiìko̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá; 'ñó kiìchja̱ kitsò: ―Jñá xi̱ta̱ kìi̱ ra i̱nchisíkitsón xi̱ta̱ i̱sà'nde ijyeé 'ji‑te i̱ i̱'nde tsa̱jién. 7Nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱, kitsjá'nde‑la̱ jè Jasón nga tsikitsa̱jna ya̱ ni'ya‑la̱. Sabà kondra̱á fì‑la̱ kjo̱téxoma‑la̱ César ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna; ko̱ 'koa̱á 'sín tsò nga tíjna‑ró ìjngo‑isa xi̱ta̱xá ítjòn ra 'mì Jesús. 8Jñà xi̱ta̱xá ko̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, 'kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱ kjojtií‑la̱. 9'Kia̱ nga ijye isinè‑la̱ to̱n jè Jasón ko̱ xi̱ta̱ ra i'ka, isíkítsa̱hijyondi̱í‑ni. 10'Kia̱ nga ijye kjòjñò, jñà 'ndsé ndi̱to̱ón isìkasén jè Pablo ko̱ Silas skanda ján na̱xi̱ndá Berea. 'Kia̱ nga ijchò ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, ya̱á 'jaha'sen ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. 11Jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jna ya̱ Berea, isa̱á nda tjín kjo̱bítsjen‑la̱ mì 'koa̱‑ni koni jñà ra títsa̱jna ya̱ Tesalónica; isa̱á ndi̱to̱n kjokjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá. Ni̱chjin nchijòn nda iskotá'yájin jè xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga mejèn‑la̱ ske̱ a kixi̱í kjoa̱ nga ko̱'sín tjín kiti koni 'sín nga tí'sena̱jmí‑la̱. 12'Ñó kjìn xi̱ta̱ judío kjokjiín‑la̱, ti̱'koa̱ kjín íchjín ra i̱jncha ítjòn ko̱ xi̱ta̱ 'xi̱n kjokjiín‑te‑la̱ ra xi̱ta̱ griego. 13Jñà xi̱ta̱ judío ra títsa̱jna ya̱ Tesalónica, 'kia̱ nga kií'nchré nga jè Pablo ko̱ Silas ya̱á títsa̱jna ján Berea, nga ya̱á i̱nchi'béna̱jmí 'én‑la̱ Nainá, kijì ya̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱ nga kiì kinchá'a xi̱ta̱ nga katasakó kjo̱si. 14Jñà 'ndsé, ndi̱to̱ón isìkasén Pablo ya̱ a̱ndi ndáchikon ján; tanga Silas ko̱ Timoteo ya̱á tsikitsa̱jna Berea. 15Jñà xi̱ta̱ ra tsakáhijtako̱ Pablo nga kiìko̱ índia, skanda ya̱á kiìko̱ Atenas. 'Kia̱ nga ijye tsáfa‑ni, ya̱á 'ya kjo̱hixi̱ nga jè Silas ko̱ Timoteo ndi̱to̱ón katafìtji̱ngi‑la̱. 16Pablo, 'kia̱ nga tíjna ya̱ na̱xi̱ndá Atenas nga tíkoñá‑la̱ jè Silas ko̱ Timoteo, taxki̱ baá kjomà‑la̱ 'kia̱ nga kijtse nga ya̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, taxki̱ kjín xkósòn bexkón ra mì tsa Nainá. 17'Koa̱á ma‑ni nga ya̱ ni'ya sinagoga tsajo̱óya‑ni ko̱ xi̱ta̱ judío, ko̱ ra taxki̱ xi̱ta̱ ra ti̱'koa̱ bexkón Nainá; ko̱ ni̱chjin nchijón tsakáko̱na̱jmí nga'tsì xi̱ta̱ ra maxkóya ya̱ ndi̱tsi̱n. 18Ti̱'koa̱á tjín i'ka xi̱ta̱ ra kjo̱bítsjen 'tse̱ xi̱ta̱ epicúreo ko̱ 'tse̱ xi̱ta̱ estoico bakón‑ya. Ti̱'koa̱á tsajo̱óya‑ni ko̱ Pablo. Tjín i'ka ra kitsò: ―¿Kó tsò‑ni 'én ra chja̱ya jè xi̱ta̱ xi̱'a ra̱kìi̱? Ti̱'koa̱ tjín i'ka ra kitsò: ―A̱'ta 'tse̱ nainá xi̱tse̱é‑la ra 'béna̱jmíya. Kií ko̱'sín kitsò‑ni nga jè Pablo, jè tsi'kéna̱jmí‑la̱ 'én ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Jesús, ko̱ ti̱'koa̱á tsi'kéna̱jmí‑la̱ nga jè Jesús jaáya‑ila̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya. 19'Kia̱á kiìko̱ jngo i̱'nde ñánda̱ 'mì Areópago. Iskonangi‑la̱ kitsò‑la̱: ―¿A ko̱maá nda ki̱ná'ya‑laji̱n jè kjo̱téxoma xi̱tse̱ ra ji̱ 'bèna̱jmíyi? 20Jè 'én ra bakon‑yi, 'ñó xi̱tse̱ ko̱ 'ñó kj'ií tsò. Mején‑naji̱n nga ko̱'kín‑náji̱n kó'sín tsò‑ni. 21Kií ko̱'sín kitsò‑ni nga nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra ya̱ Atenas i̱'nde‑la̱ ko̱ xi̱ta̱ ra xìn nangi‑la̱, tà 'koa̱á 'sín i̱nchisíka'ya ki'ta ni̱chjin‑la̱ nga ta jé ra 'ñó mejèn‑la̱ nga kji̱'nchré ko̱ nga ki̱chja̱‑te kótsò kjo̱bítsjen xi̱tse̱ ra tíbatsíjen. 22Pablo, 'kia̱á tsasijna kixi̱ ya̱ masen‑la̱ i̱'nde Areópago, kitsò: ―Nga'tsì‑no ra i̱ i̱'nde‑no Atenas, 'koa̱á 'sín tsijen‑na nga 'ñó nda 'yaxkón jiòn ko̱ 'ñó nda makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ ra nainá 'mì‑la̱. 23'Kia̱ nga 'jáhato ya̱ jngó jngó i̱ngo̱ ñánda̱ maxkóya jiòn, kíjtse‑náa̱ nga tjí'ta jngo 'én ra tsò: “Jè Nainá ra mì kì 'yaxkon‑la̱.” Ko̱ jè Nainá ra ko̱'sín 'yaxkón jiòn ni̱'sín mì kì 'yaxkon, jè‑ní ra 'a̱n ko̱'sín 'benájmíya‑no. 24’Jè Nainá, mì tsa ya̱ bijnaya i̱ngo̱ ra tsja xi̱ta̱ kisinda‑ni; nga̱ jè tsikínda i̱sà'nde ko̱ ngajmi ko̱ nangi ko̱ nga'tsì tsajmì ra tjín, ko̱ jè ma ni‑la̱. 25Ko̱ mì kì machjeén‑la̱ tsa jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde ko̱si̱ko̱'ta, nga̱ ni̱mé ra chija'ta‑la̱ ra jè. Nga̱ jé‑ní ra tsjá‑ná kjo̱binachon, ko̱ tsjá‑ná tjo̱ ra chjeén, ko̱ tsjá‑ná ta mé tsajmì ra machjeén‑ná. 26’Ta jngoó xi̱ta̱ kisìchjeén nga tsikínda nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde; kiskosòn‑la̱ kó 'ki tse ko̱ma‑la̱ ko̱ ñánda̱ nga kítsa̱jna, 27mé‑ni nga katabátsji‑ni Nainá; katabátsjijno katabátsji'ta, tsa kií ni̱chjin sa̱kò‑la̱. Ni̱'sín, kixi̱í kjoa̱, jè Nainá mì tsa kjin tíjna; ya̱á tíjna'ta chraña‑ná nga jngó jngó‑ná. 28Nga̱ jè Nainá ra tísíkíjnakon‑ná, jé ra tsjá‑ná nga'ñó nga ma nikí'bie̱é, nga ti̱'koa̱ ma titsa̱jnasén i̱ i̱sà'nde. Koni 'sín kitsò jngo ra ti̱ xi̱ta̱ tsa̱jiòn‑no ra xi̱ta̱ chji̱ne̱ xa̱jo̱n nga kitsò: “Jién, xi̱ta̱ tje̱‑la̱ Nainá 'mì‑ná ra jién.” 29Tsa kixi̱ kjoa̱ nga tje̱‑la̱ Nainá 'mì‑ná, mì kì ma ko̱'sín si̱kítsjeén nga ko̱'ki Nainá koni jñà xkósòn ra ki̱cha̱ sinè ko̱ ra ki̱cha̱ chroba ko̱ tsa na̱jo̱ ra tsja xi̱ta̱ bínda‑ni koni 'sín nga jñà síkítsjen. 30Nga 'sa̱ ítjòn, Nainá mì kì ki'sìn kinda̱ kjoa̱jñò‑la̱ xi̱ta̱. Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, 'koa̱á 'sín tsjá kjo̱hixi̱ nga nga'tsì xi̱ta̱ nga tjíjtsa i̱sà'nde, katasíkájno‑ni jé‑la̱, ko̱, kì ti̱ jé bátsji‑ni, ko̱ ya̱ kátáfa'ta‑la̱ ra jè. 31Nga̱ jè Nainá ijyeé tsikíjna jngo ni̱chjin 'kia̱ nga ngi kixi̱í ki̱ìndajín‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ i̱sà'nde. Nga̱ ijyeé jahájin jngo xi̱ta̱ ra kitsjà‑la̱ kjo̱hixi̱ nga jè ko̱ma xi̱ta̱xá ra ki̱ìndajín‑la̱ nga'tsiòo̱. Ko̱ ya̱á tsakón nga kixi̱í kjoa̱, 'kia̱ nga isikjaáya‑ila̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya. 32'Kia̱ nga kií'nchré‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ ra faháya‑ila̱ mi'ken a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya, tjín ra tà isìsobá‑la̱ ko̱ tjín i'ka ra kitsò: ―Kj'ií ni̱chjin‑la ki̱ná'ya india‑laji̱n jñà 'én ra nakjí. 33Jè Pablo, 'kia̱á itjojin‑la̱. 34Tanga tjín i'ka ra kjokjiín‑la̱ ra ya̱ kjóxkóya: jngo xi̱ta̱ ra 'mì Dionisio ra ya̱ chja̱‑ni 'tse̱ xi̱ta̱ ra títsa̱jtín ra 'mì Areópago, ti̱'koa̱á jngo chjo̱ón ra 'mì Dámaris, ko̱ tjín i'ka xi̱ta̱ ra kj'ií.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\