Hechos 18

1'Kia̱ nga ijye kjomà a̱skan‑nioo̱, Pablo itjokàjiín ya̱ Atenas, a̱kjòn kijì ya̱ Corinto. 2Ya̱á iskajin jngo xi̱ta̱ judío ra 'mì Aquila ko̱ chjo̱ón‑la̱ ra 'mì Priscila. Ya̱á nangi‑la̱ ñánda̱ 'mì Ponto. Sa ta 'kia̱á 'ji‑ni ya̱ nangi Italia, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ jè Claudio ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna tsachrjeé jngo kjo̱téxoma nga nga'tsì xi̱ta̱ judío katitjokàjin ya̱ na̱xi̱ndá Roma. Pablo kiì'tsé jñà xi̱ta̱ kìi̱. 3Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ti̱'koa̱á kií xá 'sín jè xá ra 'sín Pablo nga ni'ya nikje bínda. Ya̱á tsikijnako̱ nga̱ ta̱ña isíxákjo. 4Xki̱ jin ni̱chjin fì Pablo, 'kia̱ nga ni̱chjin níkjáya, ya̱ ni'ya sinagoga nga fíkáko̱ jñà xi̱ta̱ judío ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío, jè ra mejèn‑la̱ nga katakjiín‑la̱. 5'Kia̱ nga 'ji‑ni ya̱ Macedonia jè Silas ko̱ Timoteo; jè Pablo ngi ta jè xá ki'sìn nga tsi'kéna̱jmíya‑la̱ 'én‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱ judío. Ko̱kitsò‑la̱ nga jé Jesús, jè Cristo [ra xá inikasén‑ni]. 6Tanga jñà xi̱ta̱ judío, tsatéchjà‑la̱ jè Pablo ko̱ kiìchja̱jno‑la̱; 'koa̱á 'sín kjomà‑ni nga jè Pablo tsikítsajne nikje‑la̱ [jè ra bakón nga mì tsa jè Pablo tjín‑la̱ jé nga mì kjokjiín‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱]; ko̱ 'kia̱á kitsò‑la̱: ―Tsa̱jión‑nó jé tsa mì kì makjiín‑no; ti̱jiòn i̱nchinìjchìjà‑no ijo‑no. Mì tsa mé jé tjín‑na ra 'a̱n. 'Ndi̱ 'ndi̱, ya̱á jnchro kjín-tji̱ngi‑la̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío nga kokon‑yá‑la̱ jñà 'én kìi̱. 7Pablo, itjo‑ní ya̱ ni'ya sinagoga; ya̱á kijì jngo ni'ya ra ya̱ kjijna'ta chraña‑la̱ 'tse̱ xi̱ta̱ ra Ticio Justo 'mì ra nda bexkón Nainá. 8Jè xi̱ta̱ ra 'mì Crispo, jè ra tíjna ítjòn ya̱ ni'ya sinagoga, kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra títsa̱jna ya̱ ni'ya‑la̱; ti̱'koa̱á kjín xi̱ta̱ Corinto ra kií'nchré 'én ra tsakón‑ya Pablo kjokjiín‑la̱, a̱kjòn isatíndá. 9India, 'kia̱ nga ni̱tje̱n, jè Na̱'ín‑ná kiìchja̱‑la̱ Pablo nga tsatsíjen‑la̱ koni tsa nijñá tí'bì‑la̱. Kitsò‑la̱: ―Kì tà chjàn skon‑jìn, ti̱nákjoa̱‑ní, ko̱ kì jyò bijni 10Mì kì ma yá ra kó si̱ìko̱‑li, 'a̱án tíjna̱ko̱‑la; ya̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, kjín ma‑ni jñà ra ijye xi̱ta̱ tsa̱'a̱n ma. 11Jè Pablo, inó masen tsikijna ya̱ Corinto nga tsakón‑ya 'én‑la̱ Nainá. 12Tanga 'kia̱ kjomà xi̱ta̱xá ítjòn jè ra 'mì Galión, jè ra batéxoma‑la̱ nga'tsì na̱xi̱ndá ya̱ i̱'nde ra 'mì Acaya, jñà xi̱ta̱ judío tsajo̱óya‑ni nga itsabá'ñó Pablo, nga kiìko̱ ya̱ ni'ya masen. 13Kitsò‑la̱ jè xi̱ta̱xá: ―Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'koa̱á 'sín tíminchá'a xi̱ta̱ na̱xi̱ndá nga kj'ií‑ró 'sín jcha̱xkén Nainá koni 'sín tjín kjo̱téxoma 'tse̱ Roma. 14'Kia̱ nga mejèn kiìchja̱ Pablo, jè Galión kitsó‑la̱ xi̱ta̱ judío: ―Tsa jngoó kjoa̱ ra tse tjín ko̱ ra i'in tjín, tjínè‑la̱ nga 'a̱n kìndájián; 15tanga tsa tà 'én‑ní, tsa tà kjo̱téxoma tsa̱jión‑nó; tà jiòn tindajión; 'a̱n mì kì ko̱tjín kjoa̱ ra skaájiaa̱n. 16A̱kjòn tsachrje ya̱ ni'ya masen. 17Nga'tsì jñà xi̱ta̱ griego itsabá'ñó jè xi̱ta̱ ítjòn ra 'mì Sóstenes ra ya̱ chja̱‑ni ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. Iskajàn‑ko̱ ya̱ a̱ya ni'ya masen ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá ítjòn ra 'mì Galión, tanga ra jè, mì kì isìsin‑la̱. 18Pablo, kjín ni̱chjin tsikijna‑isa ya̱ Corinto. Ra kjomà a̱skan isíkjáya‑la̱ xákjién nga kijì ya̱ Siria. Tsakáhijtako̱ Priscila ko̱ Aquila. Ya̱ Cencrea tsikíjno‑la̱ tsja̱‑sko̱ koni jngo chi̱ba̱ ra bakón nga ijyeé itjasòn‑la̱ koni 'sín kitsjà‑la̱ tsa'ba jè Nainá. 19'Kia̱ nga ijchò ya̱ Éfeso, ya̱á isíkítsa̱jna Priscila ko̱ Aquila. Jè Pablo, ya̱á kijì ya̱ ni'ya sinagoga nga tsakáko̱na̱jmí jñà xi̱ta̱ judío ra ya̱ maxkóya. 20Jñà xi̱ta̱ kìi̱ tsikítsa'ba‑la̱ Pablo nga isa̱ kjìn ni̱chjin katijnako̱, tanga jè Pablo, mì kì kjokjiín‑la̱. 21Isíkjáyaá‑la̱ jñà xi̱ta̱ xákjién nga kijì‑ni, kitsò‑la̱: ―Tsa Nainá mejèn‑la̱, a̱skan kjíhi̱'tse india‑no. A̱kjòn kijì nga itjojin ya̱ Éfeso, iskábé jngo chitso. 22'Kia̱ nga ijchò Cesarea, kijì ján Jerusalén nga 'jaha katsíjen‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo. A̱kjòn kijì skanda Antioquía. 23Kjín ni̱chjin tsikijna ya̱ Antioquía; ra kjomà a̱skan, jngó jngó na̱xi̱ndá kijì ra chja̱‑ni kóho'ki ya̱ i̱'nde Galacia ko̱ Frigia. Kitsjá‑la̱ 'én nga'tsì xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo nga isa̱ nda kata'ñó ikon nga kixi̱ katincha a̱'ta 'tse̱ Nainá. 24Ya̱ Éfeso, ijchó jngo xi̱ta̱ judío ra 'mì Apolos ra ya̱ i̱'nde‑la̱ Alejandría. Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'ñó nda ma‑la̱ 'béna̱jmíya. 'Ñó nda tjíjin‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Xa̱jo̱n ra tjí'ta 'Én‑la̱ Nainá. 25Jè Apolos, xá iskotá'yá‑ni ndi̱yá‑la̱ Nainá; 'ñó tsja tjín‑la̱ a̱jin inìma̱‑la̱ nga ngi kixi̱í 'béna̱jmíya ti̱'koa̱á 'ñó kixi̱ tsakón‑ya a̱'ta 'tse̱ Jesús; ni̱'sín jè kjoa̱ 'tse̱ satíndá, tà jé tjíjin‑la̱ kó'sín nga tsakón‑ya Juan. 26Jè Apolos, 'ñó tjín ikon nga kiìchja̱ ya̱ a̱ya ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. 'Kia̱ nga kií'nchré jè Priscila ko̱ Aquila, kiìchja̱'tàxín‑la̱ nga isa̱ kixi̱ tsakón‑ya‑la̱ jè ndi̱yá‑la̱ Nainá. 27Jè Apolos, 'kia̱ nga kjomejèn‑la̱ kijì ya̱ i̱'nde Acaya, nga'tsì 'ndsé, kisí'ñó ikon nga kjomà kijì. A̱kjòn tsikínda jngo xa̱jo̱n ra isìkasén‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo ra tjítsa̱jna ya̱ i̱'nde Acaya nga katasísin‑la̱ jè Apolos 'kia̱ nga ki̱jchò. Ko̱ 'kia̱ nga ijchò, jè Apolos, 'ñó nda kjochjeén‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ta kjo̱nda 'tse̱ Nainá nga kjokjiín‑la̱ a̱'ta Jesús. 28Apolos, 'ñó nda tsajo̱ókjo‑ko̱ xi̱ta̱ Judío ya̱ ngixko̱n na̱xi̱ndá. Ko̱ isikijneé‑la̱ nga ma isíkítsa̱jnajyò, nga̱ jé Xa̱jo̱n‑la̱ Nainá isìchjeén nga tsakón‑la̱ nga jè Jesús, jè‑ní ra Cristo [ra xá inikasén‑ni].


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\