Hechos 19

1'Kia̱ nga takó tíjna‑isa Apolos ya̱ na̱xi̱ndá Corinto, jè Pablo kjín i̱'nde tsatojin ñánda̱ nga nindo chon. Ya̱á ijchò na̱xi̱ndá Éfeso. Ko̱ ya̱á iskajin i'ka xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo. 2Iskonangií‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿A 'jaha'sen‑jiín‑no jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá 'kia̱ nga kjokjiín‑no ra a̱'ta 'tse̱ Cristo? Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑nì: ―Ngaji̱n skanda kjeé na'yá‑ji̱n tsa tjín ra Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 3Jè Pablo 'kia̱á kitsò‑la̱: ―¿Kó'sín isatíndá jiòn? Jñà xi̱ta̱ kìi̱ kitsó‑nì: ―A̱'ta 'tse̱é Juan isatíndá‑ji̱n. 4Jè Pablo kitsó‑la̱: ―Kixi̱í kjoa̱. Juan, tsatíndá‑ní xi̱ta̱ ra isíkájno‑ni jé‑la̱ nga mì ti̱ jé koa̱àtsji‑nì, tanga 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ xi̱ta̱ nga katakjiín‑te‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús, jè ra a̱skan kj'i̱í. 5'Kia̱ nga ijye kií'nchré jñà 'én kìi̱, isatíndá‑ní ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná Jesús. 6Pablo, 'kia̱ nga ijye tsakásòn‑la̱ tsja, jñà xi̱ta̱ kìi̱ 'jaha'sen‑jin ya̱ inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, a̱kjòn kiìchja̱ 'én ra kj'ií tsò, ti̱'koa̱ kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 7Ta nga'tsì jñà xi̱ta̱ 'xi̱n kìi̱, tejò ma‑ni. 8Jè Pablo, ján sá tsikijna ya̱ Éfeso nga xki̱ xòhoto̱ kijì ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío; mì kì itsakjòn nga 'béna̱jmíya, 'ñó tsakáko̱ jñà xi̱ta̱ nga katakjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kó'sín batéxoma Nainá. 9Tanga tjín i'ka xi̱ta̱ ra bato xíjin ki'sìn; mì kì kjokjiín‑la̱ koni 'sín tsakón‑ya Pablo. 'Choó kiìchja̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ a̱'ta 'tse̱ ndi̱yá xi̱tse̱‑la̱ Cristo. 'Kia̱á tsasì'taxìn Pablo; kiìko̱ ijye xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo. Ya̱á kiìko̱ ya̱ jngo ni'ya ñánda̱ bakón‑ya xi̱ta̱ ra 'mì Tirano. Ya̱á tsajo̱óya‑ni nga ni̱chjin nchijòn. 10Jó nó tsikijna Pablo nga tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga kií'nchré 'én‑la̱ Na̱'ín‑ná Jesús nga'tsì xi̱ta̱ judío ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío ra títsa̱jna ya̱ nangi Asia. 11'Ñó tse kjo̱xkón ki'sìn Nainá ra a̱'ta 'tse̱ Pablo nga kisìchjeén. 12Skanda jñà pahìto̱‑la̱ ko̱ nikje ra síchjeén Pablo fí'ká jñà xi̱ta̱ nga fìko̱‑la̱ xi̱ta̱ ra kiya. 'Kia̱ nga ijye ka'ta‑la̱ jñà nikje kìi̱, mandaá‑ni jñà xi̱ta̱ jè 'chin ra tjín‑la̱ ko̱ bitjojiín jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra ya̱ títsa̱jin inìma̱‑la̱. 13Tjín i'ka xi̱ta̱ judío ra jndíi̱ ra ján tsikima nga bachrjekàjin ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ jñà inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjítsa̱jin‑la̱. Ko̱ mejèn‑la̱ nga 'koa̱á ti̱'sín 'í‑la̱ Jesús si̱ìchjeén nga ko̱chrjekàjin inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í ra tjítsa̱jin ya̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱. A̱kjòn kitsò‑la̱: ―¡'A̱n, 'koa̱á 'sín xin‑no nga a̱'ta 'tse̱ Jesús ra jè Pablo bakón‑ya, títjo̱kajion ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱ kìi̱! 14Jñà i̱xti‑la̱ jngo xi̱ta̱ judío ra 'mì Esceva ra xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì tíjna, ra ko̱'sín ki'sìn, jñà ra ito ma‑ni. 15Tanga jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, kiìchja̱á‑la̱ nga kitsò‑la̱: ―'A̱n bexkon‑ná Jesús, ko̱ ti̱'koa̱á bexkon‑ná jè Pablo; tanga, ¿yá xi̱ta̱‑no ra jiòn? 16Ti̱'kia̱á‑ni jè xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ kiìkanè nga iskajàn‑ko̱ jñà i̱xti kìi̱; ngi ko̱ó nga'ñó‑la̱ nga isikijne‑la̱ nga'tsiòo̱; ngi isíkíhijyo líka̱‑ní ko̱ ta 'koa̱á 'sín itjochinga ya̱ ni'ya, nga̱ batoó 'ñó isiki'on. 17Nga'tsì xi̱ta̱ judío ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío ra tjítsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Éfeso, kií'nchré‑ní koni 'sín kjomà; batoó 'ñó itsakjòn. Ko̱ isa̱á 'ñó jeya isíkíjna Jesús ra tíjna ítjòn‑ná. 18Kjín xi̱ta̱ ra ijye makjiín‑la̱ 'én‑la̱ Cristo 'ji nga tsi'kéna̱jmí ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ kjoa̱'cho ra ki'sìn nga ti̱'sa̱ ítjòn. 19Ti̱'koa̱á kjín ma‑ni xi̱ta̱ tj'ee̱ ra ma‑la̱ bínda nga ti̱'sa̱ ítjòn 'jiìkó ijye jñà xa̱jo̱n‑la̱ ra isìchjeén. Tsinchájin ya̱ ni'í nga kitì ya̱ ngixko̱n nga'tsì xi̱ta̱. 'Kia̱ nga ki'sìn kinda̱ jè chjí‑la̱ xa̱jo̱n, icháte jmi ni̱chjin chjí‑la̱ xi̱ta̱ tjín‑ni. 20'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga 'ñó tsangasòn 'én‑la̱ Cristo; tseé nga'ñó ki'se‑la̱. 21'Kia̱ nga ijye ijyehe'tà kjoa̱ kìi̱, Pablo, 'koa̱á 'sín tjíjngo ikon nga ya̱ ki̱ji̱ na̱xi̱ndá Jerusalén 'kia̱ nga ijye ko̱tojin nangi Macedonia ko̱ Acaya. Ti̱'koa̱á kitsó‑ní: “'Kia̱ nga ijye ya̱ tíjna̱ Jerusalén, ti̱'koa̱á machjeén‑ní nga kjín‑te ya̱ ján Roma.” 22'Kia̱á isìkasén ján Macedonia jñà xi̱ta̱ ra jò ma‑ni ra basìko̱'ta, jngo ra 'mì Timoteo ko̱ jè ra ìjngo‑isa, Erasto 'mì; jè Pablo, ya̱á tsikijna chiba ni̱chjin‑isa ya̱ nangi Asia. 23Jñà ni̱chjin kìi̱, 'ñó tse kjo̱si ki'se ya̱ Éfeso, ta nga̱tjì‑la̱ jè Ndi̱yá xi̱tse̱‑la̱ Cristo. 24Jngo xi̱ta̱ ra 'mì Demetrio ra síxáko̱ ki̱cha̱ chroba nga bínda i̱ngo̱ i̱tsíñá ra xkósòn‑la̱ jè i̱ngo̱‑la̱ Diana; ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra síxáko̱ 'ñó nda síkijne to̱n. 25Tsikíxkóya nga'tsì xi̱ta̱‑la̱ ra síxáko̱ ko̱ xi̱ta̱ ra kj'ií ra ti̱'koa̱ ki xá 'sín, kitsò‑la̱: ―Nga'tsì‑najiòn, ndaá 'ya jiòn, nga jè xá ra̱kìi̱ ra ma nikijne‑iná to̱n. 26Tanga ti̱'koa̱á i̱nchi'ya‑nájiòn ko̱ i̱nchina'yá‑no nga jè xi̱ta̱ ra 'mì Pablo, 'koa̱á 'sín minchá'a ijye xi̱ta̱ nga mì‑ró tsa nainá jñà ra ta tsja xi̱ta̱ sinda‑ni; ko̱ kjín ma‑ni ra ijye itjo'taxìn, ko̱ mì tsa tà i̱ Éfeso ko̱'sín tíma, kja̱meé tà kó tíjngo nangi Asia nga ko̱tíma. 27Jè kjoa̱ ra̱kìi̱, mì kì nda tjín. Mì tsa tà jé‑jìn kjoa̱ nga jchi̱ja xá‑ná ra 'nié. Ti̱'koa̱á tjín kjo̱xkón tsa mì ti̱ kì yá xi̱ta̱ ra ske̱xkón‑ni jè i̱ngo̱‑la̱ nainá‑ná Diana ra 'ñó xkón tíjna; ko̱ ya̱á jchi̱ja kjoa̱jeya‑la̱ jè nainá‑ná. Mì tsa tà i̱ Asia nga 'yaxkón, 'yaxkón‑ni nga tíjngo i̱sà'nde. 28Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱, 'ñó kjojti‑la̱, a̱kjòn 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―¡'Ñó jeya katijna jè nainá Diana ra 'ñó xkón tíjna ra ya̱ chja̱‑ni na̱xi̱ndá Éfeso! 29Mì ti̱ be‑ni jñà xi̱ta̱ mé ra 'si̱in; itsabá'ñó jè xi̱ta̱ ra 'mì Gayo ko̱ ra 'mì Aristarco. Ngajò xi̱ta̱ kìi̱, ya̱á kjihijtako̱ jè Pablo; ya̱á i̱'nde‑la̱ ya̱ nangi Macedonia. Kjo̱'ñó tsikínga nga kiìko̱ ya̱ ni'ya ra 'ñó teyá ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 30Jè Pablo, mején‑la̱ 'jaha'sen‑jin‑la̱ na̱xi̱ndá nga koa̱ako̱, tanga jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo mì kì kitsjá'nde‑la̱. 31Ti̱'koa̱á ya̱á títsa̱jna i'ka xi̱ta̱ ra nda báko̱ Pablo ra xá tjín‑la̱ 'tse̱ nangi Asia. Isìkasén 'én‑la̱ nga, kì tà chjàn ya̱ 'faha'sen‑jin‑la̱. 32Ya̱ ñánda̱ nga kjóxkóya xi̱ta̱, mì kì 'ya‑la̱ mé kjoa̱‑ni ra tjín. Jndíi̱ ra ján chja̱ xi̱ta̱, kja̱‑tsò kja̱‑tsò nga jngó jngó. Skanda kjín ma‑ni ra mì kì be mé‑ni ko̱'sín kjóxkóya‑ni xi̱ta̱. 33Jñà xi̱ta̱ judío tsasíjna masen jè Alejandro nga isìkìchja̱. Jè Alejandro, 'kia̱á iskimítje̱n tsja nga isíkítsa̱jnajyò xi̱ta̱. Mején‑la̱ nga ki̱chja̱tji jñà xi̱ta̱ judío ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 34Jñà xi̱ta̱, 'kia̱ nga kijtsexkon Alejandro nga xi̱ta̱ judío‑te, jngoó jta̱ kijì nga'tsiòo̱, 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―¡Jeya katijna jè Diana ra 'ñó xkón tíjna ra nainá 'tse̱ na̱xi̱ndá Éfeso! 'Koa̱à‑la 'sín kitsò tsa jò hora. 35Jè xi̱ta̱ ra bínda xa̱jo̱n 'tse̱ na̱xi̱ndá, 'kia̱ nga ijye isíkítsa̱jnajyò‑ni xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kitsó‑la̱: ―Nga'tsì‑no ra xi̱ta̱ Éfeso 'mì‑no, 'ya‑nájiòn nga nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde be‑ní nga jè na̱xi̱ndá Éfeso tjíkinda̱á‑la̱ i̱ngo̱‑la̱ ko̱ xkósòn‑la̱ nainá Diana ra 'ñó jeya tíjna, ra ngajmi 'ji‑ni. 36Ni̱jngo ra ko̱ma kjó'ma ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱. Machjeén‑ní nga jyò ti̱tsa̱jna; kì taxki̱ 'nià kjoa̱ ra kjè nda níkítsjen. 37Jñà xi̱ta̱ ra káfíi̱ko̱o jiòn i̱jndíi̱, mì tsa mé kjoa̱ ra 'cho tjín ki'sìn ra a̱'ta 'tse̱ i̱ngo̱‑ná, ti̱'koa̱á mì tsa jè nainá‑ná Diana ra 'ñó xkón tíjna i̱nchichja̱jno‑la̱. 38Jè Demetrio ko̱ xi̱ta̱ ra síxáko̱, tsa mé kjoa̱ ra tjín‑la̱ ko̱ xi̱ta̱ ra kj'ií, kií xá tjín‑ni xi̱ta̱xá ra ma‑la̱ bíndajín, ko̱ tjín ni'ya masen ñánda̱ nga ma si̱ndajín‑la̱ mé kjoa̱ ra tjín‑la̱ nga jngó jngó. 39Jiòn, tsa mé kjoa̱ ra mejèn‑isa‑najiòn, ya̱á katasindajín 'kia̱ nga ma jngo junta ra ngi kixi̱ tjín koni 'sín tíchja̱ kjo̱téxoma. 40Jè kjoa̱ ra kàma 'ndi̱‑ni̱, tjín‑la̱ kjo̱skòo̱n tsa ko̱'sín 'kín‑ná nga kjo̱sií i̱nchibì'tsie̱é, nga̱ mì kì ma kó'sín kixé tsa chji̱nangi‑ná a̱'ta 'tse̱ kjo̱si ra ka'se 'ndi̱‑ni̱. 41'Kia̱ nga ijye kiìchja̱, kitsò‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱: “Maá tangí‑no.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\