Hechos 2

1'Kia̱ nga ijchò ni̱chjin 'tse̱ 'sí Pentecostés, nga'tsì xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo jngoó jtín títsa̱jna nga'tsiòo̱. 2Tà ndi̱to̱ón ina'yá‑la̱, nga 'ñó jane ra ngajmi inchrabà‑ni, koni jngo tjo̱ ra 'ñó tí'ba. Ina'yá‑la̱ kóho'ki ya̱ a̱ya ni'ya ñánda̱ nga títsa̱jna jñà xi̱ta̱ kìi̱. 3Ko̱ tsatsíjen‑la̱ ni̱je̱n ra koni kjòn ni'í kjòn; tsabíya‑la̱ nga jngó jngó xi̱ta̱, ko̱ ya̱á isijnasòn‑la̱. 4Nga'tsì xi̱ta̱, ngi ndaá isijin ya̱ inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, a̱kjòn tsikí'tsia̱ nga kiìchja̱ 'én‑la̱ xi̱ta̱ ra kj'ií na̱xi̱ndá koni 'sín isìchi̱ya‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga ki̱chja̱. 5Ni̱chjin kìi̱, ya̱á títsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén xi̱ta̱ judío ra bexkón Nainá ra kjìn tjín‑ni na̱xi̱ndá ñánda̱ nga inchrabà‑ni kótíjngo i̱sà'nde. 6Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, kjóxkóya‑ní nga'tsiòo̱ 'kia̱ nga kií'nchré‑la̱ ra jane. Ko̱ 'kia̱ nga kií'nchré‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo nga ma‑la̱ chja̱ jngó jngó sko̱ya 'én‑la̱ xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna, mì kì kjòchi̱ya‑la̱ mé‑ni nga ko̱ kjamà‑ni. 7Tà 'koa̱á kjomà‑la̱, ti̱'koa̱á tà kjóxkón‑la̱, kitsó‑la̱ xákjén: ―¿A mí tsa xi̱ta̱ Galilea nga'tsì xi̱ta̱ ra ko̱'sín i̱nchichja̱? 8¿Kó'sín ma‑ni na'yá‑lá 'én‑ná ra nakjé nga jngó jngó‑ná ra xìn na̱xi̱ndá tsa̱jién? 9Nga'tsì xi̱ta̱ ra i̱ titsa̱jneé, tjín ra xi̱ta̱ Partia, tjín xi̱ta̱ Media, xi̱ta̱ Elam, xi̱ta̱ Mesopotamia, xi̱ta̱ Judea, xi̱ta̱ Capadocia, xi̱ta̱ Ponto, xi̱ta̱ Asia, 10xi̱ta̱ Frigia, xi̱ta̱ Panfilia, xi̱ta̱ Egipto, xi̱ta̱ Libia ra ya̱ chraña'tá‑la̱ Cirene. Ti̱'koa̱ tjín xi̱ta̱ Roma ra i̱ títsa̱jna Jerusalén. Tjín ra ngi xi̱ta̱ judío. Ti̱'koa̱á tjín ra tà jahatjìya‑la̱ nga xi̱ta̱ judío kjomà. 11Ti̱'koa̱á tjín xi̱ta̱ ra nchrabá‑ni Creta ko̱ Arabia. ¡Nga'tsì‑ná kàna'yá‑lá kjo̱xkón 'tse̱ Nainá koni 'sín kàchja̱ nga jngó jngó sko̱ya 'én‑ná! 12Nga'tsì xi̱ta̱ tà isinchaxkón‑la̱, mì ti̱ kì machi̱ya‑ila̱, kitsò‑la̱ xákjén: ―¿Kó'sín tsò‑ni kjoa̱ kìi̱? 13Tjín i'ka ra tà tsijnòke‑ní, kitsò: ―¡Xi̱ta̱ 'chi̱í, jñà xi̱ta̱ kìi̱! 14'Kia̱á tsasijna kixi̱ Pedro ko̱ xi̱ta̱ ra tejngo ma‑ni; 'ñó kiìchja̱jin‑la̱ xi̱ta̱, nga kitsò: ―Jiòn, nga'tsì‑niò ra xi̱ta̱ Judío 'mì‑ná, ko̱ nga'tsì‑niò ra xìn na̱xi̱ndá‑no ra i̱ titsa̱jna Jerusalén, ndaá katasijin‑no, ndaá ti̱ná'ya 'én ra kichjàa̱. 15Mì tsa 'chi̱‑jìn jñà xi̱ta̱ kìi̱ koni 'sín bixó jiòn. ¿Kó'sín ko̱ma‑ni nga ko̱'chi̱? Ki 'sa̱á ijchò las nueve nga ta̱jñò. 16Jñá tíbitjasòn 'én ra kiìchja̱ xi̱ta̱ ra tsi'kìn Joel, ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjotseé nga kitsò: 17'Koa̱á 'sín tsò Nainá: 'Kia̱ nga tímachraña nga kje̱he'tà i̱sà'nde, siká'bí‑la̱ Inìma̱ Tsje‑na̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde; jñà i̱xti 'xi̱n‑no ko̱ i̱xti íchjín‑no 'a̱án ki̱chja̱ ngajo‑na; jñà i̱xti‑no ra 'sa̱ inchimajchá, ske̱é kjo̱xkón ra nda tjín a̱'ta 'tse̱ Nainá; ko̱ jñà ra xi̱ta̱ jchínga, nijñá 'ki̱‑la̱. 18Ngi kjo̱hixi̱‑ní, jñà ni̱chjin kìi̱, jñà xi̱ta̱ chi̱'nda‑na̱ jñà ra xi̱ta̱ 'xi̱n ko̱ chi̱'nda‑na̱ ra íchjín siká'bí‑la̱ Inìma̱ Tsje‑na̱ mé‑ni nga ki̱chja̱ ngajo‑na. 19Ján ngajmi kjín kjo̱xkón jcha̱‑la̱, ti̱'koa̱á i̱ a̱'ta nangi jcha̱á‑la̱ kjo̱xkón nga 'ñó xa̱ájten ra jní, ko̱ ra ngi ni'í ko̱ tjó ni̱'ndi̱ tsjè ra ifi kjòn. 20Jè tsá'bí, ko̱jñó‑ní, ko̱ jè sá, koni 'ki jní 'ki ko̱ma, 'kia̱ nga ti̱kjè 'fiì jè Na̱'ín‑ná nga ki̱ìndajín‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde, jè ni̱chjin ra 'ñó xkón ko̱ ra 'ñó jeya. 21Tanga nga'tsì xi̱ta̱ ra ki̱chja̱'ta‑la̱ Nainá ki̱tjokajiín jè kjo̱hi'in 'tse̱ jé‑la̱. [Kií tsò 'én‑la̱ Nainá ra kitsjà Joel (2:28‑32).] 22’Ti̱ná'ya ra xi̱ta̱ Israel 'mì‑no 'én ra ko̱xín‑no: Jiòn, nda tjíjin‑no, Nainá nda tsakón nga jè Jesús ra Nazaret 'tse̱, tjín‑la̱ kjo̱téxoma. Xkón kijcha‑no nga ko̱ki'sìn kjo̱xkón ra tse nga'ñó tjín‑la̱, ko̱ nga ko̱ki'sìn kjoa̱ ra bakón kjo̱xkón‑la̱ Nainá. 23Tanga jè Nainá ijyeé ko̱'sín tjínda‑la̱ ko̱ ijye tjíjin‑la̱ skanda ti̱'sa̱‑ni nga kjo'tsia̱ nga kó'sín ko̱ma'tin. 'Koa̱á ma‑ni nga jiòn tsako̱‑no nga indabá'ñó ko̱ ini'ken nga inìnga̱tsja xi̱ta̱ ra mì bexkón kjo̱téxoma nga tsaká'ta krò. 24Tanga jè Nainá isikjaáya‑ila̱; kisíkíjnandi̱í‑ni jè kjo̱hi'in ra tjín 'tse̱ kjo̱biya, tà nga̱tjì‑la̱ nga mì ti̱ kì ko̱ma‑ni nga jè kjoa̱biya jtsa̱ba̱'ñó. 25Jè xi̱ta̱xá ítjòn ra tsi'kìn David, ki̱í'sín kitsò ra a̱'ta 'tse̱ Jesús: Kíjtse‑náa̱ jè Na̱'ín‑ná kó'sín nga tíjna ítjòn ki'ta‑na; 'kia̱ nga ya̱ tíjna'ta‑na ya̱ nga kixi̱‑na̱, mì tsa mé kjoa̱ ra ska̱jiaa̱n. 26'Koa̱á ma‑ni nga matsja‑la̱ jè inìma̱‑na̱, ti̱'koa̱á 'ñó matsja‑la̱ jè ni̱je̱n‑na̱ nga se. Ko̱ jè ijo‑na̱ ndaá si̱ìkjáya nga sko̱óña‑la̱ jè kjoa̱ tsa̱ji, 27tà nga̱tjì‑la̱ nga̱ mì tsa ya̱ si̱kíjni inìma̱‑na̱ ya̱ i̱'nde‑la̱ mi'ken ti̱'koa̱á mì kì ki̱'ndi nga kji̱'ndo ijo‑na̱, 'a̱n ra chi̱'nda tsje‑li ma. 28Ji̱í tsakon‑ná ndi̱yá 'tse̱ kjo̱binachon, ko̱ 'kia̱ nga ya̱ kóti̱jna'ta‑la̱, tseé kjo̱tsja 'se̱‑na. [Kií tsò 'én‑la̱ Nainá ra kitsjà David. (Salmo 16:8‑11)] 29’Jè David, 'koa̱á 'sín kiìchja̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo. Ngi 'én kixi̱í ra ko̱xin‑no 'ndsé: xi̱ta̱ jchínga‑ná David, ijyeé kjotseé 'ken, ti̱'koa̱ isìhi'nde‑ní. Jè chrjó mi'ken‑la̱, takó tíjna skanda ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱. 30Tanga jè David, jngoó xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. Ijyeé ko̱'sín tjíjin‑la̱ koni 'sín kitsjà‑la̱ tsa'ba Nainá nga ya̱ kji̱nchrabà‑ni a̱'ta 'tse̱ tje̱‑la̱ jè Cristo nga kíjna ngajo‑la̱ koni xi̱ta̱xá ítjòn. 31Jè David, 'koa̱á 'sín kiìchja̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo nga kjoa̱áya india‑ila̱ nga kitsó: Mì kì tsa ya̱ si̱jna jè inìma̱‑la̱ ya̱ i̱'nde‑la̱ mi'ken, ti̱'koa̱á mì kì kji̱'ndo jè ijo‑la̱. 32Nainá, ijyeé isikjaáya‑ila̱ jè Jesús. Nga'tsì‑naji̱n, kií ko̱'sín i̱nchi'bèna̱jmí kixi̱‑naji̱n nga xkón kjón kijcha‑naji̱n nga'tsì kjoa̱ ra kjomà. 33Nainá jeya isíkíjna Jesús, isíkíjna'ta ya̱ nga kixi̱‑la̱; itjábé‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá koni 'sín ijye tsi'kìn‑la̱. Ko̱ jè Jesús isìka'bísòn india‑ni jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá ra ki'tsì‑la̱. Kií ko̱'sín i̱nchi'ya‑najiòn ko̱ i̱nchina'yá‑no. 34Jè David, mì tsa ngajmi kiìmijìn tanga 'koa̱á 'sín kitsò: Jè Nainá kitsó‑la̱ jè ra Ni‑na̱ ma: “I̱í ti̱jna'tá‑ná ya̱ nga kixi̱‑na̱, 35skanda 'kia̱ nga sikítsa̱jnangia jñà xi̱ta̱ kondra̱‑li ñánda̱ nga i̱jnchasòn jñà ndsa̱kì.” 36’Ndaá katasijin‑no jiòn ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel 'mì‑no, nga 'ñó kixi̱ tjín kjoa̱ nga jè Jesús ra jiòn tsaka'ta krò, 'koa̱á 'sín isíkíjna Nainá nga jè‑ní ra tíjna ítjòn‑ná, ko̱ ti̱jè‑ni ra Cristo [xi̱ta̱ ra xá isìkasén‑ni Nainá] ―kitsó Pedro. 37'Kia̱ nga kií'nchré 'én ra ko̱tsò jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna, isíkájno‑ni ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱; 'kia̱á iskonangi‑la̱ Pedro ko̱ xi̱ta̱ xákjín ra i'ka, jñà ra ti̱'koa̱ xá tsikíxáya‑la̱ Jesús. Kitsò‑la̱: ―Jiòn 'ndsé, ¿mé ra 'sia̱n‑ji̱n? 38Jè Pedro kitsó‑la̱: ―Ti̱kájno jé‑no, kì ti̱ tsja jé fatsji‑no. Ta̱ti̱ndá ijo‑no a̱'ta 'tse̱ Jesucristo nga jngó jngó‑no, mé‑ni nga si̱hijcha'ta‑no jé‑no jè Nainá, ti̱'koa̱ tsjá‑no jè Inìma̱ Tsje‑la̱. 39Koni 'sín ijye kitsjà 'én‑la̱ jè Nainá, jè 'én ra tsikíjna, tsa̱jión‑nó; ti̱'koa̱á 'tse̱é i̱xti‑no, ko̱ 'tse̱é nga'tsì xi̱ta̱ ra kjin títsa̱jna, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra jè sabá Nainá a̱skan ki̱chja̱‑la̱ ―kitsò Pedro. 40Ko̱ kjín 'én kiìchja̱‑jin-isa‑la̱. 'Ñó kiìchja̱ko̱. Kitsò‑la̱: ―¡Ti̱ncha'tàxìn‑la jè kjo̱hi'in ra tjábé‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'cho 'sío̱n! 41Jñà xi̱ta̱ ra kjokjiín‑la̱ 'én ra kiìchja̱ Pedro isatíndá‑ní, ma‑la̱ tsa jàn jmi xi̱ta̱ ra 'jaha'sen'ta‑la̱ jè ni̱chjin 'kia̱. 42Kóhotjín xi̱ta̱, ngi kixi̱í kiìko̱ 'én ra kií'nchré koni 'sín tsakón‑ya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra xá tsikíxáya‑la̱ Jesús, ti̱'koa̱á kjóxkóya ki'ta‑ní ko̱ ta̱ñaá tsakjèn‑ko̱ xákjén ko̱ tsikítsa'ba‑la̱ Nainá. 43Nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna, ta itsakjón‑ní 'kia̱ nga kijtse nga kjín sko̱ya kjo̱nda ko̱ kjo̱xkón ki'sìn jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús. 44Nga'tsì xi̱ta̱ ra ijye kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo ndaá tsikitsa̱jnajtín ko̱ síka'bí‑la̱ xákjín nga'tsì tsajmì ra tjín‑la̱ nga jngó jngó‑ni. 45Jñà nangi‑la̱ ko̱ tsajmì ra tjín‑la̱ tsatína‑ní, a̱kjòn isìjòya‑ni to̱n‑la̱ mé ra chija'ta‑la̱ nga jngó jngó xi̱ta̱. 46Ni̱chjin nchijón‑ní nga maxkóya ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío, ko̱ ya̱ ni'ya‑la̱ xákjín nga síjòya ni̱ño̱ nchra̱jín, ko̱ ta̱ñaá bakjèn‑kjo; tjín‑la̱ kjo̱tsja ko̱ kjoa̱ indakjoa̱ ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱. 47Kji'tá ni̱chjin jeya síkíjna Nainá; ko̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá 'ñó tsjake kjomà. Ko̱ jè Na̱'ín‑ná ni̱chjin nchijón kisikjìn‑ya‑isa jñà xi̱ta̱ ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo, jñà xi̱ta̱ ra jè Nainá mejèn‑la̱ nga ki̱tjokajin kjo̱hi'in ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\