Hechos 20

1'Kia̱ nga ijye isikjòn‑la̱ kjo̱si, jè Pablo tsikíxkóya ijyeé jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo nga kitsjà‑la̱ 'én ra nda tsò nga isí'ñó ikon. A̱kjòn isíkjáya‑la̱ nga'tsiòo̱ nga kijì ján nangi Macedonia. 2'Jahato ijyeé nga'tsì na̱xi̱ndá koni 'sín nga tífì; 'jaha katsíjen‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'ndse̱ ma ra a̱'ta 'tse̱ Cristo; kitsjá‑la̱ 'én ra nda tsò nga isí'ñó ikon; skanda nga ijchò ya̱ Grecia. 3Ján sá tsikijna Pablo ya̱ Grecia. 'Kia̱ nga ijye mejèn tíkjábé jngo chitso nga tífì ján Siria, kií'nchré‑ní nga jñà xi̱ta̱ Judío títsa̱chjà ikon‑la̱ nga mejèn‑la̱ si̱ì'ken; ko̱ mì tsa ko̱'sín kijì‑ni, ti̱'koa̱á ti̱'sín tsáfa india‑ni ya̱ ndi̱yá Macedonia. 4Tsakáhijtako̱ jè xi̱ta̱ ra 'mì Sópater ra ya̱ Berea i̱'nde‑la̱, (ti‑la̱ Pirro); ti̱'koa̱á tje̱n‑ko̱ jè Aristarco ko̱ jè xi̱ta̱ ra 'mì Segundo ra Tesalónica i̱'nde‑la̱; ko̱ jè xi̱ta̱ ra 'mì Gayo ra ya̱ Derbe i̱'nde‑la̱; ko̱ Timoteo; ti̱'koa̱á tje̱n‑ko̱ xi̱ta̱ ra 'mì Tíquico ko̱ Trófimo ra ya̱ nangi Asia i̱'nde‑la̱. 5Jñà xi̱ta̱ xàngie̱é kìi̱, tje̱n kijì ítjòn‑ní skanda ján Troas. Ya̱á iskoñá‑naji̱n. 6'Kia̱ nga ijye ijyehe'tà jñà ni̱chjin‑la̱ 'sí nga bichi ni̱ño̱ nchra̱jín ra tsìn‑la̱ na̱'yo̱ san, ichjíbé jngo‑ji̱n chitso ya̱ Filipos; a̱kjòn tsangì‑ji̱n; ra kjomà 'òn ni̱chjin, ya̱á ijchòtji̱ngi‑la̱ji̱n ján Troas; ya̱á tsikìtsa̱hijyo jngo xomàna̱‑ji̱n. 7'Kia̱ nga tahingo̱ nga tjà'tsin‑la̱ xomàna̱ kjóxkóya ijye‑náji̱n nga inìjòya‑ji̱n ni̱ño̱ nchra̱jín; jè Pablo 'ñó tse kiìchja̱ nga tsi'kéna̱jmíya‑la̱ 'én‑la̱ Cristo jñà xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ tífì ra ma nchijòn. Kiìchja̱‑ní skanda nga ijchò masen ni̱tje̱n. 8Ya̱á titsa̱jna‑ji̱n ya̱ ni'ya ra kjijnasòn'nga, ko̱ 'ñó kjìn ma‑ni ni'í isen ra i̱nchitì. 9Jngo ndí ti ra 'mì Eutico, ya̱á tíjnajto ya̱ ñánda̱ ti̱'xákji a̱'ta xi̱'nde̱‑la̱ ni'ya ra jàn piso tjín‑la̱. Ko̱ jè Pablo 'ñó tse kiìchja̱ nga tí'béna̱jmí; jè ndí ti ra̱kìi̱ isijnafé‑ní, nga̱ 'ñó nijñá‑la̱. 'Kia̱ nga ijye 'ñó isìfè iskàtje̱n‑ngi‑ní skanda ya̱ a̱'ta nangi. 'Kia̱ nga iskiítje̱n‑ní xi̱ta̱, ijyeé mi'ken‑ní. 10'Kia̱á inchrabàjen jè Pablo; itsabákjá jè ijo‑la̱ ndí ti, kitsò: ―Kì tà chjàn skon‑jiòn, tíjnakon‑ní. 11'Kia̱ nga ijye kjomà, kijìmijín india‑ni; a̱kjòn isìjòya ni̱ño̱ nchra̱jín, ko̱ tsakjèn‑ko̱ xákjién. Ìjngo 'ká tsikí'tsia̱ india‑ni nga tsi'kéna̱jmíya skanda nga ki'se i̱sén. A̱kjòn kijì‑ni. 12Jñà xi̱ta̱ kiìko̱ó ya̱ ni'ya‑la̱ jè ti ra iskàtje̱n‑ngi; ko̱ ijyeé nda jaáya‑ila̱; ko̱ 'koa̱á 'sín kjomà‑ni nga tse kjo̱'nchán-takòn ki'se‑la̱. 13Ngaji̱n, tsangì ítjòn‑náji̱n, ichjíbé jngo‑ji̱n chitso nga tsatojin‑ndá‑ji̱n skanda ñánda̱ 'mì Asón; ya̱á itjáhajcható‑ji̱n jè Pablo; nga̱ 'koa̱á 'sín kitsò‑naji̱n, nga̱ ndi̱yá ndsa̱ko̱ó ki̱ji̱‑ni ra jè. 14'Kia̱ nga ijye ijchò‑ji̱n ján Asón nga iskàkjo‑naji̱n ko̱ jè Pablo, tsikijnaya ko̱ò‑te‑naji̱n chitso nga tsangì‑ji̱n skanda ján Mitilene. 15Ítjo̱‑náji̱n ya̱ Mitilene. Ra kjomà nchijòn, ya̱á tsi'tàa̱ chraña‑ji̱n ya̱ Quío. Ra ma‑ni jò ni̱chjin, ijchó‑ji̱n Samos. Ya̱á iníkjáya‑ji̱n Trogilio. A̱kjòn, ra kjomà jàn ni̱chjin, ijchò‑ji̱n ya̱ Mileto. 16Jè Pablo, 'koa̱á 'sín isíkítsjen nga tà 'jahato kixi̱í ya̱ Éfeso; isíxátíya‑ni nga mì kì ya̱ ki̱chjin‑ila̱ ya̱ nangi Asia; nga̱ jé ra mejèn‑la̱ tsa isa̱ ndi̱to̱n ki̱jchò Jerusalén tsa kií ni̱chjin‑la̱ ya̱ tíjna 'kia̱ nga ki̱tjo 'sí 'tse̱ Pentecostés. 17Pablo, 'kia̱ nga tíjna ya̱ Mileto, kisìkasén kjoa̱á‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga ra síkinda̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra títsa̱jna ya̱ Éfeso nga katanchrabá. 18'Kia̱ nga 'ji jñà xi̱ta̱ jchínga, kitsó‑la̱: ―Jiòn, ndaá tjíjin‑no kó'sín tíjna̱ko̱‑no skanda 'kia̱ nga ti̱'sa̱ 'jía̱ i̱ nangi Asia. 19Nga kji'tá ni̱chjin, 'ñó indakjoa̱ tísíxá‑la̱ Nainá; ko̱ mì 'koa̱ 'ki ndáxkoaa̱n tíbìxtén, kjín kjoa̱ tíbatojiàa̱n koni 'sín isìko̱‑na jñà xi̱ta̱ judío. 20Tanga 'a̱n, ni̱ india ítsikikjón‑la̱ nga tsi'kènájmíya‑najiòn nga'tsì 'én ra machjeén‑no ra kjo̱nda tsa̱jiòn. Ítsi'kenájmíya‑ná ya̱ ñánda̱ maxkóya xi̱ta̱ ko̱ ti̱'koa̱á ya̱ ni'ya‑no. 21'Koa̱á 'sín tsi'kènájmíya ijye‑la̱, nga'tsì ra xi̱ta̱ judío ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío nga katasíkájno‑ni jé‑la̱ ko̱ kì ti̱ jé bátsji‑ni, ya̱ kátáfa'ta‑la̱ Nainá ko̱ katakjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. 22'Ndi̱ 'ndi̱, ya̱á tífia ján Jerusalén; nga̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá kjo̱'ñó tífìko̱‑na. Nda mí kì be mé kjoa̱ ra ko̱ma'tian; 23ta jé‑ní ra be nga jngó jngó na̱xi̱ndá ya̱ ñánda̱ nga bijchoo̱, jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, 'koa̱á 'sín 'béna̱jmíya‑na, nga nda̱yá‑ró kóti̱jna, ko̱ nga tseé kjo̱hi'in sikjiáa̱n. 24Ra kjoa̱ 'tse̱ kjo̱hi'in, mì kì makájno‑na ni̱'sín si̱ì'ken‑na jñà xi̱ta̱. Nga̱ jé ra mejèn‑na nga nda sikjéhe'ta jè xá ra kitsjà‑na Jesús ra tíjna ítjòn‑ná nga sìká'bía̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ kjo̱nda‑la̱ Nainá ra tsjá kjo̱tjò‑ná. 25’'Ndi̱ 'ndi̱, 'koa̱á 'sín xín kixi̱‑no nga'tsì‑najiòn ra ya̱ tsajmejín‑no nga tsi'kènájmíya‑no koni 'sín batéxoma Nainá, mì kì ti̱ jcha̱‑nájiòn. 26'Koa̱á xín‑no 'ndi̱ 'ndi̱, mì tsa 'a̱n tjín‑na jé tsa mì kì makjiín‑no ra a̱'ta 'tse̱ Jesús ko̱ tsa si̱jchija i'ka ijo‑no. 27Ra 'a̱n, ijyeé tsi'kènájmí ijye‑no kó'sín nga ijye tjínda‑la̱ Nainá; mì tsa mé ra tsiki'má‑najiòn. 28Jiòn jiòn, nda ti̱kinda̱a ijo‑no, ti̱'koa̱ nda ti̱kinda̱‑te nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ñánda̱ nga jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá xá ko̱'sín kitsjà‑no xá nga jiòn si̱kinda̱a koni chji̱ngo̱ cho̱, jè na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra jní‑la̱ tsikíxten nga ma isikijne. 29'A̱n, be‑ná, 'kia̱ nga ijye kjiáa̱n, kjoa̱ha'sen‑jiín‑no ra kj'ií xi̱ta̱, ra ko̱'sín 'si̱in koni tsi̱jén ra 'ñó 'tse̱n, nga ko̱mejèn‑la̱ si̱ikjehesòn xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo. 30Skanda ti̱'koa̱á ki̱tjokajiín i'ka ra ti̱ xi̱ta̱ tsa̱jiòn‑no nga ko̱kòn‑ya 'én ra mì tsa kixi̱ kjoa̱; i̱ko̱ó xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo nga ya̱ ki̱ji̱'ta‑la̱ nga sko̱ónda̱cha̱‑la̱. 31Ti̱tsa̱jnakon; ti̱kítsjen, 'a̱n, jàn nó tsakáti̱jnako̱‑no ko̱ ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n bixtée̱n ndáxkoaa̱n nga tsi'kènájmíya‑no 32’'Ndi̱ 'ndi̱ nga'tsì‑no 'ndsé, ya̱á síkítsa̱jnaya‑no tsja Nainá ko̱ ti̱'koa̱á síkítsa̱jnajin‑no 'én‑la̱, jè 'én ra tjín‑la̱ kjo̱nda, jè 'én ra ko̱ma tsjá‑la̱ nga'ñó inìma̱‑no, ko̱ tsjá‑no kjo̱tjò‑la̱ ra ijye ko̱'sín kitsjà tsa'ba Nainá nga tjábé ijye‑la̱ xi̱ta̱ ra jè sabà ko̱'sín ijye tsijen tsjahíjin nga tsje tsikítsa̱jna. 33'A̱n, ni̱mé to̱n ko̱ ni̱jngo nikje‑la̱ xi̱ta̱ kjotsjàke̱. 34Tà isa̱á nda tjíjin‑no ra jiòn, nga ndsa̱á isíxá‑na nga isakò‑na nga'tsì tsajmì ra 'a̱n ísichjée̱n ko̱ ra kjochjeén‑la̱ xi̱ta̱ ra tsikitsa̱jnako̱‑na. 35'Koa̱á 'sín ítsakon‑yá‑no, nga machjeén‑ní nga si̱xé mé‑ni nga ma ki̱si̱ko̱‑ná jñà xi̱ta̱ ra i'in tjítsa̱jna; ti̱kítsjen koni tsò 'én‑la̱ Jesús ra tíjna ítjòn‑ná nga tsò: “Isa̱á nda ko̱chikon'tieén tsa jién 'kie̱é nda mí 'koa̱‑ni tsa jién tjábé‑ná.” 36'Kia̱ nga ijye ko̱'sín kitsò, a̱kjòn tsasèn-xkó'nchi'ta nangi jè Pablo; kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá ko̱ kóhotjín xi̱ta̱. 37Nga'tsì xi̱ta̱ 'ñó itsabákjá ko̱ kitsobà ngisin Pablo, 'ñó iskindaya nga'tsiòo̱. 38'Ñó ba tjín‑la̱ jñà xi̱ta̱ koni 'sín ijye kitsò‑la̱ jè Pablo nga mì ti̱ kì ya̱ ske̱‑ni xákjién. A̱kjòn iko̱ índia skanda ñánda̱ kjijna chitso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\