Hechos 21

1'Kia̱ nga ijye iníkítsa̱jna‑ji̱n jñà xi̱ta̱ xàngi̱‑ji̱n, 'kia̱á tsihijin jngo‑ji̱n chitso nga tsangì kixi̱‑ji̱n ya̱ ñánda̱ 'mì Cos; ra kjomà nchijòn ijchò‑ji̱n ñánda̱ 'mì Rodas, a̱kjòn tsangì‑ji̱n skanda ján Pátara. 2Ya̱ Pátara kisakò jngo‑naji̱n chitso ra tífì ya̱ Fenicia, jè tsikitsa̱jnaya‑ji̱n a̱kjòn tsangì‑ji̱n. 3'Kia̱ nga i̱nchimangí‑ji̱n ya̱ a̱jin nandá, kijcha‑náji̱n jè nangi ra kjijnajin‑ndá ra 'mì Chipre; ya̱á kjijna ya̱ ngaskoán‑na̱ji̱n; 'koa̱á 'sín tsangì kixi̱‑ji̱n skanda Siria. Ya̱á 'jaha'sen chitso ya̱ na̱xi̱ndá Tiro nga̱ ya̱á itjajén 'chá ra 'ya. 4Ya̱ Tiro, iskajin‑náji̱n xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo. Ito ni̱chjin tsikitsa̱jnako̱‑ji̱n. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín isìchi̱ya‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga jè Pablo mì kì ma ki̱ji̱ ján Jerusalén ko̱ 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱. 5'Kia̱ nga ijye tsato jngo xomàna̱ nga titsa̱jna‑ji̱n, a̱kjòn tsangì india‑naji̱n. Tsakáhijtako̱ ijye‑naji̱n jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo ko̱ íchjín‑la̱ ko̱ i̱xti‑la̱ skanda ya̱ a̱ndi na̱xi̱ndá. Ya̱ a̱ndi ndáchikon tsincha-xkó'nchi‑náji̱n nga tsikitsa'ba‑la̱ji̱n Nainá. 6A̱kjòn tsi'kì‑la̱ji̱n ndsa̱‑ji̱n xàngi̱‑ji̱n nga tsangì‑naji̱n; ra ji̱n itjàha'sen‑náji̱n chitso, ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, kijí‑ni ni'ya‑la̱. 7Tsangìjin‑ndá-isa‑ji̱n nga titsa̱ya‑ji̱n chitso; ítjo̱‑ji̱n ya̱ na̱xi̱ndá Tiro skanda nga ijchò‑ji̱n ya̱ na̱xi̱ndá Tolemaida. Ya̱á itjahatsíjen‑la̱ji̱n jñà ra 'ndsé ma ra a̱'ta 'tse̱ Cristo; jngo ni̱chjin tsikitsa̱jnako̱‑ji̱n. 8'Kia̱ ra ma nchijòn, tsangì‑náji̱n ján Cesarea. Ijchò‑ji̱n ya̱ ni'ya‑la̱ Felipe ra chja̱ya 'én nda‑la̱ Cristo. Ya̱á iníkjáya‑naji̱n ni'ya‑la̱. Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, jè‑ni jngo xi̱ta̱ ra ito itjahájin nga ma ko̱si̱ko̱'ta xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo. 9Jè Felipe, ijòn ma‑nì i̱xti íchjín xa̱ngó‑la̱ ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱. 10Kjín ni̱chjin tsikitsa̱jnako̱‑ji̱n jè Felipe; ya̱á 'ji jngo xi̱ta̱ ra 'mì Agabo ra síchjeén Nainá nga chja̱ ngajo‑la̱ ra inchrabà‑ni ya̱ Judea. 11'Kia̱ nga ijchòjkon‑naji̱n, iskábé xìncho̱ ra bíkjá Pablo; tsikí'ñó tsja ko̱ ndsa̱ko̱, a̱kjòn kitsò: ―'Koa̱á 'sín tsò jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Ki̱í 'sín ki̱íté'ñó jñà xi̱ta̱ judío ján Jerusalén jè xi̱ta̱ ra bíkjá jè xìncho̱ ra̱kìi̱, a̱kjòn ya̱ si̱ìnga̱tsja ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 12Ngaji̱n ko̱ xi̱ta̱ ra ya̱ Cesarea i̱'nde‑la̱, 'kia̱ nga ina'yá‑ji̱n 'én kìi̱, tsikitsa'ba‑la̱ji̱n jè Pablo nga kì tà chjàn fì jnchro ya̱ Jerusalén. 13Tanga jè Pablo kitsó‑ní: ―¿Mé‑nì nga chindáya‑najiòn ko̱ mé‑ni nga ko̱'sín mejèn‑najiòn nga ti̱'koa̱ katamaba‑te‑na? 'A̱n ijyeé tíjna̱nda‑ná, mì tsa tà jè nga katasité'ñóo̱, ti̱'koa̱á tíjna̱nda‑ná nga ni̱'sín katasí'ken‑na xi̱ta̱ ján Jerusalén ra ta nga̱tjì 'tse̱ Jesús ra tíjna ítjòn‑ná. 14Mì kì kjomà tsichàkjáya‑la̱ji̱n; tà 'koa̱á 'sín ki'mì‑la̱ji̱n: ―Ko̱'sín katama koni 'sín mejèn‑la̱ Nainá. 15Ra ijye kjomà, tsikitsa̱jnanda‑náji̱n, a̱kjòn tsangì‑ji̱n ján Jerusalén. 16Tsakáhijtako̱ i'ka‑naji̱n jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo ra ya̱ Cesarea i̱'nde‑la̱. Kiìko̱‑naji̱n ya̱ ni'ya‑la̱ jngo xi̱ta̱ ra 'mì Mnasón ra ya̱ Chipre i̱'nde‑la̱. Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ijyeé kjotseé kotá'yá'ta‑la̱ Cristo. Ya̱á iníkjáyako̱‑ji̱n. 17'Kia̱ nga ijchò‑ji̱n ya̱ Jerusalén, jñà ra 'ndsé ma ra a̱'ta 'tse̱ Cristo ra ya̱ títsa̱jna, 'ñó tsja ki'se‑la̱ nga ijchò‑ji̱n. 18Ra ma nchijòn, ya̱á tsangì‑ji̱n ko̱ Pablo ya̱ ni'ya‑la̱ Jacobo; ko̱ ya̱á títsa̱jna‑te nga'tsì jñà xi̱ta̱ jchínga ra síkinda̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá. 19Pablo isíkjáyaá‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, a̱kjòn nda kjón tsi'kéna̱jmí ijye‑la̱ kjoa̱ ra tí'sín Nainá a̱'ta 'tse̱ xá ra tí'sín ra jè, ya̱ a̱jin‑la̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 20'Kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱, jeyaá isíkíjna Nainá ko̱ kitsó‑la̱ jè Pablo: ―Ji̱ 'ndsé, tji'ya‑ní nga ijyeé kjín jmi ma‑ni jñà xi̱ta̱ judío ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús. Nga'tsì xi̱ta̱ kìi̱, 'ñó mejèn‑la̱ nga ki̱tjasòn kjo̱téxoma ra Nainá kitsjà‑la̱ Moisés. 21Tanga 'koa̱á‑ró 'sín ijye kií'nchré ra a̱'ta tsa̱ji nga 'koa̱á‑ró 'sín bakon‑ya‑la̱ ji̱ nga'tsì xi̱ta̱ judío ra títsa̱jnajin ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío, nga mí‑ró ti̱ kì si̱hitjasòn‑ni kjo̱téxoma‑la̱ Moisés, nga katasíjchija‑ró koni 'sín 'nga‑ná ra jién, ti̱'koa̱á mì‑ró ti̱ kì kátí'ta chi̱ba̱‑ni jñà ndí i̱xti‑la̱ ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión. 22¿Kó'sín ko̱ma‑ni? Nga̱ xá kji̱'nchré‑ni xi̱ta̱ nga i̱ tijni. 23Ko̱'sín 'ti̱ìn koni 'sín 'kín‑laji̱n; títsa̱jnajin ijòn‑naji̱n i̱jndíi̱ xi̱ta̱ ra ijyeé ko̱'sín kitsjà tsa'ba nga si̱hitjasón‑la̱ Nainá. 24Ta̱ña tiki̱i jñà xi̱ta̱ kìi̱. Ti̱tsje‑ti ijo‑li. Tíchjí ijyi kótjín kjeheya mé‑ni nga katasijno‑la̱ tsja̱‑sko̱, ko̱ mé‑ni nga ske̱‑ni xi̱ta̱ nga mì tsa kixi̱ kjoa̱ koni 'sín tsò ra a̱'ta tsa̱ji. Ya̱á ske̱‑ni nga ti̱'koa̱á nihitjasón‑ti jè kjo̱téxoma‑la̱ Moisés. 25A̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío ra ijye makjiín‑la̱ 'én nda‑la̱ Cristo, ijyeé inikasén‑la̱ji̱n xa̱jo̱n koni 'sín nga ijye ichosòn‑la̱ji̱n nga mì kì ma ski̱ne̱ tsajmì ra ya̱ sinchá ya̱ ngixko̱n xkósòn ra nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱; ko̱ mì ti̱ kì ko̱ma ski̱ne̱‑ni jní ko̱ jñà cho̱ ra mì kì xaájten jní‑la̱; nga ti̱'koa̱á, kì ti̱ kjoa̱chijngi sísin‑la̱. 26Ra ma nchijòn, Pablo kiìko̱ó nga ijòn xi̱ta̱ kìi̱. Ta̱ñaá kiì sítsje ijo‑la̱ a̱'ta 'tse̱ jé‑la̱ [koni 'sín tjín kjo̱téxoma 'tse̱ xi̱ta̱ judío]; a̱kjòn kiì ya̱ ñánda̱ tíjna i̱ngo̱ ítjòn mé‑ni nga isíkjí'nchré‑ni xi̱ta̱ mé ni̱chjin‑ni nga kje̱he'tà ni̱chjin‑la̱ nga ko̱'sín i̱nchisítsje ijo‑la̱; a̱kjòn 'kia̱á ko̱ma i̱ko̱ cho̱ jngó jngó xi̱ta̱ kìi̱ ra tsjá‑la̱ Nainá koni jngo kjo̱tjò. 27'Kia̱ nga ijye kja̱me bijchó ito ni̱chjin, jñà xi̱ta̱ judío ra inchrabà‑ni ya̱ nangi Asia, kijtseé jè Pablo nga ya̱ tíjna ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn; tsinchá'a nga'tsì xi̱ta̱, a̱kjòn itsabá'ñó jè Pablo, 28'Ñó kiìchja̱, kitsò: ―¡Nga'tsì ra xi̱ta̱ Israel 'mì‑no, ti̱si̱ko̱‑náji̱n! Jé xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra 'ñó tsá'ba ya̱ nga'tsì na̱xi̱ndá nga bakón‑ya kjo̱téxoma ra kondra̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá, ra kondra̱ fì‑te‑la̱ kjo̱téxoma 'tse̱ Moisés, ko̱ ra kondra̱ fì‑la̱ i̱ngo̱ ítjòn. Skanda ti̱'koa̱á kà'fiìkó i'ka ra mì tsa xi̱ta̱ Judío nga tísíkjaha'sen ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ nga tísítjé jè i̱'nde tsje‑la̱ Nainá. 29Jñà xi̱ta̱ kìi̱, kií ko̱'sín kitsò‑ni, 'kia̱ nga 'sa̱ ítjòn, kijtseé jè Pablo ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá nga ta̱ña tje̱n‑ko̱ jngo xi̱ta̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío ra 'mì Trófimo ra Éfeso i̱'nde‑la̱; 'koa̱á 'sín isíkítsjen tsa ti̱'koa̱á ya̱á kiìko̱ ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱. 30Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kií'nchré‑ní nga kjo̱si isakò. Ndi̱to̱ón kjóxkóya jñà xi̱ta̱. Itsabá'ñó jè Pablo; kjo̱'ñó tsikínga nga tsachrje ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱; a̱kjòn tsikíchjàjto jè xo̱tjo̱ba̱ i̱ngo̱. 31Ijyeé mejèn i̱nchisí'ken. 'Koa̱á ma‑ni nga ndi̱to̱ón kií'nchré jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn 'tse̱ Roma nga kjo̱si isakò ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén. 32Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, ndi̱to̱ón tsikíxkóya jñà chíchàn‑la̱ ko̱ xi̱ta̱ ra tjíhijyo ítjòn‑la̱ chíchàn; ndi̱to̱ón tsahachikon nga kijì ya̱ ñánda̱ nga tjín kjo̱si. Jñà xi̱ta̱, 'kia̱ nga kijtse jñà chíchàn, 'kia̱á kitsjin‑nì jè Pablo; mì ti̱ kì iskajàn‑ko̱‑ni. 33'Kia̱ nga ijchò jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, itsabá'ñó jè Pablo ko̱ tsikí'tin jñà chíchàn‑la̱ nga jò na'ñó ki̱cha̱ kadena̱ kátí'tá'ñó‑ni. A̱kjòn iskonangi‑la̱ jñà xi̱ta̱, yá xi̱ta̱‑ni ra 'mì Pablo ko̱ mé ra ki'sìn. 34Nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱, jndíi̱ ra ján chja̱; kja̱‑tsò kja̱‑tsò nga jngó jngó xi̱ta̱. Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, mì kì kjomà kijtse ñánda̱ tsikí'tsia̱ kjòn‑ni kjoa̱ ta nga̱tjì‑la̱ 'ñó si ki'sìn jñà xi̱ta̱. Kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ jñà chíchàn‑la̱ nga katafìko̱ jè Pablo ya̱ ni'ya 'tse̱ chíchàn. 35'Kia̱ nga i̱nchifìmijno ya̱ ñánda̱ ma 'faha'sen‑ni chíchàn, jñà chíchàn, chaán tsa'nga jè Pablo, ta nga̱tjì‑la̱ 'ñó i̱nchima'tse̱n jñà xi̱ta̱, 36nga tsò: ―¡Katabiya‑róoi̱! 37'Kia̱ nga ijye i̱nchi'faha'sen‑ko̱ ya̱ ni'ya 'tse̱ chíchàn, jè Pablo kiìchja̱‑la̱ jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, kitsò‑la̱: ―¿A ko̱maá kokó jngohíjta‑la? Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn kitsó‑la̱: ―¿A maá‑li nakjí 'én griego? 38¿A mí tsa ji̱ ra Egipto i̱'nde‑li, ra tsikí'tsia̱ jngo kjo̱jchán jñà ni̱chjin ra ijye tsato nga ijòn jmi xi̱ta̱ kiìko̱ kjo̱jchán ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ñánda̱ nga nangi kixì? 39Pablo kitsó‑la̱: ―'A̱n, xi̱ta̱ judío‑ná, ya̱á i̱'nde‑na̱ ya̱ Tarso, jngo na̱xi̱ndá ra 'ñó nda na'yá‑la̱ ya̱ nangi Cilicia; 'ti̱ìn kjo̱nda, ti̱'nde‑ná nga kokó na̱jmiá jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 40Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, kitsjá'nde‑la̱; a̱kjòn tsasijna kixi̱ jè Pablo ya̱ a̱sòn‑la̱ ñánda̱ nga ki̱jo̱n chon; iskiítje̱n tsja nga jyò katitsa̱jna jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 'Kia̱ nga ijye tsikìtsa̱jnajyò, 'én Hebreo kiìchja̱ nga kitsò‑la̱:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\