Hechos 22

1―Nga'tsiò ra xi̱ta̱ Israel 'mì‑no, ko̱ ra xi̱ta̱ jchínga 'mì‑no, nda ti̱ná'yá‑ná koni 'sín xin‑no nga kósi̱ko̱tjià ijo‑na̱. 2Jñà xi̱ta̱, 'kia̱ nga kií'nchré nga 'én hebreo kiìchja̱‑la̱, isa̱á ta jyò tsikitsa̱jna. 'Kia̱á kitsò‑isa Pablo: 3―'A̱n, xi̱ta̱ judío‑ná. Ya̱á kitsian ya̱ Tarso, na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni ya̱ Cilicia. Tanga i̱í kjójcháa̱ Jerusalén. Jé ískotá'yá'ta‑la̱ jè maestro Gamaliel. 'Ñó nda tsakón‑ya‑na koni 'sín tjín kjo̱téxoma 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná. Ngi tjíjngoó takoàa̱n nga tísìhitjásòn‑la̱ Nainá koni 'sín 'nià jiòn skanda ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱. 4Nga 'sa̱ kjotseé, kítsahatji̱ngi‑la̱ ko̱ skanda kjomején‑na nga kísì'kéen jñà xi̱ta̱ ra fìtji̱ngi‑la̱ jè ndi̱yá xi̱tse̱ ra̱kìi̱. Ítsabá'ñó‑ná nga ísikjáha'sen nda̱yá ra ko̱ íchjín ko̱ íchjá. 5Jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ jchínga ra títsa̱jna ítjòn, ndaá kijtse jñà kjoa̱ kìi̱. Jñá kitsjà‑na xa̱jo̱n ra 'ya‑la̱ xi̱ta̱ xàngie̱é ra títsa̱jna ya̱ Damasco, ko̱ kijí‑ná ya̱ Damasco mé‑ni nga ko̱ma kji̱nchrabàko̱‑na i̱ Jerusalén nga'tsì xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo mé‑ni nga kata'bì‑la̱ kjo̱hi'in. 6’'Kia̱ nga ijye ijchò chraña ya̱ Damasco, ijchó‑la tsa nchisen 'kia̱. Tà ndi̱to̱ón tsatsíjen jngo‑na ni'í ra ngajmi inchrabà‑ni ra isìhisen kóho'ki jngo tjindi ñánda̱ nga tísi̱jnaa̱. 7Iskajndo'táa̱ ya̱ nangi. Ko̱ a̱kjòn kí'nchre jngoo̱ 'én ra a̱jin i̱sén kiìchja̱, kitsò: “Saulo, Saulo, ¿mé‑ni kondra̱ tji'mi‑ná, nga 'a̱án ra tjimihìtji̱ngi‑ná?” 8'Kia̱á ískonangi‑la̱, kíxin‑la̱: “¿Yá‑ni ngaji̱ Na̱'ìn?” Kitsó‑na: “'A̱n‑ná ra 'mì‑na Jesús ra Nazaret tsa̱'a̱n, 'a̱n‑ná ra kondra̱ tji'mi‑la̱ ji̱ nga tjimihìtji̱ngi‑la̱.” 9Jñà xi̱ta̱ ra tje̱n‑ko̱‑na, kijtseé ni'í ra kjohisen, tanga mì kì kjòchi̱ya‑la̱ 'én‑la̱ jè ra 'a̱n kiìchja̱‑na. 10'Kia̱á ískonangi‑la̱ nga kíxin‑la̱: “¿Mé ra 'siaa̱n, Na̱'ìn?” Kitsó‑na: “Ti̱sítji̱in, 'tin ya̱ Damasco. Ya̱á 'se̱na̱jmí ijye‑li kó'sín nga ijye tjínda nga 'si̱in.” 11'A̱n mì kì ti̱ tsatsíjen‑na, ta nga̱tjì‑la̱ jè ni'í ra 'ñó jate isìxka̱‑na. Jñà xi̱ta̱ ra tje̱n‑ko̱‑na itsabá'ñó ndsa̱ nga kiìko̱‑na skanda ya̱ ján Damasco. 12’Ya̱á tíjna jngo xi̱ta̱ ra 'mì Ananías ra nda bexkón Nainá koni 'sín tíchja̱ kjo̱téxoma‑la̱ Moisés; nga'tsì xi̱ta̱ judío ra títsa̱jna ya̱ Damasco, saba 'koa̱á 'sín tsò nga ndaá xi̱ta̱ jè Ananías. 13'Kia̱ nga 'ji katsíjen‑na jè Ananías, kitsó‑na: “'Ndsé Saulo, katatjá'xa̱ india‑ni jñà xkìn.” Ti̱'kia̱á itjá'xa̱‑ni jñà xkoàa̱n, a̱kjòn ma kíjtsee̱ jè Ananías. 14'Kia̱á kitsò-isa‑na: “Jé Nainá ra 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná tsjahíjin‑li mé‑ni nga jcha̱xkin mé ra mejèn‑la̱, ti̱'koa̱á jcha̱xkin jè ra Ngi Xi̱ta̱ Kixi̱; ko̱ ki̱ná'yi 'én‑la̱ ra tsa'ba ki̱tjo‑ni. 15Nga̱, ji̱í 'ki̱‑la̱ 'én‑li nga'tsì xi̱ta̱ nga 'kéna̱jmí‑la̱ nga'tsì kjoa̱ ra tjì'yi ko̱ ra tjina'yí. 16¡Kì ta̱ tsja chiñá‑ni! Ti̱sítji̱in nga katasatíndí. Ti̱jé‑la̱ kjoa̱nìhijcha'ta jè Jesús mé‑ni nga katatsje‑ni jé‑li.” 17’'Kia̱ nga 'jíi̱‑na i̱ Jerusalén, ya̱á kijiàa̱ ñánda̱ tíjna i̱ngo̱ ítjòn nga kíchjà'ta‑la̱ Nainá. Ya̱á tsatsíjen jngo‑na ra koni tsa tí'bì‑na nijñá. 18Kíjtse‑náa̱ jè Na̱'ín‑ná nga kitsò‑na: “Ti̱xátíyi, ndi̱to̱n títjo̱kàjin i̱ na̱xi̱ndá Jerusalén; nga̱ mì kì yá ra kji̱'nchré 'én ra ki̱nákjoa̱yi ra a̱'ta tsa̱'a̱n.” 19'A̱n kíxin‑la̱: “Na̱'ìn, ijyeé tjíjiín‑la̱, nga 'a̱án‑ná ra ítsabá'ñó nga ísikjáha'sen nda̱yá ko̱ nga ískajàn‑ko̱ jñà xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱ji ñánda̱ nga jngó jngó ni'ya sinagoga kijiàa̱ ya̱ ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío. 20Ko̱ ti̱'koa̱á ya̱á tíjna̱ 'kia̱ nga isì'ken xi̱ta̱ jè chi̱'nda‑li Esteban, jè ra kitsjà 'én ra a̱'ta tsa̱ji; ti̱'koa̱á isìjngoó takoàa̱n 'kia̱ nga ini'ken; skanda 'a̱án ísikínda̱ jñà nikje‑la̱ xi̱ta̱ ra isì'ken.” 21Tanga jè Na̱'ín‑ná kitsó‑na: “'Tin, ya̱á sikásén‑la na̱xi̱ndá ra kjin kjihijyo ya̱ ñánda̱ títsa̱jna ra mì tsa xi̱ta̱ judío.” 22Jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, skanda ta ya̱á kií'nchré-isa‑la̱; a̱kjòn 'kia̱á 'ñó kiìchja̱, kitsò: ―¡Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, katabiya! ¡Mì ti̱ kì machjeén‑ni nga kíjnakon‑isa i̱ i̱sà'nde! 23Jñà xi̱ta̱ kìi̱, isa̱á 'ñó kiìchja̱‑isa; tsikítsajne nikje‑la̱ ko̱ tsikíxten‑jín chijo ya̱ a̱jin i̱sén. 24Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, kitsjá kjo̱hixi̱ nga ya̱ katasijna'ya Pablo ya̱ ni'ya 'tse̱ chíchàn; ti̱'koa̱á kitsjá kjo̱hixi̱ nga katajá‑la̱ mé‑ni nga kata'béna̱jmí‑ni mé ra ki'sìn, mé‑ni ko̱'sín ta̱ si síko̱‑ni jñà xi̱ta̱. 25'Kia̱ nga ijye tsikí'tá'ñó nga ko̱jà‑la̱, jè Pablo kitsò‑la̱ jè chíchàn ra ya̱ síjna, jè ra bí'tin jñà chíchàn ra i'ka: ―¿A tjí'nde‑najiòn nga ko̱'sín si̱ko̱o jngo xi̱ta̱ romano ra kjè 'ya‑la̱ mé jé ra tjín‑la̱? 26Jè chíchàn ra̱kìi̱, 'kia̱ nga kií'nchré nga xi̱ta̱ romano‑ní, kiìjkoón jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Mé ra 'si̱in? Nga̱ jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, xi̱ta̱ romano‑ró. 27Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn kijì‑ní nga ikjonangi‑la̱ Pablo, kitsò‑la̱: ―Ngaji̱, ¿a kixi̱í kjoa̱ nga xi̱ta̱ romano‑ní? Jè Pablo kitsó‑la̱: ―Jon, 'én kixi̱‑ní. 28Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn kitsó‑la̱ Pablo: ―Tse jchán to̱n isingi‑na nga ma xi̱ta̱ romano kjomà. Ko̱ jè Pablo kitsó‑la̱: ―Tanga ra 'a̱n, xá 'koa̱á 'sín kitsin‑na nga xi̱ta̱ romano. 29Jñà chíchàn ra tjín‑ni nga ko̱jà‑la̱ tsincha'taxìn‑ní; ti̱'koa̱á jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn skanda itsakjón‑ní ta nga̱tjì‑la̱ nga jè kitsjà kjo̱hixi̱ nga kisi'tá'ñó. 30'Kia̱ nga ma nchijòn, jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn mejèn‑la̱ nga ske̱ mé kjoa̱ kjòn‑ni ra tjín‑la̱ jè Pablo mé‑ni nga ko̱'sín bángi‑ni jñà xi̱ta̱ judío. Iskíjnda̱'ñó‑ni; a̱kjòn tsikíxkóya xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío; kiìko̱ Pablo, tsasíjna masen ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ kìi̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\