Hechos 23

1Jè Pablo isko'án jñà xi̱ta̱xá ítjòn kitsò‑la̱: ―Jiòn 'ndsé, ra xi̱ta̱ judío 'mì‑ná, 'koa̱á xín‑no, ngi tsjeé tíjna kjo̱bítsjen‑na̱ nga nda tísitjásòn koni 'sín mejèn‑la̱ Nainá skanda ni̱chjin 'ndi̱‑ni̱. 2Jè na̱'mì ítjòn ra 'mì Ananías, 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱jncha'ta chraña‑la̱ Pablo nga katasíjtsin'á jngo ya̱ tsa'ba. 3Pablo kitsó‑la̱: ―¡Nainá si̱ìjtsin'á‑te ya̱ ndsa̱'bì, ji̱ ra jò i̱sén tjín‑li! Nga̱ ngaji̱, kií xá tijna‑ni nga kíndajín‑ná koni 'sín nga tíchja̱ kjo̱téxoma ko̱ ti̱ji̱í tjibatonè‑la̱ jè kjo̱téxoma nga tji'bi kjo̱hixi̱ nga katanijtsin'á‑na. 4Jñà xi̱ta̱ ra i̱ncha'ta chraña‑la̱ Pablo kitsó‑la̱: ―¿Mé‑ni ko̱'sín nakjoájno‑ila̱ jè ra na̱'mì ítjòn‑la̱ Nainá tíjna? 5Jè Pablo kitsó‑la̱: ―'Ndsé, mì kì be tsa jè ra na̱'mì ítjòn tíjna. Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta 'én‑la̱ Nainá nga tsò: “Jè ra xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ na̱xi̱ndá, mì kì ko̱ma ki̱nákjoa̱jno‑la̱.” 6Pablo, 'kia̱ nga kijtse jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jna nga jò‑ya tjín, nga tjín xi̱ta̱ fariseo ko̱ tjín xi̱ta̱ saduceo, 'ñó kiìchja̱, kitsò: ―'Ndsé, 'a̱n, xi̱ta̱ fariseo‑náa̱; i'ndí‑la̱ xi̱ta̱ fariseo‑náa̱; kií ko̱'sín tísingi‑na ta nga̱tjì‑la̱ nga 'koa̱á 'sín makjiín‑na nga faháya‑ila̱ jñà xi̱ta̱ ra biya. 7'Kia̱ nga ijye ko̱'sín kitsò Pablo, tsikí'tsia̱á nga tsakátikjo jñà xi̱ta̱ fariseo ko̱ xi̱ta̱ saduceo nga kjojòya kjo̱bítsjen‑la̱, 8ta nga̱tjì‑la̱, nga̱ jñà xi̱ta̱ saduceo mì kì makjiín‑la̱ tsa kixi̱ kjoa̱ nga faháya‑ila̱ xi̱ta̱ ra biya, ti̱'koa̱á mì kì makjiín‑la̱ tsa tjín ra 'mì ìkja̱li̱ ko̱ tsa tjín ra i̱sén ni̱chjin 'mì; tanga jñà xi̱ta̱ fariseo makjiín ijyeé‑la̱ a̱'ta 'tse̱ nga'tsì kjoa̱ kìi̱. 9'Ñó jchán kiìchja̱ nga'tsiòo̱ ko̱ 'kia̱á tsasítje̱n i'ka xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra ya̱ chja̱‑ni xi̱ta̱ fariseo nga 'ñó tsakátikjo nga kitsò: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ni̱mé ra sakó‑naji̱n ra 'cho tí'sín; tsa kì ni̱chjin, tsa jngo i̱sén ni̱chjin kiìchja̱‑la̱ ko̱ tsa jngo ìkja̱li̱ tsakáko̱, tanga mì kì ma jién sa̱téchjá‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. 10'Kia̱ nga kijtse jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn nga sa 'ñó sa 'ñó makjan‑isa‑la̱ xi̱ta̱, itsakjón‑ní nga 'koa̱á 'sín kjomà‑la̱ tsa ya̱ si̱ì'ken jè Pablo. 'Kia̱á kiìchja̱ i'ka‑la̱ jñà chíchàn; kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ nga katafìko̱ india‑ni ya̱ ni'ya 'tse̱ chíchàn. 11Ra ma nchijòn nga ni̱tje̱n, jè Na̱'ín‑ná ijchò kasi'ta‑la̱ Pablo nga kitsò‑la̱: ―Kì tà chjàn skon‑jìn, koni 'sín inakjí i̱ Jerusalén ra a̱'ta tsa̱'a̱n, 'koa̱á ti̱'sín machjeén nga ki̱nákji̱i ján Roma. 12'Kia̱ nga ijye ki'se i̱sén, jñà xi̱ta̱ judío tsajo̱óya‑ni nga si̱ì'ken jè Pablo, 'koa̱á 'sín kitsjà kixi̱ 'én‑la̱ nga mì ti̱ kì ko̱kje̱n‑ni ko̱ mì ti̱ kì nandá sk'í‑ni skanda 'kia̱ nga si̱ì'ken jè Pablo ko̱ nga jé Nainá katatsjá‑la̱ kjo̱hi'in tsa mì kì ki̱tjasòn‑la̱. 13Tsatoó ichán ma‑ni jñà xi̱ta̱ judío ra ko̱'sín tsajo̱óya‑ni. 14Jñà xi̱ta̱ kìi̱, kiìjkón jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ xi̱ta̱ judío, kitsò‑la̱: ―'Koa̱á 'sín ijye tsi'kì kixi̱‑ji̱n 'én‑na̱ji̱n nga mì kì mé ra chji̱ne̱‑ji̱n skanda 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin nga si̱'ken‑ji̱n jè Pablo, ko̱ nga Nainá katatsjá‑naji̱n kjo̱hi'in tsa mì kì ki̱tjasòn‑naji̱n. 15Nga'tsì‑no ra tjín‑no xá ítjòn koni 'sín nga titsa̱jnajtién, ko̱'tìn‑la jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn nga katanchrabáko̱‑no i̱jndíi̱ nchijòn. Ta 'koa̱á 'sín 'tin‑la nga jè mejèn‑najiòn nga isa̱ nda jcha̱a jè kjoa̱ ra tjín‑la̱. Ngaji̱n, ki̱tsa̱jnanda‑náji̱n ya̱ a̱ya ndi̱yá nga si̱'ken‑ji̱n 'kia̱ nga ti̱kje 'fiì i̱jndíi̱. 16Tanga jè ti‑la̱ ndichja Pablo, kií'nchré‑ní kjoa̱ ra tsajo̱óya‑ni jñà xi̱ta̱ judío; 'kia̱á kisíkjí'nchré jè Pablo ya̱ ni'ya 'tse̱ chíchàn. 17Jè Pablo kiìchja̱ jngo‑la̱ chíchàn, kitsò‑la̱: ―Tiki̱i jè ti ra̱kìi̱ ya̱ ñánda̱ tíjna xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn. Tjín 'én ra 'ke̱èna̱jmí‑la̱. 18Jè chíchàn kiìko̱ó jè ti ra̱kìi̱ ya̱ ñánda̱ tíjna xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, kitsò‑la̱: ―Jè Pablo ra tíjnaya nda̱yá kàchja̱‑na nga kàtsò‑na: “Tiki̱i jè ti ra̱kìi̱. Tjín‑ró jngo 'én ra 'ke̱èna̱jmí‑la̱.” 19Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, itsabá'ñó tsja jè ti, kiìko̱'tàxìn nga iskonangi‑la̱ mé 'én ra 'ke̱èna̱jmí‑la̱. 20Jè ti ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―Jñà xi̱ta̱ judío, ijyeé tsajo̱óya‑ni [nga mején‑la̱ sko̱ónda̱cha̱‑li] nga 'koa̱‑ró 'sín ki̱ìtsa'ba‑li nga íki̱i nchijòn jè Pablo ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá judío nga mejèn‑ró‑la̱ isa̱ nda sko̱nangi‑la̱ mé kjoa̱ ra tjín‑la̱. 21Ngaji̱, kì tà chjàn makjiín‑li. Nga̱ tsatoó‑la tsa ichán ma‑ni jñà xi̱ta̱ kìi̱ ra títsa̱jnanda nga kítsa̱jnachjà‑la̱ Pablo ya̱ a̱ya ndi̱yá nga mejèn‑la̱ si̱ì'ken. Ijyeé ko̱'sín kitsjà kixi̱ 'én‑la̱ nga mì‑ró ti̱ kì ko̱kje̱n‑ni, nga mì‑ró ti̱ kì nandá sk'í‑ni skanda 'kia̱ nga si̱ì'ken jè Pablo ko̱ nga Nainá‑ró katatsjá‑la̱ kjo̱hi'in tsa mì kì ki̱tjasòn‑la̱. Ko̱ 'ndi̱ 'ndi̱, tà jé i̱nchikoñá‑la̱ nga kó'sín síi̱ ra ji̱. 22Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ jè ti nga katafì‑ni, 'koa̱á 'sín tsikí'tin, kì tà chjàn yá ra ko̱tsò‑la̱ koni 'sín nga ijye jè tsi'kéna̱jmí‑la̱ jñà 'én kìi̱. 23Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, jò chíchàn‑la̱ kiìchja̱‑la̱ ra bí'tin xákjién. Kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ nga katasíkítsa̱jnanda jò sindo̱ chíchàn ra ndsa̱ko̱ ki̱ji̱‑ni, ko̱ jàn‑kan ko̱ te ra kabàyo̱ kítsa̱sòn‑la̱, ko̱ jò sindo̱ ra ki̱cha̱ lanza 'koa̱ nga ki̱ji̱ skanda ya̱ Cesarea 'kia̱ nga ki̱jchò las nueve nga ijye ko̱jñò. 24Ti̱'koa̱ kitsjá kjo̱hixi̱ nga kátíjnanda jngo kabàyo̱ ra kíjnakjá‑la̱ jè Pablo mé‑ni nga nda kjòn katafìko̱ skanda ñánda̱ tíjna jè xi̱ta̱xá ítjòn ra 'mì Félix. 25Jngo xa̱jo̱n tsikínda ra ma nikasén ra tsò: 26“Tjín‑li kjo̱nda ngaji̱ Félix ra xi̱ta̱xá ítjòn tijni; 'a̱n, Claudio Lisias, 'koa̱á 'sín tísixó'tá‑la. 27Jè xi̱ta̱ ra tísikásén‑la, jñà xi̱ta̱ judío kitsabá'ñó. Kja̱meé kisì'ken, tanga 'kia̱ nga kí'nchrè nga xi̱ta̱ romano‑ní, 'a̱án kiìko̱ jñà chíchàn‑na̱ nga ìtsjà'án. 28Ko̱ ya̱á kiìko̱ ya̱ ñánda̱‑nioo̱ títsa̱jna jñà xi̱ta̱xá‑la̱ xi̱ta̱ judío nga mejèn‑na skee̱ mé kjoa̱ ra tjín‑la̱. 29'Kia̱ nga ijchòko̱, kíjtse‑náa̱ nga ta kií nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ kjo̱téxoma ra tjín‑la̱. Ko̱ jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, nì mé jé tjín‑la̱ ra bakèn‑la̱ nga ki̱yá, skanda mí kì bakèn‑la̱ nga nda̱yá ki̱ji̱. 30'A̱n, 'koa̱á 'sín ki'sena̱jmí‑na nga jñà xi̱ta̱ judío 'koa̱á 'sín ijye tsajo̱óya‑ni nga mejèn‑la̱ ta si̱ì'ken chijé. 'Koa̱á ma‑ni nga ji̱ tísikásén‑la. Ko̱ 'koa̱á ti̱'sín kíxin‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra bángi nga ya̱ ngixkìi̱n katasindajín‑la̱ tsa mé kjoa̱ ra tjín‑la̱ ra kondra̱ 'tse̱.” 31'Kia̱ nga ijye kjòjñò, jñà chíchàn kiìko̱ó jè Pablo skanda ján Antípatris koni 'sín nga ijye kisi'tin. 32Ra ma nchijòn jñà chíchàn ra ndsa̱ko̱ kijì‑ni, tsáfaá‑ni; 'ji‑ni skanda ya̱ ni'ya 'tse̱ chíchàn. Tà jñá kiìko̱ Pablo jñà chíchàn ra kabàyo̱ títsa̱jnasòn. 33Jñà chíchàn kìi̱, 'kia̱ nga ijchò ya̱ Cesarea, isìnga̱tsjaá jè xi̱ta̱xá ítjòn xa̱jo̱n ra 'ya ra inikasén‑la̱; ti̱'koa̱ isìnga̱tsja jè Pablo. 34Jè xi̱ta̱xá ítjòn, 'kia̱ nga ijye tsikíxki̱yajin jè xa̱jo̱n ra inikasén‑la̱, iskonangi‑ní ñánda̱‑ni i̱'nde‑la̱ Pablo. 'Kia̱ nga ijye kijtse nga ya̱á nangi Cilicia i̱'nde‑la̱, 35kitsó‑la̱: ―'Kia̱á kji'nchrè‑la 'kia̱ nga kj'i̱í jñà xi̱ta̱ ra bángi‑li. A̱kjòn kitsjá kjo̱hixi̱ nga katamakìnda̱, ko̱ ya̱ katijna ya̱ ni'ya masen ra tsikínda Herodes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\