Hechos 24

1Ra kjomà 'òn ni̱chjin, ijchó ya̱ Cesarea jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ra 'mì Ananías. Tje̱n‑ko̱ i'ka xi̱ta̱ jchínga ra tjíhijyo ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío; ti̱'koa̱ tje̱n‑ko̱ jngo xi̱ta̱ ra ma‑la̱ chja̱tjì jngo kjoa̱ jè ra 'mì Tértulo. Jñà xi̱ta̱ kìi̱, kijì ñánda̱ nga tíjna jè Félix ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna nga tsakángi jè Pablo. 2'Kia̱ nga 'jiìkásen masen Pablo, tsikí'tsia̱á jè Tértulo nga kitsjà'tin 'én ra kondra̱ 'tse̱; kitsò‑la̱ jè Félix: ―Ngaji̱ ra xi̱ta̱xá ítjòn tijni, kjo̱nda tsa̱ji‑ní nga 'nchán titsa̱hijyo‑ji̱n. Kjín kjoa̱ ra nda tíbitjasòn ya̱ na̱xi̱ndá‑na̱ji̱n ra kjoa̱chji̱ne̱ tsa̱ji. 3Kji'tá ni̱chjin tjín kjo̱nda tsa̱ji nga tíjngo. Ko̱'sín Nainá ra kátíchjí‑li nga ko̱'sín ta̱ nda tjibisiko̱‑náji̱n. 4Majìn‑naji̱n nga tse chjinìchjin‑laji̱n; tjín‑li kjo̱nda nga ko̱'sín ti̱ná'ya jngohíjta‑náji̱n. 5'Koa̱á 'sín ijye kijcha‑la̱ nga jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, 'ñó 'cho tí'sín nga tjíjtsa i̱sà'nde síjòyaá xi̱ta̱ na̱xi̱ndá judío; jé tíjna ítjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ nazareno ra síkaatjìya‑la̱ ndi̱yá‑la̱ Nainá. 6Ti̱'koa̱á kjomejèn‑la̱ isìkitsón ya̱ I̱ngo̱ Tsje‑la̱ Nainá nga mejèn‑la̱ isìkjaha'sen jngo kjoa̱ ra mì tsa ya̱ bako̱‑la̱; 'koa̱á ma‑ni nga indabá'ñó‑ji̱n. [Mején‑naji̱n ko̱'sín si̱ko̱‑ji̱n koni 'sín tjín kjo̱téxoma tsa̱ji̱n, 7tanga jé xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn ra 'mì Lisias tsasìko̱, ngi ko̱ó kjo̱'tse̱n nga tsja'án‑naji̱n 'kia̱ nga ijye nda indabá'ñó‑ji̱n tsiki, 8ko̱ 'koa̱á 'sín kitsò nga jñà xi̱ta̱ ra bángi, tjíné‑la̱ nga i̱ ngixkìi̱n kátíndajín.] Ko̱maá ngaji̱ sabà chji̱nangi‑la̱ nga'tsì kjoa̱ kìi̱, mé‑ni nga jcha̱‑ni kó'sín tjín kjòn‑ni nga ko̱'sín fangi‑ji̱n. 9Jñà xi̱ta̱ judío ra ya̱ títsa̱jna, ti̱'koa̱á 'koa̱á 'sín kitsò nga 'koa̱á 'sín tjín kiti. 10Jè xi̱ta̱xá ítjòn iskimítje̱én tsja nga kitsjá'nde‑la̱ Pablo nga kiìchja̱. Jè Pablo kitsó‑ní: ―Ngaji̱ ra xi̱ta̱xá ítjòn tijni, ijyeé be‑náa̱ nga kjokjín nó tijnajin kjo̱téxoma ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱; 'koa̱á ma‑ni nga ngi ko̱ó kjo̱tsja‑na̱ nga kichjàa̱, nga kósi̱ko̱ ijo‑na̱. 11Ngaji̱, ko̱maá kjótsjiyi, ya̱á jcha̱a‑ni nga 'én kixi̱‑ní koni 'sín nga xiáa̱n; 'sa̱á tjín‑ni tejò ni̱chjin 'kia̱ nga 'jía̱ ya̱ Jerusalén nga 'jáha̱'se̱n ya̱ i̱ngo̱ ítjòn nga kíjtsexkón Nainá. 12Mì kì tsijen kijcha‑na tsa xi̱ta̱ tíbatíko̱, ko̱ ni̱ mì tsa xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ítsincha'á ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ ítjòn, ko̱ ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ maxkóya xi̱ta̱ Judío, ko̱ ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá. 13Jñà xi̱ta̱ ra bángi‑na mì kì ñánda̱ i̱'ká‑ni nga ko̱ki̱tso̱ nga 'én kixi̱‑ní jñà kjoa̱ ra bánè‑na. 14Tanga 'koa̱á xián kixi̱‑la ra ngi kjo̱hixi̱, 'a̱n, jè sìhitjásòn‑la̱ jè Nainá ra Nainá tsò‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑na̱ji̱n; 'koa̱á 'sín sìhitjásòo̱n koni 'sín tjín jè ndi̱yá xi̱tse̱‑la̱ Cristo, jè ra tsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga kj'ií ndi̱yá‑ní a̱'ta 'tse̱ Nainá. 'A̱n makjiín ijyeé‑na koni 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tjí'ta kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés ko̱ 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá kjotseé. 15'Koa̱á 'sín tjíjngo takoàa̱n ra a̱'ta 'tse̱ Nainá nga tíkoñá‑la̱ koni 'sín i̱nchikoñá‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, nga kjoa̱áyaá‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken, jñà ra xi̱ta̱ kixi̱ ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ kixi̱ kjomà. 16'Koa̱á ma‑ni nga 'koa̱á 'sín binè‑la̱ ijo‑na̱ nga tsjeé síkíjna kjo̱bítsjen‑na̱ ya̱ ngixko̱n Nainá ko̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱. 17’'Kia̱ nga ijye kjokjín nó xìn na̱xi̱ndá tsá'ba̱, 'jíhi̱í india‑na ya̱ na̱xi̱ndá‑na̱ nga 'jíi̱ko̱‑la̱ to̱n jñà ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ ko̱ 'jíi̱ tsja‑la̱ kjo̱tjò jè Nainá ya̱ Jerusalén. 18'Koa̱á 'sín tjín kjoa̱ ra tí'siaa̱n ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ 'kia̱ nga ijye ísitsjée̱ ijo‑na̱ [koni 'sín tjín kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ judío]. 'Kia̱ nga kijtse‑na jñà xi̱ta̱ judío ra ya̱ Asia i̱'nde‑la̱, mì tsa kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra títsa̱jnako̱‑na, ti̱'koa̱á mì tsa kjo̱si tíbì'tsiáa̱. 19Jñá‑la xi̱ta̱ kìi̱ ra kixi̱ kjoa̱ ra ma kji̱nchrabà mé‑ni nga tsjá‑ni 'én‑la̱ tsa mé kjoa̱ ra tjín‑la̱ ra kondra̱ tsa̱'a̱n. 20Ko̱ tsa majìn, jñà xi̱ta̱ ra i̱ títsa̱jna ká'téna̱jmí tsa mé jé ra isakò‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n 'kia̱ nga tsakáti̱jnaa̱ ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá judío. 21O̱ ra kií jé ra tíma‑na nga 'ñó kíchjà 'kia̱ nga tíjna̱jin‑la̱ xi̱ta̱xá judío nga kíxin‑la̱: “Ni̱chjin ra̱kìi̱, ta kií kjoa̱ nga tísinéjé‑na ta nga̱tjì‑la̱ nga ko̱'sín makjiín‑na nga faháya‑ila̱ jñà xi̱ta̱ ra biya.” 22Jè Félix, ndaá tjíjin‑la̱ koni 'sín tjín jè ndi̱yá xi̱tse̱‑la̱ Jesucristo. Tsikíjna chrá'bá jè kjoa̱ ra̱kìi̱. Kitsò: ―'Kia̱ nga kj'i̱í sabà jè Lisias jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, 'kia̱á ko̱xín‑no kó'sín si̱ndajín jè kjoa̱ ra tjín‑no. 23Jè Félix kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ jñà chíchàn nga takó kátíjna'ya nda̱yá jè Pablo, tanga ti̱'koa̱á maá katatsjá'nde‑la̱ tsa mé ra mejèn‑la̱ nga 'si̱in ko̱ ti̱'koa̱á katatsjá'nde‑te‑la̱ nga katasísin‑la̱ jñà xi̱ta̱ xákjién ra ki̱jchò'tsè ra nda báko̱. 24'Kia̱ nga ijye tsato chiba ni̱chjin, ijchó india‑ni Félix; tje̱n‑ko̱ jè chjo̱ón‑la̱ ra 'mì Drusila ra ti̱'koa̱ xi̱ta̱ judío. Kitsjá kjo̱hixi̱ nga kiìjch'à jè Pablo nga ma kií'nchré‑la̱ kó'sín makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús. 25Jè Pablo, tsi'kéna̱jmí‑la̱ kó'sín tjín ra kjoa̱kixi̱, ko̱ kó'sín nga maá si̱kijne‑lá ijo‑ná nga mì ti̱ kì 'cho 'sia̱n‑ná; ti̱'koa̱á tsi'kéna̱jmí‑la̱ nga 'sa̱á nchrabá jè ni̱chjin nga si̱ndajín ijye‑la̱ jé‑la̱ xi̱ta̱. Jè Félix tà itsakjón‑ní; 'kia̱á kitsò‑la̱: ―'Tin‑nì 'ndi̱‑ni̱. 'Kia̱ kichjà india‑la 'kia̱ nga ko̱'a‑na. 26Jè Félix, 'koa̱á 'sín koñá‑la̱, tsa kií ni̱chjin, to̱n tsjá‑la̱ jè Pablo mé‑ni nga ma si̱ìkíjnandi̱í‑ni; 'koa̱á ma‑ni nga kjín 'ka̱ kiìchja̱‑la̱ nga tsakáko̱na̱jmí. 27'Kia̱ nga ijye tsato jò nó, jahatjìyaá xá‑la̱ Félix. Jè 'jaha'sen ngajo‑la̱ xi̱ta̱ ra 'mì Porcio Festo. Jè Félix, mején‑la̱ nga mì 'cho kíjna‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío; 'koa̱á ma‑ni nga takó isíkíjna‑isa nda̱yá jè Pablo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\