Hechos 25

1Jè Festo ijchó ya̱ Cesarea nga 'jaha'sen xá ítjòn ra itjábé‑la̱; ra kjomà jàn ni̱chjin itjo ya̱ Cesarea, nga kijì ján Jerusalén. 2'Kia̱ nga ijye tíjna ya̱ Jerusalén ijchòjkoón jñà na̱'mì ítjòn ko̱ xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío nga tsakángi jè Pablo. 3Isíjé‑la̱ kjo̱nda jè Festo nga katasíkjinchrobá‑nì jè Pablo ya̱ Jerusalén. Ta nga̱tjì‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, ijye tjínda‑la̱ nga ya̱ kítsa̱chjà ikon‑la̱ ya̱ a̱ya ndi̱yá mé‑ni nga si̱ì'ken‑ni. 4Tanga jè Festo, kitsó‑ní: ―Mì kì ko̱ma‑jìn. Nga̱ jè Pablo nda̱yá tíjna'ya ya̱ Cesarea, ko̱ 'a̱n, ti̱'koa̱á koa̱áfa ndi̱to̱ón‑te‑na. 5Katabáhijtako̱ i'ka‑na jñà xi̱ta̱xá‑no ya̱ ján Cesarea mé‑ni ma katabángi‑ni jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, tsa mé jé ra tjín‑la̱ ra kondra̱ tsa̱jiòn. 6Jè Festo tsikijnaá‑la tsa jin ni̱chjin ko̱ tsa te ni̱chjin ján Jerusalén; a̱kjòn tsáfa‑ni ya̱ Cesarea; ra kjomà nchijòn, 'kia̱ nga ijchò‑ni ya̱ Cesarea, tsikijnané jè íxile̱ 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱, a̱kjòn kitsjá kjo̱hixi̱ nga kiìjch'à jè Pablo. 7'Kia̱ nga 'jaha'sen ya̱ ni'ya masen jè Pablo, jñà xi̱ta̱ judío ra 'ji‑ni Jerusalén, kiì kincha'ta chraña‑la̱, ko̱ kjín sko̱ya 'én ndiso ra 'ñó 'cho tsò tsakánè‑la̱, tanga ni̱jngo ra kjomà kisìkìxi̱ya jñà 'én ra kitsjà. 8Jè Pablo tsasìko̱ó ijo‑la̱ kitsò: ―Ni̱mé jé ra tsakatsjía̱ ra kondra̱ tífì‑la̱ kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ judío, ko̱ ni̱ mì tsa kondra̱ tífì‑la̱ jè i̱ngo̱ ítjòn‑la̱ Nainá, ko̱ ni̱ mì tsa kondra̱ tíjna̱‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ Roma. 9Tanga jè Festo mején‑la̱ nga mì 'cho kíjna‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío; iskonangií‑la̱ jè Pablo, kitsò‑la̱: ―¿A mején‑li 'kín ya̱ Jerusalén mé‑ni nga ya̱ kíndajién jè kjoa̱ ra tjín‑li? 10Pablo kiìchja̱‑ní kitsò: ―Ijyeé jnchro i̱ tíjna̱ ñánda̱ nga tjín kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ Roma. Machjeén‑ní nga i̱ katasindajín‑na. Ngaji̱ ndaá tjíjin‑li, mì tsa mé kjoa̱ ra tsakatsjía̱ ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ judío. 11Tsa tjín‑na jé ra bakèn‑la̱ nga ki̱yáa̱, tjíjngoó takoàa̱n nga katasí'ken‑na xi̱ta̱; tanga tsa mì tsa kixi̱ tjín‑ni 'én ra títjahínè‑na, ni̱yá ra tjí'nde‑la̱ nga ya̱ si̱ìnga̱tsja‑na jñà xi̱ta̱ kìi̱. Isa̱á nda, jè kátíndajín‑na jè César [ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna ya̱ Roma ra batéxoma‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱xá ítjòn ra i'ka]. 12Jè Festo, 'kia̱á tsajo̱óya‑ni ko̱ xi̱ta̱‑la̱ ra títsa̱jnako̱, a̱kjòn kitsò: ―Tsa 'koa̱á 'sín níjí nga jè xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ Roma ki̱ìndajín‑li, ya̱á sikásén‑la̱. 13'Kia̱ nga ijye tsato chiba ni̱chjin, jè xi̱ta̱xá ítjòn ra 'mì Agripa ko̱ chjo̱ón ra 'mì Berenice ijchó ya̱ Cesarea nga ijchò síhixo'ta‑la̱ jè Festo. 14Kjín ni̱chjin tsikitsa̱jna ya̱ Cesarea; 'koa̱á ma‑ni nga jè Festo tsi'kéna̱jmí‑la̱ Agripa kjoa̱ 'tse̱ Pablo, kitsò‑la̱: ―Jngo xi̱ta̱ tíjna'ya ya̱ nda̱yá ra jè Félix isíkíjna. 15'Kia̱ nga kijiàa̱ ján Jerusalén, jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì ko̱ xi̱ta̱ jchínga‑la̱ xi̱ta̱ judío kitsjá‑na 'én nga bángi. Isíjé‑na nga ko̱'sín katasinè‑la̱ nga katiya. 16Tanga 'a̱n, 'koa̱á 'sín kíxin‑la̱ nga jñà xi̱ta̱xá 'tse̱ Roma, mì tsa ko̱'sín 'sín nga taxki̱ sí'ken xi̱ta̱ 'kia̱ nga ti̱kje 'ya‑la̱ mé jé ra tjín‑la̱. Ítjòn kjón katajo̱ó'a ko̱ jñà xi̱ta̱ ra bángi mé‑ni nga ko̱ma ko̱si̱ko̱‑ni ijo‑la̱. 17'Koa̱á ma‑ni, 'kia̱ nga 'ji i̱jndíi̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì kì tsa ìskanichjín‑la̱; ra kjomà ma nchijòn, 'kia̱ nga ijye tsakáti̱jnasòn íxile̱‑na̱ ñánda̱ nga batexóma ya̱ ni'ya masen, ndi̱to̱ón kiìjch'à jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 18'Kia̱ nga ijye títsa̱jna masen jñà xi̱ta̱ ra bángi, ni̱mé 'én ra ko̱'sín tsakánè‑la̱ koni 'sín ísikítsjee̱n ra 'a̱n. 19Tà kií 'én ra tsakánè‑la̱ ra kondra̱ 'tse̱ Pablo koni 'sín nga makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Nainá, ko̱ a̱'ta 'tse̱ jngo xi̱ta̱ ra 'mì Jesús ra ijye 'ken; tanga, tsò ra jè Pablo nga tíjnakon‑ní. 20Koni 'a̱n, mì kì be mé ra 'siaa̱n a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, 'koa̱á ma‑ni nga ískonangi‑la̱ jè Pablo, a mején‑la̱ nga ki̱ji̱ ján Jerusalén mé‑ni nga ya̱ katasindajín‑la̱ jè kjoa̱ ra tísingi. 21Tanga 'koa̱á 'sín isíjé‑na jè Pablo nga jè xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ Roma kátíndajín‑la̱. Kií ko̱'sín kítsja‑na kjo̱hixi̱ nga katìjnaya‑isa nda̱yá skanda 'kia̱ nga ko̱ma sikásén‑la̱ César ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna 'tse̱ Roma. 22Jè Agripa kitsó‑la̱ jè Festo: ―Ti̱'koa̱á 'a̱n, mején‑na nga kji'nchrè‑la̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱. Jè Festo kitsó‑la̱: ―Nchijòn‑la ki̱ná'ya‑la̱. 23Ra ma nchijòn, 'kia̱ nga jè Agripa ko̱ Berenice 'jaha'sen ya̱ ni'ya masen, 'ñó nda kinisin‑la̱. Tje̱n‑ko̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn ko̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱xi̱ndá; jè Festo kitsjá kjo̱hixi̱ nga katijch'a jè Pablo. 24Ko̱ a̱kjòn kitsò: ―Ngaji̱ Agripa ra xi̱ta̱xá ítjòn tijni, ko̱ nga'tsì‑no ra i̱ titsa̱jnako̱‑náji̱n: Chítsijen‑la xi̱ta̱ ra̱kìi̱. Nga'tsì jñà xi̱ta̱ judío ra ya̱ Jerusalén i̱'nde‑la̱ ko̱ ra i̱ Cesarea i̱'nde‑la̱ 'ñó jchán i̱nchisíjé'ta‑na nga mejèn‑la̱ nga katabiya. 25Tanga 'a̱n, nì mé kjoa̱ matsji‑na ra a̱'ta 'tse̱ ra bakèn‑la̱ nga ki̱yá. Tanga tsa'baá isíjé‑ni nga jè xi̱ta̱xá ítjòn ra tíjna ya̱ Roma katabíndajín‑la̱. 'A̱n, 'koa̱á 'sín ijye ískosòn‑la̱ nga ya̱ sikásén‑la̱. 26Tanga 'a̱n, ni̱mé jé ra sakó‑na ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kó'sín ko̱ma‑ni nga sikásén‑la̱ xa̱jo̱n jè xi̱ta̱ ítjòn‑na̱ 'tse̱ Roma. 'Koa̱á ma‑ni nga síjé‑najiòn ra i̱ titsa̱jna ko̱ ngaji̱ nàmi̱ Agripa ra xi̱ta̱xá ítjòn 'mì‑li, mé‑ni 'kia̱ nga ijye ko̱jtsò, sa̱kò‑na kjo̱hixi̱ kó'sín nga ma sikásén‑la̱ xa̱jo̱n jè xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ Roma. 27'A̱n, 'koa̱á ma‑na, nga nì mé chjí‑la̱ tsa taxki̱ sikásén jngo xi̱ta̱ preso tsa mì kì sikásén‑te jngo xa̱jo̱n a̱'ta 'tse̱ mé jé ra tjín‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\