Hechos 26

1Jè Agripa kitsó‑la̱ Pablo: ―Tjí'ndeé‑li nga ki̱nákji̱i nga ti̱si̱ki̱i ijo‑li. Pablo iskimítje̱én tsja; tsikí'tsia̱ nga kiìchja̱tjì ijo‑la̱; kitsò: 2―Ngaji̱ Agripa, matsjaá‑na nga ma ji̱ kichjàko̱‑la mé‑ni nga ma kósi̱ko̱o ijo‑na̱ a̱'ta 'tse̱ nga'tsì kjoa̱ ra bánè‑na jñà xi̱ta̱ judío nga bángi‑na. 3Be‑náa̱ ngaji̱ Agripa, nga ndaá tjíjin ijye‑li nga'tsì kjoa̱, kó'sín nga‑la̱ jñà xi̱ta̱ judío ko̱ kjoa̱ ra jñà jo̱óya‑ni. 'Koa̱á ma‑ni nga síjé‑la, 'ti̱ìn kjo̱nda, ti̱ná'ya‑la nda nda‑ná. 4’Nga'tsì jñà xi̱ta̱ judío ndaá tjíjin‑la̱ kó'sín tísíjchá ijo‑na̱ ya̱ nangi‑na̱ ko̱ ya̱ Jerusalén skanda 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ti 'kiaa̱. 5Jñà xi̱ta̱ kìi̱, ko̱maá ká'téna̱jmí‑li tsa mejèn‑la̱. Nga̱ ndaá tjíjin‑la̱ ra jñà; skanda ti̱'sa̱‑ni, ya̱á iskotá'yájin‑la̱ 'a̱n jñà xi̱ta̱ fariseo. Jñà xi̱ta̱ fariseo taxki̱ i'iín tjín koni 'sín nga bínè‑la̱ ijo‑la̱ nga bexkón kjo̱téxoma‑la̱ Nainá koni ra jñà xi̱ta̱ judío ra i'ka. 6Ta 'koa̱á tjín jnchro‑ni kjoa̱ ra i̱ tíjna̱‑na, ta nga̱tjì‑la̱ ra 'a̱n, 'koa̱á 'sín tjíjngo takoàa̱n nga ki̱tjasón kjoa̱ ra 'a̱n tíkoñá‑la̱ koni 'sín nga Nainá ijye kitsjà‑la̱ 'én jñà xi̱ta̱ jchínga‑na̱ji̱n. 7Jñà tje̱‑la̱ na̱xi̱ndá Israel ra tejò ma‑ni, ko̱ ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n, jeya i̱nchisíkíjna Nainá nga i̱nchikoñá‑la̱ nga ki̱tjasòn jñà kjoa̱ kìi̱. 'Koa̱á 'sín xin‑la nga ji̱ Agripa, ra 'a̱n, ti̱jñá‑ni kjo̱nda kìi̱ ra tíkoñá‑la̱; 'koa̱á ma‑ni nga bángi‑na jñà xi̱ta̱ judío. 8Jiòn, ¿mé‑ni nga mì kì makjiín‑no nga maá‑la̱ Nainá síkjaáya‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ijye 'ken? 9’Nga ti̱'sa̱ kjotseé, skanda 'a̱n, 'koa̱á ti̱'sín isíkítsjen tsa machjeén‑ní nga 'ñó kondra̱ kjín‑la̱ 'a̱n jè Jesús ra Nazaret i̱'nde‑la̱. 10'Koa̱á 'sín kí'siaa̱n ya̱ ján Jerusalén. Jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì kitsjá‑na kjo̱hixi̱ nga 'ñó kjìn xi̱ta̱ tsje‑la̱ Nainá ítsincha'yá nda̱yá. Ko̱ 'kia̱ nga ini'ken jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'a̱n, ti̱'koa̱á ya̱á isíngásòn‑ko̱ xi̱ta̱ ra ko̱ki'siòo̱n. 11Nga̱ jndíi̱ ra ján kijiàa̱ ya̱ ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío; kjín 'ka̱ kítsja‑la̱ kjo̱hi'in nga mejèn‑na nga katachja̱jno‑la̱ jè Cristo. 'Ñó ísijtíkee̱, skanda kiìtji̱ngi‑la̱ ra kondra̱ 'tse̱ ya̱ ñánda̱ na̱xi̱ndá kjin. 12’Kií xá kijì‑na ya̱ na̱xi̱ndá Damasco 'kia̱ nga ijye tsatéxá‑na ko̱ ti̱'koa̱ kitsjá‑na kjo̱hixi̱ jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì. 13Ijchó‑la tsa masen ni̱chjin, ji̱ nàmi̱ Agripa, 'kia̱ nga tífia ya̱ a̱ya ndi̱yáa̱, kíjtseé jngo ni'í ra ngajmi inchrabà‑ni ra 'ñó fate tsatsíjen nda mí 'koa̱‑ni koni jè ndabá‑la̱ tsá'bí. Ngi isìhiseén ya̱ jngo tjindi‑la̱ ñánda̱ nga tífia ko̱ kóho'ki ñánda̱ nga i̱jncha xi̱ta̱ ra tje̱n‑ko̱‑na. 14Nga'tsì‑naji̱n ngi iskatsajo'tá‑náji̱n ya̱ nangi, ko̱ a̱kjòn kí'nchrè jngo 'én ya̱ a̱jin i̱sén ra 'én hebreo kiìchja̱‑na nga kitsò: “Saulo, Saulo, ¿mé‑ni 'a̱n mihìtji̱ngi‑ná nga kondra̱ 'mì‑ná? Ti̱ji̱í tjifatsji‑la̱ kjo̱hi'in ijo‑li, koni 'sín 'sín nchra̱ja̱ 'kia̱ nga tsjòn‑la̱ yákjo̱n ra bíchjà‑ila̱ ni‑la̱.” 15'A̱n, kíxiín‑la̱: “¿Yá‑ni ngaji̱ Na̱'ìn?” 'Kia̱á kitsò‑na: “'A̱n‑ná ra 'mì‑na Jesús ra kondra̱ tji'mi‑la̱ ji̱ nga mihìtji̱ngi‑la̱. 16Ti̱sítji̱in; ti̱si̱jna kixi̱í; kií xá kasìkatsíjen‑la ijo‑na̱ mé‑ni nga 'a̱n si̱xáko̱‑ná ko̱ ji̱í íki̱i 'én a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra ijye kà'yi ko̱ ra 'sa̱ jcha̱ isi, jñà ra 'sa̱ kokon-isa‑la. 17'A̱án sikónda̱‑la nga mì mé si̱ìko̱‑li jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑li ra xi̱ta̱ judío ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. Nga̱ ya̱á sikásén‑la 'ndi̱ ya̱ ñánda̱ nga tjíhijyo jñà xi̱ta̱ kìi̱, 18mé‑ni nga chjí'xa̱ngi xko̱n nga mì ti̱ ya̱ katimaya‑ni ya̱ ndi̱yá ra jñò chon; ndi̱yá iseén katimaya. Katitjokàjin ñánda̱ nga jè xi̱ta̱‑ni̱í itsabá'ñó, jè Nainá katafì'ta‑la̱. Katakjiín‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n, mé‑ni nga ma sijchá'ta‑la̱ jé‑la̱ ti̱'koa̱á tjábé‑te‑la̱ kjo̱tjò ra tjábé‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Nainá ra xá tsjahíjin‑ni.” 19’Ngaji̱ Agripa ra xi̱ta̱xá ítjòn tijni, 'a̱n mì kì tsa isítája jiàa̱n jè inìma̱‑na̱ 'kia̱ nga kíjtsee̱ jè kjoa̱ ra̱kìi̱ nga kí'nchrè ra ngajmi inchrabà‑ni. 20Ta isa̱á ya̱ kjón tsi'kènájmí ítjòn‑la̱ jñà xi̱ta̱ Damasco, a̱kjòn tsi'kènájmí‑la̱ xi̱ta̱ Jerusalén, ko̱ kóho'ki nangi Judea, ko̱ nga'tsì jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 'Koa̱á 'sín ítsi'kena̱jmí‑la̱ nga katasíkájno‑ni jé‑la̱, ko̱ kì ti̱ tsja jé bátsji‑ni; Nainá katafì'ta‑la̱; ko̱'sín kata'sín jè kjo̱nda ra 'ya‑la̱ nga ijye jahatjìya‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱. 21'Koa̱á ma‑ni nga kitsabá'ñó‑na jñà xi̱ta̱ judío ya̱ ndi̱tsin i̱ngo̱, nga mejèn‑la̱ nga si̱ì'ken‑na. 22Tanga jé Nainá tíbasìko̱‑ná; 'koa̱á ma‑ni nga takó ko̱'sín tí'siaa̱n skanda 'ndi̱ 'ndi̱; 'koa̱á 'sín tí'bènájmí ijye‑la̱ nga'tsì ra i̱xti ko̱ nga'tsì jñà ra xi̱ta̱ jchínga. Mì tsa kj'ií 'sín tíbakon‑yá‑la̱; kií 'én ra tí'bènájmí‑la̱ jè ra tsakón‑ya‑te jè Moisés ko̱ xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱, jñà kjoa̱ ra tjínè‑la̱ ra ko̱ka̱ma ni̱chjin ra fì‑isa 23nga jè Cristo [xi̱ta̱ ra xá isìkasén‑ni Nainá], tjínè‑la̱ nga ko̱'sín 'ken, tanga 'kia̱ nga ijye 'ken, jè‑ní ra jaáya ítjòn‑la̱, mé‑ni nga ko̱ma 'ke̱èna̱jmíya‑ni kó'sín nga ko̱hisen‑jín ya̱ inìma̱‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ judío ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. 24Jè Festo, 'kia̱ nga kií'nchré 'én‑la̱ Pablo nga tíbasìko̱ ijo‑la̱, 'ñó kiìchja̱ kitsò: ―¡Ngaji̱ Pablo, ijyeé‑la tímaská‑li; jé‑la xa̱jo̱n ra ta̱ nda chitá'yí tísíská‑li! 25Tanga jè Pablo kitsó‑la̱: ―Ngaji̱ Nàmi̱ Festo ra xi̱ta̱xá tijni, mì tsa ská‑na; 'koa̱á 'sín tjín; 'én kixi̱í ra tíchjàa̱. 26Jè Agripa ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna, tjíjin ijyeé‑la̱ jñà kjoa̱ kìi̱; 'koa̱á ma‑ni nga ma'ñótakoàa̱n nga ko̱'sín tíchjàa̱ ya̱ ngixko̱n ra jè; 'a̱n, 'koa̱á 'sín makjiín kixi̱‑na nga ra jè, ti̱'koa̱á 'ñó nda tjíjin‑la̱ jñà kjoa̱ kìi̱; nga mì tsa tjí'ma‑jìn koni 'sín kjomà. 27Ngaji̱ Agripa ra xi̱ta̱xá ítjòn tijni, ¿a makjiín‑li koni 'sín kitsò jñà xi̱ta̱ ra Nainá kisìchjeén nga kiìchja̱ ngajo‑la̱? 'Koa̱á ma‑na nga makjiín‑li. 28Jè Agripa kitsó‑la̱ Pablo: ―¿A 'koa̱á ma‑li nga tà ndi̱to̱ón ko̱kjiín‑na nga xi̱ta̱‑la̱ Cristo ko̱maa̱? 29Jè Pablo kitsó‑ní: ―A ndi̱to̱ón ko̱kjiín‑li o̱ ra mí tsa ndi̱to̱n ko̱kjiín‑li, 'a̱n, 'koa̱á 'sín síjé‑la̱ Nainá nga mì tsa tà ji̱ katakjiín‑li ra xi̱ta̱xá ítjòn 'mì‑li, ti̱'koa̱á katakjiín‑te‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra i̱nchi'nchré‑na nga ko̱'sín katama koni 'a̱n, tanga kì chjàn na'ñó ki̱cha̱ si'ta. 30'Kia̱á tsasítje̱n Agripa ko̱ Festo ko̱ Berenice, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna. 31Xìn'tá kijì nga tsajo̱óya‑ni kjoa̱ kìi̱. Kitsò‑la̱ xákjién: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ni̱mé kjoa̱ tjín‑la̱ ra bakèn‑la̱ nga ki̱yá, skanda ti̱'koa̱á mì kì bakèn‑la̱ nga nda̱yá kíjna'ya. 32Agripa kitsó‑la̱ jè Festo: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, nda ko̱maá‑la kíjnandi̱í‑ni tsa mì‑la ko̱'sín isíjé nga jè xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ Roma kátíndajín saba‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\