Hechos 27

1'Kia̱ nga ijye ko̱'sín iskosòn‑la̱ nga ya̱á si̱ìkasén‑naji̱n Italia, jè Pablo ko̱ xi̱ta̱ preso ra i'ka, ya̱á kjonga̱tsja xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn ra 'mì Julio ra ya̱ chja̱‑ni jngó jtín chíchàn ra 'mì Emperador (ra síkinda̱ jè xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ Roma). 2Ya̱á tsitjàha̱'se̱n‑ji̱n jngo chitso ra ya̱ 'tse̱ Adramitio ra ijye mejèn tíbitjo ra ya̱ tífì jngó jngó na̱xi̱ndá a̱ndi ndáchikon 'tse̱ nangi Asia. Ti̱'koa̱ ya̱á tsakáhijtako̱‑naji̱n xi̱ta̱ ra 'mì Aristarco ra ya̱ i̱'nde‑la̱ Tesalónica, na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Macedonia. 3Ra kjomà ma nchijòn, ya̱á ijchò‑ji̱n na̱xi̱ndá ra kjijna a̱ndi nandá ra 'mì Sidón. Jè Julio ndaá isìko̱ jè Pablo, kitsjá'ndeé‑ní nga kiì katsíjen‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra nda báko̱, mé‑ni nga jñà xi̱ta̱ kìi̱ isìsin‑la̱ Pablo. 4'Kia̱ nga ítjo̱‑ji̱n ya̱ Sidón, 'koa̱á 'sín tsangìkjájton‑ji̱n ya̱ ra ijngoa‑la̱ nangi ra kjijnajin nandá ra 'mì Chipre, nga̱ jè tjo̱, 'koa̱á 'sín tí'bé koni 'sín i̱nchimangí‑ji̱n tsiki. 5'Koa̱á 'sín tsatojin‑ji̱n ndáchikon nga tsitjàha̱ndi‑laji̱n i̱'nde 'tse̱ Cilicia ko̱ Panfilia, a̱kjòn ijchò‑ji̱n ñánda̱ 'mì Mira, na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni i̱'nde Licia. 6Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn isakò jngo‑la̱ chitso ra ya̱ 'tse̱ Alejandría ra ya̱ tífì Italia; ya̱á isìkjaha'sen‑naji̱n mé‑ni nga kjomà tsangì-isa‑naji̱n. 7Kjín ni̱chjin tsinchimajin‑ji̱n ya̱ ndáchikon nga̱ xa̱án kijì jè chitso; 'ñó chjá ijchò‑naji̱n ya̱ kixi̱‑la̱ Gnido. Jè tjo̱ mì kì kitsjá'nde‑la̱ jè chitso nga tsangì kixi̱‑ji̱n; 'koa̱á 'sín tsangìkjájton‑ji̱n ya̱ nangi Creta, ya̱ kixi̱‑la̱ na̱xi̱ndá Salmón. 8Tseé kjo̱hi'in ki'nià‑ji̱n nga tsatojin‑ndá jè chitso nga tíjngo a̱ndi ndáchikon 'tse̱ Creta. 'Ñó chjá ijchò‑naji̱n ya̱ i̱'nde ñánda̱ 'mì Buenos Puertos ya̱ chraña'tá‑la̱ na̱xi̱ndá Lasea. 9Ijyeé kjìn ni̱chjin tsato; ijyeé 'ñó xkón tjín‑la̱ ya̱ a̱jin ndáchikon nga̱ tímachrañaá ni̱chjin cho̱ 'nchán ñánda̱ nga 'ñó 'fiì tjo̱. 'Koa̱á ma‑ni nga jè Pablo kitsjá‑la̱ 'én jñà xi̱ta̱, 10kitsò‑la̱: ―'A̱n, 'koa̱á 'sín machi̱ya‑na, nga koni 'sín i̱nchimangié, 'ñó tse kjo̱skon tjín‑la̱; si̱jchijaá‑leé jè chitso ko̱ jñà 'chá ra i̱jncha; skanda tjín‑te‑la̱ kjo̱skon tsa ki̱yé ra jién. 11Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, jé isa̱ nda kií'nchréhijon‑la̱ jè ni‑la̱ chitso ko̱ jè xi̱ta̱ ítjòn ra batéxoma‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra síxáko̱ chitso. Mì kì jè isìsin koni 'sín kitsò jè Pablo. 12Ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, mì kì ma ya̱ sinchá chitso 'kia̱ nga ni̱chjin cho̱ 'nchán. Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jnaya chitso, kjín ma‑ni ra ngásòn kitsò: “Isa̱á nda‑ni tsa kítjo̱kajieén i̱'nde ra̱kìi̱; ko̱ 'ki̱ nga'ñó‑lá ijo‑ná nga kijcheé ya̱ Fenice, jngo i̱'nde ra ti̱ i̱ chja̱‑ni nangi Creta ñánda̱ nga nda chon, nga ti̱'xá jngo i̱'nde ya̱ a̱ndi ndáchikon nga ma 'faha'sen chitso ya̱ nga kixi̱‑la̱ ñánda̱ kàtjì‑ni tsá'bí ko̱ ya̱ ngaskoán‑la̱; ko̱ ya̱á ma ki̱tsa̱jneé nga katato‑la̱ jè ni̱chjin 'tse̱ cho̱ 'nchán.” 13Jñà xi̱ta̱ ra síxáko̱ chitso, 'kia̱ nga kijtse nga indaá tí'ba tjo̱ ra ya̱ tínchrabá‑ni ya̱ nga kixi̱‑la̱ ñánda̱ bitjokátji‑ni tsá'bí, 'koa̱á 'sín isíkítsjen tsa ijyeé ko̱ma kongí‑ji̱n; 'kia̱á ítjo jè chitso, tsangì‑ji̱n ya̱ a̱jin ndáchikon ya̱ a̱ndi‑la̱ nangi Creta. 14Tanga 'kia̱ nga ijye timajin‑ji̱n ya̱ ndáchikon, 'jií jngo tjo̱xkón ra ya̱ inchrabà‑ni ya̱ ngaskoán‑la̱ ñánda̱ bitjokátji‑ni tsá'bí ra 'ñó 'tsa ko̱ ra 'ñó isìjtiya‑la̱ jè chitso, 15a̱kjòn 'ñó tsjahítsjá jè chitso. Ngaji̱n, mì ti̱ kì ma iníkáfaya‑naji̱n jè chitso, nga̱ jè tjo̱, mì ti̱ kì kitsjá'nde‑ni; ta ki'tsì'nde jnchro‑ji̱n koni 'sín jè tjo̱ ìko̱‑naji̱n. 16'Koa̱á 'sín tsi'tà‑ji̱n ya̱ a̱jto̱n í'tsi̱n i̱'nde ra 'mì Cauda; ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱ mì tsa ko̱'sín ta̱ 'ñó tí'ba tjo̱; ta kjo̱hi̱ma̱á ma itjábé‑naji̱n jè chitso jtobá ra tjí'ndo̱fe a̱jto̱n í'tsi̱n ra ìjngo. 17'Kia̱ nga ijye itjábé‑naji̱n jè chitso jtobá, na'ñó tsikí'ñókjá‑naji̱n jè chitso mé‑ni nga mì ko̱xa̱n‑la̱. Jñà ra síxáko̱ chitso itsakjón‑la̱ tsa ya̱ ska̱jin'ñó ya̱ i̱'nde ñánda̱ 'ñó i̱jncha chrjo̱ ya̱ i̱'nde ra 'mì Sirte. 'Koa̱á ma‑ni nga tsaje̱n‑ngi jè nikje 'tse̱ chitso ra 'mì bela̱; tà 'koa̱á 'sín kiìko̱ tjo̱ jè chitso. 18'Kia̱ ma nchijòn, jè tjo̱xkón takó 'ñó jchán tí'ba. 'Kia̱á tsachrje jñà 'chá ra i̱jncha ya̱ chitso; tsikíxten‑jín ya̱ ndáchikon [mé‑ni nga katamajna̱-isa‑ni chitso]. 19Ra kjomà jàn ni̱chjin, jñà sabá xi̱ta̱ ra síxáko̱ chitso tsachrje ijye tsajmì ra machjeén nga maxáko̱ chitso nga tsikíxten‑jín ya̱ ndáchikon. 20Kjín ni̱chjin mì kì ti̱ kijcha‑naji̱n tsá'bí ko̱ nitse, nga̱ kjìn ni̱chjin isincha ifi. Koni 'sín nga 'ñó tí'banè‑naji̱n jè jtsí xkón, 'koa̱á 'sín iníkítsjen‑ji̱n, tsa mì ti̱ kì ma kítjo̱kajin‑naji̱n ya̱ a̱jin ndáchikon. 21Nga̱ ijyeé kjokjín ni̱chjin mì ti̱ kì i̱nchibichi‑naji̱n, jè Pablo tsasijna kixi̱‑ní, kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱: ―Ndaá‑la kjomà tsa ta inisin‑ná koni 'sín nga kíxian‑no; tsa ta mì ítjo̱kajieén ya̱ nangi Creta, mí‑la kì ko̱'sín tíma'tieén nga i̱nchinikjieén kjo̱hi'in ko̱ inchinìjchìjeé jñà tsajmì‑ná. 22Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, kì tà chjàn makájno‑no; nga̱ nga'tsì‑ná ni̱jngo ra ki̱yé; tà jé chitso ra jchi̱ja. 23Na̱ti ni̱tje̱n, jngo nijñá ka'bì‑na; jngo ìkja̱li̱ ka'fiíjkón‑na ra jè Nainá kàsíkasén, jè Nainá ra ya̱ fì'ta‑la̱ 'a̱n ko̱ ra ya̱ síxá'ta‑la̱, 24nga kàtsò‑na: “Ji̱ Pablo, kì tà chjàn skon‑jìn; kjo̱'ñó tjín‑ni nga kijchi ya̱ ngixko̱n César, xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ Roma; ta nga̱tjì‑la̱ kjoa̱nda ra títsjá‑li Nainá, ni̱jngo ki̱yá xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jnayako̱‑li chitso.” 25'Ñó 'tè‑la takòn. 'A̱n mì kì síkájno jiàa̱n. Beé‑la̱ takoàa̱n, 'koa̱á 'sín ki̱tjasòn koni 'sín ijye kàtsò‑na jè ìkja̱li̱. 26Tanga tjínè‑la̱ nga ya̱ ki̱jchò sasíjna jè chitso ñánda̱ tíjna jngo nangi ra kjijnajin‑ndá. 27'Kia̱ nga ijye tsato jò xomàna̱ nga timajin‑ji̱n ya̱ ndáchikon ra 'mì Adriático, jè chitso, fìko̱jen fìko̱kjá jè tjo̱. Jngo ni̱tje̱n, ijchó‑la tsa masen ni̱tje̱n, jñà xi̱ta̱ ra i̱nchisíxáko̱ jè chitso, 'koa̱á kjomà‑la̱ koni tsa ijyeé i̱nchibijchó chraña‑ji̱n ñánda̱ nangi. 28Isìchi̱ba̱‑ní kó'ki na̱nga̱ jè nandá skanda ya̱ a̱'ta nangi; kijtse‑ní nga kan nanga na̱nga̱ kjijna‑isa nandá. 'Kia̱ nga kijì‑isa jè chitso; isìchi̱ba̱á india‑ni; ta chrjo'òn nanga na̱nga̱‑isa. 29Itsakjón‑la̱ tsa jñà na̱jo̱ ra tjín ya̱ a̱jin nandá ska̱kjo‑ko̱ jè chitso. 'Koa̱á ma‑ni nga ijòn ki̱cha̱ ra ka̱nchó kjòn isìkatsajongi‑ndá ya̱ a̱jto̱n í'tsi̱n chitso ra tsasìko̱ nga mì kì ki̱ji̱‑isa, ko̱ chja̱'ta ko̱ 'sa̱‑ila̱ Nainá mé‑ni nga ndi̱to̱n kata'se i̱sén. 30Nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra síxáko̱ chitso mején‑la̱ nga ko̱nga chijé; 'koa̱á 'sín ki'sìn koni tsa jñà ki̱cha̱ ra ka̱nchó kjòn si̱ìkatsajongi‑ndá ya̱ sko̱ chitso; tsikí'tsia̱ nga iskanijen ya̱ a̱jin nandá jè chitso ra jtobá 'kioo̱. 31Tanga jè Pablo, kitsó‑la̱ jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn ko̱ jñà chíchàn ra i'ka: ―Tsa ko̱nga jñà xi̱ta̱ kìi̱, jién, mì kì ko̱ma kítjo̱kajieén ya̱ ndáchikon. 32Jñà chíchàn 'kia̱á tsate'ñó jè chitso jtobá nga katakàtje̱n‑jin ya̱ a̱jin ndáchikon. 33'Kia̱ nga tínchrabá 'se i̱sén, jè Pablo kitsó‑la̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱: ―Ijyeé tjín‑la̱ jò xomàna̱ nga titsa̱jnachjeén nga ta jè i̱nchichiñá‑lá mé ra ko̱ma'tieén. 34'Koa̱á 'sín síjé‑no, nga machjeén‑ní nga ti̱chioò mé‑ni nga 'se̱‑no nga'ñó. Nga̱ nga'tsì‑no ra titsa̱hijyo i̱jndíi̱, kì tà chjàn níkájno, nga̱ ni̱mé ra ko̱ma‑no, skanda mí kì jchi̱ja jngo tsja̱‑skò. 35'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò jè Pablo, iskábé ni̱ño̱ nchra̱jín, kitsjà‑la̱ kjo̱nda Nainá. A̱kjòn isìjòya jè ni̱ño̱ nchra̱jín ko̱ tsakjèn. 36Nga'tsì xi̱ta̱, 'kia̱ nga ijye 'ñó tsi'ké‑la̱ ikon, ti̱'koa̱á tsakjén‑te. 37Ta nga'tsì‑naji̱n jò sindo̱ ko̱ jàn‑kan ko̱ chrjo'òn jngo ma‑naji̱n ra ya̱ titsa̱jnaya‑ji̱n chitso. 38'Kia̱ nga ijye nda tsakjèn ijye xi̱ta̱, jñà 'chá trigo ra i̱jncha ya̱ chitso, ya̱á tsikíxten‑jín ya̱ ndáchikon mé‑ni nga katamajna̱-isa‑ni jè chitso. 39'Kia̱ nga ijye nda ki'se i̱sén, jñà xi̱ta̱ ra síxáko̱ chitso, mì kì bexkon ñánda̱‑ni i̱'nde ra ijchò‑ji̱n; tanga kijtse‑ní nga kjijnaá jngo i̱'nde ñánda̱ nga 'faha'sen‑kjá chrja‑la̱ ndáchikon ñánda̱ nga i̱jncha chrjo̱; ko̱ 'koa̱á 'sín kjomejèn‑la̱ tsiki nga ki̱jchòko̱ jè chitso skanda ján ñánda̱ i̱jncha chrjo̱. 40Tsate'ñó jñà na'ñó ra tjíté'ñó‑ni chitso. Jñà ki̱cha̱ ra ka̱nchó kjòn, ta ya̱á isìhijyongí ya̱ ndáchikon. Ko̱ iskíjnda̱'ñó jñà yá ra síxáko̱ nga fìko̱ kixi̱‑ni chitso. A̱kjòn iskimítje̱n jè nikje ra bítse‑la̱ tjo̱ nga mahítsjá. A̱kjòn tsikí'tsia̱ nga kijì kixi̱ ñánda̱ nga kjijna jè i̱'nde ñánda̱ nga i̱jncha chrjo̱. 41Tanga ya̱á iskajin'ñó ñánda̱ i̱jncha chrjo̱ ya̱ a̱jin ndáchikon. Jè sko̱ chitso ya̱á iskajin'ñó; mì kì ti̱ kjomà kjojtiya‑ni. A̱kjòn kjo'tsia̱ nga kjòxi̱ jè tjà'tsin chitso, nga̱ jé nga'ñó‑la̱ nandá isìxi̱. 42Jñà chíchàn mején‑la̱ nga isì'ken jñà xi̱ta̱ ra i̱nchifì kjo̱hi'in, nga̱ majìn‑la̱ nga kjoa̱achinga ya̱ a̱jin ndáchikon. 43Tanga jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn, mì kì kitsjá'nde. Nga̱ jé ra mejèn‑la̱ nga mì kì ki̱yá jè Pablo. Ta isa̱á jnchro kitsjà kjo̱hixi̱, kitsò: ―Tsa yá ra ma‑la̱ nandá, katafì ítjòn mé‑ni nga ko̱ma ki̱jchò‑ni ñánda̱ nga nangi; 44ko̱ jñà xi̱ta̱ ra i'ka ra mì kì ma‑la̱ nandá, íte katjasòn nga katafìsòn nandá ko̱ tsa majìn, jñà íte xkoa̱‑la̱ chitso katasíchjeén ―kitsò jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ chíchàn. Ko̱ 'koa̱á 'sín kjomà‑ni nga nda ijchò ijye‑ji̱n ñánda̱ nga nangi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\