Hechos 28

1'Kia̱ nga ijye nda ítjo̱jin tsje‑ji̱n ya̱ ndáchikon, ya̱á ki'sena̱jmí‑naji̱n nga ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, Malta 'mì. 2Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱, ndaá isìko̱‑naji̱n; tsikítseé‑naji̱n ni'í nga ma tsikìtsa̱'ngì‑ji̱n, ta nga̱tjì‑la̱ nga jtsí tí'ba ko̱ 'nchán tíma. 3Jè Pablo tsikíxkó chiba chikín kixì. 'Kia̱ nga tsinchájin ya̱ ni'í, jngo ye̱ itjokàjin ya̱ ni'í nga tsjè kjomà‑la̱; tsi'ké‑la̱ ya̱ tsja Pablo. 4Jñà xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱ 'kia̱ nga kijtse nga jè ye̱ tjo̱'bángi ya̱ tsja Pablo, kitsó‑la̱ xákjién: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, xi̱ta̱á‑la kisi'ken; nga̱ ni̱'sín nda kabitjokàjin‑ni ya̱ ndáchikon, jé‑la nga'ñó‑la̱ i̱sà'nde nga tjín‑la̱ kjo̱hixi̱, majìn‑la̱ nga kíjnakon. 5Tanga jè Pablo, tsikítsajneé tsja nga isìkàtje̱n‑jin ni'í jè ye̱; ko̱ ni̱mé ra kjomà‑la̱. 6Nga'tsì xi̱ta̱, 'koa̱á 'sín i̱nchikoñá tsa ki̱tjoyaá tsja ko̱ tsa ki̱yá‑ní; 'kia̱ nga kijtse nga ijyeé kjìn hora tsato nga ni̱mé ra kjomà‑la̱, jahatjìyaá‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱, kitsò‑la̱ xákjín: ―Nainá‑la. 7Ya̱ chraña'tá‑la̱ i̱'ndee̱ ñánda̱ nga ijchò‑ji̱n, kjín'nde nangi kjihijyo ra chja̱'nda jè xi̱ta̱ ra tíjna ítjòn ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, jè ra 'mì Publio. Jàn ni̱chjin kitsjá'nde‑naji̱n nga ya̱ itsjahijyo‑naji̱n; ko̱ 'ñó nda isìsin‑naji̱n. 8Jñà ni̱chjin kìi̱, jè na̱'ìn‑la̱ Publio, kiya‑ní; títìjnga‑ní ko̱ xo̱jmá jní tí'fa‑la̱. Pablo kiìkatsíjeén‑la̱, a̱kjòn 'kia̱á kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá, ko̱ tsakásòn‑la̱ tsja; ko̱ kjondaá‑ni. 9'Kia̱ nga kií'nchré jñà xi̱ta̱ ra kiya ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, ti̱'koa̱á inchrabà‑te ya̱ ñánda̱ tíjna Pablo. Ko̱ kjonda ijyeé‑ni jñà ra 'jìoo̱. 10Jñà xi̱ta̱, 'ñó nda isìsin‑naji̱n; ko̱ 'kia̱ nga tsangì‑naji̱n nga ichjíbé ìjngo‑isa‑ji̱n chitso, isi'ka ijyeé‑naji̱n nga'tsì tsajmì ra ko̱chjeén‑naji̱n ya̱ ndi̱yá. 11'Kia̱ nga ijye ijye jàn sá nga titsa̱jna‑ji̱n ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱, tsangì-isa‑ji̱n. Tsitjàha̱'se̱n jngo‑ji̱n chitso ra 'tse̱ na̱xi̱ndá Alejandría ra ti̱'koa̱ ya̱ kisijnajin‑te nandá ya̱ i̱'nde ra̱kìi̱ nga isìkato jè ni̱chjin‑la̱ 'nchán; jñá i̱sén‑la̱ nainá xkósòn Cástor ko̱ Pólux tjí'ta‑la̱. 12'Kia̱ nga ijchò‑ji̱n ya̱ na̱xi̱ndá Siracusa, jàn ni̱chjin ya̱ tsikitsa̱jna‑ji̱n. 13Ko̱ tsangì-isa‑ji̱n skanda ijchò‑ji̱n ya̱ na̱xi̱ndá Regio. Ra kjomà ma nchijòn 'tsaá jngo tjo̱ ra inchrabà‑ni ya̱ nga kixi̱‑la̱ ñánda̱ bitjokátji‑ni tsá'bí. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni ra ma jò ni̱chjin ijchò‑ji̱n ya̱ Puteoli. 14Ya̱á iskajin i'ka‑ji̱n xi̱ta̱ ra 'ndsé ma ra a̱'ta 'tse̱ Cristo ra ko̱kitsò‑naji̱n nga ki̱tsa̱jnako̱ jngo xomàna̱‑ji̱n. A̱kjòn 'kia̱á tsangì‑ji̱n ya̱ Roma. 15Jñà xi̱ta̱ 'ndsé ko̱ tichjeé ra títsa̱jna ya̱ Roma, ijyeé tjíjin‑la̱ nga ya̱ i̱nchimangí‑ji̱n; tjín ra ijchò koñá‑naji̱n ya̱ ndi̱tsi̱n ra 'mì Apio, ti̱'koa̱ tjín ra ijchò koñá‑naji̱n ya̱ ñánda̱ nga jàn ni'ya kjihijyo ñánda̱ nga satína tsajmì. Jè Pablo, 'kia̱ nga kijtse, tsjaá ki'se‑la̱ inìma̱‑la̱; ko̱ kitsjá‑la̱ kjo̱nda Nainá. 16'Kia̱ nga ijye titsa̱jna‑ji̱n ya̱ Roma, jè Pablo itjo'ndeé‑la̱ nga xìn tsikijna ta̱jngo ya̱ jngo ni'ya, ko̱ ta jngoó chíchàn isikìnda̱. 17Ra kjomà jàn ni̱chjin 'kia̱ nga ijye ijchò‑ji̱n ya̱ Roma, jè Pablo, tsikíxkóyaá jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío ra ya̱ títsa̱jna. 'Kia̱ nga ijye 'ji ijye, kitsó‑la̱: ―Jiòn ra xi̱ta̱ xàngie̱é judío xìn‑no ra i̱ titsa̱jna Roma, ya̱ Jerusalén itsabá'ñó‑na jñà xi̱ta̱, a̱kjòn isìnga̱tsja‑na a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱xá Roma nga jñà tsikíndajín‑na. Tanga 'a̱n, ni̱mé jé ra tíbatsjía̱ a̱'ta 'tse̱ na̱xi̱ndá‑ná ko̱ a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná. 18Jñà xi̱ta̱xá 'tse̱ Roma 'kia̱ nga ijye tsikíndajín‑na, kjomején‑la̱ nga isíkíjnandi̱í‑na ta nga̱tjì‑la̱ ni̱mé jé ra isakò‑la̱ ra a̱'ta tsa̱'a̱n, jè ra bakèn‑na nga ki̱yáa̱. 19Tanga jñà xi̱ta̱ judío, mì kì kjokjiín‑la̱; 'koa̱á kjomà‑ni nga ko̱'sín isíjée̱ ra 'a̱n nga jè César ra jè xi̱ta̱xá ítjòn 'tse̱ Roma kátíndajín‑na. Tanga 'a̱n, mì tsa tsò‑ni kjoa̱ nga tjín mé ra ma konèjé‑la̱ na̱xi̱ndá‑ná. 20'Koa̱á ma‑ni nga kábíxkóya‑najiòn mé‑ni nga kokóna̱jmí‑no; ta kií‑ní nga ko̱'sín makjiín‑na a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra i̱nchichiñá‑lá ra xi̱ta̱ Israel 'mì‑ná, 'koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín na'ñó ki̱cha̱ tjíté'ñó‑na. 21Jñà xi̱ta̱ judío kitsó‑ní: ―Ngaji̱n, ni̱mé xa̱jo̱n tíka'tà‑naji̱n ra kjoa̱ tsa̱ji ra ya̱ nchrabá‑ni Judea. Nga'tsì xi̱ta̱ judío xàngie̱é ra ya̱ i̱nchi'fi‑ni, ni̱mé 'én ra 'cho tsò i̱nchitsjá‑naji̱n ra a̱'ta tsa̱ji. 22Mején‑naji̱n nga ki̱ná'ya‑ji̱n kó'sín níkítsjin ra ji̱; ngaji̱n, 'ya‑náji̱n nga jndíi̱ ra ján chja̱jno‑la̱ xi̱ta̱ ko̱ kondra̱ fì‑la̱ jè ndi̱yá xi̱tse̱ ra ya̱ nakjoá‑te‑ni. 23Tsikíjnaá jngo‑la̱ ni̱chjin xákjién, mé ni̱chjin‑ni nga ko̱xkóya. 'Kia̱ nga kjóxkóya, kjín xi̱ta̱ ijchò ya̱ ni'ya ñánda̱ nga tíjna jè Pablo. Jè Pablo tsi'kéna̱jmí‑la̱ kó'sín nga batéxoma Nainá, tsikí'tsia̱ kjòn‑ni nga ta̱jñò skanda 'kia̱ nga kjòhixòn. Jè isìchjeén xa̱jo̱n 'tse̱ Moisés ko̱ 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá nga kiìchja̱‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús mé‑ni nga katamakjiín‑la̱ nga jé Jesús ra xá inikasén‑ni. 24Tjín xi̱ta̱ ra kjokjiín‑la̱, tanga ti̱'koa̱á tjín ra mì kì kjokjiín‑la̱. 25'Kia̱ nga mì kì nda kjóngásòn 'én‑la̱ koni 'sín nga tsajo̱óya‑ni, tsikí'tsia̱‑ní nga kijì‑ni. Tanga 'kia̱ nga ti̱kjè fì‑ni, kitsò‑la̱ Pablo: ―Ndaá kiìchja̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ jchínga‑no kjotseé 'kia̱ nga kisìchjeén jè Isaías, xi̱ta̱ ra kiìchja̱ya ngájo‑la̱ Nainá, nga kitsò‑la̱: 26'Tin, ko̱ ko̱'tìn‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kìi̱: Jiòn, ki̱ná'ya‑no tanga mì kì kjoa̱à'sen‑jin‑no; jchítsijen‑no tanga mì kì ko̱tsíjen‑no. 27Nga̱ 'ñó kisítájajín inìma̱‑la̱ ko̱ kjo̱bítsjen‑la̱ jè na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, tsikíchjàjtoó chíká‑la̱, tsikíchjàjtoó xko̱n, mé‑ni nga mì kì sko̱òtsíjen‑ni, ko̱ mì kì kji̱'nchré, ti̱'koa̱ mì kì kjoa̱ha'sen‑jin‑la̱; nga majìn‑la̱ nga 'a̱n koa̱áfa'ta‑na mé‑ni nga 'a̱n ma sindá‑na. 28Jiòn ndaá katasijin‑no, 'ndi̱ 'ndi̱, ya̱á tífì kjo̱nda‑la̱ Nainá ya̱ 'tse̱ jñà ra mì tsa xi̱ta̱ judío mé‑ni nga katabitjojin‑ni kjo̱hi'in. Ko̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱, si̱hitjasón‑ní nga kji̱'nchré ra jñà. 29'Kia̱ nga ijye ko̱'sín kitsò jè Pablo, jñà xi̱ta̱ judío, a̱kjòn kijí‑ni ko̱ 'ñó tsakátiya‑ni ra a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱. 30Jè Pablo, jó nó tsikijnaya ya̱ ni'ya ra iskiña. Ko̱ ya̱á tsakáko̱na̱jmí nga'tsì jñà xi̱ta̱ ra ijchòjkon. 31Ya̱á tsi'kéna̱jmí‑la̱ kó'sín batéxoma Nainá ti̱'koa̱á tsakón‑ya a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, ko̱ mì kì itsakjòn koni 'sín nga kiìchja̱ ko̱ ni̱yá ra ma tsatéchjà‑la̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\