Hechos 3

1Jngo ni̱chjin, ijchó‑la tsa las tres nga ngixòn 'kia̱ nga chja̱'ta‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱, jè Pedro ko̱ Juan ya̱á kijì ya̱ a̱ya i̱ngo̱ ítjòn 'tse̱ xi̱ta̱ judío. 2Ya̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ i̱ngo̱ ítjòn, jñà xi̱ta̱, ni̱chjin nchijòn bijchó síkíjna jngo ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ ra mì kì ma fì. Jè ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ ra̱kìi̱, mì kì ma fì skanda nga ti̱'sa̱ kitsin. Ya̱á bijnajto ki'tà ya̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ i̱ngo̱, jè xo̱tjo̱ba̱ ra 'mì: Jè ra 'ñó nda 'ki. Jè ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ ra̱kìi̱, to̱ón síjé kjo̱tjò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra 'faha'sen ndi̱tsin i̱ngo̱. 3Jè ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ ra̱kìi̱, 'kia̱ nga kijtse jè Pedro ko̱ Juan nga i̱nchi'faha'sen ndi̱tsin i̱ngo̱, isíjé kjo̱tjó‑la̱ to̱n. 4Jè Pedro ko̱ Juan, isko'án jè ndí xi̱ta̱ ra̱kìi̱; jè Pedro kitsó‑la̱: ―¡Chjí'an‑náji̱n! 5Jè ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ isko'án‑ní; ko̱ 'koa̱á 'sín kjomà‑la̱ koni tsa tjín ra tsjá‑la̱. 6Tanga jè Pedro kitsó‑la̱: ―Ni̱mé to̱n tjín‑na; tsìn‑na to̱n jè ra chroba ko̱ ra sinè, tanga jè ra tjín‑na tsja‑la: ngi ko̱ó nga'ñó ra kitsjà‑na Jesucristo ra Nazaret i̱'nde‑la̱, 'koa̱á 'sín xin‑la, ti̱sítji̱in, ko̱ ti̱tjájme‑ni. 7Jè Pedro, 'kia̱ nga ko̱ kitsò‑la̱, iskábé tsja nga kixi̱, iskimítje̱n; ndi̱to̱ón ki'se‑ila̱ nga'ñó jñà yá ndsa̱ko̱ ko̱ tsji ndsa̱ko̱. 8Jngoó iskì'nga nga tsasítje̱n‑ni; a̱kjòn tsikí'tsia̱ nga ma tsajme‑ni; 'jaha'sen‑ko̱ ndi̱tsin i̱ngo̱ jè Pedro ko̱ Juan, kji'nga kjitsiña nga isitsjako̱ Nainá nga jeya isíkíjna. 9Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kijtseé jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ nga ijye ma fì‑ni ko̱ nga jeya isíkíjna jè Nainá. 10Ta kjóxkón‑la̱ xi̱ta̱, ti̱'koa̱á tà itsakjón‑ní koni 'sín nga kjomà'tin, nga̱ bexkon‑ní nga jé xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra bijnajto ki'ta ya̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ i̱ngo̱ nga síjé kjo̱tjò to̱n, xo̱tjo̱ba̱ ra 'mì: Jè ra 'ñó nda 'ki. 11Jè xi̱ta̱ ra ijye kjonda‑ni, mì kì tsjin Pedro ko̱ Juan nga itsabá'ñó. Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá tà 'koa̱á kjomà‑la̱; ngi tsahachikon‑ní nga kijìtji̱ngi‑la̱ jñà xi̱ta̱ ya̱ ngitjo̱ba̱ ra 'mì Salomón. 12Jè Pedro, 'kia̱ nga kijtse xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, kitsó‑la̱: ―Nga'tsì‑no ra xi̱ta̱ Israel 'mì‑ná, ¿mé‑ni nga maxkón‑no? ¿Mé‑ni ngaji̱n chi'án‑náji̱n? ¿A 'koa̱á 'sín níkítsjen jiòn nga nga'ñó tsa̱ji̱n‑náji̱n ko̱ tsa kjo̱nda tsa̱ji̱n‑náji̱n ra kamanda‑ni ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ ra̱kìi̱ jè ra mì kì ma fì tsiki? 13Jè ra Nainá‑la̱ ma jè Abraham, ko̱ jè Isaac, ko̱ jè Jacob ra ti̱'koa̱ Nainá‑la̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná, jé ra jeya kásíkíjna Jesús ra I'ndí‑la̱ ma; jè Jesús ra jiòn inìnga̱tsja xi̱ta̱xá, 'kia̱ nga jè Pilato mejèn‑la̱ isíkíjnandi̱í‑ni, tanga jiòn, mì kì ki'tsì'nde. 14Jiòn, ta isa̱á inachrjengio jè ra Xi̱ta̱ Tsje ko̱ ra Xi̱ta̱ Kixi̱; ko̱ jé iníjé nga isijnandi̱í‑ni jè ra xi̱ta̱ isì'ken. 15Jión ini'ken jè ra ma‑la̱ síkíjnakon‑ná tanga jè Nainá isikjaáya‑la̱. Nga'tsì jñà kjoa̱ kìi̱, nda kjón kijcha‑ji̱n. 16Jé Jesús kátsjá‑la̱ nga'ñó nga kamanda‑ni jè xi̱ta̱ ra i̱nchi'ya jiòn ra ti̱'koa̱ 'yaxkon jiòn; tanga kií‑ní nga 'ñó makjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. Kií‑te nga ti̱'koa̱ 'ñó makjiín‑naji̱n nga kamanda‑ni jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱; ko̱ ndaá ka'ya jiòn ra i̱ titsa̱jna kó'sín koma. 17’Jiòn 'ndsé, be‑ná 'kia̱ nga ko̱'sín ki'nià jiòn ko̱ xi̱ta̱xá‑no, nga ini'ken jè Jesús, kií ko̱'sín ki'nià‑no nga mì kì machi̱ya‑no kjoa̱ ra ki'nià. 18Jè Nainá, 'koa̱á 'sín isìhitjasòn koni 'sín ijye tsi'kéna̱jmíya nga'tsì xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé nga jè Cristo [jè ra xá isìkasén‑ni Nainá], 'koa̱á 'sín tjínè‑la̱ nga ki̱yá. 19Kií ko̱'mì‑laji̱n, ti̱kájno jè jé‑no, kì ti̱ tsja jé fatsji‑no; jè Nainá tangí'ta‑la mé‑ni nga si̱hijcha'ta‑no jè jé ra tjín‑no ko̱ a̱kjòn tsjá‑no kjo̱'nchán ra chija‑la̱ inìma̱‑no, 20mé‑ni nga ma si̱ìkasén‑no jè Cristo ra ijye Nainá ko̱'sín tsjahíjin nga ti̱'sa̱‑ni, ra ti̱jè‑ni Jesús. 21Jè Cristo ya̱á kíjna ján ngajmi skanda 'kia̱ nga jè Nainá si̱ìxi̱tse̱ya india‑ni nga'tsì kjoa̱ ra tjín. Nga̱ 'koa̱á 'sín tsi'kéna̱jmí skanda ti̱'sa̱‑ni kjotseé jñà xi̱ta̱ tsje‑la̱ Nainá ra ko̱'sín kiìchja̱ ngajo‑la̱. 22Jè Moisés, 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná: “Jè Na̱'ín‑ná jè ra Nainá, ti̱ya̱á ko̱chrjekàjin jngo‑ni ra xi̱ta̱ xàngio̱o jè ra ki̱chja̱ ngajo‑la̱ Nainá koni 'a̱n. Jé ti̱hitjasòn‑la koni 'sín koa̱ako̱‑no ko̱ nga'tsì kjoa̱ ra 'ke̱èna̱jmí‑no. 23Nga̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra mì kì kji̱'nchréhijon‑la̱, jngo‑kjá tjáhixìn‑ní ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá 'tse̱.” 24’Nga'tsì xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá, ma'tsia̱ kjòn‑ni 'tse̱ Samuel skanda 'ndi̱ 'ndi̱, sabà kií 'én tsi'kéna̱jmí mé kjoa̱ ra tíma ni̱chjin 'ndi̱. 25A̱'ta tsa̱jión ki̱tjasòn‑ni jñà 'én ra ijye kitsjà‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱ ra isìchjeén nga kiìchja̱ ngajo‑la̱. Ti̱'koa̱á kjo̱nda tsa̱jión‑nó koni 'sín tsikíndajín jngo kjoa̱ Nainá ko̱ xi̱ta̱ jchínga‑ná 'kia̱ nga kitsò‑la̱ Abraham: “A̱'ta 'tse̱é tje̱‑li ko̱chikon'tin‑ni nga'tsì xi̱ta̱ ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde.” 26Jè Nainá, 'kia̱ nga ijye isikjaáya‑ila̱ I'ndí‑la̱, jión isìkasén ítjòn‑no mé‑nì nga isìchikon'tin‑no nga ko̱ma kjoa̱atjìya‑no nga jngó jngó‑no ti̱'koa̱ mì ti̱ kì 'cho 'sia̱n‑no ―kitsò Pedro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\