Hechos 4

1Pedro ko̱ Juan, 'kia̱ nga i̱nchibáko̱‑isa xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, ijchó jñà na̱'mì, tje̱n‑ko̱ jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ polsìya̱ ra síkinda̱ i̱ngo̱ ítjòn ko̱ jñà xi̱ta̱ saduceo. 2'Ñó jti kjomà‑la̱ nga ko̱'sín tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá jè Pedro ko̱ Juan nga kjoa̱áya india‑ila̱ xi̱ta̱ ra ijye 'ken koni 'sín nga jaáya‑la̱ Jesús. 3Itsabá'ñó‑ní, ko̱ a̱kjòn kiìko̱ nga isìkjaha'sen nda̱yá, nga̱ ijyeé kjòhixòn 'kia̱; skanda ma nchijón kisindajín‑la̱. 4Tanga 'ñó kjìn ma‑ni xi̱ta̱ ra kjokjiín‑la̱ 'kia̱ nga kií'nchré 'én ra kiìchja̱. Skanda kjomá‑la tsa 'òn jmi xi̱ta̱‑la̱ Jesús ra ngi tà xi̱ta̱ 'xi̱n, ko̱ xìn ra íchjín. 5Ra ma nchijòn, kjóxkóya‑ní ya̱ ján Jerusalén jñà xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ Judío ko̱ xi̱ta̱ jchínga ko̱ xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés. 6Ti̱'koa̱á ya̱á títsa̱jna Anás, ra na̱'mì ítjòn, ko̱ Caifás, ko̱ Juan, ko̱ Alejandro, ko̱ nga'tsì ra xi̱ta̱ xákjín jñà na̱'mì ítjòn. 7A̱kjòn 'kia̱á kiìjch'à jè Pedro ko̱ Juan, isikinchá masen nga iskonangi‑la̱, kitsò‑la̱: ―¿Yá 'tse̱ nga'ñó? Ko̱, ¿yá ra kátsjá'nde‑no nga ko̱tjín kjoa̱ ra 'nià? 8Jè Pedro nda kjón tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá; kitsò: ―Jiòn ra xi̱ta̱xá ítjòn 'mì‑no ko̱ ra xi̱ta̱ jchínga‑la̱ na̱xi̱ndá Israel: 9¿A ta kií xá i̱nchichjinangi‑náji̱n nga mejèn‑no jcha̱a jè kjo̱nda ra ki'nià‑ji̱n, ko̱ kó'sín kjomà‑la̱ nga kjonda‑ni jè ndí xi̱ta̱ ra mì kì ma fì tsiki? 10'Koa̱á 'sín ki̱nákjoa̱ kixi̱‑ji̱n ya̱ ngixkòn jiòn mé‑ni nga kata'nchré ijye‑ni xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel. Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ra tíjna ya̱ ngixkòn jiòn, a̱'ta 'tse̱é Jesucristo ra Nazaret i̱'nde‑la̱ kjonda‑ni. Ti̱jé‑ni ra ini'ken jiòn nga tsakja'ta krò tanga jè Nainá isikjaáya‑ila̱. 11'Koa̱á ngoya‑la̱ jiòn koni chji̱ne̱chrjó ra bínda ni'ya. Inachrjengi‑nó Jesús koni jngo na̱jo̱ ra ni̱mé chjí‑la̱. Tanga 'ndi̱ 'ndi̱, jè Nainá, 'koa̱á 'sín isíkíjna koni jngo na̱jo̱ ra isa̱ 'ñó chjí‑la̱ jè ra bí'ñóya ya̱ nga chrja̱ngi̱‑la̱ ni'ya. 12Jè Nainá, tà jngoó‑ni xi̱ta̱ ra isìkasén i̱ a̱'ta nangi ra ma ko̱chrjekàjin‑ná kjo̱hi'in ra kjoa̱ 'tse̱ jé‑ná, ta jè‑ni Jesucristo. Tsìn ìjngo‑isa xi̱ta̱ ra kj'ií ―kitsó Pedro. 13Jñà xi̱ta̱xá, 'kia̱ nga kijtse nga 'ñó chja̱ jè Pedro ko̱ Juan nga mì kì tsakjón, ti̱'koa̱á kijtse nga taxki̱ ndí xi̱ta̱‑ní nga mì tsa tse xa̱jo̱n ma‑la̱, ta kjóxkón‑la̱; 'kia̱á kjòchi̱ya‑la̱ nga jñà xi̱ta̱ kìi̱, ya̱á tsikimako̱ kiti Jesús. 14Ti̱'koa̱á kijtse‑te nga ya̱ síjna jè xi̱ta̱ ra ijye kjonda‑ni, 'koa̱á 'sín ma‑ni nga mì ti̱ kì kó kitsò‑ila̱. 15'Kia̱á ko̱ki'mì‑la̱ nga katitjo jngohíjta ya̱ ñánda̱ nga tjítsa̱hijyo jñà xi̱ta̱; a̱kjòn jñà xi̱ta̱ kìi̱ tsajo̱óya‑ni. 16Kitsò‑la̱ xákjín: ―¿Mé ra si̱ke̱é jñà xi̱ta̱ kìi̱? Nga'tsì jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Jerusalén, ijyeé tjíjin‑la̱ jè kjo̱xkón ra ki'sìn; ko̱ jién mì kì ko̱ma kí'meé. 17Tanga ki̱nchaxkón‑lá mé‑ni nga mì ti̱ kì ko̱bísòn‑ni jè kjoa̱ ra̱kìi̱, ko̱ mé‑ni nga ni̱ì‑ti̱‑jngo xi̱ta̱ 'ke̱èna̱jmí-isa‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. 18'Kia̱á kiìchja̱ india‑ila̱ Pedro ko̱ Juan; kitsjá‑la̱ kjo̱hixi̱ nga jngo kjá mì kì ti̱ tjí'nde‑la̱ nga 'ke̱èna̱jmí-isa‑la̱ xi̱ta̱, ko̱ nga ko̱kòn‑ya-isa‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. 19Jè Pedro ko̱ Juan kiìchja̱‑ní, nga kitsò: ―Nda ti̱kítsjen jiòn, ¿a ndaá tjín ya̱ ngixko̱n Nainá nga jiòn si̱kitjasòn‑laji̱n ko̱ mì tsa jè Nainá ki̱tjasòn‑la̱? 20Nga̱ mì kì ko̱ma jyò ki̱tsa̱jna‑ji̱n, kjo̱'ñó ki̱nákjoa̱‑ji̱n a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra nda kijcha‑ji̱n ko̱ ra nda kina'yá‑ji̱n. 21Jñà xi̱ta̱xá mì kì isakò‑la̱ kó'sín si̱ìko̱ nga tsjá‑la̱ kjo̱hi'in, tà tsincháxkón‑la̱, ko̱ a̱kjòn isìkíhijyondi̱í‑ni, nga̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, 'ñó jeya isíkíjna Nainá ta nga̱tjì‑la̱ jè kjo̱xkón ra kjomà. 22Nga̱ jè xi̱ta̱ ra kjonda‑ni, tsatoó ichán nó tjín‑la̱ 'kia̱ nga ko̱'sín kjomà'tin jè kjo̱xkón ra̱kìi̱. 23'Kia̱ nga ijye tsikìtsa̱jnandi̱í‑ni Pedro ko̱ Juan, kijí‑ni ya̱ ñánda̱ títsa̱jna jñà xi̱ta̱ xákjién; tsi'kéna̱jmí ijyeé‑la̱ kó'sín kitsò‑la̱ jñà na̱'mì ítjòn ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga. 24Jñà xi̱ta̱ xákjién, 'kia̱ nga ijye kií'nchré koni 'sín ki'sena̱jmí‑la̱, jngoó jta̱ ki'sìn kjo̱bítsjen‑la̱ nga kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá, kitsò: ―Na̱'ìn ji̱ ra Nainá 'mì‑li, ra tsikindi jè ngajmi, ko̱ jè nangi ko̱ jè ndáchikon, ko̱ nga'tsì tsajmì ra tjín ya̱ i̱sà'nde, 25'koa̱á 'sín kisi nga inichjiín tsa'ba chi̱'nda‑li David jè ra xi̱ta̱ jchínga‑na̱ji̱n kjomà, nga isìchi̱ya‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑li 'kia̱ nga kitsò: ¿Mé‑ni nga ma'tse̱n‑ni jñà xi̱ta̱ i̱sà'nde? Ko̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, ¿mé‑ni jñà bínda‑ni kjoa̱ ra nì mé chjí‑la̱? 26Kjóxkóyaá jñà xi̱ta̱xá ítjòn ra tjín ya̱ i̱sà'nde; isìjngoó ijo‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra i̱nchibatéxoma nga kondra̱ kijì‑la̱ Nainá ko̱ jè Cristo [jè ra xá isìkasén‑ni Nainá]. 27’Kixi̱í kjoa̱, jè Herodes ko̱ Poncio Pilato, ko̱ ra mì tsa xi̱ta̱ Judío, ko̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel, kií xá tsikíjtín‑ni ijo‑la̱ ya̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, nga kondra̱ kijì‑la̱ jè I'ndí‑li Jesús ra xi̱ta̱ tsje ra xá ji̱ ichjaájin‑ni nga inikasín nga jè ra Cristo. 28Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín ki'sìn koni 'sín ijye ichosòn‑la̱ ji̱ kjotseé nga tjínè‑la̱ nga ko̱'sín ko̱ka̱ma. 29Na̱'ìn, chítsijen‑la̱ ji̱ xi̱ta̱ kìi̱ nga̱ mején‑la̱ ske̱ton‑naji̱n; ko̱ ti̱si̱ko̱‑náji̱n ra chi̱'nda‑li 'mì‑náji̱n nga mì kì ki̱skón‑ji̱n 'kia̱ nga ki̱nákjoa̱ya ji̱n jñà 'én‑li. 30Ta̱kín jè nga'ñó ra tjín‑li nga katanda‑nì jñà xi̱ta̱ ra kiya; ko̱ 'ti̱ìn kjo̱xkón a̱'ta 'tse̱ Chi̱'nda Tsje‑li Jesús, jñà kjo̱xkón ra bakón jè kjoa̱jeya‑li. 31'Kia̱ nga ijye kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá, chón 'tsa ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga títsa̱jna. Nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna ngi ndaá isijin ya̱ inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá; ko̱ mì ti̱ kì itsakjòn‑ni nga kiìchja̱ya 'én‑la̱ Nainá. 32Nga'tsì xi̱ta̱ ra ijye kjokjiín‑la̱, ngásòn ngáyaá tjín inìma̱‑la̱ ko̱ kjo̱bítsjen‑la̱; ko̱ nga'tsì tsajmì ra tjín‑la̱ nga jngó jngó xi̱ta̱, 'tse̱ ijye‑ní kóhotjío̱n. Ni̱jngo ra kitsò: “Tsajmì ra tjín‑na, tsa̱'a̱n ta̱jngo‑ná.” 33Jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús 'ñó tse nga'ñó ki'se‑la̱ nga kitsjà 'én a̱'ta 'tse̱ Jesús ra tíjna ítjòn‑ná, nga jè Jesús ijyeé jaáya‑ila̱ ra a̱'ta 'tse̱ kjo̱biya. Ko̱ nga'tsì jñà xi̱ta̱ kìi̱, Nainá 'ñó nda isìchikon'tin. 34'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga nga'tsì xi̱ta̱ mì mé tsajmì isìjchija'ta‑la̱ ra machjeén‑la̱. Jñà xi̱ta̱ ra tjín‑la̱ nangi ko̱ ra tjín‑la̱ ni'ya, tsatína‑ní; a̱kjòn fìko̱ ijye jè to̱n‑la̱ tsajmì ra batína; 35ya̱á sínga̱tsja jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús; a̱kjòn síka'bí‑la̱ xákjién nga jngó jngó mé ra chija'ta‑la̱. 36'Koa̱á 'sín ki'sìn jngo xi̱ta̱ Levita ra José 'mì ra ya̱ i̱'nde‑la̱ na̱xi̱ndá Chipre. Jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús, jngo 'í tsikí'ta‑la̱ nga Bernabé kitsò‑la̱. (Xi̱ta̱ ra sí'ñó ikon‑ná, tsò‑ni jè 'í ra̱kìi̱.) 37Xi̱ta̱ ra̱kìi̱, kjijnaá jngo 'ndé‑la̱ nangi; tsatína‑ní; a̱kjòn 'jiìkó jè to̱n‑la̱; isìnga̱tsja jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\