Hechos 5

1Tanga jngo xi̱ta̱ 'xi̱n ra 'mì Ananías ko̱ jè chjo̱ón‑la̱ Safira 'mì, ti̱'koa̱á tsatína jngo 'ndé‑te nangi‑la̱. 2Xi̱ta̱ ra̱kìi̱ tsajo̱óya‑ni ko̱ chjo̱ón‑la̱ nga tsikí'ma chiba jè to̱n chjí nangi‑la̱. Ta chibaá 'jiìkó nga isìnga̱tsja jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesucristo. 3Jè Pedro kitsó‑la̱: ―Ji̱ Ananías, ¿mé‑ni kabi'nde‑ni nga jè xi̱ta̱‑ni̱í ka'faha'sen‑jin ya̱ inìma̱‑li nga mejèn‑li kachìndo̱cha̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá? ¿Mé‑ni kabì'ma chiba‑ni jè to̱n chjí nangi‑li? 4¿A mí tsa tsa̱ji jè nangi? 'Kia̱ nga ijye kabatini, ¿a mí tsa tsa̱ji‑ti jè to̱n‑la̱? ¿Mé‑ni ko̱'sín kàníkítsjen‑ni ya̱ a̱jin inìma̱‑li? Mì tsa xi̱ta̱‑jìn ra mejèn‑li kabìndo̱cha̱‑la̱, jè sabà Nainá. 5Jè Ananías, 'kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱, iskàtje̱n'tá ya̱ nangi; a̱kjòn 'ken. Nga'tsì xi̱ta̱ ra kií'nchré nga ko̱'sín kjomà, taxki̱ 'ñó itsakjòn. 6'Kia̱á 'ji i'ka i̱xti 'xi̱n ra ijye iskasòn nó‑la̱, isíkájté nikje ijo‑la̱ Ananías; a̱kjòn tsachrje ya̱ ni'ya, nga kiì kíhijin. 7Ta̱'koa̱ ijyeé‑la tjín‑ni tsa jàn hora 'kia̱ nga 'ji Safira jè chjo̱ón‑la̱ Ananías; ko̱ mì kì tjíjin‑la̱ tsa mé kjoa̱ ra kjomà. 8Jè Pedro iskonangií‑la̱ kitsò‑la̱: ―¿A 'koa̱á tjín tsatina‑no jè nangi‑no koni tjín bixó? Jè chjo̱ón ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―Jon, 'koa̱á tjín tsatina‑nìji̱n. 9'Kia̱á kitsò‑la̱ jè Pedro: ―'Kia̱ ko̱'sín ichibàya‑no, ¿a 'koa̱á 'sín ma‑no nga maá jchónda̱cha̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá? Chítsijen‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra ya̱ i̱jnchajto xo̱tjo̱ba̱ ni'ya, jñà kàfì kíhijin jè 'xi̱n‑li; ti̱'koa̱á ngaji̱ jñà i̱ko̱‑te‑li. 10Chjo̱ón ra̱kìi̱, ta ndi̱to̱ón iskàtje̱n'ta nangi ya̱ a̱ngi ndsa̱ko̱ Pedro, a̱kjòn 'ken. 'Kia̱ nga 'jaha'sen ni'ya jñà i̱xti 'xi̱n, kijtse‑ní nga ijye 'ken; 'kia̱á tsachrje ni'ya, nga kiì kíhijin'ta‑la̱ 'xi̱n‑la̱. 11Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra kií'nchré kjoa̱ kìi̱, taxki̱ 'ñó itsakjòn. 12Jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús, kjín kjo̱xkón ki'sìn ra bakón kjoa̱jeya‑la̱ Nainá ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. Nga'tsì xi̱ta̱‑la̱ Cristo sabà ya̱á kjóxkóya ki'ta ya̱ ngitjo̱ba̱ ra 'mì Salomón. 13Jñà ra kj'ií xi̱ta̱, ni̱jngó ra kjó'ñó ikon nga ya̱ tsakáhijtako̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo. Tanga ra jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá, 'ñó nda kijtsexkón jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo. 14Ko̱ jñà ra kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo, isa̱á 'ñó kjìn kjomà‑isa, íchjín ko̱ íchjá kjokjiín‑la̱. 15Skanda jñà xi̱ta̱ tsachrjeé xi̱ta̱ ra kiya ya̱ a̱ya ndi̱yá, isíkáhijyosòn na̱chan ko̱ nijñaa̱, mé‑ni 'kia̱ nga 'koa̱ jè Pedro, ko̱ndaá‑ni ni̱'sín tà jé 'ngién‑la̱ ska̱'ta i'ka‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kiya. 16Ti̱'koa̱á kjín xi̱ta̱ 'ji ya̱ Jerusalén ra inchrabà‑ni ya̱ na̱xi̱ndá ra tjín ya̱ chraña'ta‑la̱; 'jiìkó xi̱ta̱ ra kiya ko̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í i̱nchibeton; nga'tsì xi̱ta̱ kìi̱ kjonda ijyeé‑ni. 17Jè na̱'mì ítjòn ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ báhijtako̱ ra ya̱ chja̱‑ni a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ saduceo, kjòchi̱ni̱keé jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús. 18A̱kjòn itsabá'ñó; kiìko̱ nga isíkítsa̱jna nda̱yá ra 'tse̱ na̱xi̱ndá. 19Tanga 'kia̱ nga ijye kjòjñò, jngo ìkja̱li̱‑la̱ Nainá ijchò kjí'xa̱‑la̱ nda̱yá. Tsachrje‑ni xi̱ta̱ kìi̱, kitsò‑la̱: 20―Tangió, ti̱ncha kixio̱ò ya̱ a̱ya i̱ngo̱ ítjòn, 'tèna̱jmí ijye‑la xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kó'sín tjín a̱'ta 'tse̱ kjo̱binachon xi̱tse̱ ra tsjá Cristo. 21Koni 'sín nga kií'nchré jñà 'én kìi̱, ra ma nchijòn, ta̱jñó kijì ya̱ i̱ngo̱ ítjòn nga tsakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱. Ti̱'kia̱á‑ni 'ji jè na̱'mì ítjòn, ko̱ nga'tsì xi̱ta̱‑la̱ ra ya̱ títsa̱jnako̱. Kiìchja̱‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱xá ko̱ xi̱ta̱ jchínga 'tse̱ na̱xi̱ndá Israel nga tsikíxkóya xákjén; a̱kjòn kitsjá kjo̱hixi̱ nga kiìjch'à jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo ra títsa̱jna'ya nda̱yá. 22'Kia̱ nga ijchò jñà polsìya̱, mì kì isakò‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra títsa̱'ya nda̱yá; 'kia̱á tsáfa‑ni; tsi'kéna̱jmí nga mì kì yá tjín ya̱ a̱ya nda̱yá. 23Kitsò: ―'Kia̱ nga kabijcho‑ji̱n, ndaá tjíchjàjto xo̱tjo̱ba̱‑la̱ nda̱yá. Jñà chíchàn ra síkinda̱, ya̱á i̱jnchajto ya̱ xo̱tjo̱ba̱; tanga 'kia̱ nga kabitjáha̱'se̱n‑ji̱n mì ti̱ yá xi̱ta̱ tjín‑ni ya̱ a̱ya nda̱yá. 24'Kia̱ nga kií'nchré 'én kìi̱, jè na̱'mì ítjòn ko̱ jñà na̱'mì ra i'kaa̱ ko̱ jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ polsìya̱ ra síkinda̱ i̱ngo̱ ítjòn, ta 'koa̱á kjomà‑la̱; mì kì kjòchi̱ya‑la̱ kó'sín kje̱he'tin‑la̱ jè kjoa̱ ra̱kìi̱. 25Ti̱jé‑ni hora nga 'ji jngo xi̱ta̱ ra 'jií 'kéna̱jmí, kitsò: ―Jñà xi̱ta̱ ra ichini jiòn nda̱yá, ya̱á títsa̱jna ya̱ a̱ya i̱ngo̱ ítjòn nga i̱nchibakón‑ya‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá. 26'Kia̱á kijì jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ polsìya̱ ra síkinda̱ i̱ngo̱ ko̱ jñà polsìya̱ ra i'ka nga kií'ká. Ta inchrabàko̱ kjo̱nda‑ní; mì kì tsa mé ra isìko̱. Nga̱ jñá tsakjón‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá tsa ya̱ na̱jo̱ ki̱ìnè nga si̱ì'ken. 27'Kia̱ nga 'jiìkó, isikinchá masen‑ní ya̱ ñánda̱ títsa̱jnajtín xi̱ta̱. Jè na̱'mì ítjòn kitsó‑la̱: 28―¿A mí tsa ko̱'sín tsi'kìn‑laji̱n nga jngo kjá mì ti̱ kì ko̱tsò 'én ra ko̱kón‑ya‑no a̱'ta 'tse̱ Jesús? Ta isa̱á ijye iningasòn jè kjo̱téxoma‑no kóho'ki i̱ Jerusalén; ti̱'koa̱á ngaji̱ín chininè‑náji̱n nga 'ken jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ―kitsò jè na̱'mì ítjòn. 29Jè Pedro, ko̱ xi̱ta̱ xákjén ra jè Jesús tsikíxáya‑la̱, kitsó‑ní: ―Isa̱á chjí‑la̱ nga jè Nainá si̱itjasòn‑la̱ji̱n, ko̱ mì 'koa̱‑ni jñà xi̱ta̱. 30Jè Nainá‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná, isikjaáya‑ila̱ jè Jesús a̱'ta 'tse̱ kjoa̱biya, jè ra jiòn ini'ken 'kia̱ nga tsakja'ta krò. 31Nainá, 'ñó jeya isíkíjna'ta ya̱ chrja nga kixi̱‑la̱. Xi̱ta̱xá ítjòn isíkíjna; ti̱'koa̱á jè isíkíjna nga jè ko̱chrjekàjin‑ná kjo̱hi'in, mé‑ni jè na̱xi̱ndá Israel si̱íkájno‑ni jé‑la̱ ko̱ mì ti̱ kì koa̱àtsji-jé‑ni, ti̱'koa̱á si̱hijcha'ta‑la̱ jé‑la̱. 32Xkón kijcha‑naji̱n kjoa̱ kìi̱ ko̱ 'koa̱á 'sín 'bèna̱jmí‑laji̱n; ti̱'koa̱á 'béna̱jmí‑te jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá, jè Inìma̱ Tsje ra ijye kitsjà‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱ ra síhitjasòn‑la̱ ―kitsó Pedro. 33'Kia̱ nga kií'nchré jñà 'én kìi̱, 'ñó kjojti‑la̱; skanda mejèn‑la̱ si̱ì'ken. 34Tanga ya̱á tíjnajin jngo xi̱ta̱ fariseo ra ti̱'koa̱ xá tjín‑la̱ ra 'mì Gamaliel jè ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá. Nga'tsì jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá 'ñó nda bexkón xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 'Kia̱á tsasijna kixi̱; kitsjá kjo̱hixi̱ nga katitjo jngohíjta ni'ya jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús. 35Jè Gamaliel kitsó‑la̱ xi̱ta̱xá xákjén: ―Jiòn, nga'tsì‑no ra xi̱ta̱ Israel 'mì‑ná, ti̱kítsjen‑la nda nda mé kjoa̱ ra si̱ko̱o jñà xi̱ta̱ kìi̱. 36Ti̱kítsjen jñà ni̱chjin ra ijye tsato a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra ki'mì Teudas. Mejèn‑la̱ nga jè tsikijna ítjòn. 'Koa̱á 'sín kitsò nga xi̱ta̱ ítjòn‑ní. Kjomà‑la̱ tsa ijòn sindo̱ xi̱ta̱ ra kiì'ta‑la̱. Tanga 'kia̱ nga isì'ken xi̱ta̱, nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ kiì'ta‑la̱, ta ya̱á itsajo‑ni ko̱ ijyehe'tà kjoa̱. 37Ko̱ a̱skan‑nioo̱, jè ni̱chjin 'kia̱ nga kisi'ta xa̱jo̱n xi̱ta̱ nga kjoxki̱ya, ìjngo‑isa xi̱ta̱ tsatsíjen ra tsi'kìn Judas ra xi̱ta̱ Galilea. Ti̱'koa̱á kjín xi̱ta̱ na̱xi̱ndá kiì'ta‑la̱. Tanga ti̱'koa̱á 'kia̱ nga kinì'ken xi̱ta̱ ra̱kìi̱, ti̱'koa̱á nga'tsì ra ya̱ kiì'ta‑la̱, tà ya̱á itsajo‑te‑ni. 38Ko̱ 'koa̱á ma‑ni nga ko̱'sín tíxin‑no 'ndi̱, ta katja'bè‑no. Ti̱'nde‑la jñà xi̱ta̱ kìi̱ nga katafì‑ni. Tsa ta xá 'tse̱ xi̱ta̱á ra i̱nchi'sín, chaán tà ya̱ kje̱he'tà‑ni jè kjoa̱ ra̱kìi̱. 39Tanga tsa xá 'tse̱ Nainá‑ni ra i̱nchi'sín, mì kì jiòn chíkjoa̱‑no nga si̱kijne‑la; ti̱kinda̱a ijo‑no tsa kií ni̱chjin‑ni, tsa jè‑ni Nainá ra i̱nchibixkàn‑ko̱o ―kitsó Gamaliel. 40Nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jnajtín, kjokjiín‑la̱ koni 'sín kitsò. 'Kia̱á kiìchja̱ india‑ila̱ jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús. Tsajá‑la̱, isiki'on, ko̱ 'ñó tsikínè‑la̱ nga mì ti̱ kì ko̱'sín 'ke̱èna̱jmíya‑ni ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. A̱kjòn isíkítsa̱jnandi̱í‑ni. 41Jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús, 'ñó tsja tjín‑la̱ 'kia̱ nga itjo‑ni ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱xá ra títsa̱jnajtín. Nga̱ Nainá nda iskotsíjen‑jnó nga kitsjá'nde nga ma isìkjiín kjo̱hi'in ra ta nga̱tjì 'tse̱ Jesús. 42Mì kì jyò tsikitsa̱jna. Ni̱chjin nchijón tsakón‑ya ya̱ a̱ya i̱ngo̱ ítjòn ko̱ ra kj'ií ni'ya; kiìchja̱ya 'én‑la̱ Nainá nga jé Jesús ra Cristo [nga̱ jé ra xá isìkasén‑ni Nainá].


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\