Hechos 6

1Jñà ni̱chjin kìi̱, 'kia̱ nga ijye 'ñó tímakjìn‑ya jñà xi̱ta̱ ra koté'yá'ta‑la̱ Jesús ra kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱, jñà xi̱ta̱ ra chja̱ 'én griego tsikí'tsia̱‑ní nga tsakjajé'tin jñà xi̱ta̱ ra chja̱ 'én hebreo, nga jñà íchjín jch'a̱n ra 'ken 'xi̱n‑la̱ ra 'tse̱ xi̱ta̱ griego, mì kì ko̱'sín tí'bì‑la̱ tsajmì ra kjine koni 'sín tí'bì‑la̱ jñà íchjín jch'a̱n 'tse̱ xi̱ta̱ hebreo. 2Jñà xi̱ta̱ ra tejò ma‑ni ra tsikíxáya‑la̱ Jesús, tsikíxkóyaá nga'tsì xi̱ta̱ ra i̱nchikotá'yá'ta‑la̱ Jesús, kitsò‑la̱: ―Mí‑la kì nda tjín tsa ki̱jmí‑ji̱n jè xá‑la̱ Nainá nga mì ti̱ kì 'kéna̱jmíya‑naji̱n jè 'én nda‑la̱, ko̱ tsa ta jñá chítsijen ji̱n mé ra chija'ta‑la̱ jñà xi̱ta̱ i̱ma̱. 3'Ndsé, ito xi̱ta̱ 'xi̱n chjáajion mé‑ni nga jñà ko̱nga̱tsja‑ni xá kìi̱, jñà ra 'ya nga nda i̱nchisíjchá ijo‑la̱ nga ndaá tjíjin inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá nga ti̱'koa̱ tjín‑la̱ kjo̱bítsjen. 4Ngaji̱n, kji'tá ni̱chjin ki̱nákjoa̱'ta‑la̱ji̱n Nainá; ti̱'koa̱ ko̱kón‑ya‑ji̱n jè 'én‑la̱ Nainá. 5Jñà 'én kìi̱, ndaá isasèn‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱. 'Kia̱á jahíjin jè Esteban, jngo xi̱ta̱ 'xi̱n ra nda makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Nainá ti̱'koa̱ nda tjíjin inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Jahíjin‑te jè Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, ko̱ Nicolás ra Antioquía i̱'nde‑la̱ ra jahatjìya‑la̱ nga ya̱ 'jaha'sen‑jin‑la̱ xi̱ta̱ judío. 6Jñà xi̱ta̱ ra itjahájin, isinchá masen‑ní ya̱ ngixko̱n xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús. Ko̱ jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá ko̱ tsakásòn‑la̱ tsja nga isìnga̱tsja xá. 7Isa̱á 'ñó tsabísòn‑isa 'én‑la̱ Nainá. Sa 'ñó sa 'ñó kjokjìn‑isa jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ya̱ na̱xi̱ndá Jerusalén. Skanda kjín ma‑ni na̱'mì Judío ra kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. 8Jè Esteban, 'ñó nda ki'se‑la̱ nga'ñó ko̱ kjo̱nda ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. 'Koa̱á kjomà‑ni nga kjìn kjo̱xkón ki'sìn ra bakón kjoa̱jeya‑la̱ Nainá ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá. 9Tjín i'ka xi̱ta̱ ra ya̱ chja̱‑ni ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío ra ijye tjíhijyondi̱í‑ni ko̱ xi̱ta̱ 'tse̱ na̱xi̱ndá Cirene ko̱ 'tse̱ Alejandría, ko̱ xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱ Cilicia ko̱ Asia. Tsikí'tsia̱ nga tsakátikjo‑ko̱ jè Esteban. 10Tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱, mì kì kjomà isikijne‑la̱, nga̱ ki, jè Esteban, ko̱ó kjo̱bítsjen 'tse̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá kiìchja̱. 11Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱á tsakátsji i'ka xi̱ta̱ ra tsikíchjí‑la̱ nga kitsjà 'én ndiso; kitsò: ―Kàna'yá‑la̱ji̱n jè Esteban nga chja̱jno‑la̱ Moisés ko̱ Nainá. 12'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga kjojti‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga ko̱ jñà xi̱ta̱ ra bakón‑ya kjo̱téxoma‑la̱ Nainá ra tsikínda Moisés. 'Kia̱á itsabá'ñó jè Esteban, kiìko̱ ya̱ ñánda̱ nga títsa̱jnajtín jñà xi̱ta̱xá ítjòn‑la̱ xi̱ta̱ judío. 13Ko̱ ijchòko̱ xi̱ta̱ ra kitsjà 'én ndiso, nga kitsò: ―Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, mì kì jyò bijna; kji'tá ni̱chjin chja̱jno‑la̱ jè I̱ngo̱ Tsje‑la̱ Nainá ra̱kìi̱, ko̱ kjo̱téxoma‑la̱ Moisés. 14Ijyeé ko̱'sín ina'yá‑la̱ji̱n nga tsò nga jè‑ró Jesús ra Nazaret 'tse̱, si̱ìxojen‑ró jè i̱ngo̱ ra̱kìi̱, ti̱'koa̱á si̱ìkaatjìya-ró‑la̱ kjoa̱ ra ijye nga‑ná koni 'sín nga tsakón‑ya‑ná Moisés ―kitsó xi̱ta̱ kìi̱. 15Nga'tsì xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jna junta, 'kia̱ nga isko'án jè Esteban, 'koa̱á 'sín tsatsíjen‑la̱ i̱sén‑la̱ koni tsa 'tse̱ ìkja̱li̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\