Hechos 7

1Jè xi̱ta̱ ítjòn‑la̱ na̱'mì iskonangií‑la̱ jè Esteban kitsò‑la̱: ―¿A kixi̱í kjoa̱ nga ko̱tjín kjoa̱ ra kanínè‑li xi̱ta̱? 2Jè Esteban kitsó‑ní: ―'Ndsé, ko̱ ra xi̱ta̱ jchínga 'mì‑no: tjín‑no kjoa̱jetakòn nga ti̱ná'ya i̱tsé‑ná. Jè Nainá ra 'ñó jeya tíjna, tsatsíjen tsijeén‑la̱ jè xi̱ta̱ jchínga‑ná Abraham 'kia̱ nga ya̱ tíjna Mesopotamia, 'kia̱ nga ti̱kje bijchó kijna ján na̱xi̱ndá Harán; 3nga kitsò‑la̱: “Títjo̱kàjin nangi‑li; ko̱ títjo̱kàjin‑la̱ xi̱ta̱ xàngi̱i; ko̱ ya̱ 'tin‑ki̱jni ya̱ nangi ñánda̱ nga 'a̱n kokon‑la.” 4Jè Abraham, itjokàjin‑ní ya̱ nangi‑la̱ xi̱ta̱ Caldea, ya̱á kiì kijna ya̱ nangi Harán. 'Kia̱ nga ijye 'ken jè na̱'ìn‑la̱, jè Nainá 'jiìkó i̱ i̱'nde ñánda̱ titsa̱jneé 'ndi̱ 'ndi̱. 5Jè Nainá, ni̱mé i̱'nde kitsjà kjo̱tjò‑la̱ ra 'tse̱ kjomà; skanda nda mí ki'tsì i̱tsé‑la̱ ya̱ ñánda̱ ma ko̱sìjnasòn jngo ndsa̱ko̱. Tanga 'koa̱á 'sín kitsò‑la̱ nga jè i̱'nde ra̱kìi̱, 'tse̱é ko̱ma, ko̱ ti̱'koa̱á 'tse̱é i̱xti‑la̱ ki̱tso̱ ki'ta‑la̱ skanda ta mé ni̱chjin‑ni. Ni̱'sín jè ni̱chjin ra̱kìi̱, kjè tsa i̱xti tjín‑la̱ Abraham. 6Ko̱, ki̱í'sín kitsò‑la̱ Nainá: “Jñà tje̱‑li, xín na̱xi̱ndá si̱ìjchá ijo‑la̱; xi̱ta̱ chi̱'ndaá ko̱ma; ijòn sindo̱ nó si̱ìkjiín kjo̱hi'in nga ske̱ton xi̱ta̱.” 7Tanga ti̱'koa̱á kitsó Nainá: “Tanga 'a̱án tsja‑la̱ kjo̱hi'in jè na̱xi̱ndá ñánda̱ nga xi̱ta̱ chi̱'nda 'si̱n‑no; 'kia̱ nga ko̱ma a̱skan‑nioo̱, jñà xi̱ta̱ tje̱‑li ki̱tjokajiín ya̱ na̱xi̱ndá ra̱kiòo̱, ko̱ kj'i̱í india‑ni i̱ i̱'nde ra̱kìi̱, ko̱ i̱í i̱jndíi̱ ñánda̱ nga nda kjón ske̱xkón‑na.” 8Jè Nainá jngo kjoa̱ tsikíndajín‑ko̱ jè Abraham 'kia̱ nga kitsjà‑la̱ kjo̱hixi̱ nga si̱'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ xi̱ta̱, kjoa̱ 'tse̱ circuncisión. Jè Abraham, ki'seé jngo‑la̱ i'ndí ra Isaac ki'mì; 'kia̱ nga ijchò jin ni̱chjin nga kitsin, tsikí'ta chi̱ba̱á ya̱ ijo‑la̱. Ko̱ jè Isaac ki'se‑la̱ i'ndí ra ki'mì Jacob; 'koa̱á ti̱'sín isìko̱. Ko̱ jè Jacob, 'koa̱á ti̱'sín isìko̱ jñà i̱xti‑la̱ ra tejò kjomà, jñà ra xi̱ta̱ jchínga‑la̱ kjomà na̱xi̱ndá Israel. 9’Jñà i̱xti‑la̱ Jacob, jñà ra xi̱ta̱ jchínga‑ná, kjoxìtakòn‑keé jngo 'ndse̱ ra ki'mì José; a̱kjòn tsatína; ko̱ jñà xi̱ta̱ ra tsatse‑ni ya̱á kiìko̱ ján nangi Egipto. Tanga Nainá, ya̱á nda tíjnako̱ José. 10Ko̱ jè Nainá tsasìko̱ó ta mé kjoa̱ ra ki'se‑la̱. Ti̱'koa̱á kitsjá‑la̱ kjo̱bítsjen ko̱ kitsjá‑la̱ kjo̱nda ya̱ ngixko̱n Faraón ra xi̱ta̱xá ítjòn tíjna ján na̱xi̱ndá Egipto. Jè faraón, kitsjá‑la̱ xá José nga jè tsatéxoma‑la̱ na̱xi̱ndá Egipto, ti̱'koa̱ xi̱ta̱ ítjòn tsikijna ya̱ ni'ya‑la̱ faraón. 11’Jñà ni̱chjin kìi̱ kjinchrá ki'se kóho'ki nangi Egipto ko̱ ya̱ i̱'nde Canaán; tseé kjo̱hi'in ki'se‑la̱ xi̱ta̱; jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná mì ti̱ kì isakò‑ila̱ tsajmì ra iskine. 12'Kia̱ nga kií'nchré Jacob nga tjín tsajmì ra ma chine ján Egipto isìkasén i̱xti‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ jchínga‑ná, nga kií'ká tsajmì. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga kjo'tsia̱ nga ijchòtjòn ján Egipto. 13Ra ma‑ni jò 'ka̱ nga kií'ká tsajmì, José tsakón‑la̱ ijo‑la̱ jñà 'ndse̱. 'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga jè faraón kijtse ñánda̱ inchrabà‑ni jè tje̱‑la̱ José. 14Jè José kitsjá kjo̱hixi̱ nga kiìjch'à Jacob ra na̱'ìn‑la̱ ma nga ya̱ ki̱ji̱tji̱ngi‑la̱ ján Egipto. Ta nga'tsì xi̱ta̱ xákjién, jàn‑kan ko̱ chrjo'òn ma‑ni. 15'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga kijì Jacob ján Egipto; ya̱á 'ken; ti̱'koa̱ ya̱á 'ken nga'tsì i̱xti‑la̱ ra xi̱ta̱ jchínga‑ná kjomà. 16Ra kjomà a̱skan‑nioo̱, jñà ninda‑la̱ Jacob ko̱ 'tse̱ ti‑la̱ ya̱á kiìko̱ nga kiì kíhijin ya̱ ngatsjó‑la̱ ján Siquem, jngo nga̱jo̱ ra kjijna ya̱ i̱'nde ñánda̱ to̱n tsatse‑ni Abraham jè i̱'nde ra itìna i̱xti‑la̱ Hamor. 17’'Kia̱ nga ijye kjochraña ni̱chjin nga ki̱tjasòn 'én ra ijye ko̱kitsò‑la̱ Nainá jè Abraham, jè na̱xi̱ndá Israel, 'ñó kjokjìn‑ya ján na̱xi̱ndá Egipto. 18Ijchó ni̱chjin ya̱ Egipto nga kj'ií xi̱ta̱xá ítjòn tsikijna ra mì kì kijtsexkon José. 19Jè xi̱ta̱xá ítjòn ra̱kìi̱, tsikí'tsia̱‑ní nga iskonda̱cha̱‑la̱ ko̱ kijtseton jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑ná; kjo̱'ñó ki'sìn‑la̱ nga katatsjin‑tákon nga'tsì ndí i̱xti‑xó‑la̱ nga katiya mé‑ni nga katachija tje̱‑ni. 20Ti̱jé‑ni ni̱chjin nga kitsin jè Moisés. I'ndí ra̱kìi̱, 'ñó nda 'ki ra a̱'ta 'tse̱ Nainá. Jàn sá tsikijna ya̱ ni'ya‑la̱ nga isíjchá xi̱ta̱ jchínga‑la̱. 21'Kia̱ nga ta ya̱ isijnajin i̱sén, jè tsati‑la̱ faraón iskábétjò, isíjchá koni tsa i'ndí 'tse̱. 22Jè Moisés ya̱á iskotá'yá nga'tsì kjoa̱chji̱ne̱ ra tjín Egipto. 'Ñó ki'se‑la̱ nga'ñó kó'sín nga kiìchja̱ ko̱ nga'tsì kjoa̱ ra ki'sìn. 23’'Kia̱ nga ijye tjín‑la̱ ichán nó Moisés, 'koa̱á 'sín tsi'ké‑la̱ ikon nga ikatsíjen‑la̱ xi̱ta̱ xákjién ra na̱xi̱ndá Israel. 24'Kia̱ nga kijtse jè Moisés nga 'cho tínìko̱ jngo xi̱ta̱ xákjién ra xi̱ta̱ Israel, tsasìko̱‑ní, isì'keén jè xi̱ta̱ Egipto ra tíbeton xákjién ko̱ 'koa̱á 'sín kisìjndà‑ni. 25'Koa̱á 'sín tísíkítsjen Moisés, tsa i̱nchimachi̱yaá‑la̱ jñà xi̱ta̱ Israel nga jè si̱ìchjeén Nainá nga si̱ìkítsa̱jnandi̱í‑ni; tanga jñà xi̱ta̱ Israel mì kì ko̱'sín kjòchi̱ya‑la̱. 26'Kia̱ nga kjomà ma nchijòn, kijtse‑ní nga jò xi̱ta̱ Israel i̱nchikjaán‑kjo, ko̱ jè Moisés mején‑la̱ nga si̱íkítsa̱jyo‑ni, kitsò‑la̱: “Jiòn ra 'ndsè chibà, ¿mé‑ni nga ti̱jiòn bixkàn‑kjo‑no?” 27Jè xi̱ta̱ ra tíkjaán‑ko̱ xákjién, 'kia̱á tsjahítsjá Moisés, kitsò‑la̱: “¿Yá ra xi̱ta̱xá isíkíjna‑li, ko̱ yá ra ko̱kitsò‑li nga ji̱ kíndajín ra a̱'ta tsa̱ji̱n? 28¿A ti̱'koa̱á mejèn‑li nga si̱'ken‑ná koni 'sín ini'kin ngojña̱ jè xi̱ta̱ Egipto?” 29Moisés, 'kia̱ nga kií'nchré 'én kìi̱ tsanga‑ní; ya̱á kiì kijna i̱'nde ra 'mì Madián. 'Koa̱á 'sín tsikijna koni jngo xi̱ta̱ ra mì tsa ya̱ i̱'nde‑la̱; ya̱á ixan ko̱ jò i̱xti ki'se‑la̱. 30’'Kia̱ nga ijye ijchò ichán nó nga tíjna ján Madián jè Moisés, jngo ìkja̱li̱‑la̱ Nainá tsatsíjen‑la̱ ya̱ i̱'nde'taxìn ya̱ chraña'tá‑la̱ nindo Sinaí ñánda̱ nga i̱'nde kixì. Jè ìkja̱li̱ ya̱á síjnajin ni'í ñánda̱ jngo yá na'yá títì. 31'Kia̱ nga jè Moisés tíkotsíjen‑la̱ jè yá na'yá ra títìo̱, tà kjóxkón‑la̱ koni 'sín nga tíma; ikasijna chraña'tá-isa‑la̱ nga mejèn‑la̱ isa̱ nda ske̱; 'kia̱á kií'nchré jè jta̱‑la̱ Nainá nga kiìchja̱jin i̱sén, nga kitsò: 32“'A̱n‑ná ra Nainá‑la̱ jñà ra xi̱ta̱ jchínga‑li, Nainá‑la̱ Abraham, Nainá‑la̱ Isaac, ko̱ Nainá‑la̱ Jacob.” Jè Moisés tà jatsé‑ní nga̱ 'ñó itsakjòn, ko̱ mì kì kitsò ikon nga iskotsíjen‑la̱. 33Jè Nainá kitsó‑la̱: “Ti̱náchrji xa̱jté ra kjiya‑li; nga̱ jè i̱'nde ñánda̱ tisìjnasìn, i̱'nde tsje‑ní. 34Tíbe‑ná, kó'ki kjo̱hi'in i̱nchisíkjiín xi̱ta̱‑na̱ ra títsa̱jna ya̱ Egipto. Ko̱ ijyeé kí'nchre‑la̱ nga i̱nchifajé'ta‑na; ko̱ kií xá kábítjo̱je̱en‑na nga síkítsa̱jnandi̱í‑na. Kií ko̱'sín tíchjà‑la, nchrabí, ya̱á sikásén‑la ján Egipto.” 35’Jñà xi̱ta̱ Israel, ni̱'sín tsachrjengi jè Moisés 'kia̱ nga kitsò‑la̱: “¿Yá ra xi̱ta̱xá isíkíjna‑li ko̱ yá ra ko̱kitsò‑li nga ji̱ kíndajín‑náji̱n?”, tanga jè sabá Nainá isìkasén ján na̱xi̱ndá Egipto koni jngo xi̱ta̱xá ítjòn, ko̱ koni jngo xi̱ta̱ ra ma‑la̱ síkíjnandi̱í‑ná. Nga̱ jè Nainá isìkasén jè ìkja̱li̱ ra tsikí'tin Moisés. 36Ko̱ jé Moisés ra tsachrjekàjin xi̱ta̱ Israel ya̱ na̱xi̱ndá Egipto. Nainá kitsjá‑la̱ nga'ñó nga kjìn kjo̱xkón ki'sìn kóho'ki i̱'nde ya̱ Egipto ko̱ ya̱ a̱jin ndáchikon ra 'mì Ndáchikon Inì, ko̱ kóho'ki ya̱ i̱'nde a̱'ta xìn ra nangi kixì ñánda̱ ichán nó tsikimaya ndi̱yá. 37Ti̱jé‑ni Moisés ra ko̱'sín kitsò‑la̱ jñà xi̱ta̱ Israel: “Nainá, ti̱ya̱á ko̱chrjekàjin jngo‑ni xi̱ta̱ xàngio̱o jè ra ki̱chja̱ ngajo‑la̱ koni 'a̱n.” 38Ti̱'koa̱á ti̱jé‑ni Moisés ra tsikijnako̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel ya̱ i̱'nde'taxìn ñánda̱ nga nangi kixì, ti̱jé‑te‑ni ra kiìchja̱‑la̱ ìkja̱li̱ ya̱ nindo Sinaí, ko̱ ti̱jé‑te‑ni ra tsajmekó jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná, ti̱'koa̱á ti̱jé‑te‑ni ra itjábé‑la̱ 'én‑la̱ Nainá ra síkíjnakon‑ná mé‑ni nga ma si̱ikatoya‑ná ra jién. 39’Tanga jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná mì kì kií'nchréhijon‑la̱; ta tsachrjengi‑ní. Ta isa̱á, ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱ isíkítsjen nga mején‑la̱ koa̱áfa india‑ni ján Egipto. 40Kitsò‑la̱ jè Aarón: “Tinda i'ki nainá xkósòn ra ki̱ji̱ ítjòn‑ná. Jè Moisés ra tsachrjekàjin‑ná ya̱ nangi Egipto, mì kì 'yeé mé ra kjomà‑la̱.” 41'Kia̱á tsikínda jngo xkósòn ra nainá kitsò‑la̱ ra i̱sén‑la̱ nchra̱ja̱ i'ndí 'ki; isì'ken‑la̱ cho̱, kitsjá‑la̱ kjo̱tjò jè i̱sén‑la̱ nchra̱ja̱ nga kijtsexkón, a̱kjòn tsikíjna jngo 'sí a̱'ta 'tse̱ nainá xkósòn ra ti̱jñà tsikínda‑ni. 42'Koa̱á 'sín ma‑ni nga jè Nainá kitsjin-tákon jñà xi̱ta̱ Israel. Kitsjá'ndeé‑la̱ nga jñà kijtsexkón ijye nga'tsì jñà nitse ra tjín ján ngajmi. Nga̱ 'koa̱á 'sín tíchja̱ xa̱jo̱n ra tsikínda jñà xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá nga tsò: Jiòn ra xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel, ra ichán nó tsinchimaya jiòn ndi̱yá ya̱ i̱'nde'taxìn ñánda̱ nga nangi kixì. ¿A 'a̱án ini'ken‑nájiòn cho̱, ko̱ a ki'tsí‑ná jiòn jè kjo̱tjò‑no? 43Ki ta isa̱á jè ki'chàmijiòn ni'ya nikje‑la̱ nainá xkósòn 'tse̱ Moloc, ko̱ nitse‑la̱ 'tse̱ nainá xkósòn‑no ra 'mì Refán; jñà i̱sén ra jiòn tsikìnda nga kijchaxkón. Kií nga̱tjì‑la̱ nga kochrjékajin‑no ya̱ i̱'nde tsa̱jiòn. Isa̱á kjin sikásén‑no koni ñánda̱ nga tíjna Babilonia, kitsò jñà xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱ Nainá. 44’Ya̱ i̱'nde'taxìn ñánda̱ nangi kixì, jñà xi̱ta̱ jchínga‑ná ki'se jngo‑la̱ Ni'ya Tsje ra 'tse̱ nikje ra bakón nga ya̱ kjihijyoyá kjo̱téxoma tsje‑la̱ Nainá. 'Koa̱á 'sín isinda ni'ya ra̱kìi̱ koni 'sín tsatéxoma‑la̱ Nainá jè Moisés 'kia̱ nga kitsò‑la̱ nga 'koa̱á 'sín kátínda jngo ni'ya koni 'ki i̱sén‑la̱ ni'ya ra ijye kijtse. 45Ni'ya tsje ra̱kìi̱ ra nikje, jñá xi̱ta̱ jchínga‑ná kjonga̱tsja; jñà 'jiìkó xi̱ta̱ ra tje̱n‑ko̱ Josué, 'kia̱ nga 'jaha'sen i̱jndíi̱ ya̱ i̱'nde ñánda̱ nga jè sabà Nainá tsachrjekàjin jñà xi̱ta̱ ra ya̱ na̱xi̱ndá‑la̱. Ni'ya ra̱kìi̱, ya̱á isijna skanda jè ni̱chjin 'tse̱ David. 46Jè Nainá, 'ñó nda isasèn‑la̱ David. Ko̱ jè David kisíjé'nde‑la̱ Nainá nga mejèn‑la̱ ki̱ìnda jngo‑la̱ ni'ya ñánda̱ kíjna Nainá ra bexkón nga'tsì xi̱ta̱ tje̱‑la̱ Jacob. 47Tanga jé Salomón ra tsikínda jngo‑la̱ ni'ya Nainá. 48Tsa nda kjòn‑ni, jè Nainá ra 'ñó 'nga tíjna, mì tsa ya̱ bijnaya ni'ya ra xi̱ta̱ bínda. Koni 'sín kitsò nga kitsjà‑la̱ 'én jè xi̱ta̱ ra kiìchja̱ ngajo‑la̱, nga kitsò: 49Jè ngajmi, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jè íxile̱‑na̱ ya̱ ñánda̱ nga 'a̱n batexóma; ko̱ jè nangi, 'koa̱á 'sín ngoya‑la̱ koni jngo ískoo̱n ya̱ ñánda̱ nga minchasòo̱n jñà ndsa̱koàa̱. ¿Kó'ki jè ni'ya ra kínda‑nájiòn? ¿A ko̱maá‑no kínda jngo i̱'nde ñánda̱ nga síkjáya?, kitsó Na̱'ín‑ná. 50¿A mí tsa 'a̱n sabà tsikindá ijye tsajmì kìi̱? 51Jè Esteban kitsó‑isa‑la̱: ―Jiòn, kji'tá ni̱chjin, 'ñó tájajín tjín inìma̱‑no; ko̱ mì kì kaya‑no 'én ra na'yá; jè inìma̱ ra tjín‑no mì kì bexkón Nainá. Kji'tá ni̱chjin tájajín 'nià‑la, mì kì na'yá‑la jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá; ngásòn 'nià koni 'sín nga ki'sìn‑te jñà xi̱ta̱ jchínga‑no. 52Ni̱jngo‑la xi̱ta̱ ra kiìchja̱ya ngájo‑la̱ Nainá kjotseé, mì tsahatji̱ngi‑la̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑no; ti̱'koa̱á isì'ken‑te jñà ra 'jií 'kéna̱jmí a̱'ta 'tse̱ jngo xi̱ta̱ kixi̱, jè ra tjínè‑la̱ nga kj'i̱í. 'Kia̱ nga 'ji jè xi̱ta̱ kixi̱ ra̱kìi̱, jión inìnga̱tsja nga ko̱'sín isì'ken xi̱ta̱. 53Nga'tsì‑no ra jiòn, ra a̱'ta 'tse̱ ìkja̱li̱ ki'tsì‑no kjo̱téxoma, ta isa̱á mì kì nihitjasòn ―kitsó Esteban. 54Jñà xi̱ta̱ kìi̱ 'kia̱ nga kií'nchré 'én ra kiìchja̱ Esteban, 'ñó jti kjomà‑la̱ ya̱ a̱jin inìma̱‑la̱, ngi iskinenè ni̱'ño̱ nga kondra̱ kijì‑la̱ 'kia̱ nga ko̱'sín kitsò Esteban. 55Tanga jè Esteban, 'ñó nda tjíjin ya̱ inìma̱‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Iskotsíjen ján ngajmi; kijtse jè kjoa̱jeya‑la̱ Nainá; ko̱ kijtse Jesús nga síjna'ta ya̱ nga kixi̱‑la̱ Nainá. 56Kitsò: ―Tíbe‑ná ján ngajmi nga ti̱'xá; ko̱ jè ra I'ndí‑la̱ Xi̱ta̱ tsò‑la̱ ijo‑la̱, ya̱á síjna'ta ya̱ nga kixi̱‑la̱ Nainá. 57Nga'tsì xi̱ta̱ kìi̱, tsikíchjàjtoó chíká‑la̱; a̱kjòn 'ñó iskindaya'tin; indiaá kjójtín‑nè ijye jè Esteban; 58tsachrjekàjin ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá; a̱kjòn tsikínè na̱jo̱. Jñà xi̱ta̱ ndiso ra ko̱'sín kitsjà 'én, tsachrje nikje‑la̱ [mé‑ni nga mì si̱ìjti‑la̱ nga ska̱ábé na̱jo̱], ko̱ ya̱á tsakáhijyongi ya̱ ndsa̱ko̱ xi̱ta̱ ti ra 'mì Saulo. 59'Kia̱ nga tísinè na̱jo̱ jè Esteban, kiìchja̱'tá‑la̱ Nainá nga kitsò: ―Na̱'ìn Jesús, chjíbétjì jè inìma̱‑na̱. 60A̱kjòn tsasijna-xkó'nchi, 'ñó kiìchja̱ nga kitsò: ―¡Na̱'ìn, kì tà chjàn kinda̱ 'nì, jé‑la̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱! 'Kia̱ nga ijye ko̱kitsò, a̱kjòn 'ken.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\