Hechos 8

1Jè Saulo nga ya̱ síjna, ti̱'koa̱á isìjngoó ikon nga kinì'ken jè Esteban. Ya̱á kjo'tsia̱‑ni jè ni̱chjin ra̱kìi̱ nga 'ñó ki'se‑la̱ kondra̱ ko̱ nga tsihitji̱ngi‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra tjíhijyo ján Jerusalén. Kóhotjín xi̱ta̱, jndíi̱ ra ján tsanga kóho'ki nangi Judea ko̱ Samaria. Ta jñà isìhijyo‑isa xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús. 2Tjín i'ka jñà xi̱ta̱ 'xi̱n ra nda bexkón Nainá; jñá tsikíhijin jè ijo‑la̱ Esteban. Ko̱ taxki̱ 'ñó iskindayake. 3Jè Saulo, taxki̱ 'ñó tsahatji̱ngi‑la̱ xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo. Jndíi̱ ra ján 'faha'sen ni'ya nga kjo̱'ñó bachrje íchjín ko̱ íchjá, a̱kjòn síkjaha'sen nda̱yá. 4Jñà xi̱ta̱ ra jahachinga, jndíi̱ ra ján kijì nga isìka'bísòn 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. 5Jè Felipe, 'kia̱ nga ijchò ya̱ na̱xi̱ndá Samaria, tsi'kéna̱jmíyaá‑la̱ xi̱ta̱ ra a̱'ta 'tse̱ Cristo [xi̱ta̱ ra xá isìkasén‑ni Nainá]. 6Kjín xi̱ta̱ 'tse̱ Samaria, 'kia̱ nga kií'nchré‑la̱ jè Felipe ko̱ nga kijtse jñà kjo̱xkón ra 'ñó nda ki'sìn, jngoó kjo̱bítsjen kijì nga'tsiòo̱ nga isa̱ nda kií'nchré-isa‑la̱. 7Kjín xi̱ta̱ ra inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í tjíjin inìma̱‑la̱ kjonda‑ni. Jè inìma̱ 'cho‑la̱ ni̱í, 'ñó kjindáya ko̱ a̱kjòn bitjojin‑ni ya̱ inìma̱‑la̱ xi̱ta̱. Ti̱'koa̱á kjín xi̱ta̱ kiya ra mì kì ma síjtiya ijo‑la̱ ko̱ ra tsá'yá, kjonda‑ni. 8'Koa̱á 'sín kjomà‑ni nga ya̱ na̱xi̱ndá ra̱kìi̱, jñà xi̱ta̱ 'ñó tsja ki'se‑la̱. 9Ya̱ na̱xi̱ndá Samaria, tíjnaá jngo xi̱ta̱ ra 'mì Simón, ra xi̱ta̱ tj'ee̱ nga ti̱'sa̱ ítjòn. Ta kjóxkón‑la̱ xi̱ta̱ ra ya̱ i̱'nde‑la̱ 'kia̱ nga ko̱'sín iskonda̱cha̱‑la̱ nga kitsò: ―'Ñó nda be ra 'a̱n. 10Nga'tsì xi̱ta̱ ra i̱xti ko̱ ra xi̱ta̱ jchínga, nda kií'nchréhijon‑la̱, kitsò: ―Jé xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra 'ñó tse nga'ñó‑la̱ Nainá tjín‑la̱. 11'Ñó nda kií'nchréhijon‑la̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga ijyeé kjokjín nó tjín‑ni nga ko̱tjín kjo̱xkón ra bakón a̱'ta 'tse̱ kjoa̱tj'ee̱ ra ma‑la̱. 12Tanga jñà xi̱ta̱, 'kia̱ nga kjokjiín‑la̱ 'én ra tsi'kéna̱jmí jè Felipe a̱'ta 'tse̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò kó'sín nga batéxoma Nainá ko̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús nga jè ra Cristo, ko̱ íchjín ko̱ íchjá tsikí'tsia̱ nga isatíndá. 13Skanda jè Simón ti̱'koa̱á kjokjiín‑la̱; a̱kjòn isatíndá‑te. Ya̱ ñánda̱ nga tsajme Felipe, ya̱á tsajmekó‑te. Ta kjóxkón‑la̱ 'kia̱ nga kijtse jñà kjo̱xkón ra tí'sín Felipe ko̱ kjoa̱ ra bakón kjoa̱jeya‑la̱ Nainá. 14Jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús ra títsa̱jna ján Jerusalén, 'kia̱ nga kií'nchré nga jñà xi̱ta̱ Samaria ijyeé kjokjiín‑la̱ 'én‑la̱ Nainá, isìkasén jè Pedro ko̱ Juan. 15Jñà xi̱ta̱ kìi̱, 'kia̱ nga ijye ijchó ján Samaria, tsikítsa'batjí jñà xi̱ta̱ ra ijye kjokjiín‑la̱ mé‑ni nga tjábé‑ila̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 16Nga̱, ni̱ kjè sa jngo xi̱ta̱ kìi̱ bitjojen‑nè jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. Tà a̱'ta 'tse̱é Na̱'ín‑ná Jesús isatíndá. 17Jè Pedro ko̱ Juan, 'kia̱á tsakásòn‑la̱ tsja, a̱kjòn itjábé‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 18'Kia̱ nga kijtse jè Simón nga jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús, jñà básòn‑la̱ tsja nga tjábé‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá jñà xi̱ta̱, jè Simón to̱ón tsikí'ta‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo nga 19kitsò‑la̱: ―Ti̱'koa̱á 'ti̱‑te‑ná jè nga'ñó ra̱kìi̱ mé‑ni nga ti̱'koa̱á ko̱'sín 'sin‑te‑na ra 'a̱n, nga ni̱'sín ta yá xi̱ta̱ ra kosòn‑la̱ ndsa̱, tjábé‑la̱ jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 20Jè Pedro kitsó‑la̱: ―¡Ya̱ katiyaki̱i jè to̱n‑li! Ngaji̱, nga̱ 'koa̱á 'sín kàníkítsjin tsa maá to̱n minda‑né jè kjo̱tjò ra tsjá Nainá. 21Ngaji̱ mì kì tjí'nde‑li nga tjábé‑li, nga̱ jè inìma̱‑li mì kì tsa kixi̱ tíjna ya̱ ngixko̱n Nainá. 22Ti̱kájno jé‑li, kì ti̱ tsja jé fatsji‑ni koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra tjíjin inìma̱‑li. 'Ñó titsa'ba‑la̱ Nainá tsa kií ni̱chjin si̱hijcha'ta‑li koni 'sín nga kàníkítsjin. 23Nga̱ be‑ná nga 'ñó kitsejín kjoa̱xìtakòn ya̱ inìma̱‑li, ko̱ jé kjoa̱ ra 'cho tjióo̱n mì kì tsjá'nde‑li nga nda 'nì. 24Jè Simón kitsó‑ní: ―Titsa'ba‑la jiòn jè Nainá ra a̱'ta tsa̱'a̱n, mé‑ni mì ko̱'sín katama'tin‑na koni 'sín nga i̱nchi'mì‑nájiòn. 25Jè Pedro ko̱ Juan, 'kia̱ nga ijye tsi'kéna̱jmí ra a̱'ta 'tse̱ Jesús kó'sín nga kijtsexkon ko̱ nga ijye tsakón‑ya 'én nda‑la̱ Na̱'ín‑ná, 'kia̱á kijì india‑ni ján Jerusalén. Ko̱ kjín xi̱ta̱‑la̱ na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Samaria tsi'kéna̱jmí‑la̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Cristo. 26Ra ijye kjomà, jngo ìkja̱li̱‑la̱ Nainá kiìchja̱‑la̱ Felipe, kitsò‑la̱: ―Ti̱sítji̱in, ko̱ ko̱'sín 'tin kixi̱i jè ndi̱yá ra bitjoka'ta Jerusalén jè ra fìjen skanda bijchó Gaza. Jè ndi̱yá ra̱kìi̱ ya̱á 'fahato ya̱ i̱'nde'taxìn ñánda̱ nangi kixì. 27Jè Felipe, tsasítje̱n‑ní a̱kjòn kijì; 'kia̱ nga tífì ya̱ a̱ya ndi̱yá, jngo xi̱ta̱ iskajin ra ya̱ i̱'nde‑la̱ Etiopía ra 'ñó 'nga xá tjín‑la̱, jngo xi̱ta̱ ra ijye kjoxki‑la̱ nga mì ti̱ íchjín si̱ìsin‑ni; jè ra ma tesorero‑la̱ chjo̱ón ra tíjna koni xi̱ta̱xá ítjòn ya̱ Etiopía. Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ya̱á 'ji‑ni Jerusalén nga jeya kijì síkíjna Nainá. 28'Kia̱ nga tífì‑ni ya̱ nangi‑la̱ nga tíjnaya jè ki̱cha̱ na̱xítji‑la̱, tíkotá'yá jè xa̱jo̱n ra tsikínda jè Isaías, xi̱ta̱ ra isìchjeén Nainá nga kiìchja̱ ngajo‑la̱. 29Jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá kitsò‑la̱ jè Felipe: ―'Tin'ta chraña‑la̱ jè ki̱cha̱ na̱xítji ra̱kiòo̱, ko̱ ta̱ña tiki̱i jè xi̱ta̱ ra tíjnaya. 30Jè Felipe ndi̱to̱ón kiìtji̱ngi‑la̱, kií'nchré‑la̱ jè xi̱ta̱ nga tíkotá'yá jè xa̱jo̱n ra tsikínda Isaías; a̱kjòn iskonangi‑la̱ kitsò‑la̱: ―¿A tímachi̱yaá‑li kó'sín tsò‑ni jè xa̱jo̱n ra tjichitá'yí? 31Jè xi̱ta̱ etiope kitsó‑ní: ―¿Kó'sín ko̱ma‑ni nga ko̱chi̱ya‑na tsa 'kia̱ nga mì yá ra tí'béna̱jmíya‑na? 'Kia̱á ko̱kitsò‑la̱ nga katamìhijin ya̱ ki̱cha̱ na̱xítji‑la̱ jè Felipe nga katijna'ta‑la̱. 32Ya̱ ñánda̱ nga tíkotá'yá jè xa̱jo̱n‑la̱ Isaías, ya̱á‑ní ñánda̱ nga tsò: 'Koa̱á 'sín kiìko̱ koni tsa jngo forrè nga kiì sí'ken; 'koa̱á jngoya‑la̱ koni jngo ndí forrè i'ndí ra mì kì kjindáya 'kia̱ nga sijno‑la̱, 'koa̱á ti̱'sín mì kì iskindaya. 33'Ñó kijtseton xi̱ta̱, ko̱ mì kì yá ra tsikíndajín‑la̱. Mì kì jcha̱‑la̱ tje̱‑la̱. Nga̱ ra jè, ini'ken‑ní i̱ a̱'ta nangi. 34Jè xi̱ta̱ ra Etiopía i̱'nde‑la̱ kitsó‑la̱ Felipe: ―'Ti̱ìn kjo̱nda. 'Tèna̱jmíya‑ná, ¿yá‑ní ra ko̱'sín títsò‑la̱ jè Isaías? ¿A kj'ií xi̱ta̱‑ní, o̱ ra ti̱jé‑ni ijo‑la̱ ra ko̱'sín títsò‑la̱? 35Jè Felipe tsikí'tsia̱ kjòn‑ni jè xa̱jo̱n ñánda̱ nga tíkotá'yá jè xi̱ta̱ etiope; tsi'kéna̱jmí ijye‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Jesús. 36'Kia̱ nga i̱nchifì ya̱ a̱ya ndi̱yá, ijchó jngo i̱'nde ya̱ ñánda̱ nga tjín nandá; kitsò jè xi̱ta̱ etiope: ―Ya̱ i̱jndíi̱ tjín nandá. ¿A mí nda 'se̱ tsa ko̱tíndá‑náa̱? 37Jè Felipe kitsó‑la̱: ―Tsa ngi ko̱ó inìma̱‑li nga nda makjiín‑li, ko̱ma‑ní. Jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ kitsó‑ní: ―'Koa̱á 'sín makjiín‑na nga jè Jesús, jé ra Cristo ra I'ndí‑la̱ Nainá. 38Kitsjá kjo̱hixi̱ nga katasasén jngohíjta jè ki̱cha̱ na̱xítji‑la̱, a̱kjòn itjojen ngajòo̱, 'jaha'sen‑jin ya̱ nandá; jè Felipe tsatíndá xi̱ta̱ ra̱kìi̱. 39'Kia̱ nga ijye itjojin‑ni ngajòo̱ ya̱ a̱jin nandá, jè Felipe, ta ndi̱to̱ón ichijà; jé Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá kiìko̱; mì ti̱ kì kijtse‑ni xákjén; tanga jè xi̱ta̱ etiope, 'ñó tsja tjín‑la̱ nga kijì‑ni. 40Jè Felipe 'kia̱ nga kijtse ijo‑la̱ ijyeé ya̱ tíjna ya̱ na̱xi̱ndá ra 'mì Azoto; ko̱ xki̱ na̱xi̱ndá kijì nga tsi'kéna̱jmíya 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra a̱'ta 'tse̱ Cristo skanda nga ijchò na̱xi̱ndá ra 'mì Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\