Hechos 9

1Jè Saulo, kji'tá ni̱chjin mincháxkón‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Cristo nga mejèn‑la̱ si̱ì'ken. 'Koa̱á ma‑ni nga kiìjkon jè na̱'mì ítjòn, 2nga isíjé‑la̱ xa̱jo̱n ra tsjá‑la̱ nga'ñó nga kijì ya̱ nga'tsì ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío ra tjín ján Damasco, mé‑ni nga ko̱ma jtsa̱ba̱'ñó‑ni jñà xi̱ta̱ ra fì'ta‑la̱ jè ndi̱yá xi̱tse̱‑la̱ Cristo, tsa íchjín ko̱ tsa íchjá, a̱kjòn kji̱nchrabàko̱ ya̱ Jerusalén nga si̱ìkítsa̱jna nda̱yá. 3'Kia̱ nga i̱nchifì ya̱ a̱ya ndi̱yá nga ijye ijchò chraña ya̱ na̱xi̱ndá Damasco, ta ndi̱to̱ón 'ji jngo ni'í ra kjohisen jngo tjandi‑la̱ ra inchrabà‑ni ján ngajmi. 4Jè Saulo iskàtje̱n'tá ya̱ nangi, a̱kjòn kií'nchréjta jngo‑la̱ 'én ra kiìchja̱jin i̱sén nga kitsò‑la̱: ―Ji̱ Saulo, ji̱ Saulo, ¿mé‑ni nga ko̱'sín kondra̱ 'mì‑ná nga mihìtji̱ngi‑ná? 5Jè Saulo kitsó‑ní: ―¿Yá‑ní ngaji̱, Na̱'ìn? Jè ra tíchja̱ kitsó‑la̱: ―'A̱n‑ná Jesús ko̱ 'a̱n‑ná ra kondra̱ tji'mì‑la̱ ji̱ nga tjimihìtji̱ngi‑ná. [Ti̱ji̱í tjifatsji‑la̱ kjo̱hi'in ijo‑li, koni 'sín 'sín jñà nchra̱ja̱ 'kia̱ nga tsjòn‑la̱ íkjo̱n ra bíchjà‑ila̱ ni‑la̱. 6Jè Saulo, sí jatsé‑ní; 'ñó itsakjòn; 'kia̱á kitsò: ―Na̱'ìn, ¿mé ra mejèn‑li nga 'siaa̱n? Jè Na̱'ín‑ná kitsó‑la̱:] ―Ti̱sítji̱in, 'tin ya̱ a̱jin na̱xi̱ndá ján; ko̱ ya̱á 'se̱na̱jmí‑li mé ra 'si̱in. 7Jñà xi̱ta̱ ra tje̱n‑ko̱ Saulo, ta isinchajyó‑ní nga itsakjòn 'kia̱ nga kií'nchré‑la̱ jè ra tíchja̱; tanga mì kì kijtse yá‑ni ra tíchja̱. 8Jè Saulo, tsasítje̱n'tá‑ni ya̱ nangi, tanga 'kia̱ nga iskí'xa̱ xko̱n, mì ti̱ kì tsatsíjen‑ila̱. Ta jñà xi̱ta̱ ra tje̱n‑ko̱ itsabà'ta, nga kiìko̱ ján Damasco. 9Jàn ni̱chjin ta ko̱'sín tsikijna nga mì ti̱ kì tsatsíjen‑ila̱, ko̱ ni̱mé ra iskine ti̱'koa̱á ni̱mé ra ki'tsi. 10Ya̱ na̱xi̱ndá Damasco tíjnaá jngo xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús ra 'mì Ananías; tsatsíjen tsijeén‑la̱ nga kiìchja̱‑la̱ Nainá koni tsa tí'bì‑la̱ nijñá, nga kitsò‑la̱: ―¡Ananías! Ko̱ kiìchja̱á jè Ananías, kitsò: ―Ko̱'tín‑ná Na̱'ìn mé ra mejèn‑li. 11Jè Na̱'ín‑ná kitsó‑la̱: ―Ti̱sítji̱in, 'tin jè ndi̱yá ra 'mì Ndi̱yá Kixi̱, ya̱ ni'ya‑la̱ Judas; tjatsji jngi xi̱ta̱ ra 'mì Saulo ra ya̱ i̱'nde‑la̱ ya̱ na̱xi̱ndá Tarso. Nga̱ 'ndi̱ 'ndi̱, tíbítsa'ba‑ní, 12ko̱ ijyeé kàbatsíjen tsijen‑la̱ koni tsa tí'bì‑la̱ nijñá nga jngo xi̱ta̱ ra 'mì Ananías tí'faha'sen ni'ya‑la̱ nga tíbásòn‑la̱ tsja nga kamanda‑ni ko̱ kátjá'xá india‑ni xko̱n. 13Jè Ananías, 'kia̱ nga kií'nchré, kitsó‑ní: ―Na̱'ìn, kjokjín xi̱ta̱ 'béna̱jmí‑na a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra̱kìi̱, nga 'ñó tíbeton jñà xi̱ta̱ tsa̱ji ján Jerusalén. 14Ko̱ kií xá 'ji‑ni skanda i̱jndíi̱, nga̱ ijyeé tsachrje jngo xa̱jo̱n a̱'ta 'tse̱ na̱'mì ítjòn nga jtsa̱ba̱'ñó nga'tsì xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta tsa̱ji. 15Jè Nainá kitsó‑la̱ Ananías: ―'Tin; jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱, kií xá jahájin‑na nga̱ 'koa̱á 'sín ko̱chjeén‑na nga jè ki̱chja̱ ngajo‑na nga tjíjtsa i̱sà'nde ya̱ ngixko̱n nga'tsì ra mì tsa xi̱ta̱ judío ko̱ ya̱ ngixko̱n ra xi̱ta̱xá ítjòn títsa̱hijyo; ti̱'koa̱ ki̱chja̱‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá Israel. 16'A̱án kokon ijye‑la̱ kjo̱hi'in ra 'ñó tse si̱ìkjiín ra ta nga̱tjì‑la̱ nga a̱'ta tsa̱'a̱n si̱íxá. 17Jè Ananías kijí ñánda̱ nga tíjna Saulo; 'jaha'sen ni'ya. Tsakásòn‑la̱ tsja, kitsó‑la̱: ―Ji̱ 'ndsé Saulo, jè Na̱'ín‑ná Jesús ra kiìchja̱‑li ya̱ a̱ya ndi̱yá 'kia̱ nga tjinchrabí i̱jndíi̱, jè kàsíkasén‑na nga ko̱tsíjen india‑li ti̱'koa̱ mé‑ni nga si̱jin‑ni ya̱ inìma̱‑li jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 18Jè Saulo, ndi̱to̱ón itjahíxìn‑ila̱ xko̱n ra koni kjòn xo̱sken kjòn. A̱kjòn tsatsíjen india‑ila̱. 'Kia̱á tsasítje̱n‑nì, ko̱ a̱kjòn isatíndá. 19Jè Saulo, tsakjén‑ní; a̱kjòn ki'se india‑ila̱ nga'ñó ijo‑la̱. Kjín ni̱chjin tsikijna ya̱ Damasco. Ya̱á tsikijnako̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús. 20Jè Saulo tsikí'tsia̱‑ní nga tsi'kéna̱jmíya ra a̱'ta 'tse̱ Jesús ya̱ nga'tsì ni'ya sinagoga ñánda̱ nga maxkóya xi̱ta̱ Judío; 'koa̱á 'sín kitsò nga jè Jesús, jé ra I'ndí‑la̱ Nainá. 21Nga'tsì xi̱ta̱ ra kií'nchré‑la̱ tà kjóxkón‑la̱; kitsó‑la̱ xákjién: ―¿A mí tsa jè xi̱ta̱ ra̱kìi̱ ra mahatji̱ngi‑la̱ jñà xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús ya̱ ján Jerusalén? Ko̱, ¿a mí tsa ti̱'koa̱ ki xá 'ji‑ni i̱jndíi̱ nga nda̱yá i̱ko̱ ijye xi̱ta̱‑la̱ Jesús, a̱kjòn si̱ìnga̱tsja jè na̱'mì ítjòn? 22Tanga jè Saulo, isa̱á 'ñó ki'se‑la̱ nga'ñó inìma̱‑la̱ nga tsi'kéna̱jmíya. Skanda jñà xi̱ta̱ judío ra títsa̱jna Damasco mì kì isakò‑la̱ kó ki̱tso̱ 'én ra koa̱ako̱ koni 'sín bakón‑ya nga ngi 'én kixi̱‑ní nga jè Jesús, jé‑ní ra Cristo [ra xá isìkasén‑ni Nainá]. 23'Kia̱ nga ijye kjìn ni̱chjin tsato, jñà xi̱ta̱ judío tsajo̱óya‑ni nga si̱ì'ken jè Saulo. 24Tanga jè Saulo kií'nchré‑ní koni 'sín nga tsajo̱óya‑ni nga jñà xi̱ta̱ judío ko̱ ni̱chjin ko̱ ni̱tje̱n isikìnda̱ nga tsikitsa̱jnajto ya̱ xo̱tjo̱ba̱‑la̱ na̱xi̱ndá ñánda̱ bitjàha̱'se̱n‑jin‑ná nga mejèn‑la̱ si̱ì'ken. 25Tanga jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Saulo, 'kia̱á kiìko̱ 'kia̱ nga ni̱tje̱n; jngo ndi̱si̱yá ra je 'kioo̱ isíkíjnaya; a̱kjòn kiskanì'sen‑kjá ñánda̱ nga ti̱'xá chiba jè chrjó ra tjíchjàndi‑la̱ ya̱ na̱xi̱ndá ko̱ a̱kjòn ya̱á iskanijen‑jno‑ni, mé‑ni nga ma jahachinga. 26Jè Saulo, 'kia̱ nga ijchò‑ni ján Jerusalén, mején‑la̱ nga ya̱ ko̱hijtako̱ jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús, tanga nga'tsiòo̱, ta itsakjón‑la̱; nga̱ mì kì kjokjiín‑la̱ tsa kixi̱í kjoa̱ nga ti̱'koa̱ ijye ya̱ kotá'yá'ta‑la̱ Jesús. 27Tanga jè Bernabé kiìko̱ ñánda̱ nga títsa̱jna xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús. Tsi'kéna̱jmí‑la̱ nga ijyeé jahatjìya‑la̱ 'kia̱ nga kijtse Na̱'ín‑ná Jesús, ti̱'koa̱á kiìchja̱ sabá‑la̱ ya̱ a̱ya ndi̱yá 'kia̱ nga tífì ján Damasco; ti̱'koa̱á tsi'kéna̱jmí‑la̱ nga ján Damasco 'ñó nda kiìchja̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús, nga mì kì itsakjòn. 28Saulo, ya̱á tsikijnako̱ jñà xi̱ta̱ ra tsikíxáya‑la̱ Jesús; ya̱á tsajmekó ya̱ Jerusalén. Mì kì itsakjòn nga kiìchja̱ya a̱'ta 'tse̱ Jesús. 29'Ñó kiìchja̱ko̱ jñà xi̱ta̱ judío ra 'én griego chja̱ nga tsajo̱ókjo‑ko̱ xákjién; tanga jñà xi̱ta̱ kìi̱ mején‑la̱ nga si̱ì'ken jè Saulo. 30Jñà xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Jesús, 'kia̱ nga kií'nchré 'én kìi̱, ya̱á kiìko̱ Saulo ján Cesarea, a̱kjòn isìkasén skanda ñánda̱ 'mì Tarso. 31Nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo, 'nchán tsikìtsa̱hijyo ya̱ nga'tsì na̱xi̱ndá ra chja̱‑ni Judea, ya̱ Galilea ko̱ Samaria; mì ti̱ mé kjo̱si ki'se‑nì. Ko̱ isa̱á nda ki'se‑isa‑la̱ nga'ñó inìma̱‑la̱ ko̱ ndaá kijtsexkón Na̱'ín‑ná; jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá isa̱á nda tsasìko̱ nga kjokjìn‑ya‑isa xi̱ta̱‑la̱ Cristo. 32Jè Pedro, 'kia̱ nga tsá'ba ya̱ i̱'nde ra̱kiòo̱, kiìjkoón‑te jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo ra títsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Lida. 33Ya̱á tíjna jngo xi̱ta̱ ra 'mì Eneas; ijyeé tjín‑la̱ jin nó nga kjijna kiya. Jè tjín‑la̱ 'chin ra mì kì ma síjtiya ijo‑la̱. 34Pedro kitsò‑la̱: ―Eneas, jè Jesucristo tísínda‑ili. Ti̱sítji̱in, tíxkóyi jè nijña‑li. Jè Eneas, ndi̱to̱ón tsasítje̱n‑ni. 35Nga'tsì xi̱ta̱ ra títsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Lida ko̱ Sarón, kijtseé jè Eneas nga tsajme‑ni, ko̱ kjokjiín‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná Jesús. 36Ya̱ na̱xi̱ndá ra 'mì Jope tíjnaá jngo chjo̱ón ra ti̱'koa̱ tíkotá'yá'ta‑la̱ Jesús; jè chjo̱ón ra̱kìi̱, Tabita 'mì. 'Kia̱ nga 'én griego, Dorcas 'mì jè chjo̱ón ra̱kìi̱. 'Ñó nda xi̱ta̱ ti̱'koa̱á nda basìko̱ jñà ndí xi̱ta̱ i̱ma̱ ra mì mé tjín‑la̱. 37Jñà ni̱chjin kìi̱ jè chjo̱ón ra̱kìi̱, kjokiya‑ní ko̱ a̱kjòn 'ken. 'Kia̱ nga ijye isiníjno ijo‑la̱, jñà xi̱ta̱ ya̱á kisíkájnaya ya̱ a̱ya ni'ya ra ma‑ni jò nga kjijnasòn'nga. 38Jè na̱xi̱ndá Lida chraña'tá kjijna‑la̱ ya̱ na̱xi̱ndá Jope. Jñà xi̱ta̱ ra kotá'yá'ta‑la̱ Jesús kií'nchré‑ní nga ya̱ tíjna jè Pedro ya̱ Lida. Isìkasén jò xi̱ta̱ 'xi̱n ra kiì kítsa'ba‑la̱, nga kitsò‑la̱: ―Ndi̱to̱n nchrabí ñánda̱ nga titsa̱hijyo‑ji̱n. Kì tà chjàn 'ñó fichjin‑li. 39'Kia̱ nga iska'ta‑la̱ kjo̱hixi̱ jè Pedro, ndi̱to̱ón kiìko̱ nga tsakáhijtako̱ jñà xi̱ta̱ kìi̱; 'kia̱ nga ijchò ya̱ Jope, ya̱á kiìko̱ jñà xi̱ta̱ ya̱ ni'ya ñánda̱ nga kjijna jè ndí mi'ken chjo̱ón. Nga'tsì ndí íchjín ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱, tsincha jngo tjandi‑la̱ Pedro nga i̱nchikjindáyake ko̱ tsakón‑la̱ jñà jch'ó ko̱ na̱chro̱ ra tsikínda Dorcas 'kia̱ nga tíjnakon‑isa. 40Jè Pedro tsachrje ijyeé ni'ya jñà xi̱ta̱ ra ya̱ tjíhijyo; a̱kjòn tsasèn-xkó'nchi, kiìchja̱'ta‑la̱ Nainá; isko'án jè ndí mi'ken chjo̱ón, kitsò‑la̱: ―¡Tabita, ti̱sítji̱in! Jè ndí chjo̱ón ra kjijna mi'ken, iskí'xa̱ngií‑ni xko̱n. 'Kia̱ nga kijtse Pedro, tsikijna kixi̱‑ni. 41A̱kjòn jè Pedro kitsabá'ñó tsja nga isìkasítje̱n; 'kia̱á kiìchja̱‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ Cristo ko̱ jñà íchjín ra ijye 'ken 'xi̱n‑la̱; tsakón‑la̱ Dorcas nga ijyeé tíjnakon‑ni. 42Jè kjo̱xkón ra̱kìi̱ ina'yá ijyeé‑la̱ kó tíjngo ya̱ Jope; kjín xi̱ta̱ kjokjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱ Na̱'ín‑ná Jesús. 43Jè Pedro, kjín ni̱chjin tsikijna ya̱ na̱xi̱ndá Jope ya̱ ni'ya‑la̱ xi̱ta̱ ra 'mì Simón ra síxáko̱ chrja̱ba̱ cho̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\