Colosenses 1

12Jiòn, xi̱ta̱‑la̱ Nainá ra titsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Colosas ra ko̱'sín kixi̱ mangí'ta‑la Cristo Jesús, jè 'ndsé Timoteo ko̱ 'a̱n Pablo, 'koa̱á 'sín i̱nchinìhixo'tá‑laji̱n, 'a̱n ra ko̱'sín tsikíxáya‑na Jesucristo koni 'sín nga jè Nainá kjomejèn‑la̱. Nainá ra Na̱'ín‑ná ma, katatsjá‑no kjo̱nda ko̱ kjo̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑no. 3'Kia̱ nga nakjoá'ta‑la̱ji̱n Nainá ra Na̱'ìn‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, 'koa̱á 'sín 'mì ki'ta‑la̱ji̱n ra a̱'ta tsa̱jiòn nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè. 4Ta nga̱tjì‑la̱ ijyeé ko̱'sín nda kina'yá‑ji̱n nga ndaá makjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Cristo Jesús, ko̱ kó'sín nga 'ñó tsjacha jiòn nga'tsì jñà ra xi̱ta̱‑la̱ Nainá. 5Ko̱ kií ko̱'sín 'nià‑najiòn nga̱ jè i̱nchichiñá‑la jè kjo̱nda ra tjábé‑no ra jè Nainá tíjnatjò‑la̱ ján ngajmi; koni 'sín kjòchi̱ya‑no 'kia̱ nga kina'yá jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra ngi kjo̱hixi̱. 6Jè 'én nda ra̱kìi̱ ra ko̱'sín ijchòkàjin‑no, 'ñó tína'yá‑la̱ nga tíjngo i̱sà'nde ko̱ 'ñó kjìn xi̱ta̱ i̱nchimakjiín‑la̱ ko̱ i̱nchifahatjìya‑la̱ kjo̱bítsjen‑la̱ koni 'sín kjomà'tin jiòn 'kia̱ nga ti̱'sa̱ ina'yá jè kjo̱nda ra tjín‑la̱ Nainá ko̱ nga kjokjiín‑no nga ngi kjo̱hixi̱‑ní. 7'Koa̱á 'sín tsakón‑ya‑no jè Epafras jè xi̱ta̱ ra 'ñó tsjacha‑ji̱n ra ta̱ña níxákjo‑ji̱n a̱'ta 'tse̱ Nainá, nga chi̱'nda‑la̱ Cristo ma nga kixi̱ tísíhitjasòn‑la̱ Nainá ra a̱'ta tsa̱jiòn. 8Ijyeé tsi'kéna̱jmí‑naji̱n nga 'ñó tjín‑no kjo̱tsjacha ra a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱, koni 'sín nga jè Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá síkjinchrabájin inìma̱‑no. 9'Koa̱á ma‑ni, skanda 'kia̱ nga ina'yá‑ji̱n mì kì chaàjin‑naji̱n nga i̱nchinakjoá'ta‑la̱ji̱n Nainá ra a̱'ta tsa̱jiòn; 'koa̱á 'sín níjé'ta‑la̱ji̱n nga ngi nda katasíchi̱ya‑no koni 'sín mejèn‑la̱ ra jè; ti̱'koa̱á katatsjá‑no kjo̱bítsjen ko̱ kjoa̱chji̱ne̱ mé‑ni nga nda katafìya‑no ra kjoa̱ 'tse̱ Nainá. 10Ko̱ ti̱'koa̱á nda si̱jchá ijo‑no koni 'sín tjínè‑la̱ nga 'si̱in jñà ra xi̱ta̱‑la̱ Nainá, nga ni̱chjin nchijón ko̱'sín 'sia̱an koni 'sín mejèn‑la̱ ra jè, ko̱ nga isa̱ nda si̱hitjasòn ta mé kjoa̱ ra nda tjín ko̱ nga ki'ta ni̱chjin isa̱ nda jcha̱xkon ra jè. 11Ti̱'koa̱á 'koa̱á 'sín i̱nchiníjé'ta‑la̱ji̱n Nainá nga katatsjá‑no nga'ñó‑la̱ ra 'ñó jeya tíjna mé‑ni 'ñó ki̱ncha‑no ko̱ 'koa̱á 'sín ma‑ni nga ki̱chíkjoa̱ko̱‑no ko̱ 'se̱‑no kjoa̱jetakòn ko̱ kjoa̱tsja, 12nga ti̱'koa̱á ko̱'sín 'kín‑la jiòn nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ Na̱'ín‑ná nga kitsjà‑no kjo̱nda‑la̱ nga ti̱'koa̱á tjábé‑no kjo̱tjò ra tsjá‑la̱ xi̱ta̱‑la̱ ya̱ ñánda̱ isen chon. 13Jé Nainá tsachrjekàjin‑ná ya̱ a̱'ta 'tse̱ nga'ñó‑la̱ xi̱ta̱‑ni̱í ñánda̱ nga jñò chon, ko̱ ya̱á isíkítsa̱jna‑ná ya̱ ñánda̱ tíbatéxoma I'ndí‑la̱ ra 'ñó tsjake, 14jè ra ko̱ jní‑la̱ tsikíchjítjì‑ná nga kisíkítsa̱jnandi̱í‑ná ko̱ ti̱'koa̱á isìhijcha'ta‑ná jñà jé‑ná. 15Jè Cristo, jé‑ní ra ngi bakón tsijen‑ná yá kjòn‑ni jè Nainá jè ra mì kì tsijen‑ni. Ko̱ jé Cristo tíjna ítjòn‑la̱ nga'tsì ta mé ra isinda i̱sà'nde. 16Ko̱ó Cristo nga tsikínda jè Nainá nga'tsì ra tjín ya̱ ján ngajmi ko̱ nga'tsì ra tjín i̱ a̱'ta nangi, jñà ra tsijen‑ni ko̱ jñà ra mì kì tsijen‑ni, nga'tsì nga'ñó ra tjín a̱jin i̱sén, jñà ra tjítsa̱hijyo ítjòn, ko̱ jñà ra i̱nchibatéxoma, jñà ra tjín‑la̱ xá, ko̱ jñà nga'ñó ra mì kì tsijen‑ná; sabà ko̱ó Cristo kisinda ijye mé‑ni nga jè ko̱chjeén‑la̱. 17Ta̱'koa̱ tíjna Cristo 'kia̱ nga ti̱kje sinda nga'tsì tsajmì ra tjín, ko̱ jé tsjá nga'ñó‑la̱ nga'tsì tsajmì nga takó ya̱ títsa̱hijyo ki'ta ya̱ i̱'nde‑la̱. 18Jé Cristo tíjna sko̱ na̱xi̱ndá‑la̱ ra ti̱jè‑ni ijo‑la̱, ko̱ a̱'ta 'tse̱é kjo'tsia̱‑ni, ko̱ jé kjón kjo'tsia̱‑ni nga jaáya ítjòn‑la̱, mé‑ni nga jè kíjna ítjòn‑ni a̱'ta 'tse̱ nga'tsì ra tjín. 19Nainá, 'koa̱á 'sín isasèn‑la̱ nga jngo kjá ya̱ tsikijnajin ya̱ ijo‑la̱ Cristo, 20ko̱ a̱'ta 'tse̱é Cristo ma tsajo̱óndako̱‑ni Nainá nga'tsì ra tjín nga tjíjtsa i̱sà'nde, ra tjín ján ngajmi ko̱ ra tjín i̱ a̱'ta nangi; ko̱ a̱'ta 'tse̱é jní‑la̱ ra ixaájten ya̱ a̱'ta krò nga 'nchán isíkítsa̱jna‑ni xi̱ta̱ ko̱ Nainá. 21Jiòn, nga 'sa̱ ítjòn, kjiín titsa̱jna‑la Nainá, ko̱ kondra̱á tsikitsa̱jna‑la koni 'sín nga iníkítsjen ta nga̱tjì‑la̱ nga 'choó tjín kjoa̱ ra ki'nià. 22Tanga 'ndi̱‑ni̱ ijyeé nda kichiba‑no ko̱ Nainá ta nga̱tjì‑la̱ kjo̱biya ra kisìkjiín Cristo 'kia̱ nga tsikijna ya̱ a̱'ta nangi, ko̱ kií ko̱'sín ki'sìn‑ni mé‑ni nga tsje ki̱tsa̱hijyo‑najiòn ko̱ nga ni̱mé jé 'se̱‑no ko̱ ni̱mé ra ma ko̱chrjengi‑no ya̱ ngixko̱n Nainá. 23Kií machjeén‑ni nga kixi̱ ti̱tsa̱jna koni 'sín nga makjiín‑no ko̱ kì mincha'taxìn‑la kjoa̱ ra i̱nchichiñá‑la a̱'ta 'tse̱ 'én xi̱tse̱ ra nda tsò a̱'ta 'tse̱ Cristo ra ijye ina'yá; jè 'én nda ra̱kìi̱, jndíi̱ ra ján tí'sena̱jmíya‑la̱ xi̱ta̱ nga tíjngo i̱sà'nde, ko̱ 'a̱n ra 'mì‑na Pablo 'a̱án kjonga̱tsja nga 'kenájmíya. 24'Ndi̱‑ni̱ tsjaá 'bé‑na jè kjo̱hi'in ra tísikjiáa̱n ra ta kjoa̱ tsa̱jiòn, nga 'koa̱á 'sín tísíjngoko̱ ijo‑na̱ jè kjo̱hi'in ra chija'ta‑na koni 'sín nga kitsjà‑na Cristo nga si̱ìkjiín kjo̱hi'in ijo‑na̱ ra ta kjo̱nda 'tse̱ na̱xi̱ndá‑la̱ ra ti̱jè‑ni ijo‑la̱ Cristo. 25'A̱án tísíchjeén‑na Nainá nga ya̱ tísíxáko̱o na̱xi̱ndá‑la̱ jè xá ra jè kisìnga̱tsja‑na ra kjo̱nda tsa̱jiòn nga ngi nda 'kenájmíya 'én nda‑la̱, 26jè 'én ra tíjna'ma‑la̱ Nainá skanda nga ti̱'sa̱‑ni kjotseé nga ki'se xi̱ta̱; tanga ni̱chjin 'ndi̱ 'ndi̱ ijyeé tsakón‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱. 27Jè Nainá, 'koa̱á 'sín kjomejèn‑la̱ nga tsakón‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱ kó'sín 'ñó jeya tjín kjòn‑ni jè kjoa̱'ma ra tjínda‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ ra mì tsa xi̱ta̱ judío. Ko̱ jè kjoa̱'ma ra̱kìi̱, jé‑ní nga Cristo, ya̱á tíjnajin masen‑no ko̱ 'koa̱á 'sín ma‑ni nga i̱nchichiñá‑la nga 'se̱‑te‑no jè kjoa̱jeya‑la̱. 28'Koa̱á 'sín nakjoáya‑la̱ji̱n nga'tsì xi̱ta̱ a̱'ta 'tse̱ Cristo, ko̱ 'ñó i̱nchinakjoá‑la̱ji̱n nga i̱nchi'bi‑la̱ji̱n nga'tsì kjo̱bítsjen mé‑ni nga ni̱mé ra jchi̱ja'ta‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra Cristo títsa̱jnako̱ jè ni̱chjin 'kia̱ nga ki̱jchò ya̱ ngixko̱n Nainá. 29Kií ko̱'sín tísíxá‑na nga 'ñó tíbiné‑la̱ ijo‑na̱ nga tísichjée̱n jè nga'ñó ra títsjá‑na Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\