Colosenses 2

1Mején‑na nga nda katasijin‑najiòn nga 'ñó tíkjaán‑tjìa̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn ko̱ ra a̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra títsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Laodicea ko̱ a̱'ta 'tse̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra kjè bexkon‑ná. 2Kií ko̱'sín tíkjaán‑tjì‑na mé‑ni nga kata'se‑la̱ nga'ñó inìma̱‑la̱, ko̱ mé‑ni nga jñà kjo̱tsjacha ra tjín‑la̱ nga jngó jngó nda katasíkítsa̱jtín mé‑ni nga nda katamakixi̱jin‑ni ya̱ kjo̱bítsjen‑la̱ nga ngi nda kjón katamachi̱ya‑la̱ jè kjoa̱'ma‑la̱ Nainá ra Na̱'ín‑ná, kjoa̱'ma ra jé kjón‑nì Cristo. 3Nga̱ ta jé Cristo ra tjín‑la̱ nga'tsì kjo̱chji̱ne̱ ko̱ kjoa̱ ra síchi̱ya‑ná ra batoó 'ñó chjí‑la̱. 4Kií ko̱'sín tíxin‑no mé‑ni nga mì yá ra sko̱ónda̱cha̱‑no nga si̱ìchjeén 'én ra ndi̱to̱n ko̱kjiín‑no ra mì tsa 'én kixi̱. 5Ni̱'sín mì tsa ya̱ tíjna̱ko̱ tsijen‑no, tanga tíbítsjen ki'ta‑na a̱'ta tsa̱jiòn ko̱ matsjaá‑na nga be nga kixi̱ titsa̱jtión ko̱ kixi̱ titsa̱jna nga kji'ta takòn jè Cristo. 6Koni 'sín nga kjokjiín‑no a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑no, 'koa̱ ti̱'sín ya̱ ti̱ma'ta‑la koni 'sín nga bakèn‑la̱ xi̱ta̱ ra ya̱ títsa̱jnajtín‑ko̱ Cristo. 7Ngi nda kjón kixi̱ katamakjiín‑no a̱'ta 'tse̱, koni jngo yá ra 'ñó na̱nga̱ fì kja̱ma̱‑la̱ ko̱ koni jngo ni'ya ra 'ñó tjín chrjó tjà'tsin nga 'nga tímihijin. Ko̱'sín isa̱ 'ñó katamakjiín-isa‑no koni 'sín nga tsakon‑ya‑no, ko̱ ko̱'tìn ki'ta‑la nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ Nainá. 8Nda ti̱kinda̱a ijo‑no mé‑ni nga mì jñà sko̱ónda̱cha̱‑no jñà ra ta kjo̱bítsjen ra ni̱mé chjí‑la̱ síchjeén nga chja̱ 'én ndiso. Nga̱ jñà kjo̱bítsjen kìi̱, ta ya̱á nchrabá‑ni a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra ta xi̱ta̱ bínda koni 'sín tjín kjo̱téxoma‑la̱ xi̱ta̱ ra tjín i̱ i̱sà'nde, ra mì tsa ko̱'sín tjín koni 'sín tjín kjo̱téxoma 'tse̱ Cristo. 9Ya̱á 'ya ijo‑la̱ Cristo kóho'ki tíjngo kjòn‑ni ra jè saba Nainá. 10Ko̱ ya̱á majngo'táko̱ jiòn nga Cristo titsa̱jnako̱o. Nga̱ jé Cristo tíjna ítjòn‑la̱ nga'tsì nga'ñó ko̱ nga'tsì ra batéxoma ya̱ a̱jin i̱sén. 11Ko̱ a̱'ta 'tse̱‑ní nga isi'ta chi̱ba̱ jiòn koni 'sín tjín kjoa̱ 'tse̱ circuncisión, tanga jngo chi̱ba̱ ra mì tsa tsja xi̱ta̱ isi'ta‑ni, jè‑ní ra Cristo tsikí'ta chi̱ba̱‑no 'kia̱ nga jahíxìn nga'tsì jé ra tjín‑la̱ ijo jé‑no. 12'Kia̱ nga isatíndá jiòn, 'koa̱á jngoya‑la̱ koni tsa ya̱á isìhi'nde'ta‑la̱ Cristo, ko̱ 'kia̱ nga jaáya‑ila̱ Cristo ya̱á jaáya‑te‑no ra jiòn ta nga̱tjì‑la̱ nga kjokjiín‑no a̱'ta 'tse̱ nga'ñó‑la̱ Nainá ra isikjaáya‑la̱ Cristo a̱'ta 'tse̱ kjoa̱biya. 13Jiòn nga 'sa̱ ítjòn, mi'ken‑nájiòn a̱'ta 'tse̱ Nainá ta nga̱tjì‑la̱ kjoa̱ 'tse̱ jé ra tjín‑no, ko̱ ta nga̱tjì‑la̱ nga kjè kì tsa bí'ta chi̱ba̱‑no Cristo nga kjè kì tsa faháxìn jé ra tjín‑la̱ ijo jé‑no. Tanga 'ndi̱‑ni̱, Nainá, ijyeé isíkítsa̱jnakon‑no ko̱ Cristo, nga̱ nga'tsí‑ná nga ijye isìhijcha'ta‑ná nga'tsì jé ra tjín‑ná. 14'Koa̱á jngoya‑ila̱ koni tsa jè Nainá ijye isikjeheya‑ni xa̱jo̱n ra itjahítje̱n ra kondra̱ tsa̱jién, jè ra batéchjá‑ná tsiki. Jngo kjá ya̱ jahíxìn 'kia̱ nga 'ken'ta krò Cristo. 15Nainá jahíxìn ijyeé‑la̱ nga'ñó ra tjín‑la̱ jñà ra batéxoma ya̱ a̱jin i̱sén. Ya̱á kisikijne‑la̱ 'kia̱ nga jè Cristo 'ken'ta krò. Ko̱ ya̱á tsinchá masen ya̱ ngixko̱n nga'tsì xi̱ta̱, mé‑ni nga tsakón‑la̱ nga jè isikijne. 16'Koa̱á ma‑ni, kì ya̱ nisin‑la tsa yá ra kó ki̱tso̱‑no a̱'ta 'tse̱ tsajmì ra chine ko̱ mé nandá ra 'sio̱ò; ko̱ tsa mì kì nihitjasòn jiòn 'kia̱ nga bitjo 'sí, ko̱ 'kia̱ nga bitjo xi̱tse̱ india‑ni sá, ko̱ tsa mì kì 'yaxkón jiòn ni̱chjin níkjáya. 17Ta nga'tsì kjoa̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín jngoya‑la̱ koni jñà 'ngién‑la̱ kjoa̱ ra a̱skan 'ji. Tanga ra ngi kjoa̱kixi̱, jé Cristo. 18Kì bi'nde yá ra faháxìn‑no jè kjo̱tjò ra ijye tsa̱jiòn, koni a̱'ta 'tse̱ jñà xi̱ta̱ ra mejèn‑la̱ nga ko̱'sín 'sia̱an jiòn koni 'sín 'sín ra jñà, nga bexkón ìkja̱li̱ ko̱ nda xi̱ta̱ bachrjengi ijo‑la̱, ra ko̱'sín tsò nga ya̱á sakò‑la̱ kjo̱bítsjen 'kia̱ nga batsíjen tsijen‑la̱ kjo̱xkón ra Nainá bakón; ko̱ ta kjo̱tjó‑ní nga ko̱'sín ndaá bachrjengi ijo‑la̱ a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ ra nì mé chjí‑la̱ ra ta kjo̱bítsjen 'tse̱. 19Xi̱ta̱ kìi̱ mì tsa ya̱ tjíjngoko̱ Cristo jè ra tíjna ítjòn nga sko̱ ma. Nga̱ jé Cristo ra ma sko̱ na̱xi̱ndá‑la̱, ko̱ jé síkihijin nga tsjá‑la̱ nga'ñó, ko̱ síjngoko̱ xákjén koni 'sín nga tjíkjo ninda‑la̱ ijo‑ná ko̱ koni 'sín tjín naxá‑la̱ ra itsabajin, mé‑ni nga nda ki̱hijin‑ni koni 'sín nga ijye kiskosòn‑la̱ Nainá. 20Ijyeé ya̱ 'ken‑ko̱o jiòn Cristo, ko̱ mì tsa ti̱ ya̱ itsabá'ñó‑no jè nga'ñó ra batéxoma jè i̱sà'nde ra̱kìi̱. ¿Tanga mé‑ni takó ko̱'sín titsa̱hijyo‑no koni tsa ya̱ nakjoá‑no jè i̱sà'nde ra̱kìi̱ nga nihitjasòn kjo̱téxoma ra tsò: 21“Kì ko̱tjín ra chaájni, kì jñà tsajmì kiòo̱ chine‑jìn, ko̱ kì ndsi̱i chjíbé‑ni”? 22Jñà kjo̱téxoma kìi̱, ta 'tse̱é jñà tsajmì ra ta ya̱ fe 'kia̱ nga ijye machjeén; ko̱ ta xi̱ta̱á ra bínda ko̱ ra bakón‑ya. 23Jñà kjoa̱ kìi̱, 'koa̱á ma‑ná koni tsa nda tjín nga 'koa̱á 'sín bí'tin‑ná nga kínè‑lá ijo‑ná nga jcha̱xkén Nainá, ko̱ nga nda xi̱ta̱ 'sie̱én, ko̱ kó'sín nga kínè‑lá kjo̱hi'in ijo‑ná mé‑ni nga ko̱kixi̱ya‑ná. Tanga ra ngi 'én kixi̱ kjòn‑ni, ni̱ ta mé ra basìko̱‑ná kjoa̱ kìi̱ nga ma ki̱jmié kjoa̱'cho ra síjé ijo‑ná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\