Colosenses 3

1Jñà tjatsjio kjo̱nda ra tjín ya̱ ján ngajmi ya̱ ñánda̱ nga tíbatéxoma Cristo nga tíjna'ta ya̱ nga kixi̱‑la̱ Nainá ta nga̱tjì‑la̱ nga ijyeé ya̱ jaáya‑no ko̱ Cristo. 2Kií ti̱kítsjen ki'ta jñà kjoa̱nda ra tjín ya̱ ján ngajmi; kì tà chjàn jñà níkítsjen jñà kjoa̱ ra ma i̱ i̱sà'nde. 3Nga̱ ijyeé 'ken jiòn ra a̱'ta 'tse̱ i̱sà'nde ko̱ 'ndi̱‑ni̱ jè kjo̱binachon xi̱tse̱ ra tjín‑no, ya̱á tíjnatjòko̱ Cristo ya̱ ngixko̱n Nainá. 4Jè Cristo, jè sabá ra kjo̱binachon‑najiòn. 'Kia̱ nga jè ra ko̱tsíjen india‑ni, ya̱á ta̱ña ko̱tsíjen‑ko̱ jiòn nga ti̱'koa̱ jeya ki̱tsa̱jna. 5Jngo kjá ti̱jchija nga'tsì kjoa̱'cho ra 'ya‑ni ijo jé‑no koni jñà ra kjoa̱chijngi, ko̱ kjoa̱ ra tjé tjín, ko̱ jñà kjoa̱'cho ra síjé ijo‑no ko̱ ta mé‑isa‑ni kjoa̱ ra síkjahajin ijo‑no koni jè‑te nga mejèn‑no tse to̱n 'se̱‑no. Jè kjoa̱ ra̱kìi̱, 'koa̱á jngoya‑ila̱ koni tsa nainá xkósòn 'yaxkón jiòn. 6Nga̱ ya̱á nchrabá‑ni nga ko̱'sín síkjinchrabá kjo̱hi'in Nainá a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra mì kì síhitjasòn‑la̱. 7'Koa̱á ti̱'sín ki'nià‑te jiòn 'kia̱ nga ya̱ tsikitsa̱jion kjoa̱ kìi̱ nga 'sa̱ kjotseé. 8Tanga 'ndi̱‑ni̱ ti̱jmió nga'tsì jñà kjoa̱ kìi̱: jñà ra kjoa̱jtitakòn, ko̱ jñà ra kjoa̱'tse̱n ko̱ jñà kjoa̱ ra 'cho tjín, ko̱ jñà kjoa̱ nga nakjoájno‑la xi̱ta̱, ko̱ nga'tsì 'én 'cho ra sa 'koa̱ nakjoá. 9Kì 'én ndiso chìko̱o jñà xàngio̱o, nga̱ ijyeé itjahíxìn‑no jè kjo̱binachon jchínga‑no ko̱ nga'tsì kjoa̱ ra ki'nià ti̱'sa̱ kjotseé. 10Ko̱ ijyeé jngo kjo̱binachon xi̱tse̱ ichjíbé jiòn koni 'sín 'ki jè Nainá ra tsikínda‑no. Ko̱ jè kjo̱binachon xi̱tse̱ ra tjín‑no tímaxi̱tse̱ya‑ní skanda 'kia̱ nga nda kjòn jcha̱xkon Nainá. 11'Ndi̱‑ni̱ mì tsa ti̱jè 'ñó machjeén‑ni yá‑ni ra xi̱ta̱ griego ko̱ yá‑ni ra xi̱ta̱ judío, yá ra tjí'ta chi̱ba̱ ijo‑la̱ ko̱ yá ra mì kì tsa tjí'ta chi̱ba̱ ra kjoa̱ 'tse̱ circuncisión, yá‑ni xi̱ta̱ ra xìn nangi, ko̱ yá‑ni ra tísíjchá i̱ma̱ ijo‑la̱, ko̱ yá‑ni ra chi̱'nda tíjna'ñó ko̱ yá‑ni ra tíjnandi̱í; ta jé Cristo ra 'ñó chjí‑la̱; nga̱ jé ra tíjnajin ya̱ inìma̱‑la̱ nga'tsì xi̱ta̱ ra makjiín‑la̱ a̱'ta 'tse̱. 12Nainá tsjakeé‑no, ko̱ 'koa̱á 'sín jahájin‑no nga tsikítsa̱hijyo'taxìn‑no nga ngi na̱xi̱ndá tsje‑la̱ ki'sìn‑no. 'Koa̱á ma‑ni nga chjíbé kjoa̱ xi̱tse̱ koni jñà kjo̱hi̱ma̱takòn ra inìma̱‑no katanchrabájin‑ni, 'tia̱àn kjo̱nda ra nda tjín, kì xi̱ta̱ 'nga ikon 'nià, indakjoa̱ 'tia̱àn, ko̱ kata'se‑no kjoa̱jetakòn. 13Katachíkjoa̱‑no nga jngó jngó a̱'ta 'tse̱ xàngio̱o; ko̱ ti̱jchaà'ta‑la̱ xàngio̱o tsa 'kia̱ mé kjoa̱ ra síko̱‑no. 'Koa̱á ti̱'sín 'tia̱àn koni 'sín ki'sìn jè Cristo nga isìhijcha'ta‑no. 14Tanga jè ra tíjna ítjòn a̱'ta 'tse̱ kjoa̱ kìi̱, jè‑ní nga 'ñó tsjacha 'tia̱àn jñà xi̱ta̱ xàngio̱o, nga̱ jé kjo̱tsjacha ra nda síkítsa̱jnajtín‑ná. 15Ko̱ jè kjoa̱'nchán‑la̱ Cristo nda katatéxoma ya̱ a̱jin inìma̱‑no, nga̱ xá 'koa̱á 'sín kiìchja̱‑no Nainá nga 'nchán ki̱tsa̱hijyo‑ko̱o xàngio̱o nga jngó jngó‑no nga jngo ijo ko̱ma‑no. Ko̱ ko̱'sín 'ti̱‑la kjo̱nda. 16Jè 'én‑la̱ Cristo 'ñó nda katasijin ki'ta ya̱ a̱jin inìma̱‑no. Ta̱kón‑ya‑la xàngio̱o ko̱ ti̱kixi̱ya nga ti̱chjeén kjo̱bítsjen ra tjín‑la̱ kjoa̱chji̱ne̱. Ko̱ ngi ko̱ó inìma̱‑no 'ti̱‑la kjo̱nda Nainá nga ti̱jndá‑la so koni 'sín nchrabá ya̱ Salmo, ko̱ so ra jeya síkíjna Nainá, ko̱ so ra ya̱ nchrabájin‑ni ya̱ inìma̱‑no. 17Nga'tsì mé kjoa̱ ra 'sia̱an, tsa mé 'én ra ki̱nákjoa̱a ko̱ tsa mé ra mejèn‑no nga 'sia̱an, ngi 'koa̱ kjón 'sín 'tia̱àn koni 'sín tjínè‑la̱ nga 'si̱in xi̱ta̱ ra chja̱‑ni a̱'ta 'tse̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná. Ko̱ ngi a̱'ta 'tse̱‑ní nga ko̱'tìn‑la Nainá nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱. 18Jiòn íchjín ra ijye tjín‑no 'xi̱n, nda ti̱ná'yahijon‑la 'xi̱n‑no nga 'koa̱á 'sín síjé jè Cristo ra tíjna ítjòn‑no. 19Jiòn ra xi̱ta̱ 'xi̱n 'mì‑no, tsjacha 'tia̱àn jñà íchjín‑no; kì tà chjàn 'yaton. 20Jiòn ra i̱xti 'mì‑no nda ti̱hitjasòn‑la jñà xi̱ta̱ jchínga‑no, nga̱ jè Nainá ndaá sasén‑la̱ jñà kjoa̱ kìi̱. 21Jiòn ra na̱'ìn 'mì‑no, kì taxki̱ si chitiko̱o jñà i̱xti‑no mé‑ni nga mì si̱ìkjahajen‑la̱ ikon. 22Jiòn ra chi̱'nda 'mì‑no nda ti̱hitjasòn ijye‑la ta mé xá ra ki̱ì'tin‑no jñà ra ni‑no ma i̱ a̱'ta nangi; kì tà 'kia̱ nda níxá 'kia̱ nga tíkotsíjen‑no tsa ta jè mejèn‑no nga nda kítjo̱ngio ya̱ ngixko̱n; ngi ko̱ó inìma̱‑no nga nda ti̱hitjasòn‑la, nga̱ 'ya‑nó nga jé Na̱'ín‑ná tíkotsíjen‑no. 23'Kia̱ nga mé xá ra 'sia̱an, kì ko̱'sín 'nià koni tsa xi̱ta̱ i̱nchiníxá‑la̱, ngi ko̱ó kjo̱tsja‑no nga nda ti̱hitjasòn koni tsa jè Na̱'ín‑ná i̱nchiníxá‑la̱. 24Ijyeé 'ya jiòn nga jè Jesucristo tsjá‑no chjí‑no 'kia̱ nga si̱ìnga̱tsja‑no jè kjo̱tjò ra bako̱‑no, ta nga̱tjì‑la̱ nga̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑no i̱nchiníxá'ta‑la. 25Tanga jè xi̱ta̱ ra 'cho tjín kjoa̱ ra 'si̱in, 'koa̱á 'sín ko̱chjí‑la̱ koni 'sín tjín kjoa̱'cho ra 'si̱in. Nga̱ jè Nainá mì tsa fahájin xi̱ta̱; ta ngásòn ngáyaá fìko̱ nga'tsiòo̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\