Colosenses 4

1Jiòn ra ni‑la̱ xá ma, nda jchatjò jñà xi̱ta̱ chi̱'nda‑no koni 'sín tjín ra kjoa̱kixi̱; nga̱ jiòn, 'ya‑nó nga ti̱'koa̱á tíjna jngo‑no ra Ni‑no ma ya̱ ján ngajmi. 2Ti̱tsa̱nda ki'ta 'kia̱ nga kítsa'ba; kì ni̱kjiá bìkjòn‑la nga nakjoá'ta‑la Nainá; ko̱ ko̱'tìn ki'ta‑la nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè. 3'Koa̱á ti̱'sín titsa'batjì‑náji̱n mé‑ni nga jè Na̱'ín‑ná katakjí'xa̱'nde‑ni nga ko̱ma 'kéna̱jmí‑ji̱n jè 'én‑la̱ ko̱ mé‑ni nga ma ko̱kón‑naji̱n jè 'én ra tjí'ma a̱'ta 'tse̱ Cristo nga 'sa̱ ítjòn, jè ra ta kií kjoa̱‑ni nga nda̱yá tíjna̱'ya. 4Titsa'batjì‑nájiòn mé‑ni nga 'se̱‑na nga'ñó nga nda kjón‑ní kixi̱ kichjàyajin‑la̱ xi̱ta̱ koni 'sín nga tjínè‑la̱ nga kichjà. 5Nda kjón ti̱chjeén ni̱chjin ra titsa̱hijyo nga nda tjahíko̱o kjo̱bítsjen‑no ya̱ a̱jin‑la̱ xi̱ta̱ ra kjè kì be 'én‑la̱ Nainá. 6'Kia̱ nga jchi̱ko̱o xi̱ta̱, jñà ti̱chjeén 'én ra nda tsò ko̱ ra nda sasén‑la̱. 'Koa̱á 'sín ko̱ma‑ni nga sa̱kò‑no 'én kó'sín nga 'kín‑la̱ tsa 'kia̱ mé 'én ra sko̱nangi‑no. 7Nga'tsì mé kjoa̱ ra tíma'tiaa̱n, jé ko̱ki̱tso̱‑no jè 'ndsé Tíquico ra ti̱'koa̱ tsjacha‑ji̱n ra nda tíbasìko̱‑na nga nda níxákjo‑la̱ji̱n Na̱'ín‑ná. 8Kií xá tísikásén‑no nga jè 'ke̱èna̱jmí‑no ra a̱'ta tsa̱ji̱n kó'sín titsa̱jna‑ji̱n, ko̱ jé si̱ìjetakòn‑no nga 'se̱‑la̱ nga'ñó inìma̱‑no. 9Ti̱'koa̱á ya̱á tíbáhijtako̱‑te jè Onésimo jè ra xi̱ta̱ xàngio̱o ma, jngo 'ndsé ra xi̱ta̱ kixi̱ ra 'ñó tsjacha‑ji̱n. Jñà 'ke̱èna̱jmí‑no mé ta̱ kjoa̱ ra tíma i̱jndíi̱. 10Jè Aristarco ra ta̱ña titsa̱jna'ya‑ji̱n nda̱yá, tísíhixo'tá‑no, ko̱ ti̱'koa̱ tísíhixo'tá‑no jè Marcos ra ti xákjén ma Bernabé; nga̱ ijyeé a̱sa ijchò jngo‑no xa̱jo̱n a̱'ta 'tse̱ Marcos; tsa 'kia̱ nga ki̱jchòjkon‑no, nda chjíbétjò. 11Ti̱'koa̱á tísíhixo'tá‑no Jesús ra ti̱'koa̱á Justo 'mì‑te. Ta jñà‑nì 'ndsé kìi̱ ra xi̱ta̱ judío ra ko̱'sín nda i̱nchisíxáko̱‑na a̱'ta 'tse̱ kjo̱téxoma‑la̱ Nainá, ko̱ nda i̱nchitsjá nga'ñó‑na. 12Jè chi̱'nda‑la̱ Cristo ra 'mì Epafras ra xi̱ta̱ xàngio̱o ma, tísíhixo'tá‑te‑no. Kji'tá ni̱chjin nga 'ñó bítsa'ba ra a̱'ta tsa̱jiòn‑jiòn 'kia̱ nga chja̱'ta‑la̱ Nainá. 'Koa̱á 'sín síjé nga ngi kixi̱ ki̱tsa̱jna ki'tà ko̱ ngi nda kjón‑ní katasijin‑no mé kjòn‑ni ra mejèn‑la̱ Nainá ra a̱'ta tsa̱jiòn. 13'A̱n ndaá tíbe kó'sín nga jè Epafras 'ñó makájno‑la̱ ra a̱'ta tsa̱jiòn ko̱ makájnoó‑te‑la̱ a̱'ta 'tse̱ 'ndsé ra títsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Laodicea ko̱ ra títsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Hierápolis. 14Tísíhixo'tá‑no jè chji̱ne̱xki ra 'mì Lucas ra 'ñó tsjacha‑ji̱n; ko̱ jè Demas. 15Ra a̱'ta tsa̱'a̱n ti̱hixo'tá‑ná jñà 'ndsé ra títsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Laodicea. Ko̱ ti̱hixo'ta‑te‑ná jè Ninfa ko̱ nga'tsì xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra ya̱ maxkóya ya̱ ni'ya‑la̱. 16'Kia̱ nga ijye ya̱ chjítá'yá ya̱ a̱jin‑la̱ xàngio̱o jè xa̱jo̱n ra̱kìi̱, ti̱kasén‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo ra títsa̱jna ya̱ Laodicea mé nì nga ti̱'koa̱ katakotá'yá‑ni; ko̱ jè xa̱jo̱n ra 'tse̱ na̱xi̱ndá Laodicea ti̱'koa̱á chjítá'yá‑te ra jiòn. 17Ko̱'tìn‑la̱ jè Arquipo: nda katasíhitjasòn jè xá ra kitsjà‑la̱ Cristo. 18'Koa̱á 'sín tísixó'tà‑no 'a̱n ra 'mì‑na Pablo. Ndsa̱ sabá tíbindá‑na ñánda̱ nga fehe'ta‑ni xa̱jo̱n ra̱kìi̱. Ti̱kítsjen nga nda̱yá tíjna̱'ya. Nainá katasíchikon'tin‑no. Ko̱'sín katama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\