Efesios 1

1Jiòn, xi̱ta̱‑la̱ Nainá ra titsa̱jna ya̱ na̱xi̱ndá Éfeso ra ko̱'sín kixi̱ mangí'ta‑la Cristo Jesús, 'koa̱á 'sín tísixó'tà‑no 'a̱n Pablo ra ko̱'sín tsikíxáya‑na Jesucristo koni 'sín nga jè Nainá kjomejèn‑la̱. 2Nainá ra Na̱'ín‑ná ma ko̱ jè Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná katatsjá‑no kjo̱nda ko̱ kjo̱'nchán ya̱ a̱jin inìma̱‑no. 3Jeya katijna Nainá ra Na̱'ìn‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná nga ko̱'sín isìchikon'tin‑ná nga kitsjá‑ná nga'tsì kjo̱nda ra 'tse̱ inìma̱‑ná ra ya̱ inchrabà‑ni ya̱ ján ngajmi ta nga̱tjì‑la̱ nga ya̱ titsa̱jnake̱é Cristo. 4Nga̱ 'koa̱á 'sín ta̱ña jahájin‑ná ko̱ Cristo 'kia̱ nga ti̱kjè sinda i̱sà'nde, mé‑ni nga xi̱ta̱ tsje ka̱meé ra a̱'ta 'tse̱ ko̱ ni̱mé jé 'se̱‑ná ya̱ ngixko̱n ra jè. 5Ngi ta ko̱ó kjo̱tsjacha‑la̱ nga ko̱'sín kiskosòn‑la̱ nga ti̱'sa̱‑ni nga iskábétjò‑ná nga i̱xti‑la̱ tsó‑ná ra a̱'ta 'tse̱ Jesucristo, koni 'sín nga jè kisasèn‑la̱ ko̱ nga kjomejèn‑la̱ nga ko̱'sín ki'sìn, 6mé‑ni nga ko̱'sín jeya si̱kíjneé Nainá ta nga̱tjì‑la̱ nga batoó tse kjo̱nda kitsjà kjo̱tjò‑ná nga ya̱ titsa̱jnake̱é I'ndí‑la̱ ra 'ñó tsjake. 78Ko̱ 'kia̱ nga ya̱ titsa̱jnake̱é ra jè, jè jní ra tsikíxten, tsikíchjítjì‑ná nga ma isíkítsa̱jnandi̱í‑ná ko̱ nga kisìhijchaà'ta‑ná jé‑ná, koni 'sín nga ijye batoó tse tjín‑ni kjo̱nda ra tsjá kjo̱tjò‑ná 'kia̱ nga tsjá‑ná kjoa̱chji̱ne̱ ko̱ kjo̱bítsjen ra tjín‑la̱. 9'Koa̱á 'sín tsakón‑ná kjoa̱ ra tjí'ma‑la̱ koni 'sín kjomejèn‑la̱ ra jè, nga 'koa̱á 'sín ijye iskosòn‑la̱ nga ko̱'sín ki̱tjasòn koni 'sín ijye tjínda‑la̱, 10nga si̱ìjngo ijye‑ni nga'tsì tsajmì ra tjín ya̱ ján ngajmi ko̱ i̱ a̱'ta nangi nga jè Cristo ko̱tèxoma‑la̱ 'kia̱ nga ki̱jchò ni̱chjin. 11Kií‑ní nga ya̱ ta̱ña titsa̱jnako̱‑ji̱n Cristo nga ko̱'sín jahájin‑naji̱n Nainá nga ti̱'sa̱ kjotseé, ji̱n ra xi̱ta̱ judío 'mì‑naji̱n, mé‑ni nga ti̱'koa̱ tjábé‑naji̱n kjo̱tjò ra jè tjábé‑la̱ koni 'sín nga ijye kiskosòn‑la̱ jè Nainá ra ko̱'sín 'sín ijye, koni 'sín nga jè mejèn‑la̱. 12Kií ko̱'sín ki'sìn‑ni mé‑ni nga a̱'ta tsa̱ji̱n jeya kíjna‑ni ra jè, ngaji̱n ra kjokjiín ítjòn‑naji̱n a̱'ta 'tse̱ Cristo. 13Ti̱'koa̱á jiòn, 'kia̱ nga ijye ya̱ titsa̱jnako̱‑te nga ijye kina'yá 'én‑la̱ ra kixi̱ tjín, jè 'én xi̱tse̱ ra nda tsò ra ijye tsachrjekàjin‑no jé‑no ko̱ 'kia̱ nga ijye kjokjiín‑no a̱'ta 'tse̱, jè Nainá kitsjà‑no Inìma̱ Tsje‑la̱ koni 'sín ijye kitsjà 'én‑la̱; ko̱ jè ma koni jngo chi̱ba̱ ra bakón nga ijye ya̱ nakjoá‑no a̱'ta 'tse̱ Nainá. 14Jè Inìma̱ Tsje‑la̱ tje̱n kitsjà ítjòn‑ná mé‑ni nga ko̱'sín kíjngo‑lá takén nga tjábé‑ná kjo̱tjò ra ijye jè Nainá ko̱'sín kitsjà 'én‑la̱ nga tsjá‑ná jè ni̱chjin 'kia̱ nga jè Nainá jngó kjá si̱ìkítsa̱hijyondi̱í tsje‑ná jién ra na̱xi̱ndá‑la̱ tsó‑ná, mé‑ni nga jè, jeya kíjna‑ni. 15'Koa̱á ma‑ni, ra 'a̱n, skanda 'kia̱‑ni nga kí'nchree̱ nga 'ñó nda makjiín‑najiòn a̱'ta 'tse̱ Jesús ra tíjna ítjòn‑ná ko̱ nga 'ñó tsjacha jiòn jñà ra xi̱ta̱‑la̱ Nainá, 16kji'tà ni̱chjin chjà'tà‑la̱ Nainá ra a̱'ta tsa̱jiòn nga tse kjo̱nda kata'se‑la̱ ra jè; 'kia̱ nga bitsá'ba‑la̱ Nainá, síjé'tá‑te‑la̱ ra kjo̱nda tsa̱jiòn, 17mé‑ni nga jè Na̱'ín‑ná ra 'ñó jeya tíjna, jè ra Nainá‑la̱ Jesucristo ra tíjna ítjòn‑ná, jè katatsjá‑najiòn jè Inìma̱ Tsje‑la̱ mé‑ni nga katasakó‑no kjo̱chji̱ne̱ ko̱ katasíchi̱ya‑no kjoa̱ ra jè tjí'ma‑la̱ mé‑ni nga isa̱ nda jcha̱a‑isa‑no kó'sín síxá jè Nainá. 18'Koa̱á 'sín síjé'ta‑te‑la̱ 'a̱n Nainá nga katasíhisen‑la̱ jè kjo̱bítsjen‑najiòn mé‑ni nga jcha̱a‑no kó'sín tjín jñà kjoa̱nda ra chiñá‑la, jiòn ra ijye xá ko̱'sín kiìchja̱‑no. Ti̱'koa̱á síjé'ta‑te‑la̱ mé‑ni nga jcha̱‑nájiòn nga batoó nda, ko̱ batoó tse kjoa̱nichikon'tin tsjá kjo̱tjò‑la̱ jñà xi̱ta̱‑la̱. 19Ti̱'koa̱á jcha̱‑najiòn nga batoó tse jè nga'ñó ra tjín‑la̱, jè ra síchjeén ya̱ a̱'ta tsa̱jién ra ko̱'sín makjiín‑ná. Ko̱ ti̱jé‑ni nga'ñó ra kìi̱ 20ra isìkjeén 'kia̱ nga isikjaáya‑la̱ Cristo ya̱ a̱jin‑la̱ mi'ken ko̱ 'kia̱ nga tsikíjna ya̱ nga kixi̱‑la̱ ñánda̱ nga jè bakèn‑la̱ nga kíjna ya̱ ján ngajmi. 21Jè isíkíjna ítjòn‑la̱ nga'tsì nga'ñó ra 'cho tjín ko̱ ra nda tjín i̱ i̱sà'nde, ko̱ nga'tsì nga'ñó ra tjín‑la̱ jñà ra batéxoma i̱ i̱sà'nde ko̱ jñà ra batéxoma ya̱ a̱jin i̱sén i'ngaá. Jè tíjna ítjòn‑la̱ nga'tsì nga'ñó ra tjín‑isa i̱ i̱sà'nde ko̱ jè nga'ñó ra 'se̱‑la̱ jè i̱sà'nde ra 'sa̱ nchrabá. 22Nainá, jè Cristo isìnga̱tsja ijye nga'tsì tsajmì ra tjín mé‑ni nga jè katatéxoma‑la̱; ko̱ ti̱jé‑ni Cristo nga batéxoma‑la̱ nga'tsì tsajmì ra tjín; ti̱'koa̱á jè ko̱nga̱tsja na̱xi̱ndá‑la̱ Cristo nga jè katatéxoma‑te‑la̱ 23jè na̱xi̱ndá ra ti̱jè‑ni ijo‑la̱; ko̱ ya̱á majngoko̱; nga̱ jè Cristo síjngo ijye‑ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\